:

Hur ser ett förenklat bokslut ut?

Innehållsförteckning:

 1. Hur ser ett förenklat bokslut ut?
 2. Måste man göra ett förenklat årsbokslut?
 3. Vad är skillnaden mellan förenklat årsbokslut och årsbokslut?
 4. Hur fyller man i förenklat årsbokslut?
 5. Vad är en förenklad redovisning?
 6. Måste jag lämna ne-bilaga?
 7. Kan man bokföra i efterhand?
 8. Kan man göra bokslut själv?
 9. Hur fyller man i ne bilaga?
 10. När ska ne bilagan lämnas in?
 11. Vad är förenklat uppgiftslämnande?
 12. Vad händer om man bokför för sent?
 13. Hur långt tillbaka kan man bokföra?
 14. Vad händer om man inte gör bokslut?
 15. Måste man lämna in ne bilaga?

Hur ser ett förenklat bokslut ut?

1 Bilaga till Deklarera på NEblanketten kortfattad information med exempel (SKV 306) Så här upprättar du ett förenklat årsbokslut Du som är enskild näringsidkare kan upprätta ett förenklat årsbokslut om din omsättning normalt understiger 3 miljoner kronor. I bilagan följer ett exempel hur ett sådant bokslut kan upprättas. Exemplet visar också hur aktuella delar av inkomstdeklarationen och blankett NE fylls i. På vår webbplats finns en etjänst för förenklat årsbokslut.

2 Exempel en frisörsalong Förutsättningar Agneta hyr en lokal där hon bedriver en frisörsalong. Hon har inga anställda. Årets löpande bokföring har hon fört i nedanstående kolumndagbok. Agneta tillämpar kontantmetoden, vilket innebär att hon bokför affärshändelserna (köp och försäljning) vid betalningstillfället. Kolumndagboken har Agneta hämtat gratis på Bokföringsnämndens webbplats Dessa blanketter behöver Agneta Utöver kolumndagboken behöver Agneta följande Förenklat årsbokslut (SKV 2150). Bokslutsunderlag NEblankett (SKV 2161) Hjälpblankett för beräkning av räntefördelning (SKV 2196) Inkomstdeklaration 1 Samtliga blanketter hittar du på Skatteverkets webbplats De flesta en finns att hämta i PDFformat. Om du behöver andra än dessa kan du lämpligen använda Skatteverkets etjänst för förenklat årsbokslut. Agneta har fått en förifylld Inkomstdeklaration 1 med posten. denna bifogas en specifikation där flera viktiga uppgifter anges. Där finns uppgift om föregående års tillgångar och skulder, erhållen sjukpenning, medförda avdrag och påförda avgifter, pensionssparande, betalda och erhållna räntor m.m. deklaration del 1 (SKV 282). Där får du information om hur du kan sköta den löpande bokföringen och upprätta ett förenklat årsbokslut. När det förenklade årsbokslutet är klart upprättar Agneta NEblanketten. När NEblanketten upprättas behövs hjälpblanketten för beräkning av räntefördelning (SKV 2196). Uppgifterna från NEblanketten förs till inkomstdeklarationens baksida. Tips! Bokslutsövning på webben Du kan med fördel, som en praktisk övning, upprätta Agnetas förenklade årsbokslut på Skatteverkets webbplats. På sista sidan i denna broschyr finns det kortfattat information om denna etjänst. Ytterligare information Broschyr som kan vara till hjälp är: Deklarera på NEblanketten (SKV 306), kortfattad information med exempel skogsfastighet. (Finns bara som pdffil på Bokföring, bokslut och deklaration del 1 (SKV 282), om löpande bokföring och förenklat årsbokslut. Bokföring, bokslut och deklaration del 2 (SKV 283), hur du fyller i NEblanketten. Skatteregler för enskilda näringsidkare (SKV 295), vilka skatteregler som gäller. Bokföringsnämndens vägledning Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut (BFNAR 2006:1 finns att hämta på I vilken ordning fyller Agneta i bokslutet och blanketterna? Agneta börjar med att upprätta ett förenklat årsbokslut. Du kan titta i broschyren Bokföring, bokslut och 2

Måste man göra ett förenklat årsbokslut?

This website protects your privacy by adhering to the European Union General Data Protection Regulation (GDPR). You can grant your consent(s) to use your data for specific purposes below or by clicking "Agree to all".

Analytics

Vad är skillnaden mellan förenklat årsbokslut och årsbokslut?

Förenklat årsbokslut är ett bokslut för företag med omsättning på högst tre miljoner kronor.

När man driver en näringsverksamhet är man bokföringsskyldig. Det innebär att alla affärshändelser ska bokföras och att det ska finnas verifikationer till alla poster. Det innebär också att man ska upprätta ett bokslut efter varje räkenskapsår. När verksamheten har en omsättning under tre miljoner kronor kan man välja att göra ett förenklat årsbokslut. I det förenklade årsbokslutet ska det finnas en balansräkning och en resultaträkning. En balansräkning visar företagets tillgångar, skulder och det egna kapitalet på räkenskapsårets sista dag. En resultaträkning visar hur företaget har gått ekonomiskt under räkenskapsåret. I resultaträkningen ska intäkter, kostnader och resultat redovisas. Har företaget använt sig av till exempel periodiseringsfonder och expansionsfonder ska man även visa hur mycket man har satt av till dessa. Det förenklade årsbokslutet ska upprättas i fysisk eller elektronisk form, följa god redovisningssed, skrivas under och sparas tillsammans med bokföringen och bokslutsunderlagen i sju år. Det förenklade årsbokslutet ska inte skickas in till Skatteverket.

Hur fyller man i förenklat årsbokslut?

För att ett företag ska kunna använda förenklat bokslut finns det vissa krav som måste uppfyllas. Företaget måste ha en omsättning under en viss gräns, ha ett visst antal anställda och ha en viss företagsform.

Ett förenklat bokslut består av en resultaträkning, en balansräkning och eventuella tilläggsupplysningar. Detta är de grundläggande komponenterna i en årsredovisning, men i förenklat bokslut är de förenklade för att passa mindre företag.

Vad är en förenklad redovisning?

på högst tre miljoner kronor får upprätta ett förenklat årsbokslut enligt det så kallade K1-regelverket. Om omsättningen är högre måste du upprätta ett vanligt årsbokslut.

Måste jag lämna ne-bilaga?

Enskilda näringsidkare brukar nästan alltid använda kalenderår som räkenskapsår. Alltså omfattar räkenskapsåret för majoriteten av alla näringsidkare 12 månader från 1 januari till den 31 december. I vissa fall, exempelvis om verksamheten påbörjas under slutet av det första verksamhetsåret, får räkenskapsåret förlängas till högst 18 månader.

Kan man bokföra i efterhand?

En fysisk person som bedriver näringsverksamhet är bokföringsskyldig för denna. Bokföringsskyldigheten innebär att en enskild näringsidkare ska följa bokföringslagen och BFN:s normgivning. Detta innebär bl.a. att

Regler om löpande bokföring, verifikationer och arkivering m.m. finns i BFN:s vägledning Bokföring.

Kan man göra bokslut själv?

Vi kommer nu gå igenom processen för att göra bokslut för aktiebolag och integrera med Årsredovisning Online. Bokslut hittar du under Bokföring i vänstermenyn. Gå in på det räkenskapsår du vill göra bokslut för.

För att färdigställa bokslutet ska alla intäkter och kostnader tillhörande verksamhetsåret vara redovisade. Samtliga leverantörsfakturor, kundfakturor, utlägg, kvitton och lönespecifikationer måste hamna på rätt räkenskapsår. Har du intäkter eller kostnader vars faktura du ej skickat eller mottagit vid årets slut ska dessa periodiseras i bokslutet. Har du däremot mottagit en leverantörsfaktura eller skickat en kundfaktura (för kontantmetoden) och ej betalat eller mottagit betalning måste dessa bokföras enligt fakturametoden på rätt räkenskapsår. Läs mer om fakturor som betalas i nästa räkenskapsår.

- Hur vet jag att allt är bokfört?Gör en bankavstämning för att kontrollera så att kontot i bokföringen stämmer överens med saldot på banken. Om det inte gör det behöver du gå igenom din bokföring för att leta efter eventuella fel. Det här gäller även skattekontot. Så här gör du en bankavstämning. Det kan också vara lätt att missa att bokföra om föregående års resultat. När du kontrollerat både bank- och skattekonto så går du vidare genom att klicka på Bekräfta och fortsätt.

Hur fyller man i ne bilaga?

Lär dig hur du deklarerar dina skatter för enskild firma.

Enskild firma, eller enskild näringsverksamhet som det egentligen heter, är en vanlig företagsform i Sverige. 

När ska ne bilagan lämnas in?

NE-bilagan ska innehålla information om resultat och ekonomiska ställning samt skattemässiga justeringar av bokfört resultat för den enskilda näringsverksamheten eller enskild firma. Resultatet redovisas i form av en sammanställning av intäkter, kostnader, avskrivningar och årets resultat i avsnittet Resultaträkning/räkenskapsschema. Den ekonomiska ställningen redovisas i form av en sammanställning av tillgångar, skulder, eget kapital, obeskattade reserver och avsättningar i avsnittet Balansräkning/räkenskapsschema.

Skattemässiga justeringar av bokfört resultat är sådant som enligt lag dras av eller läggs till för att påverka hur mycket skatt som ska betalas för verksamheten och det görs i avsnittet med samma namn. Överskottet eller underskottet som utgår från NE-bilagan noteras i den privata inkomstdeklarationen Inkomstdeklaration 1 och blir en del av det som är underlag för skatt för dig som privatperson. Skatten betalas till Skatteverket.

Enskild näringsverksamhet innebär när man som företagare säljer varor eller tjänster och har en f-skattesedel, men däremot inte något registrerat företag. Enskild firma har man som företagare när man har en registrerad enskild firma och säljer varor eller tjänster.

Vad är förenklat uppgiftslämnande?

 • Sammanfattning
 • Bakgrund
 • Uppdraget
 • Analys och samordning av uppgiftskraven
 • Teknisk lösning för ett effektivt uppgiftsutbyte m.m.
 • Personuppgiftsbehandling
 • Offentlighet och sekretess
 • Uppgifter som samlas in för framställning av statistik
 • Indikatorer
 • Övrigt
 • Konsekvensutredningar
 • Uppdragets genomförande

Vad händer om man bokför för sent?

Tänk på att det är du som ansvarar för bokföringen! Även om du anlitar någon för att sköta din bokföring är det du som ansvarar för att bokföringen blir riktig. Detta ansvar kan du aldrig lämna ifrån dig. Så ställ krav på din bokförare att han eller hon förklarar om du inte förstår.

Några tips innan du lägger upp din bokföring!

 • Planera din bokföring. Tänk igenom innan hur den ska vara upplagd, så att den passar dina syften bäst.
 • Ta råd. Fråga vänner och bekanta som driver rörelse hur de gör med sina papper och sin bokföring.
 • Enkelhet. Gör din bokföring så enkel som möjligt när du startar upp, särskilt om du är lite osäker på dina kunskaper i bokföring.
 • Om du lämnar bort din bokföring. Sätt in underlagen varje dag i en pärm, där du har en flik för varje dag. Då är det lättare för den som sköter bokföringen att bokföra alla transaktioner på rätt dag.

För din egen skull är det viktigt att du har ordning på dina papper. Varje minut som behöver tas i anspråk för dig eller en redovisningskonsult kostar pengar. Sköter du din bokföring kan du spara pengar och undvika onödigt tidsspill.

Hur långt tillbaka kan man bokföra?

Tänk på att det är du som ansvarar för bokföringen! Även om du anlitar någon för att sköta din bokföring är det du som ansvarar för att bokföringen blir riktig. Detta ansvar kan du aldrig lämna ifrån dig. Så ställ krav på din bokförare att han eller hon förklarar om du inte förstår.

Några tips innan du lägger upp din bokföring!

 • Planera din bokföring. Tänk igenom innan hur den ska vara upplagd, så att den passar dina syften bäst.
 • Ta råd. Fråga vänner och bekanta som driver rörelse hur de gör med sina papper och sin bokföring.
 • Enkelhet. Gör din bokföring så enkel som möjligt när du startar upp, särskilt om du är lite osäker på dina kunskaper i bokföring.
 • Om du lämnar bort din bokföring. Sätt in underlagen varje dag i en pärm, där du har en flik för varje dag. Då är det lättare för den som sköter bokföringen att bokföra alla transaktioner på rätt dag.

För din egen skull är det viktigt att du har ordning på dina papper. Varje minut som behöver tas i anspråk för dig eller en redovisningskonsult kostar pengar. Sköter du din bokföring kan du spara pengar och undvika onödigt tidsspill.

Vad händer om man inte gör bokslut?

 När ska årsredovisningen lämnas in? I vår skattekalender hittar du alla viktiga datum för 2022.

Du som ännu inte kan lämna in årsredovisningen digitalt har nytta av vår checklista över de vanligaste felen. Det är alltså extra lätt att göra fel om du inte gör bokslut för aktiebolag i ett riktigt bokslutsprogram utan upprättar det i Excel- eller Word. 

Måste man lämna in ne bilaga?

 • Spara ner filen med NE-bilagan du fått från oss, någonstans på din dator så du vet var du har den.