:

Vad är fördelen med en stiftelse?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är fördelen med en stiftelse?
  2. Kan en stiftelse vara vinstdrivande?
  3. Hur får stiftelser pengar?
  4. Vem bestämmer i en stiftelse?
  5. Är stiftelse skattefritt?
  6. Varför skapa stiftelse?
  7. Kan en stiftelse ta lån?
  8. Är stiftelser skattebefriade?
  9. Kan en stiftelse äga en fastighet?

Vad är fördelen med en stiftelse?

This website protects your privacy by adhering to the European Union General Data Protection Regulation (GDPR). You can grant your consent(s) to use your data for specific purposes below or by clicking "Agree to all".

Analytics

Kan en stiftelse vara vinstdrivande?

Gränsen mellan föreningar och stiftelser kan i vissa fall vara oklar. Efter stiftelselagens tillkomst är de tillfällen då denna frågeställning uppkommer dock mer sällsynta än tidigare.

Typiskt för en förening är att det finns medlemmar och att det finns möjlighet att fritt – efter beslut inom föreningen – ändra stadgarna i sin helhet. T.ex. att ändra föreningens ändamål eller att upplösa föreningen. Antalet medlemmar i en förening kan variera. Läs mer om de civilrättsliga bestämmelserna för ideella föreningar.

En stiftelse däremot är en självägande egendomsmassa. Det finns inga medlemmar i en stiftelse. Beslut om att ändra t.ex. en stiftelses ändamål eller att upplösa stiftelsen kräver tillstånd från Kammarkollegiet eller länsstyrelsen som tillsynsmyndighet.

Hur får stiftelser pengar?

Det finns många stiftelser och fonder att söka pengar ur. En sak som du måste tänka på när du väljer vilken fond eller stiftelse du ska söka pengar från är att kolla för vilka ändamål den delar ut pengar. Det skiljer sig nämligen åt beroende på vilken fond eller stiftelse det handlar om. En fond kan ha flera ändamål som den delar ut pengar för men oftast är ändamålen kopplade till att hjälpa behövande människor på olika sätt. Exempel på vad som menas med behövande människor kan förslagsvis vara studenter, handikappade, barn som har förlorat en förälder, änkor och änklingar, fattiga, konstnärer med begränsad inkomst, med flera. Vissa stiftelser delar ut pengar till flera av dessa grupper medan andra har en fastbestämd grupp som kan söka om att få pengarna.

En annan sak som är viktig att poängtera är att alla fonder och stiftelser inte enbart finns till för att söka pengar ur. En fond eller stiftelse kan också vara grundad för att förvalta och ta hand om en byggnad eller ett hus. Stipendierna som delas ut av sådana stiftelser kallas oftast för vistelsestipendier och innebär att den som får stipendiet får bo i huset eller byggnaden under en förutbestämd tidsperiod. Det är inte ovanligt att vistelsestipendier delas ut till författare som behöver lugn och ro att få skriva i en inspirerande miljö under en viss tid. Även forskare som behöver arbeta i lugn och ro med en avhandling är vanliga mottagare av vistelsestipendier.

Vem bestämmer i en stiftelse?

SFS nr: 1994:1220 Departement/myndighet: Justitiedepartementet L1 Utfärdad: 1994-08-25 Ändrad: t.o.m. SFS 2022:985 Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet) Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   En stiftelse bildas genom    1. förordnande enligt 2 §,    2. förordnande enligt 11 kap. 1 §,    3. förordnande i kollektivavtal enligt 11 kap. 3 §, eller    4. åtgärd för grundande av pensionsstiftelse eller personalstiftelse enligt lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

Är stiftelse skattefritt?

Syftet med en stiftelse är att stödja ett särskilt ändamål. För det krävs en egendom, till exempel pengar eller fastigheter. Ett vanligt ändamål kan till exempel vara att dela ut stipendier till utbildningar eller att stödja olika typer av forskning. En stiftelse kan också stödja flera olika ändamål.

De flesta stiftelser ska registreras hos Länsstyrelsen. Vinst- och resultatandelsstiftelser, vissa pensions- och personalstiftelser samt stiftelser som riktar sig mot vissa bestämda personer - till exempel familjestiftelser - registreras hos Skatteverket.

Varför skapa stiftelse?

Det är möjligt för en eller flera personer att skapa och driva en stiftelse. Sådana personer är kallade för stiftare och ska upprätta en stiftelseurkund för att skapa och driva en stiftelse.

En stiftelse är en enskild juridisk person, som får ett eget organisationsnummer. En stor skillnad från andra bolagsformer, är att en stiftelse inte har några ägare eller medlemmar. Istället har en stiftelse en styrelse, som förvaltar den. 

Kan en stiftelse ta lån?

För att en stiftelse ska bli en självständig juridisk person måste den tillskjutna egendomen ha tagits om hand av någon som har gjort ett åtagande att förvalta den i enlighet med stiftelseförordnandet. Ett förvaltningsåtagande kan lämnas antingen av en eller flera fysiska personer som bildar en styrelse (egen förvaltning) eller av en juridisk person t.ex. staten, en kommun, en ideell förening eller ett aktiebolag (anknuten förvaltning). För detta åtagande gäller inte något formkrav, men det kan ändå vara lämpligt att det tecknas på den handling där stiftelseförordnandet är skrivet. Stiftelselagen innehåller begränsningar ifråga om vem som får vara förvaltare se Styrelse och förvaltare nedan. Stiftare får inte ensamma bilda styrelse eller utgöra förvaltare (2 kap. 10 och 19 §§ SL).

Ansvaret att förvalta en stiftelse vilar på styrelsen vid egen förvaltning och på förvaltaren vid anknuten förvaltning. En styrelse kan bestå av en eller flera fysiska personer.

Är stiftelser skattebefriade?

Stiftelser omfattas av olika skatteregler, beroende på stiftelsens ändamål. Alice Kuzmina, biträdande jurist på Baker McKenzie, reder ut vad som gäller på området.

Vad är det som avgör hur en stiftelse beskattas? Man kan säga att ”stiftelse” är ett samlingsnamn för juridiska personer utan medlemmar eller ägare vars syfte är att förvalta en avsatt ekonomisk förmögenhet för särskilt ändamål och över en längre tid. Beskattning av stiftelser är i stort sätt avhängigt av ändamålet och kan i praktiken få väldigt olika utfall.

Kan en stiftelse äga en fastighet?

En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten ABSkattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning