:

Hur ansöker man om anstånd?

Innehållsförteckning:

 1. Hur ansöker man om anstånd?
 2. Vad menas med att begära anstånd?
 3. Hur söka anstånd deklaration?
 4. Hur länge kan man söka anstånd?
 5. När ansöker man om uppskov?
 6. Hur länge kan man få anstånd med skatten?
 7. Kan man få uppskov hos kronofogden?
 8. Kan man få anstånd med skatt?
 9. Kan man behålla sin plats på universitetet?
 10. Hur mycket får man ha i uppskov?
 11. Hur många gånger får man uppskov?
 12. Kan man göra en avbetalningsplan med Skatteverket?
 13. Vad är anstånd Skatteverket?
 14. Vad händer om Kronofogden inte får huset sålt?
 15. Kan Kronofogden ta bort skulder?

Hur ansöker man om anstånd?

De senaste ändringarna innebär att anstånd kan sökas för ytterligare tre månader, april-juni 2022. Sedan tidigare kan tillfälligt anstånd sökas för redovisningsperioder som infallet januari 2020-januari 2021 och oktober-december 2021. Anstånd kan nu sökas för högst tolv i stället för nio redovisningsperioder vardera för dels avdragen preliminär skatt på lön och arbetsgivaravgifter, dels mervärdesskatt som redovisas månadsvis. När det gäller mervärdesskatt som redovisas kvartalsvis ska anstånd kunna beviljas för högst fyra redovisningsperioder. Alla perioder har passerat, men anstånd kan beviljas retroaktivt.  

Vad menas med att begära anstånd?

AnståndAtt begära anstånd innebär helt enkelt att du ber domstolen att inte göra någonting till dess att du har hunnit komma in med de handlingar du vill. Det är domstolen som bestämmer om du får anstånd eller inte. Anstånd på upp till en månad i ärenden där det är du som har överklagat ett beslut brukar inte vara några problem att få. Du begär anstånd genom att kontakta domstolen, vanligen genom telefon eller mail. Du kan också skicka vanlig post eller faxa.

Avskrivning Domstolen låter bli att pröva överklagandet eftersom det har förlorat sin betydelse. Detta kan bero på att du har meddelat domstolen att du inte längre vill att det ska prövas.

Hur söka anstånd deklaration?

Coronakrisen: Hur fort kan företag få tillbaka pengar vid retroaktivt anstånd? Kan jag ansöka om anstånd innan redovisningsperioden tagit slut? Hur lång tid tar handläggningen och hur bedöms om man brutit mot bestämmelserna?

Här besvaras några vanliga frågor kring hur det kommer fungera med anstånd på skatten med anledning av coronakrisen. Frågan är besvarad våren 2020.

Hur länge kan man söka anstånd?

Om ditt företag drabbas av likviditetsproblem på grund av följderna av coronapandemin, så har du möjligheten att ansöka om tillfälligt anstånd med betalning. Anstånd innebär att du skjuter upp betalningen av din skatt och i stället betalar den senare. Du betalar en kostnadsränta och en anståndsavgift på anståndsbeloppet. 

Du som är registrerad som arbetsgivare eller registrerad för moms (mervärdesskatt) kan ansöka om tillfälligt anstånd. Du kan få anstånd med följande skatter och avgifter:

Du kan få anstånd för redovisningsperioder januari 2020−januari 2021, oktober till december 2021, samt april till juni 2022. Med det menas moms som du redovisar för de här månaderna. Den första månaden du kan få anstånd för är januari 2020, det vill säga den moms du redovisade senast 12 mars (om du redovisar varje månad). Det är alltså inte när skatten och avgifterna betalas som avgör om du kan få anstånd med den, utan vilken månad den avser.

När ansöker man om uppskov?

Om du har gått med ekonomisk vinst vid din bostadsförsäljning kan det vara en god idé att ansöka om uppskov hos Skatteverket. Med uppskov menas att man skjuter fram betalningen av skatten. Numera utan kostnad. Dock kan regelverket kring uppskov upplevas som snårigt – varför Mäklarringen här reder ut hur du som säljare kan tänka kring skatter och deklaration.

Skatteverkets riktlinjer

Hur länge kan man få anstånd med skatten?

Har ditt företag svårt att betala skatter och avgifter i tid på grund av COVID-19? Setterwalls uppdaterar här informationen om vad som gäller angående möjligheten att ansöka om tillfälligt anstånd med skattebetalningar enligt regeringens krispaket.

Först publicerad 8 april 2020, uppdaterad den 16 april och 8 juni 2020. 

Kan man få uppskov hos kronofogden?

En skatteskuld behöver inte bli ett stort problem, förutsatt att du kan betala den efter betalningsuppmaningar eller betalningskrav från Skatteverket. Men, om du har en skatteskuld som förts över till Kronofogden så är situationen desto allvarligare. Då riskerar du att hamna i en ond spiral av negativa konsekvenser.

Kronofogden tar över din skuld från Skatteverket om du fått ett betalningskrav* och inte betalat din skuld (samt den nya månadens skatter) innan nästa avstämning av skattekontot.

*Betalningskrav får du från Skatteverket om du har en skuld på 10 000 kr eller mer.

När en skatteskuld förs över till Kronofogdemyndigheten så riskerar du att få en betalningsanmärkning hos kreditföretagen. En sådan brukar följas av ett samtal från banken och den gör att du får svårt att teckna avtal och få nya krediter.

Om du inte kan betala skatteskulden så kommer Kronofogdemyndigheten att göra utmätningsförsök. Det betyder att de tar eventuella pengar som finns på bankkontot, kundfordringar, inventarier och andra tillgångar för att betala skulden.

Du kan också behöva betala företagets skulder med egna pengar, något som inte alla känner till. Du kan nämligen bli personligt betalningsansvarig för ditt företags skatteskulder.

Kan man få anstånd med skatt?

Här fanns tidigare en eller flera filmer publicerade. Filmer sparas vanligtvis i sex månader på regeringen.se. Därefter arkiveras de hos Riksarkivet. Om du vill se filmen vänligen vänd dig till Riksarkivet. Filmer finns också tillgängliga på Regeringskansliets Youtubekanal.

Kan man behålla sin plats på universitetet?

När det första urvalet är klart, får du ett mejl om att du ska logga in och läsa ditt antagningsbesked på antagning.se. I beskedet ser du om du är antagen, reservplacerad eller struken. Om du blivit antagen eller står som reserv, måste du tacka ja för att behålla din plats. Du tackar även nej till de utbildnings- eller reservplatser som du inte är intresserad av. När du har svarat skickas ett bekräftelsemejl till din e-post.

Deltar du i en antagningsomgång som bara har ett urval (exempelvis antagning till sommarkurser) behöver du inte tacka ja till din plats. Detta framgår i ditt antagningsbesked.

Du återanmäler dig genom att kontakta antagning.se eller ladda upp ett dokument på antagning.se där du skriver till vilken utbildning du vill bli återanmäld.

När svaren på första antagningsbeskedet har behandlats, kommer ett andra antagningsbesked på antagning.se. Det ska du inte svara på. Om du blivit antagen till en högre prioriterad utbildning, stryks du från det alternativ som var lägre prioriterat, även om du var antagen till det i ditt första antagningsbesked.

När du fått ditt antagningsbesked kan du inte längre ta bort alternativ från din anmälan. Göteborgs universitet tar inte heller bort anmälningsalternativ åt dig. Däremot kan du efter att det andra antagningsbeskedet skickats ut lägga till fler alternativ till din anmälan.

Nej, om du inte har tackat ja till din plats så har den gått till en annan sökande. Om utbildningen är öppen för sen anmälan kan du återanmäla dig till den på antagning.se.

Hur mycket får man ha i uppskov?

EES-området (Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet) består av de 27 EU-länderna (Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike) samt Island, Liechtenstein och Norge.

Du kan inte få bostadsuppskov om du säljer eller köper en bostad i Storbritannien efter utgången av år 2020.

Hur många gånger får man uppskov?

Den 1 januari i år slopades uppskovsräntan på uppskjuten vinstskatt vilket innebär att man nu kan skjuta upp att betala vinstskatten utan att behöva betala någonting. De nya reglerna gäller även retroaktivt, eftersom man har rätt att begära uppskov upp till 6 år efter försäljningen som gav vinsten. Så vad betyder det här för dig om du har sålt din bostad med vinst? Och kan det löna sig att begära retroaktivt uppskov om du valde att betala in vinstskatten direkt? 

Vi börjar med att backa tillbaka bandet lite och gå igenom grunderna och hur det funkar med vinstskatt och uppskov. 

Kan man göra en avbetalningsplan med Skatteverket?

Om det finns synnerliga skäl ska Skatteverket bevilja anstånd med inbetalning av skatt, avgift och ränta (63 kap. 15 § SFL).

Huvudsyftet med bestämmelsen är att vid tillfälliga betalningsproblem bevilja den betalningsskyldiga ett skäligt rådrum att skaffa fram pengar för att betala skatt som inte ska ändras. Som exempel nämns i förarbetena skäligt rådrum för att kräva kunder på betalning eller för att sälja tillgångar. Anstånd får bara beviljas om det finns synnerliga skäl (se nedan). Begreppet synnerliga skäl innebär att det ställs höga krav för att beviljas anstånd. Bestämmelsen har ett snävt tillämpningsområde (prop. 2019/20:132 s. 30). Det är den betalningsskyldiga som ska visa att det finns synnerliga skäl.

Anstånd får i princip bara beviljas om det är till fördel för det allmänna. Avgörande för att bevilja anstånd är därför att en viss tids betalningsanstånd är till fördel inte bara för den betalningsskyldiga, utan också för det allmänna. Det bör därför klart framgå av utredningen att ett anstånd inte leder till kreditförluster för det allmänna. Om den betalningskyldiga inte bedöms kunna betala skulden efter anståndstiden ska anstånd inte beviljas. Särskild restriktivitet gäller om den betalningsskyldiga är näringsidkare (se nedan) eller om ansökan avser ett betydande belopp (prop. 1996/97:100 s. 429 f. och prop. 2010/11:165 s. 1041).

Bland dem som söker anstånd på grund av nedsatt skattebetalningsförmåga finns det betalningsskyldiga som vid något enstaka tillfälle oförvållat hamnat i tillfälliga betalningssproblem, och som har goda möjligheter att efter en kortare tids anstånd betala skatteskulden. Lagstiftaren anser att det i dessa fall skulle vara mindre tilltalande med en omedelbar restföring av skatteskulden (prop. 1996/97:100 s. 421–422).

Flera samverkande omständigheter ska vara uppfyllda för att rekvisitet synnerliga skäl ska vara uppfyllt:

 • Betalningsproblemen ska bero på någon oförvållad händelse.
 • Den betalningsskyldiga ska visa tillfälliga betalningsproblem.
 • Den betalningsskyldiga ska kunna visa betalningsförmåga vid anståndstidens utgång.

Vad är anstånd Skatteverket?

Skatteverket ska efter ansökan bevilja anstånd med betalning av skattetillägg, återkallelseavgift, dokumentationsavgift, rapporteringsavgift och kontrollavgift om den som avgiften gäller har begärt omprövning till Skatteverket, eller till förvaltningsrätten överklagat

1. beslutet om avgiften (skattetillägg, återkallelseavgift, dokumentationsavgift, rapporteringsavgift eller kontrollavgift), eller

2. beslutet i den fråga som har föranlett skattetillägget eller återkallelseavgiften (63 kap. 7 § första stycket SFL).

Vad händer om Kronofogden inte får huset sålt?

Fråga: Jag har börjat slöjda och det som jag tillverkar säljer jag via sociala medier. Detta gör jag som privatperson och inte via mitt konsultbolag. I år kommer jag kanske att sälja för cirka 60 000 kr totalt. Måste jag lägga på moms?

Svar från juristen: Du är så kallad beskattningsbar person enligt mervärdesskattelagens regler eftersom du självständigt bedriver ekonomisk verksamhet. Men om du har en årsomsättning som är högst 80 000 kronor är leveranser av varor och tillhandahållanden av tjänster undantagna från skatteplikt för mervärdesskatt (moms) om du inte heller de två närmaste beskattningsåren haft en årsomsättning på över 80 000 kronor. Om beskattningsåret är längre eller kortare än tolv månader, ska beloppet justeras i motsvarande utsträckning. 

Kan Kronofogden ta bort skulder?

Förbered din ansökan genom att fram uppgifter som du kan behöva. Fyll också i alla uppgifter noggrant så att vi inte behöver komplettera din ansökan.