:

Vad är skillnaden mellan maskiner och inventarier?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är skillnaden mellan maskiner och inventarier?
 2. Vad är ett inventarier?
 3. Hur bokför jag inköp av maskiner?
 4. Var går gränsen för inventarier?
 5. Hur bokför man ett kylskåp?
 6. Är gardiner inventarier?
 7. Hur bokför man inventarier?
 8. Hur bokför man en inventarier?
 9. Är en dator en inventarie?
 10. Är verktyg Förbrukningsinventarier?
 11. Vad ska bokföras som inventarier?
 12. När kan jag göra Direktavdrag på maskiner eller inventarier?
 13. Måste man bokföra som inventarie?
 14. Hur vet man om man får skriva av inventarier direkt eller inte?
 15. Hur skriver man av maskiner?

Vad är skillnaden mellan maskiner och inventarier?

Maskiner är tekniska anläggningar som används i en näringsverksamhet för att producera de produkter som en redovisningsenhet säljer eller för att tillverka material och verktyg som förbrukas i näringsverksamheten.

KlassificeringMaskiner klassificeras normalt som materiella anläggningstillgångar då en maskin är ett fysiskt objekt som med hög sannolikhet genererar ekonomiska fördelar till en redovisningsenhet i framtiden. Maskiner kan också klassificeras som förbrukningsinventarier om deras ekonomiska livslängd understiger 3 år eller om anskaffningsvärdet understiger gränsvärdena för inventarier av mindre värde. Man brukar bokföra maskiner i kontogrupp 12 eller kontogrupp 54.

Vad är ett inventarier?

Inventarier är tillgångar som köps in med syfte att användas i verksamheten. Exempel på inventarier är verktyg, möbler, bilar, datorer och affärsinredning. Inventarier är avsedda att stadigvarande användas i företaget, medan lagertillgångar är avsedda att förbrukas eller säljas. Kostnaden för inventarier får dras av, men på vilket sätt beror på vilken typ av inventarier som köpts in. Inventarier är antingen anläggningstillgångar som har en förväntad ekonomisk livslängd på minst tre år och som dras av genom avskrivningar eller förbrukningsinventarier som dras av direkt.

Det finns tre olika sätt att få avdrag för sina inventarier på:

 • omedelbart avdrag
 • avdrag genom restvärdesavskrivning
 • avdrag genom räkenskapsenlig avskrivning

Hur bokför jag inköp av maskiner?

Inventarier och verktyg är materiella anläggningstillgångar som en redovisningsenhet har anskaffat för att bruka stadigvarande i mer än ett år till ändamål för rörelseverksamheten.

Tillgångar är enligt IFRS resurser som kontrolleras av en redovisningsenhet till följd av tidigare händelser från vilka framtida ekonomiska fördelar väntas tillfalla redovisningsenheten. Att stadigvarande bruka en tillgång innebär att syftet med innehavet är användning i en redovisningsenhet under en längre tid (normalt > 1 år).

Var går gränsen för inventarier?

Förbrukningsinventarier kan vara av två slag:

Med mindre värde menas tillgångar med ett anskaffningsvärde som understiger ett halvt prisbasbelopp kr exklusive moms (26 250 kr år 2023). Dessa regler är frivilliga. Läs mer längre fram.

Hur bokför man ett kylskåp?

En förbrukningsinventarie har en uppskattad ekonomisk livslängd på mellan ett och tre år. Har den kortare livslängd än ett år klassas det som förbrukningsmaterial enligt ovan. Precis som förbrukningsmaterial kan något klassificeras som en förbrukningsinventarier om det är av "obetydligt värde".

Är gardiner inventarier?

Är ingen expert på bokföring men det låter troligt. Hittade denna texten vid en sökning: [i][b]5410 Förbrukningsinventarier[/b] På detta konto debiteras kostnader för täcken, kuddar, filtar, överkast, gardiner, mattor, möbler, kontorsinventarier inklusive datorer och annan elektronisk utrustning, mötesutrustning m m. Periodisering bör ske över flera månader. Vi behov kan kontot underindelas för olika avdelningar eller olika varuslag.[/i] [i][b]4460 Förbrukningsmaterial restaurang[/b] På detta konto redovisas förbrukningsmaterial som ingår i restaurangprodukten, till exempel servetter (ingår i måltiden), tvätt av linnedukar (ingår i måltiden) och andra varor och tjänster som inte är mat eller dryck.[/i]

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. Klicka här för att registrera dig som medlem.

Hur bokför man inventarier?

Verktyg som klassificeras som förbrukningsmaterial bokförs vanligen i kontogrupp 54. Klassificeras det som en inventarie bokförs det vanligen i kontogrupp 12.

I bokföringen skiljer man mellan förbrukningsmaterial, förbrukningsinventarier och inventarier. Förbrukningsmaterial är inköp till verksamheten med lågt värde som beräknas förbrukas inom ett år. Det kan till exempel vara toalettpapper, rengöringsmedel och sopsäckar men också visst material som ska användas i en tillverkningsprocess. Kostnaden exklusive moms ska vara lägre än ett halvt prisbasbelopp. 

Hur bokför man en inventarier?

Alla inköp av utrustning och inventarier ska göras i enlighet med GUs regler för inköp och upphandling av varor och tjänster. Vid beslut om inköp av utrustning/inventarier behöver man ta ställning till om inköpet ska redovisas som anläggningstillgång, stöldbegärlig korttidsinventarie som ska registreras i anläggningsregistret eller ej stöldbegärlig inventarie som inte behöver registreras i anläggningsregistret.

Ett inköp som uppfyller kraven för att redovisas som anläggningstillgång (se Beskrivning av anläggningar/inventarier) konteras med konto 10001. Verksamhet är alltid 7099.

Är en dator en inventarie?

Inventarie eller förbrukningsinventarie - vad är skillnaden egentligen? Vilka belopp är det som gäller och hur påverkar det mitt resultat om jag bokför det på olika sätt? Låt mig ge dig några enkla tips på hur du kan tänka. 

En inventarie är ett större inköp för stadigvarande bruk, det vill säga – det ska användas i verksamheten och inte säljas vidare. En inventarie klassas som en anläggningstillgång i balansräkningen och kostnadsförs över tiden (årligen) genom avskrivning. 

Är verktyg Förbrukningsinventarier?

Inventarie eller förbrukningsinventarie - vad är skillnaden egentligen? Vilka belopp är det som gäller och hur påverkar det mitt resultat om jag bokför det på olika sätt? Låt mig ge dig några enkla tips på hur du kan tänka. 

En inventarie är ett större inköp för stadigvarande bruk, det vill säga – det ska användas i verksamheten och inte säljas vidare. En inventarie klassas som en anläggningstillgång i balansräkningen och kostnadsförs över tiden (årligen) genom avskrivning. 

Vad ska bokföras som inventarier?

Exempel på tillgångar är byggnader, maskiner, inventarier m.m. som är tänkt till att ha användning och nyttjande i bolaget i mer än ett år. Olika tillgångar har olika avskrivningstider, vilket kan variera beroende på vilken ekonomisk livslängd och vilket regelverk som används. Ekonomisk livslängd avser hur länge tillgången skall vara i bruk hos bolaget.

En tillgång är en resurs som kontrolleras av företaget till följd av inträffade händelser och som förväntas innebära ekonomiska fördelar för företaget i framtiden

Utgifter för inventarier skall i normalfallet redovisas som tillgångar i balansräkningen, som sedan avskrivningar görs över den beräknade nyttjandeperioden. I inkomstskattelagen finns det en möjlighet att omedelbart kostnadsföra utgifter för inventarier med kort livslängd, mindre än 3 år eller med obetydligt värde om ett anskaffningsvärde exklusive moms som understiger ett halvt prisbasbelopp. Exempel på dessa är mobiltelefoner, datorer av mindre värde, skrivare mm. Här kan du läsa mer om varor, förbrukningsmaterial och förbrukningsinventarier.

När kan jag göra Direktavdrag på maskiner eller inventarier?

Skatteverket har samlad information på sin webbplats om vad du kan göra avdrag för i ditt företag och vilka belopp och procentsatser som gäller. Du kan bland annat ta del av ett avdragslexikon för enskild näringsverksamhet

Måste man bokföra som inventarie?

Om du köper in inventarier i företaget så ska dessa bokföras som tillgångar. Dessa i sin tur brukar bokföras under olika konton beroende på vad det är för något som t.ex.:

Hur vet man om man får skriva av inventarier direkt eller inte?

Förbrukningsinventarier är direkt avdragsgilla och kan vara av två slag:

Enligt Skatteverket får beloppsgränsen för inventarier av mindre värde höjas med momsbeloppet i de fall ett företag varken har rätt att lyfta moms eller har rätt till återbetalning av moms (enligt 8 och 10 kap momslagen, ML).

Hur skriver man av maskiner?

En avskrivning är en systematisk periodisering av en tillgångs avskrivningsbara belopp över dess nyttjandeperiod. Lite enklare förklarat är avskrivningar ett sätt att dela upp utgiften för en tillgång över tid.

Låt säga att du under året köper in en ny företagsbil för 200 000 kronor. Nyttjandeperioden för denna bedöms vara tio år. Vid inköpstillfället bokförs bilen som en tillgång, och inte som en kostnad. Kostnaden på 200 000 kronor fördelas istället ut genom avskrivningar över hela tidsperioden, i och med att bilen beräknas kunna användas under de närmsta tio åren. Om hela beloppet istället hade kostnadsförts vid inköpstillfället skulle det beskattningsbara resultatet belastats helt och hållet under inköpsåret, vilket hade blivit felaktigt. Tack vare avskrivningarna speglar istället bokföringen verkligheten på ett mer rättvist sätt.