:

Måste jag betala skatt om jag bor utomlands?

Innehållsförteckning:

 1. Måste jag betala skatt om jag bor utomlands?
 2. Var betalar man skatt vid flytt utomlands?
 3. Måste man ansöka om SINK?
 4. I vilket land är jag skattskyldig?
 5. Vad händer om man inte anmäler flytt utomlands?
 6. Vad händer om man inte deklarerar inkomst från utlandet?
 7. Vad är 183 dagars regeln?
 8. Vad är särskild inkomstskatt?
 9. Måste man anmäla flytt utomlands till Skatteverket?
 10. Hur länge kan man vara skriven i Sverige och bo utomlands?
 11. Kan Skatteverket se mitt bankkonto utomlands?
 12. Måste man deklarera inkomst utomlands?
 13. Kan man vara skattskyldig i flera länder?
 14. Vad innebär 72 dagars regeln?
 15. Hur deklareras särskild löneskatt?

Måste jag betala skatt om jag bor utomlands?

Det finns inga EU-regler om var EU-medborgare som bor, arbetar eller vistas utomlands ska skatta för sin inkomst.

Men det land där du anses vara skattskyldig kan beskatta hela din inkomst, inklusive inkomst från andra länder (både i och utanför EU). Du kan behöva betala skatt på lön, pensioner, förmåner, inkomst av kapital eller andra källor eller kapitalvinster från försäljning av egendom i hela världen.

Var betalar man skatt vid flytt utomlands?

Beroende på om din utlandsflytt är tills vidare eller under en kortare period finns det en hel del skillnader, särskilt vad gäller försäkringar och var du ska vara folkbokförd och betala skatt. Förutsatt att du flyttar från Sverige i mer än ett år så är det framförallt Skatteverket och Försäkringskassan du behöver vända dig till för att fylla i blanketter och registrera din flytt.

Måste man ansöka om SINK?

The content is not available in your chosen language, we are displaying it in Swedish instead.

Priority of the Freedom of Movement Council

I vilket land är jag skattskyldig?

Att vara obegränsat skattskyldig i Sverige innebär att Skatteverket kommer beskatta dig för alla dina inkomster oavsett var i världen inkomsten härrör från. För att du som fysisk person ska vara obegränsat skattskyldig i Sverige krävs det att du:

Vid frågan om en person som har bott i Sverige har en väsentlig anknytning till Sverige tas hänsyn till följande aspekter

Vad händer om man inte anmäler flytt utomlands?

Beroende på om din utlandsflytt är tills vidare eller under en kortare period finns det en hel del skillnader, särskilt vad gäller försäkringar och var du ska vara folkbokförd och betala skatt. Förutsatt att du flyttar från Sverige i mer än ett år så är det framförallt Skatteverket och Försäkringskassan du behöver vända dig till för att fylla i blanketter och registrera din flytt.

Vad händer om man inte deklarerar inkomst från utlandet?

Om du eller din make inte gjorde några ändringar i skattedeklarationen förblir det beskattningsbeslut, det beskattningsintyg och de giroblanketter för kvarskatt som du fick i våras i kraft. Då får du inte ett nytt beskattningsbeslut per post på hösten.

Vad är 183 dagars regeln?

Huvudregeln är att personer som är bosatta i Sverige ska beskattas i Sverige för arbete utomlands. Om den anställde uppfyller villkoren för sexmånaders- eller ettårsregeln är däremot inkomsten skattefri i Sverige. Detta är alltså regler som anger om inkomster som en person tjänar in vid arbete utomlands ska undantas från beskattning i Sverige.

Reglerna gäller oavsett om lönen betalas ut i Sverige eller utomlands. Det spelar inte heller någon roll om arbetsgivaren är svensk eller utländsk. Reglerna kan exempelvis bli aktuella när en svensk arbetsgivare sänder ut en anställd för arbete utomlands eller när någon åker utomlands och arbetar för en utländsk arbetsgivare.

Vad är särskild inkomstskatt?

För att ansöka om SINK men också om den anställda väljer att bli beskattad enligt inkomstskattelagen, gör så här:

När Skatteverket har beviljat ansökan får den anställda ett SINK-beslut där det står att skatten är 25 procent. Den anställda har då också fått ett samordningsnummer som du ska använda när du lämnar din arbetsgivardeklaration.

Måste man anmäla flytt utomlands till Skatteverket?

Nordiska medborgare behöver inte ansöka om uppehållstillstånd i ett annat nordiskt land.

EU-medborgare har också rätt att studera, arbeta eller bo i Sverige utan att ansöka om uppehållstillstånd. Men om du inte kan försörja dig själv måste du ansöka om uppehållstillstånd för att få rätt att vistas i det land du flyttar till.

Om du är medborgare i ett tredjeland måste du ansöka om uppehållstillstånd i det land du vill flytta till. Om du har uppehållstillstånd i ett nordiskt land gäller det inte i de andra nordiska länderna. Du ska därför kontakta migrationsmyndigheten i det aktuella landet och ta reda på reglerna för att ansöka om arbets- eller uppehållstillstånd i det landet. Du ska också kontakta Migrationsverket i Sverige för information om huruvida du kan riskera att förlora ditt arbets- eller uppehållstillstånd i Sverige om du flyttar från Sverige eller börjar arbeta i ett annat land.

Om du flyttar från Sverige för mer än ett år ska du anmäla din flytt till både Skatteverket och Försäkringskassan.

Om du flyttar till Danmark, Finland, Island, Norge, Färöarna, Grönland eller Åland är det reglerna i det land du flyttar till som avgör om du registreras som inflyttare i landets folkbokföring. I de flesta länder måste du vara folkbokförd om du ska vistas där i mer än sex månader.

Ta med legitimation och handlingar som styrker ditt medborgarskap (pass eller id-kort) samt meddela ditt personnummer och din tidigare adress i Sverige till folkbokföringsmyndigheten i ditt nya hemland.

Skatteverket i Sverige registrerar adressen du uppger att du ska flytta till i utlandet och vidarebefordrar den till svenska myndigheter, kommuner och regioner samt Statens personregister, SPAR. SPAR förmedlar uppgifterna till sina kunder såsom banker, försäkringsbolag och föreningar.

Tre år efter att du har flyttat från Sverige raderar SPAR uppgifterna om dig. Din adress kommer dock att vara tillgänglig för myndigheter, kommuner och regioner. Kom ihåg att meddela Skatteverket om du byter adress utomlands. Du måste själv informera de företag och organisationer som du anser bör veta vilken adress du kan nås på om du flyttar igen i ditt nya hemland.

Kom ihåg att få din post eftersänd till utlandet eller till någon i din familj och att ändra adress hos banker och andra institutioner.

Om du ska betala skatt i Sverige eller inte påverkas av var Skatteverket anser att du har din skatterättsliga hemvist. Din skatterättsliga hemvist är det land där du bor, betalar skatt och deklarerar din inkomst.

Skatteverket gör en bedömning av om du är obegränsat eller begränsat skattskyldig i Sverige när du flyttar.

Hur länge kan man vara skriven i Sverige och bo utomlands?

Övrigt/annat

Är det tillåtet att vara folkbokförd på en adress i Sverige samtidigt som man sedan flera år tillbaka bor i ett annat land och arbetar där? Om inte och det kommer fram, vad händer då?

Kan Skatteverket se mitt bankkonto utomlands?

Om ditt slutskattebesked visar att du får ett överskott på skattekontot kan du få pengarna insatta direkt på ditt bank- eller plusgirokonto. Det gäller även om du har klagat på taxeringen eller debiteringen och får rättelse som innebär att du ska ha pengar tillbaka.

Du kan anmäla ditt bankkonto direkt via våra e-tjänster Skattekonto eller Inkomstdeklaration (i deklarationstider). Om du saknar e-legitimation kan du anmäla bankkonto eller bankgiro via Bankgirots webbplats (Tjänster/Övrigt/Överskjutande skatt).

Måste man deklarera inkomst utomlands?

Har du fått betala ett mindre årsbelopp med hänsyn till din inkomst? Vi kontrollerar dina inkomster i Sverige och utomlands i efterhand för att se om du har betalat rätt årsbelopp.

Kan man vara skattskyldig i flera länder?

Om du blir folkbokförd i Sverige och vill börja arbeta i Sverige ska du kontakta Skatteverket för att få en A-skattsedel. Med skattsedeln kan din arbetsgivare dra skatt från din lön samt betala arbetsgivaravgifter och sociala avgifter.

Vad innebär 72 dagars regeln?

Högsta förvaltningsdomstolen har fastslagit ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden som klargör att vistelsedagar i tredjeland saknar betydelse för skattebefrielse enligt sexmånadersregeln.

En anställd ska arbeta och bo i en utländsk stat under minst ett år. Under sitt utlandsarbete kommer hon även att arbeta i Japan och Indien under sammanlagt minst 100 dagar per år och vistas i Sverige för semester 30 dagar. Hon ansökte om förhandsbesked hos Skatterättsnämnden där frågan ställdes om antalet vistelsedagar utanför bosättningslandet var så omfattande att hon inte kunde få skattebefrielse i Sverige för tjänsteinkomsten enligt sexmånadersregeln.

Hur deklareras särskild löneskatt?

. Socialavgifterna administreras av Skatteverket och ger ett grundskydd i form av till exempel sjukpenning och pension, och är avdragsgilla i deklarationen. De är avdragsgilla i deklarationen. Egenavgifterna nedan gäller vid 7 karensdagar.