:

Är omställningsstöd skattepliktigt?

Innehållsförteckning:

 1. Är omställningsstöd skattepliktigt?
 2. Har jag rätt till omställningsstöd?
 3. Hur räknar man ut omställningsstöd?
 4. Vad är ett omställningsstöd?
 5. När vet jag om jag får Omställningsstudiestöd?
 6. Måste man vara arbetslös för att få omställningsstöd?
 7. Måste man betala tillbaka omställningsstöd?
 8. Vem betalar omställningsstöd?
 9. När får jag veta om jag får Omställningsstudiestöd?
 10. Vilka utbildningar ger rätt till omställningsstöd?
 11. Vilka utbildningar är godkända för Omställningsstudiestöd?
 12. Är det svårt att få omställningsstöd?
 13. När får man veta om man får Omställningsstudiestöd?
 14. Får man jobba extra med omställningsstöd?
 15. Hur ansöker man om Omställningsstudiestöd?

Är omställningsstöd skattepliktigt?

1 §  Denna lag innehåller bestämmelser om ekonomiskt stöd till företag vars nettoomsättning har minskat i större omfattning till följd av spridningen av sjukdomen covid-19 (omställningsstöd).

2 §  Rätt till omställningsstöd har företag som är en fysisk eller juridisk person som vid tidpunkten för prövningen av ansökan om omställningsstöd

 • bedriver sådan näringsverksamhet i Sverige som avses i 13 kap. 1 § inkomstskattelagen (1999:1229), och
 • är godkänd för F-skatt enligt 9 kap. 1 § skatteförfarandelagen (2011:1244) eller är en sådan stiftelse, förening eller registrerat trossamfund som undantas från skattskyldighet enligt 7 kap. 3 § inkomstskattelagen eller är ett privatbostadsföretag enligt 2 kap. 17 § samma lag.
 • 4 §  Vid tillämpning av bestämmelserna om näringsbidrag i 29 kap.2-8 §§inkomstskattelagen (1999:1229) ska omställningsstöd tas upp i sin helhet det beskattningsår då stödet beslutas. Detta gäller dock inte till den del stödet motsvarar kostnader som är hänförliga till en verksamhet som företaget inte är skattskyldigt för enligt 7 kap. 3 § inkomstskattelagen. Till den del stödet är hänförligt till kostnader under det föregående beskattningsåret får det tas upp detta år i stället.

  Återbetalas stöd som tagits upp, ska det återbetalda beloppet dras av.

  5 §  En ansökan om omställningsstöd prövas av Skatteverket och ska innehålla följande uppgifter:

 • nedgången i företagets nettoomsättning vid en jämförelse mellan nettoomsättningen för de månader som stödet avser och nettoomsättningen för motsvarande period närmast föregående år,
 • 7 §  Omställningsstöd tillgodoförs ett företag genom kreditering på ett sådant skattekonto som avses i 61 kap. 1 § skatteförfarandelagen (2011:1244).

  Om en avstämning av skattekontot visar att det finns ett överskott på kontot efter kreditering av ett omställningsstöd, ska utbetalning ske om det inte finns hinder mot detta enligt 64 kap. 4 § skatteförfarandelagen.

  Om det finns ett överskott på skattekontot efter kreditering av ett omställningsstöd, ska intäktsränta enligt 65 kap. 4 § tredje stycket skatteförfarandelagen beräknas på överskottet från och med dagen efter tillgodoförandet.

  Har jag rätt till omställningsstöd?

  Omställningsstudiestöd kan lämnas under sammanlagt motsvarande högst 44 veckors heltidsstudier. Stödet lämnas för heltidsstudier och deltidsstudier som omfattar 20, 40, 50, 60 eller 75 procent av heltid. Omställningsstudiestöd får vidare lämnas för varje vecka som den studerande bedriver studier på minst 20 procent av heltid.

  Den som beviljats omställningsstudiestöd och väljer att gå en längre utbildning än så kan behöva kompletterande studiefinansiering för studietiden utöver de 44 veckorna.

  Omställningsstudiestöd får lämnas till en sökande som har arbetat i genomsnitt minst 40 procent per vecka under varje kalendermånad i minst åtta år under en ramtid om 14 år, ett så kallat etableringsvillkor. Arbete kan räknas från och med det år då den sökande fyller 19 år och ska ha varit den sökandes huvudsyssla under kvalificeringstiden. Även annan tid ska kunna tillgodoräknas som motsvarande förvärvsarbete under högst 24 månader, t.ex. föräldrapenningförmåner. Dessutom ställs det upp ett aktualitetsvillkor som säkerställer att personen har arbetat i relativ närtid. Det innebär att den som beviljas omställningsstudiestöd även måste ha förvärvsarbetat eller motsvarande under minst 12 av de senaste 24 månaderna. Arbetet ska även kunna visas genom inkomstuppgifter. Även egenföretagare kan söka det nya omställningsstudiestödet.

  Omställningsstudiestöd i form av lån kan lämnas längst till och med det år den studerande fyller 60 år. Omställningsstudiebidrag ska dock också kunna lämnas under högst 10 veckor fr.o.m. det år den studerande fyller 61 år och längst t.o.m. det år den studerande fyller 62 år under förutsättning att den har minst 10 veckor kvar att använda av sitt omställningsstudiebidrag.

  Hur räknar man ut omställningsstöd?

  – Du måste ha arbetat åtta år (96 månader) under de senaste 14 åren och minst 12 månader under de senaste 24 månaderna. Arbete ska ha varit din huvudsyssla, i genomsnitt minst 16 timmar i veckan måste du ha arbetat.

  – Omställningsstudiestödet består dels av ett bidrag, dels av ett lån som du kan fylla på med om du vill.

  – Du får tillgodoräkna dig arbetstid från året du fyllde 19 år.  Eftersom det krävs att du har arbetat åtta år kan du tidigast söka stöd när du har fyllt 27 år. Den övre åldersgränsen för omställningsstudiestödet är 62 år.  (Du kan få bidrag högst 10 veckor från och med det år du fyller 61 år till och med året du fyller 62 år). Omställningsstudielånet kan man ansöka om till och med det år man fyller 60.

  – Det statliga omställningsstudiestödet motsvarar 80 procent av din inkomst, upp till ett maxbelopp som 2022 är 21 300 kronor per månad, före skatt. Detta stöd betalas ut av CSN.

  – Den som jobbar hos en arbetsgivare med kollektivavtal och som är anslutna till en trygghetsorganisation har också rätt till det som kallas kompletterande studiestöd. Det ger påfyllning av bidraget med 80 procent av lönen upp till 32 542 kronor i månaden, och 65 procent av lönen upp till 66 800 kronor i månaden. Detta stöd betalas ut av trygghetsorganisationerna.

  Tabellen visar hur mycket studiebidrag du kan få beroende på månadslön – med och utan kompletterande omställningsstöd.

  – Det beror på din inkomst som i sin tur avgör hur mycket bidrag du kan få. För 2022 är maxbeloppet för lånet 12 514 kronor per månad.

  Vad är ett omställningsstöd?

  Omställningsstudiestöd kan lämnas under sammanlagt motsvarande högst 44 veckors heltidsstudier. Stödet lämnas för heltidsstudier och deltidsstudier som omfattar 20, 40, 50, 60 eller 75 procent av heltid. Omställningsstudiestöd får vidare lämnas för varje vecka som den studerande bedriver studier på minst 20 procent av heltid.

  Den som beviljats omställningsstudiestöd och väljer att gå en längre utbildning än så kan behöva kompletterande studiefinansiering för studietiden utöver de 44 veckorna.

  Omställningsstudiestöd får lämnas till en sökande som har arbetat i genomsnitt minst 40 procent per vecka under varje kalendermånad i minst åtta år under en ramtid om 14 år, ett så kallat etableringsvillkor. Arbete kan räknas från och med det år då den sökande fyller 19 år och ska ha varit den sökandes huvudsyssla under kvalificeringstiden. Även annan tid ska kunna tillgodoräknas som motsvarande förvärvsarbete under högst 24 månader, t.ex. föräldrapenningförmåner. Dessutom ställs det upp ett aktualitetsvillkor som säkerställer att personen har arbetat i relativ närtid. Det innebär att den som beviljas omställningsstudiestöd även måste ha förvärvsarbetat eller motsvarande under minst 12 av de senaste 24 månaderna. Arbetet ska även kunna visas genom inkomstuppgifter. Även egenföretagare kan söka det nya omställningsstudiestödet.

  Omställningsstudiestöd i form av lån kan lämnas längst till och med det år den studerande fyller 60 år. Omställningsstudiebidrag ska dock också kunna lämnas under högst 10 veckor fr.o.m. det år den studerande fyller 61 år och längst t.o.m. det år den studerande fyller 62 år under förutsättning att den har minst 10 veckor kvar att använda av sitt omställningsstudiebidrag.

  När vet jag om jag får Omställningsstudiestöd?

  Det är väldigt svårt att uppskatta hur lång väntetiden på beslut blir. Vissa ansökningar går fortare att utreda och andra tar längre tid, men du behöver räkna med att det tar flera månader från det att du ansöker tills du får ett besked. En del kommer hinna få sitt besked innan studiestarten, men många kommer inte att få det.

  Vi handlägger ansökningarna i den ordning de kommit in, så ju tidigare du sökte i april, desto tidigare kan du få ditt besked. Det var många som sökte direkt när ansöknings­omgången öppnade; den 1 april kom det in över 12 000 ansökningar och CSN håller fortfarande på att handlägga ansökningar från det datumet. Om du skickade in din ansökan efter den 1 april kommer du troligtvis inte att få ditt beslut före studiestarten.

  Vi beklagar att vi inte kan ge närmare besked om handläggnings­tiden än så. Vi förstår att det ställer till problem för dig som ska studera.

  Du får räkna med att väntetiden kommer att vara minst lika lång som den är nu. Du kan alltså inte förvänta dig att få besked innan studiestarten och får vara beredd på att det kan ta många månader innan ditt beslut kommer.

  Måste man vara arbetslös för att få omställningsstöd?

  Arbetsrätten behöver reformeras när arbetsmarknaden förändras. Arbetsgivare behöver flexibilitet för att våga växa och anställa, kunna ställa om i tuffa lägen. Vägen in i jobb behöver bli enklare för personer som står längre från arbetsmarknaden, t.ex. för unga som inte hunnit skaffa sig yrkeserfarenhet. Samtidigt behöver tryggheten för arbetstagare öka, t.ex. när det gäller arbetstidsmått och anställningsformer.

  Måste man betala tillbaka omställningsstöd?

  Omställningsstudiestöd kan lämnas under sammanlagt motsvarande högst 44 veckors heltidsstudier. Stödet lämnas för heltidsstudier och deltidsstudier som omfattar 20, 40, 50, 60 eller 75 procent av heltid. Omställningsstudiestöd får vidare lämnas för varje vecka som den studerande bedriver studier på minst 20 procent av heltid.

  Den som beviljats omställningsstudiestöd och väljer att gå en längre utbildning än så kan behöva kompletterande studiefinansiering för studietiden utöver de 44 veckorna.

  Omställningsstudiestöd får lämnas till en sökande som har arbetat i genomsnitt minst 40 procent per vecka under varje kalendermånad i minst åtta år under en ramtid om 14 år, ett så kallat etableringsvillkor. Arbete kan räknas från och med det år då den sökande fyller 19 år och ska ha varit den sökandes huvudsyssla under kvalificeringstiden. Även annan tid ska kunna tillgodoräknas som motsvarande förvärvsarbete under högst 24 månader, t.ex. föräldrapenningförmåner. Dessutom ställs det upp ett aktualitetsvillkor som säkerställer att personen har arbetat i relativ närtid. Det innebär att den som beviljas omställningsstudiestöd även måste ha förvärvsarbetat eller motsvarande under minst 12 av de senaste 24 månaderna. Arbetet ska även kunna visas genom inkomstuppgifter. Även egenföretagare kan söka det nya omställningsstudiestödet.

  Omställningsstudiestöd i form av lån kan lämnas längst till och med det år den studerande fyller 60 år. Omställningsstudiebidrag ska dock också kunna lämnas under högst 10 veckor fr.o.m. det år den studerande fyller 61 år och längst t.o.m. det år den studerande fyller 62 år under förutsättning att den har minst 10 veckor kvar att använda av sitt omställningsstudiebidrag.

  Vem betalar omställningsstöd?

  Det går dock fortare nu än i början, framhåller hon.

  – I början kom det in många ansökningar där man chansade lite i ansökan. Vi ser att det kommer in färre sådana nu och att andelen ja kommer att öka.

  Hur många av dem som ansökt i god tid bedömer ni kommer att få besked innan januari månads utgång?

  När får jag veta om jag får Omställningsstudiestöd?

  Det är ett nytt studiestöd som riktar sig till dig som redan är etablerad och har aktuell förankring på arbets­marknaden och vill höja din kompetens med hjälp av en utbildning.

  Omställningsstudiestödet består dels av ett bidrag på upp till 80 % av din lön, dels av ett lån som du själv bestämmer om du vill använda eller inte. Du kan studera 44 veckor på heltid och få stödet, eller längre om du väljer att studera på deltid.

  Studiestödet hanteras av CSN, Centrala studienämnden och är en del av ett större omställningspaket initierat av regeringen. Det omfattar även omställnings- och kompetens­stöd från en omställnings­organisation. 

  Vilka utbildningar ger rätt till omställningsstöd?

  Omställningsstudiestöd kan lämnas under sammanlagt motsvarande högst 44 veckors heltidsstudier. Stödet lämnas för heltidsstudier och deltidsstudier som omfattar 20, 40, 50, 60 eller 75 procent av heltid. Omställningsstudiestöd får vidare lämnas för varje vecka som den studerande bedriver studier på minst 20 procent av heltid.

  Den som beviljats omställningsstudiestöd och väljer att gå en längre utbildning än så kan behöva kompletterande studiefinansiering för studietiden utöver de 44 veckorna.

  Omställningsstudiestöd får lämnas till en sökande som har arbetat i genomsnitt minst 40 procent per vecka under varje kalendermånad i minst åtta år under en ramtid om 14 år, ett så kallat etableringsvillkor. Arbete kan räknas från och med det år då den sökande fyller 19 år och ska ha varit den sökandes huvudsyssla under kvalificeringstiden. Även annan tid ska kunna tillgodoräknas som motsvarande förvärvsarbete under högst 24 månader, t.ex. föräldrapenningförmåner. Dessutom ställs det upp ett aktualitetsvillkor som säkerställer att personen har arbetat i relativ närtid. Det innebär att den som beviljas omställningsstudiestöd även måste ha förvärvsarbetat eller motsvarande under minst 12 av de senaste 24 månaderna. Arbetet ska även kunna visas genom inkomstuppgifter. Även egenföretagare kan söka det nya omställningsstudiestödet.

  Omställningsstudiestöd i form av lån kan lämnas längst till och med det år den studerande fyller 60 år. Omställningsstudiebidrag ska dock också kunna lämnas under högst 10 veckor fr.o.m. det år den studerande fyller 61 år och längst t.o.m. det år den studerande fyller 62 år under förutsättning att den har minst 10 veckor kvar att använda av sitt omställningsstudiebidrag.

  Vilka utbildningar är godkända för Omställningsstudiestöd?

  Tidigare har CSN uppgett att handläggningstiderna är minst 10-12 veckor men nu uppger Stefan Tärnhuvud att de kommer att bli ännu längre.

  – Det beror på att det rör sig om så pass stora volymer ansökningar. Hur mycket längre handläggningstiderna kommer att bli är svårt att säga i dagsläget. Men i och med att varje utredning är individuell och att det rör sig om ett omfattande och komplext regelverk kring stödet och att det är många krav som den sökande ska uppfylla, så tar det tid.

  Somliga sökande kommer inte att få besked förrän terminen redan har börjat, enligt Stefan Tärnhuvud.

  Är det svårt att få omställningsstöd?

  Det är väldigt svårt att uppskatta hur lång väntetiden på beslut blir. Vissa ansökningar går fortare att utreda och andra tar längre tid, men du behöver räkna med att det tar flera månader från det att du ansöker tills du får ett besked. En del kommer hinna få sitt besked innan studiestarten, men många kommer inte att få det.

  Vi handlägger ansökningarna i den ordning de kommit in, så ju tidigare du sökte i april, desto tidigare kan du få ditt besked. Det var många som sökte direkt när ansöknings­omgången öppnade; den 1 april kom det in över 12 000 ansökningar och CSN håller fortfarande på att handlägga ansökningar från det datumet. Om du skickade in din ansökan efter den 1 april kommer du troligtvis inte att få ditt beslut före studiestarten.

  Vi beklagar att vi inte kan ge närmare besked om handläggnings­tiden än så. Vi förstår att det ställer till problem för dig som ska studera.

  Du får räkna med att väntetiden kommer att vara minst lika lång som den är nu. Du kan alltså inte förvänta dig att få besked innan studiestarten och får vara beredd på att det kan ta många månader innan ditt beslut kommer.

  När får man veta om man får Omställningsstudiestöd?

  Befinner du dig mitt i arbetslivet och börjar sukta efter kompetensutveckling? Lysande! Då har du hittat rätt. I den här artikeln har vi samlat svar på vanliga frågor kring det nya omställningsstudiestödet – ett studiestöd för dig som vill bli mer attraktiv på arbetsmarknaden. 

  Omställningsstudiestödet är ett nytt studiestöd för dig som befinner dig mitt i arbetslivet. Med hjälp av studiestödet kan du bredda din kompetens, antingen genom att vidareutbilda dig inom det område där du redan arbetar eller genom att byta bana helt. 

  Får man jobba extra med omställningsstöd?

  Här kan du läsa om villkoren och hur mycket du kan få i bidrag och lån. Du kan också se vad som gäller om du ska kombinera studier med arbete eller andra ersättningar.

  Varför är det viktigt att kontakta sin omställningsorganisation? När kan jag ansöka? Vilka uppgifter behöver jag förbereda? Det kan du läsa om här. Du hittar även en checklista och en film om ansökan.

  Hur ansöker man om Omställningsstudiestöd?

  Det är ett nytt studiestöd som riktar sig till dig som redan är etablerad och har aktuell förankring på arbets­marknaden och vill höja din kompetens med hjälp av en utbildning.

  Omställningsstudiestödet består dels av ett bidrag på upp till 80 % av din lön, dels av ett lån som du själv bestämmer om du vill använda eller inte. Du kan studera 44 veckor på heltid och få stödet, eller längre om du väljer att studera på deltid.

  Studiestödet hanteras av CSN, Centrala studienämnden och är en del av ett större omställningspaket initierat av regeringen. Det omfattar även omställnings- och kompetens­stöd från en omställnings­organisation.