:

Är kommuner momsbefriade?

Innehållsförteckning:

 1. Är kommuner momsbefriade?
 2. Varför betalar inte kommuner moms?
 3. Är en kommun skattskyldig?
 4. När är det 6% moms?
 5. Vad har kommuner för inkomster?
 6. När ska man fakturera utan moms?
 7. Vilka betalar inte moms?
 8. Hur beskattas en kommun?
 9. Hur mycket skatt betalar man i kommunen?
 10. Vilka tjänster har 25% moms?
 11. Vilka varor har 12 procent moms?
 12. Vad betalar man i skatt i kommuner?
 13. Hur många tjänar över 40000 i månaden?
 14. Vilka företag är momsbefriade?
 15. Är en faktura ett kvitto?

Är kommuner momsbefriade?

Skatteverket (folkbokföringen) erbjuder en tjänst till dig som har en säker, digital brevlåda för myndighetspost. Du får ett meddelande så fort din folkbokföringsadress ändras i folkbokföringen. Tjänsten är gratis och det är ett snabbt och säkert sätt att hålla koll på att vi har rätt adress till dig.

I den digitala brevlådan anger du själv om du vill ha ett sms eller ett mejl när du får myndighetspost från Skatteverket eller andra myndigheter. Sedan loggar du in med e-legitimation (exempelvis mobilt bankID) i den säkra digitala brevlådan och kan läsa informationen/brevet från Skatteverket.

Har din folkbokföringsadress ändrats utan din vetskap ska du ta kontakt med folkbokföringen på Skatteverket.

Denna e-tjänst finns redan idag. När du använder den för flyttanmälan tar det bara några minuter för ändringen att slå igenom i folkbokföringsregistret. Gör du flyttanmälan i god tid (men helst max 1-2 veckor innan du ska flytta), slår ändringen igenom på den flyttdag som du angett. Du kan när som helst logga in igen för att kontrollera om dina uppgifter har ändrats.Läs mer om Flyttanmälan på skatteverkets webbplats.

De förändringar som sker inom folkbokföringen en viss dag skickas vidare till SPAR natten efter. SPAR gör inga bearbetningar av uppgifterna utan har samma uppgifter som folkbokföringsregistret.

Om du använder folkbokföringens aviseringstjänst kan du dra slutsatsen att motsvarande ändring av adresser sker i SPAR påföljande natt.

Varför betalar inte kommuner moms?

Kommunerna får tillbaka ett belopp som motsvarar den moms som de betalat till sina leverantörer och som kommunerna inte får göra avdrag för i momsdeklarationen, dvs. inköp till icke momspliktig verksamhet. En förutsättning för utbetalningen är att det inte finns något avdragsförbud enligt mervärdesskattelagen, t.ex. som för moms på personbilar eller stadigvarande bostäder.

Kommunen får också en ersättning på 18 procent av kostnaden för att hyra lokaler för de boendeformer som anges ovan, under rubriken Undantag.

Kommunen får dock inte denna ersättning om fastigheten som lokalen är inrymd i upplåts av staten, en kommun, en region, ett kommunalförbund, ett beställarförbund eller ett samordningsförbund.

En kommun ska i vissa fall betala kostnadsränta som ska täcka de kostnader som uppkommer genom felaktig utbetalning av ersättning. Kommunen behöver bara betala ränta när ett ersättningsbeslut omprövas eller överklagas. Räntan beräknas från och med den dag ersättningen utbetalas till och med den dag beloppet återbetalas.

Intäktsränta betalas till en kommun när ytterligare ersättning betalas ut på grund av att ett tidigare ersättningsbeslut ändras genom omprövning eller domstolsbeslut. Intäktsränta betalas när ett beslut om utbetalning dröjt utöver vad som kan anses som normal handläggningstid. Räntan beräknas från utgången av första månaden efter den månad då ansökan om ersättning kom in till Skatteverket och till och med den dag beloppet betalas ut.

Kostnads- och intäktsränta beräknas efter en räntesats som motsvarar basräntan enligt 19 kap. 3 § skattebetalningslagen. Från den 1 januari 2013 återfinns motsvarande regler i 65 kap. 3 § skatteförfarandelagen.

Är en kommun skattskyldig?

Skatteverket har nyligen publicerat ett ställningstagande rörande kommuners inköp av byggtjänster, och tillämpningen av omvänd skattskyldighet. Utför ni tjänster åt en kommun är det viktigt att ni kontrollerar huruvida kommunen kan anses vara ett byggföretag i momslagens mening. Om kommunen är ett byggföretag ska ni som tillhandahåller byggtjänster till kommunen fakturera byggtjänsterna med omvänd skattskyldighet. Det nya ställningstagandet kommer att tillämpas fullt ut från och med den 1 januari 2022.

Skatteverket har nyligen publicerat ett ställningstagande rörande kommuners inköp av byggtjänster, och tillämpningen av omvänd skattskyldighet. Utför ni tjänster åt en kommun är det viktigt att ni kontrollerar huruvida kommunen kan anses vara ett byggföretag i momslagens mening. Om kommunen är ett byggföretag ska ni som tillhandahåller byggtjänster till kommunen fakturera byggtjänsterna med omvänd skattskyldighet. Nedan beskrivs förutsättningarna för omvänd skattskyldighet generellt, och vilka effekter detta leder till för er som tillhandahåller byggtjänster till kommuner.

När är det 6% moms?

Nedanstående varor och tjänster omfattas av den lägre skattesatsen 6 procent. När skattesatsen är 6 procent på beskattningsunderlaget är skatten 5,66 procent av totalpriset.

Vad har kommuner för inkomster?

Under 2019 var Sveriges kommuners totala kostnader nästan 700 miljarder kronor. De största utgifterna är inom skola, äldreomsorg samt hjälp och stöd för funktionsnedsatta. Dessa områden slukar över 75% av kommunernas pengar. Mest pengar går till skola och barnomsorg – drygt 40%.

Andra ansvarsområden för kommunen är infrastruktur och skydd. Till detta område räknas gator och vägar, räddningstjänst, verksamheter inom kulturområdet och fritidsområdet.

Många tror att utgifter för ekonomiskt bistånd (tidigare socialbidrag) är stora, men det stämmer inte. Det ekonomiska biståndet utgör bara 2% av kommunernas totala kostnader.

När ska man fakturera utan moms?

Moms, eller mervärdesskatt, är en konsumtionsskatt som betalas på de flesta varor och tjänster.

Alla företag måste betala moms, eller mervärdesskatt som det egentligen heter. Alla privatpersoner och företag betalar moms för varor och moms för tjänster. Här är det absolut viktigaste du måste tänka på när det gäller moms när du är egenanställd och fakturerar utan företag som privatperson:

I princip alla tjänster och varor är momsbelagda i Sverige. Momsen är en del av fakturans värde du inte kan räkna som dina pengar – de betalas alltid in till staten som skatt. När du fakturerar som egenanställd fakturerar du genom Cool Company och det är Cool Companys momsuppgifter som står angiven på fakturorna

 Cool Company ansvarar för att betala in rätt momsbelopp till Skatteverket för hela sin verksamhet, inklusive den från alla egenanställdas fakturor. Som egenanställd behöver du inte göra någonting. När du är egenanställd, fakturerar utan företag och plockar ut lön genom Cool Company kommer du i kontakt med moms vid två tillfällen: När du fakturerar då du anger dina priser exklusive moms. När du hanterar kostnader för utlägg eller ersättningar för resor eller traktamente då du anger kostnaderna inklusive moms.

Som egenanställd sätter du alltid ditt pris innan moms läggs till beloppet, det man brukar kalla pris exklusive moms. Momsen påverkar inte din vinst och är inte heller någon kostnad eller intäkt.

När du skickar fakturan till din kund, finns momsbeloppet redan med i fakturamallen som du använder i webbtjänsten. På så vis ser din kund hur mycket som är ditt pris och hur mycket som är moms. Kontrollera att du använder rätt momssats för dina tjänster eller produkter som du säljer. Du hittar mer information om olika momssatser för olika tjänster längre ner i den här guiden.

Vilka betalar inte moms?

Moms – mervärdesskatt eller mervärdesomsättningsskatt – är en skatt som ska betalas till staten vid köp av varor och tjänster. 

Både privatpersoner och företag betalar moms, men det är du som driver företag som märker av att den existerar. För privatpersoner är momsen alltid inkluderad i priset och man behöver inte göra någonting mer än att betala totalsumman för sin vara eller tjänst.

Själva momsinbetalningen – och hur stor den blir – tar nämligen du som företagare, eller näringsidkare, hand om i samband med din momsdeklaration. Företagare kan nämligen kvitta momsen på sina inköp mot momsen på sin försäljning. Därför brukar man ofta presentera priset exklusive moms när man vet att det är företag som ska handla.

I Sverige använder vi oss av olika momssatser beroende på vilken typ av vara eller tjänst som avses. På de allra flesta varor eller tjänster gäller 25 % moms, det vill säga att du som näringsidkare lägger på 25 % på ditt pris. Det finns dock undantag.

För till exempel livsmedel, restaurangbesök, hotell samt konstverk som köps direkt från konstnären gäller istället 12 % moms, medan tidningar, böcker, konserter samt  taxi-, buss-, flyg- och tågresor inom Sverige enbart beläggs med 6 % moms. 

Vissa branscher är dessutom undantagna från momsplikt helt och hållet. För sjukvård, tandvård, social omsorg, skolverksamhet och bank- och försäkringstjänster betalas exempelvis ingen moms alls.‍

Hur beskattas en kommun?

I inkomstbeskattningen av fysiska personer och dödsbon har deras hemkommun betydelse för skattebeloppet och för vilken kommun kommunal- och kyrkoskatten redovisas. Hos samfund avgör hemkommunen vilken stat som har rätt att beskatta samfundets inkomster.

Den skattskyldige eller någon annan som har rätt att söka ändring får över ett beslut som har meddelats med anledning av ett rättelseyrkande i inkomstbeskattningen anföra besvär hos den förvaltningsdomstol till vars domkrets den skattskyldiges eller sammanslutningens hemkommun hör.

I beskattningen påverkar en persons boningsort också andra frågor än bestämning av hemkommunen. Sådana frågor i inkomstbeskattningen är bland annat avdrag av räntor för stadigvarande bostad, avdrag av kostnader för resor mellan bostaden och arbetsplatsen och skattefrihet för överlåtelsevinst av egen stadigvarande bostad. I fastighetsbeskattningen avgör ägarens bostadsort och hemkommun vilken skattesats som ska tillämpas. Dessa frågor behandlas i Skatteförvaltningens andra anvisningar.

Hur mycket skatt betalar man i kommunen?

Ny statistik från SCB visar att den genomsnittliga totala kommunalskatten sänks för tredje året i rad. I snitt sänks skatten med 0,6 öre till 32,23 procent 2023. Högst skatt får de boende i Dorotea och lägst skatt invånarna i Österåker, precis som ifjol.  

Här hittar du en aktuell lista över de totala skattesatserna i landets samtliga 290 kommuner. Uppgifterna bygger på officiella uppgifter från Statistiska Centralbyrån och presenteras i bokstavsordning.

Hos Nordiska sparar du både säkert och smart till några av marknadens mest fördelaktiga villkor. Vi erbjuder fasträntekonton med löptider mellan 1-5 år. Självklart omfattas ditt sparande av den statliga insättningsgarantin.

Nordax vann årets sparränta 2018! Öppna ett sparkonto enkelt och tryggt med bra ränta och fria uttag hos Nordax. Börja spara redan idag för framtida idéer, projekt eller äventyr.

Spara enkelt, ingen bindningstid, fria uttag, insättningsgaranti, trygg sparform med god ränta. Digital ansökan i 4 steg.

Erik Penser Bank erbjuder tryggt sparande genom sina fastränteplaceringar med statlig insättningsgaranti. Ingen öppningsavgift, årsavgift eller annan fast avgift.

Insättningsgarantin täcker upp till 1 050 000 kronor per kund och institut. Erik Penser Bank erbjuder sparkonto under eget namn samt genom sparprodukten Rocker. Skulle du ha två eller fler konton hos både Erik Penser Bank och Rocker läggs beloppen samman och omfattas av den maximala gränsen på 1 050 000 kronor.

Vilka tjänster har 25% moms?

 • 25 procent är den normala momsnivån. Den gäller de flesta varor och tjänster som säljs. Kulturmoms på 25 procent är det bland annat på bio, restaurangunderhållning och entréavgifter till en danstillställning där publiken dansar. Det är även 25 procent moms på förmedlingsprovision av till exempel artistframträdanden och försäljning av cd-skivor.
 • 12 procent moms är det på livsmedel, restaurang, hotell och camping. Inom kulturområdet gäller denna momssats vid försäljning av vissa konstverk som görs av konstnären eller konstnärens dödsbo. När du importerar konstverk är det 12 procents moms oavsett säljare.
 • 6 procent moms är det på böcker, e-böcker, talböcker, tidningar, noter, persontransporter och inträde till teater, konserter, opera-, balett- och musikalföreställningar. Momssatsen är också 6 procent när du upplåter eller överlåter upphovsrätten till litterära eller konstnärliga verk.
 • Konstverk är en momspliktig vara. Säljaren av ett konstverk ska därför lägga på moms på konstverkets pris (det finns dock ett viktigt undantag, se nedan). Det är dock slutkonsumenten, köparen, som ska betala momsen (det enda som påverkar dig som säljare är arbetet med att redovisa momsen). 
 • Om det är konstnären själv eller dennes dödsbo som säljer konstverket är momssatsen 12 %.
 • Du som konstnär kan sälja dina egna konstverk momsfritt om försäljningen under ett beskattningsår är lägre än 336 000 kronor. Om din försäljning blir högre än 336 000 kronor för beskattningsåret måste du redovisa och betala moms från första kronan. Du ska då redovisa moms med 12 procent på all försäljning av konstverk under året. Det gäller även de försäljningar där du inte tagit ut moms av kunden. Reglerna om en konstnärs försäljning gäller även om konstnärens dödsbo är säljare.
 • Frigränsen på 336 000 kronor gäller inte om du säljer konsten genom ditt bolag, då är skattesatsen 25 procent. Frigränsen gäller inte heller om du säljer rättigheten till ditt konstverk, då är skattesatsen 6 procent. 
 • Du kan begära så kallad frivillig skattskyldighet om du inte når gränsen på 336 000 kronor. Skatteverkets beslut om frivillig skattskyldighet gäller då till utgången av andra året efter beslutsåret. Ett beslut som fattas under 2018 gäller därför till utgången av 2020.

Vilka varor har 12 procent moms?

Till Statsrådet och chefen för Finansdepartementet Pär Nuder

Genom beslut den 28 november 2002 bemyndigade regeringen chefen för Finansdepartementet att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att göra en översyn av reglerna om reducerade mervärdesskattesatser m.m.

Vad betalar man i skatt i kommuner?

Varje månad betalas merparten av den skatt som dras av din lön till kommunen där du bor. Men hur mycket skiljer sig egentligen skattesatsen mellan kommunerna i Värmland? Och har skatten höjts eller sänkts under de senaste åren? Här är hela listan som visar hur skatten ser ut i din kommun.

Varje månad betalas merparten av den skatt som dras av din lön till kommunen där du bor. Beroende på vilken sida av kommungränsen du bor kan det betyda hundralappar mer eller mindre kvar efter skatt.

Hur många tjänar över 40000 i månaden?

Vill du gå en utbildning som leder till ett välbetalt jobb? På studier.se kan du hitta flera utbildningar som ger jobb med lön över 40 000 kronor i månaden! Det finns utbildningar inom flera områden som kan leda till ett jobb med en hög lön. Men vilka yrken ger en hög lön? Här nedan följer en lista med exempel på olika yrken som har en medellön på över 40 000kr i månaden:

Källa: SCB (2020)

Vilka företag är momsbefriade?

All försäljning av varor och tjänster är i regel momspliktig om den sker i form av affärsverksamhet. I mervärdesskattelagen definieras dock separat vilka varors eller tjänsters försäljning är momsfri.

Momsfria är bland annat:

Är en faktura ett kvitto?

En faktura är inget annat än ett dokument utfärdat av säljaren där de allmänna villkoren för transaktionen presenteras, liksom beräkningen av det belopp som köparen ska betala för den tillhandahållna produkten eller tjänsten.

Fakturan är ett dokument med ett bokföringsvärde, liksom kreditnotor, debetsedlar, elektroniska fakturor och fakturakvitton... det senare kommer vi att diskutera senare.