:

Hur ska jag fylla i K10?

Innehållsförteckning:

 1. Hur ska jag fylla i K10?
 2. Måste man lämna K10 varje är?
 3. Måste man deklarera utdelning?
 4. Hur räknar man ut omkostnadsbelopp K10?
 5. Vad händer om man inte fyller i K10?
 6. Hur räknar man ut omkostnadsbeloppet?
 7. Vem ska fylla i K10?
 8. Hur deklarerar jag utdelning?
 9. Vad ska jag fylla i på omkostnadsbelopp?
 10. Kan man lämna in K10 i efterhand?
 11. Är utdelning skattefritt?
 12. När ska K10 vara inne?
 13. Är utdelning skattepliktig?
 14. Vad är omkostnadsbelopp i K10?
 15. Kan man avstå utdelning?

Hur ska jag fylla i K10?

K10-bilagan ska innehålla uppgifter som används för att beräkna skatt på utdelningar som gjorts under året som gått samt för att beräkna vilket utrymme som finns för att göra utdelningar till lägre beskattning för framtida utdelningar (så kallat lågbeskattat utdelningsutrymme).

Som företagare kan man välja att använda en av två typer av regler för beräkning av skatten: utdelning alternativ 1 - förenklingsregeln eller utdelning alternativ 2 - huvudregeln. Grundprincipen är att alternativ 1 bör ur ett skatteperspektiv väljas om du inte gjort några större löneutbetalningar från företaget, till dig själv och/eller eventuella anställda. Alternativ 2 bör istället väljas om du gjort större löneutbetalningar från företaget, till dig själv och/eller eventuella anställda. Observera att om man är delägare i flera företag kan bara alternativ 1 användas för ett av dessa företag och alternativ 2 ska användas för de andra.

Bilagan ska fyllas i även om ingen utdelning gjorts. För varje år som du fyller i och lämnar in bilagan räknas det lågbeskattade utdelningsutrymmet upp och blir större och kan användas för att göra utdelningar från företaget till dig själv till en lägre skattesats.

Måste man lämna K10 varje är?

K10-blanketten är en bilaga du som ägare till kvalificerade andelar i ett fåmansbolag lämnar in till Skatteverket tillsammans med din inkomstdeklaration. Ett fåmansbolag är (bland annat) ett aktiebolag eller en ekonomisk förening där fyra eller färre personer äger mer än 50% av rösterna för samtliga andelar i bolaget.

K10-blanketten kan i vissa situationer vara extra komplicerad och kräva att du tar hjälp av experter för att blanketten ska bli rätt ifylld. Exempelvis kan det röra sig om att det har kommit in nya delägare, att någon delägare har lösts ut eller att bolaget har förvärvat ett annat bolag.

Låt våra experter hjälpa dig med din deklaration!

Du som ska fylla i K10-blanketten är ägare till kvalificerade andelar i fåmansbolag. Att det ska vara ”kvalificerade” andelar innebär att du själv, eller närstående, under beskattningsåret eller något av de fem föregående beskattningsåren, ska ha varit ”verksam i betydande omfattning” i bolaget.

En person ska alltid anses verksam i betydande omfattning om hans eller hennes arbetsinsatser har stor betydelse för vinstgenereringen i företaget.

Om du INTE är verksam i betydande omfattning i bolaget (och inte heller någon närstående) är andelarna du äger “okvalificerade”.

Utdelning och vinst vid försäljning av okvalificerade andelar beskattas då med 25%. Observera att det kan finnas situationer då andelarna i bolaget ändå är kvalificerade om du eller närstående är verksam i betydande omfattning i ett annat bolag. 

Det finns inget krav på att lämna in K12-blanketten om det inte har skett någon försäljning eller utdelning under året.

Måste man deklarera utdelning?

K10-blanketten är en bilaga du som ägare till kvalificerade andelar i ett fåmansbolag lämnar in till Skatteverket tillsammans med din inkomstdeklaration. Ett fåmansbolag är (bland annat) ett aktiebolag eller en ekonomisk förening där fyra eller färre personer äger mer än 50% av rösterna för samtliga andelar i bolaget.

K10-blanketten kan i vissa situationer vara extra komplicerad och kräva att du tar hjälp av experter för att blanketten ska bli rätt ifylld. Exempelvis kan det röra sig om att det har kommit in nya delägare, att någon delägare har lösts ut eller att bolaget har förvärvat ett annat bolag.

Låt våra experter hjälpa dig med din deklaration!

Du som ska fylla i K10-blanketten är ägare till kvalificerade andelar i fåmansbolag. Att det ska vara ”kvalificerade” andelar innebär att du själv, eller närstående, under beskattningsåret eller något av de fem föregående beskattningsåren, ska ha varit ”verksam i betydande omfattning” i bolaget.

En person ska alltid anses verksam i betydande omfattning om hans eller hennes arbetsinsatser har stor betydelse för vinstgenereringen i företaget.

Om du INTE är verksam i betydande omfattning i bolaget (och inte heller någon närstående) är andelarna du äger “okvalificerade”.

Utdelning och vinst vid försäljning av okvalificerade andelar beskattas då med 25%. Observera att det kan finnas situationer då andelarna i bolaget ändå är kvalificerade om du eller närstående är verksam i betydande omfattning i ett annat bolag. 

Det finns inget krav på att lämna in K12-blanketten om det inte har skett någon försäljning eller utdelning under året.

Hur räknar man ut omkostnadsbelopp K10?

Vad?K10-blanketten är en bilaga som lämnas in tillsammans med den privata inkomstdeklarationen.

Vem?Om du är delägare i ett fåmansbolag där du eller en närstående är eller har varit aktiv de senaste fem beskattningsåren ska du fylla i K10-bilagan i samband med din privata inkomstdeklaration. Du eller din närstående ska ha varit ”verksam i betydande omfattning”, det vill säga ha haft stor betydelse för företagets vinst – då räknas nämligen dina andelar som ett kvalificerat ägande.

Vad händer om man inte fyller i K10?

K10:an är en blankett som lämnas till Skatteverket som en bilaga till din inkomstdeklaration. Det gäller för ägare som har kvalificerade andelar i ett fåmansbolag. Med fåmansbolag menar vi ett aktiebolag - eller en ekonomisk förening - där det är fyra personer eller färre som äger mer än 50 procent av aktierna. Med de kvalificerade andelarna menas att du själv eller närstående är verksam i betydande omfattning i bolaget. Har du kvalificerade andelar i flera bolag behöver du skicka in en K10:a per bolag. Är ni flera ägare i ett bolag behöver varje ägare skicka in varsin K10:a eftersom den är personlig.

Värt att nämna är att K10:an endast lämnas för fysiska personer - alltså lämnas blanketten inte in om en juridisk person - alltså ett företag - är ägare av aktierna i ett bolag.

Hur räknar man ut omkostnadsbeloppet?

Omkostnadsbeloppet för aktier inkluderar inte bara köpeskillingen utan även eventuella courtageavgifter, likviditetsrabatter och andra kostnader som är direkt relaterade till köpet av aktierna. Om du har sålt aktierna så kan du använda omkostnadsbeloppet för att beräkna din vinst eller förlust på försäljningen.

Vem ska fylla i K10?

I de flesta fall kan du inte öppna den ifyllnadsbara blanketten i webbläsaren. Du måste ladda ner den och själv spara den på din dator. Öppna den sedan i en pdf-läsare, exempelvis Acrobat Reader. Vissa webbläsare gör detta automatiskt men om det inte fungerar behöver du göra det själv.

Hur deklarerar jag utdelning?

Särskilda regler gäller när du får utdelning eller säljer kvalificerade aktier i fåmansföretaget. Ibland kallas de för 3:12-reglerna. Reglerna ska förhindra att arbetsinkomster tas ut som lägre beskattade kapitalinkomster i form av utdelning eller vinst.

Särskilda regler gäller också när företaget har gått i konkurs, trätt i likvidation (avvecklas) och när aktier överlåts genom arv, gåva eller bodelning.

Vad ska jag fylla i på omkostnadsbelopp?

När du ska deklarera aktieaffärer gjorda i en depå ska du först räkna fram om du gjort en vinst eller förlust. Det beräknar du genom att ta försäljningspriset - omkostnadsbeloppet = vinst eller förlust.

För att räkna fram omkostnadsbeloppet finns två metoder: genomsnittsmetoden och schablonmetoden. Kortfattat kan man säga att genomsnittsmetoden innebär att du skattar för den faktiska vinsten medan schablon­metoden är en beräkning av skatten på ett fiktivt värde. Även om du känner till det verkliga omkostnads­beloppet får du använda schablon­metoden om du vill. Det är förmånligare att använda schablon­metoden om dina aktier har ökat mer än 400 procent i värde.

Vinsten eller förlusten ska du sedan deklarera i något som kallas en K4-blankett. Om du sålt aktier från en depå under året kommer det stå på din deklaration att du ska fylla i en kompletterande K4-blankett. Om du gjort en förlust kan du kvitta den mot de aktier du sålt med vinst under året. När du deklarerar dina aktier brukar detta räknas ut automatiskt av Skatteverket. De har mer information om hur du kvittar förluster mot vinster (Skatteverket).

Kan man lämna in K10 i efterhand?

Är det dags att deklarera? Blankett K10 är en deklarationsblankett som riktar sig till de flesta som är ägare i ett fåmansbolag. Blanketten används för att deklarera utdelning och försäljning av fåmansbolagsaktier. Den ska lämnas in till Skatteverket tillsammans med din privata inkomstdeklaration.

Många upplever att regelverket för fåmansbolag är krångligt, vilket det också är. I vissa situationer bör du vara extra uppmärksam när du ska deklarera:

Är utdelning skattefritt?

Svenska Röda Korset och våra samarbets­partners sparar information på din enhet för att kunna erbjuda anpassad funktionalitet, samla in besöks­statistik och möjliggöra personaliserad marknads­föring. Du väljer vilka typer av cookies som du accepterar utöver de nödvändiga som behövs för att webbplatsen ska fungera.

Dessa cookies behövs för att webbplatsen ska fungera tekniskt och funktionellt och måste därför accepteras för att kunna besöka sidan.

När ska K10 vara inne?

Om du själv eller närstående till dig har varit aktiv i ditt fåmansföretag ska du lämna blanketten K10 som bilaga till deklarationen. Det spelar ingen roll om du tagit ut lön eller inte, det räcker att du eller närstående har arbetat i företaget.

Är utdelning skattepliktig?

ska ansöka om godkännande för F-skatt och registrera sig för moms och som arbetsgivare. De uppgifter som du anger i ansökan ligger till grund för hur mycket preliminär skatt företaget ska betala per månad. I tjänsten kan du också registrera bolaget för moms och som arbetsgivare.

bolag fördelas vinsten till aktieägarna genom utdelning. Utdelningen beskattas hos aktieägaren som inkomst av kapital. Särskilda regler gäller för fåmansföretag. En ägare som arbetar i bolaget är anställd och lönen beskattas på samma sätt som för anställda som inte har aktier. Bolagsskatten på 20,6 % (från 1 januari 2021) är den skatt som aktiebolaget betalar för sin vinst.

Vad är omkostnadsbelopp i K10?

Om du själv eller någon närstående till dig har varit aktiv i ditt fåmansföretag de senaste fem åren ska du lämna blankett K10 som bilaga till deklarationen. Det spelar ingen roll om du tagit ut lön eller inte, det räcker att du eller närstående har arbetat i företaget.

På blankett K10 redovisar du utdelning som du erhållit från företaget eller kapitalvinst som uppkommit under 2022. Din beskattning styrs av det så kallade gränsbeloppet som du varje år räknar fram i blanketten. Gränsbeloppet är det som bestämmer hur stor del av en utdelning/kapitalvinst som beskattas med 20 procent. Utdelning eller kapitalvinst som överstiger gränsbeloppet beskattas upp till en viss nivå som inkomst av tjänst.

Beloppen avseende eventuell utdelning och/eller kapitalvinst som du räknar fram via K10:an för du sedan in på huvudblanketten, INK1.

Kan man avstå utdelning?

Ett bolag strävar efter att ha optimal balans när det kommer till kapital - varken för mycket eller för lite. Det behövs precis tillräckligt med pengar för att bolaget ska kunna betala kostnader, fortsätta växa och öka sin vinst – men inte mer än så. Det är vanligt att mäta ett företags prestation i lönsamhetsmått, såsom vinsten i förhållande till bolagets eget kapital. Av den anledningen blir resultatet av för mycket pengar negativt, ungefär som att fylla ett decilitermått med en liter vatten.