:

Hur gör man adressändring för dödsbo?

Innehållsförteckning:

 1. Hur gör man adressändring för dödsbo?
 2. Vad händer med posten vid dödsfall?
 3. Vilken adress har dödsboet?
 4. Hur ändrar man vart man är folkbokförd?
 5. Måste man göra flyttanmälan och adressändring?
 6. Vem kan göra arvskifte?
 7. Hur gör man ett arvskifte själv?
 8. Får man röra dödsbo innan bouppteckning?
 9. Vad är skillnaden på adressändring och flyttanmälan?
 10. Måste man ändra adress hos Skatteverket?
 11. Vad händer om man inte gör adressändring?
 12. Vilka ska man kontakta vid adressändring?
 13. Kan man göra ett arvskifte själv?
 14. Måste arvskifte registreras hos Skatteverket?
 15. Vad kostar en bouppteckning och arvskifte?

Hur gör man adressändring för dödsbo?

Ungefär en vecka efter att ett dödsfall ägt rum skickar Skatteverket ut en fråga om adressändring för dödsboet. Adressanmälan kan bara lämnas skriftligen, och kan inte skickas in genom mejl eller göras digitalt. Om inte detta görs kommer viktiga brev som exempelvis skickas med anledning av dödsboets inkomstbeskattning komma till fel adress och väsentlig information kan gå förlorad. Läs mer för att lära dig om hur man adressändrar ett dödsbo och vad som är viktigt att tänka på!

Vad händer med posten vid dödsfall?

Följ

När någon går bort kommer åtkomsten till inkorgen att raderas. Det gäller alla med läsåtkomst. Myndigheter kan inte längre skicka e-post till personen.

Vilken adress har dödsboet?

När en person dör övergår alla ägodelar, avtal och skulder till ett så kallat dödsbo. Företrädare för dödsboet är dödsbodelägarna. Vem som är dödsbodelägare framgår av bouppteckningen som ska vara registrerad hos Skatteverket.

I väntan på bouppteckningen kan någon tillfälligt ta hand om och vårda egendomen, till exempel den som har bott tillsammans med den avlidne.

Hur ändrar man vart man är folkbokförd?

Skatteverket (folkbokföringen) erbjuder en tjänst till dig som har en säker, digital brevlåda för myndighetspost. Du får ett meddelande så fort din folkbokföringsadress ändras i folkbokföringen. Tjänsten är gratis och det är ett snabbt och säkert sätt att hålla koll på att vi har rätt adress till dig.

I den digitala brevlådan anger du själv om du vill ha ett sms eller ett mejl när du får myndighetspost från Skatteverket eller andra myndigheter. Sedan loggar du in med e-legitimation (exempelvis mobilt bankID) i den säkra digitala brevlådan och kan läsa informationen/brevet från Skatteverket.

Har din folkbokföringsadress ändrats utan din vetskap ska du ta kontakt med folkbokföringen på Skatteverket.

Denna e-tjänst finns redan idag. När du använder den för flyttanmälan tar det bara några minuter för ändringen att slå igenom i folkbokföringsregistret. Gör du flyttanmälan i god tid (men helst max 1-2 veckor innan du ska flytta), slår ändringen igenom på den flyttdag som du angett. Du kan när som helst logga in igen för att kontrollera om dina uppgifter har ändrats.Läs mer om Flyttanmälan på skatteverkets webbplats.

Måste man göra flyttanmälan och adressändring?

 • Anmäl flytt för dig själv och övriga familjemedlemmar som bor på samma fastighet.

Här kan du se Skatteverkets film om hur du gör en flyttanmälan på webben.

Gör din anmälan innan du ska flytta eller senast en vecka efter att du flyttat. Då gäller din nya adress från den dag du flyttar in. Om du anmäler senare än en vecka efter flytten gäller din nya adress från den dag anmälan kom in till Skatteverket.

Använd tjänsten Flyttanmälan – då tar vi emot din anmälan direkt.

Vem kan göra arvskifte?

Den avlidnes egendom skiftas mellan delägarna i dödsboet. Om den avlidne inte har haft ett testamente är det arvsordningen som bestämmer vilken arvsandel var och en får.

Till egendomen som ska skiftas hör de tillgångar som räknas upp i bouppteckningshandlingen.

Om den avlidne vid sin död var gift ska makarnas egendom avvittras före arvet kan skiftas. Avvittring behöver inte göras om makarna inte alls har giftorätt i varandras egendom.

Arvet skiftas i regel så att arvsandelarna för var och en bestäms först. Exempelvis om det finns tre arvingar i samma släktgren (såsom syskon) är arvsandelen för var och en 1/3. Med hjälp av arvsandelen beräknas hur stor varje arvinges andel är av värdet på hela dödsboet. Arvingarna får sin andel exempelvis som pengar eller fast egendom.

Hur gör man ett arvskifte själv?

Att ta hand om ett dödsbo kallas också för att för­val­ta ett dödsbo. Döds­bo­för­valt­ning­en går till enligt föl­jan­de steg:

 • Göra en bout­red­ning. Du un­der­sö­ker vilka till­gång­ar och skul­der som finns, om något tes­ta­men­te har skri­vits och vem som ska ärva med mera.
 • Upp­rät­ta en boupp­teck­ning. En boupp­teck­ning är ett do­ku­ment där det fram­går vilka som är döds­bo­de­lä­ga­re samt vilka till­gång­ar och skul­der som den av­lid­ne hade. 
 • Föl­jan­de per­so­ner är döds­bo­de­lä­ga­re och an­sva­ri­ga för boupp­teck­ning och arv­skif­te:

  • Make/sambo
  • Legala ar­ving­ar, alltså de som enligt lag ska ärva den av­lid­ne
  • Uni­ver­sel­la tes­ta­ment­s­ta­ga­re, alltså de som enligt ett tes­ta­men­te ska ärva den av­lid­ne

  Döds­bo­de­lä­gar­na måste ge­men­samt ta hand om döds­bo­et. Under för­valt­ning­en av döds­bo­et måste flera beslut tas. Det kan vara om att sälja vär­de­pap­per, av­slu­ta bank­kon­ton, hur till­gång­ar­na ska för­de­las och mera. Ef­tersom för­valt­ning­en ska ske ge­men­samt måste döds­bo­de­lä­gar­na vara över­ens. 

  Om döds­bo­de­lä­gar­na inte kommer över­ens om hur arvet ska delas upp kan en skif­tes­man utses av tings­rät­ten. En av döds­bo­de­lä­gar­na måste då ansöka om skif­tes­man. 

  En skif­tes­man vär­de­rar arvet och för­de­lar det mellan ar­ving­ar­na. Att ansöka om en skif­tes­man kostar 900 kronor och görs hos tings­rät­ten. En skif­tes­man har rätt till arvode för sitt arbete. 

  Får man röra dödsbo innan bouppteckning?

  Juridik vid dödsfall

  Vad gäller vid bodelning ? Får man gå in och tömma en lägenhet innan bouppteckningen gjort och två dagar innan personen avlidit ?

  Vad är skillnaden på adressändring och flyttanmälan?

  Den grundläggande registrering som sker av den svenska befolkningen kallas för folkbokföring. Hur den går till regleras av Folkbokföringslagen. I samband med flytt, giftermål eller namnbyte ska du vända dig till Skatteverket som sköter folkbokföringen. Saker som påverkas är bland annat var du betalar skatt, rättighet till olika bidrag och var du ska rösta.

  Inom folkbokföringen finns en grundregel som säger att du ska bokföras där du bor, oavsett vem som är ägare till den aktuella bostaden. Du kan till exempel vara inneboende hos någon annan och inte själv äga bostaden, men ändå vara folkbokförd på adressen. Skatteverkets definition är att du anses vara bosatt på den adress där du regelbundet sover för natten.

  Måste man ändra adress hos Skatteverket?

  Det kan ibland vara svårt att veta vilken adress du ska vara folkbokförd på. Vi har listat några olika exempel, men är du osäker eller har frågor kan du kontakta oss.

  Om du flyttar hemifrån för att plugga på universitet eller högskola ska du göra en flyttanmälan. Det spelar ingen roll om du flyttar in hos en kompis, till ett studentrum eller till en egen lägenhet. Du ska meddela Skatteverket din nya adress oavsett om din nya bostad finns i din hemstad eller på en annan ort.

  Vad händer om man inte gör adressändring?

  Hej och tack för att du ställer din fråga till oss på Lawline!

  För att få svar på din fråga så får vi gå in och kika i Folkbokföringslagen (FOL).

  Vilka ska man kontakta vid adressändring?

  Att anmäla en adressändring till Svensk Adressändring AB (SvAAB) är gratis. Däremot är lagring eller eftersändning av post till den nya adressen avgiftsbelagd. Adressändring kan även göras hos skattemyndigheten men dessa uppgifter når inte postoperatörerna.

  Det är viktigt att anmäla adressändring när man flyttar. Att anmäla adressändring till Skatteverket (ändring av folkbokföringsadress) kostar ingenting.

  Kan man göra ett arvskifte själv?

  När du säljer vissa varor och tjänster ska du inte ta ut 25 procents moms utan i stället 12 eller 6 procent. I vissa fall ska du inte ta ut någon moms alls.

  Här kan du läsa om vilka varor och tjänster det inte är 25 procents moms på.

  Måste arvskifte registreras hos Skatteverket?

  Arvskiftet är ett juridiskt dokument som visar vem som ska få vad av tillgångarna efter någon som avlidit. Arvskiftet används som en legitimationshandling hos exempelvis banken för att de ska betala ut den avlidnas pengar till arvingarna.

  Nej. Är det bara en person som ska ärva, räcker det med en bouppteckning. Ett exempel: Om en man avlider och lämnar efter sig en fru och två gemensamma barn, ärver hans fru alla tillgångar (om det inte finns något testamente som säger annat). Då behöver inget arvskifte göras.

 • Först görs en bouppteckning. Allt som den avlidne ägde och skulder hen hade skrivs upp. När bouppteckningen är klar, registreras den hos Skatteverket.
 • Dödsboförvaltning. Då ska till den avlidnes räkningar och skulder betalas.
 • Fastigheter räknas som fast egendom. När en fastighet byter ägare ska en lagfartsansökan göras hos Lantmäteriet. Det gäller oavsett om någon köpt, fått i gåva eller ärvt fastigheten.

  Om ägarbytet gäller en ärvd bostadsrätt måste bostadsrättsföreningen godkänna ny ägare. Föreningen bestämmer också vem som får bli medlem.

  Vad kostar en bouppteckning och arvskifte?

  Det är döds­bo­de­lä­gar­na som till­sam­mans ska se till att en boupp­teck­ning blir gjord. Döds­bo­de­lä­gar­na kan själva välja att göra boupp­teck­ning­en. Det är då enklast att den person som bäst känner till den av­lid­nes eko­no­mi och ägande gör sam­man­ställ­ning­en. Det kan ex­em­pel­vis vara part­ner eller en bröstar­vinge. Det är oftast inte sär­skilt svårt och det finns mycket stöd att få om det skulle be­hö­vas. 

  Det går också att anlita en jurist eller ta hjälp av be­grav­nings­by­rå som ofta har en egen jurist eller sam­ar­be­te med en ju­rist­by­rå. Du kan också välja att låta någon annan ut­om­stå­en­de som du litar på göra boupp­teck­ning­en. 

  Insikt: Nor­disk studie: En­kel­het vik­tigt för svens­kar när dom gör boupp­teck­ning

  Kost­nad för boupp­teck­ning kan va­ri­e­ra stort och beror på vem du väljer att anlita och den tid som krävs för ar­be­tet. Det kan ta olika lång tid be­ro­en­de på hur till­gång­ar och skul­der i dödsbo ser ut, om det finns mycket att gå igenom och reda ut.

  Om ett dödsbo har många döds­bo­de­lä­ga­re kan det också be­hö­vas extra tid för att ta reda på vem som ska ärva, jäm­fört med ett dödsbo som bara har en eller ett par nära ar­ving­ar. 

  En jurist tar i regel från 1 500–1 600 kr i timmen, och även en enkla­re boupp­teck­ning tar åt­minsto­ne några timmar. Kost­nad för boupp­teck­ning kan därför börja på runt 4 000 kr och kosta upp mot det dubbla eller mer.