:

Hur beskattas gåva av fastighet?

Innehållsförteckning:

 1. Hur beskattas gåva av fastighet?
 2. Vad händer om man köper en fastighet under taxeringsvärdet?
 3. Vad är Huvudsaklighetsprincipen?
 4. Vad är Delningsprincipen?
 5. Hur undviker man gåvoskatt?
 6. Vilka gåvor är skattefria?
 7. Kan man sänka taxeringsvärdet?
 8. Kan man slippa betala lagfart?
 9. Vad innebär Reciprocitetsprincipen?
 10. Får man ge bort en fastighet som gåva?
 11. Kan jag skriva över huset på min son?
 12. Hur mycket pengar får man ge bort skattefritt 2023?
 13. Hur mycket pengar får man ge bort utan gåvobrev?
 14. Hur stor gåva får man ge skattefritt?
 15. När kommer taxeringsvärdet 2023?

Hur beskattas gåva av fastighet?

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad gäller för ekonomiska konsekvenser skattemässigt så utgår man från inkomstskattelagen (IL) och skatterättsliga principer och praxis.

Vad händer om man köper en fastighet under taxeringsvärdet?

För att gåva av fastighet rent skattemässigt ska räknas som gåva krävs att eventuell betalning understiger fastighetens taxeringsvärde (för det år som överlåtelsen sker). Om betalningen är lika hög eller högre än fastighetens taxeringsvärde räknas nämligen hela överlåtelsen som ett köp. (Om marknadsvärdet är lägre än taxeringsvärdet görs jämförelsen med marknadsvärdet istället.) 

Om fastigheten saknar taxeringsvärde kan Skatteverket fastställa ett jämförelsevärde som ni kan använda. Om fastigheten har förändrats i stor omfattning – t ex om skog avverkats eller en byggnad rivits eller omavstyckning skett – ska man jämföra med det taxeringsvärde som skulle ha gällt med hänsyn till fastighetens förändring.

Vad är Huvudsaklighetsprincipen?

Bostad & Fastighet

Hej. Jag är intresserad av att köpa en fastighet, där byggnaden är av mycket dåligt skick. Taxeringsvärde är 1.086.000 kr vilket ger en indikation på att marknadsvärdet borde vara 1.448.000 kr. Ett förvärv under marknadsvärde utgör gåva, om jag förstått det rätt. Vilket ger följdeffekter för mig som köpare, om jag senare skulle sälja fastigheten. Nu till min fråga. Vad händer om det verkliga marknadsvärdet inte ens är i närheten av 1.488.000 kr, och kanske inte ens överstiger taxeringsvärdet? Om en mäklare värderar fastigheten och det inte finns något intresse alls? Ex jag lägger ett bud på 1.000.000 kr som säljaren accepterar, och inga andra bud finns. Då är ju det marknadsvärdet. Utgör förvärvet då ett köp eller en gåva? Jag har ju trots allt betalat ett faktiskt marknadsvärde. Tack på förhand

Vad är Delningsprincipen?

När du ger bort, säljer eller byter en bostadsrätt så kallas det för en överlåtelse eftersom bostadsrätten överlåts från en person till en annan. 

En bostadsrätt kan säljas till ett pris som understiger marknadsvärdet. Överlåtelsen består i sådant fall av en del som utgör gåva, och en del som utgör köp. En bostadsrätt kan även ges bort med villkoret att den nya ägaren ska ta över bostadslånet. Även detta betraktas som en slags betalning.

Hur undviker man gåvoskatt?

I propositionen föreslås att beskattningen av arv och gåva slopas vid utgången av år 2004.

Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till

Vilka gåvor är skattefria?

Det finns många regler kring hur företag ska hantera gåvor till anställda. Huvudregeln är att alla gåvor som en anställd får av sin arbetsgivare är skattepliktig, men det finns undantag.

För att minimera risken för felhantering avseende gåvor till anställda är det viktigt med bra processer och policydokument där det tydligt framgår vad som gäller inom verksamheten. Våra specialister ger er svar på frågor om regelverket och kan utbilda medarbetare, chefer och befattningshavare på ert företag samt ta fram förslag på policydokument.

Kan man sänka taxeringsvärdet?

- Det vi har upptäckt är att många av dessa fastigheter har för höga taxeringsvärden och därmed betalar fastighetsägaren en för hög fastighetsskatt. Vår uppfattning är att det av gällande rätt tydligt framgår att detta förhållande ska föranleda justering av taxeringsvärdet och därmed en nedsättning av fastighetsskatten, säger Rebaz Wahab.

Skattverket har inställningen att justering med anledning av markföroreningar kan bli aktuell endast om det föreligger ett myndighetsbeslut som begränsar fastighetsägarens användning av fastigheten. Taxeringsvärden ska enligt verket inte justeras utan sådana myndighetsbeslut.

Kan man slippa betala lagfart?

Vid köp, arv, gåva eller annat förvärv av en fastighet behöver ansökan om lagfart skickas in till Lantmäteriet. Detta för att äganderätten ska kunna registreras i fastighetsregistret. En lagfart är alltså en registrering av information om en fastighet i detta register. Det kan exempelvis vara information om:

Vad innebär Reciprocitetsprincipen?

1 JURIDISKA INSTITUTIONEN Stockholms universitet Kan reciprocitetsprincipen användas författarens som för- och en efternamn grund i rättstillämpningen? En studie av reciprocitetsprincipens tillämpning och betydelse i inkomstskatterätten för företag Sara Gunnarson Examensarbete med praktik i ämnets namn, 30 hp Examinator: För- och efternamn Examensarbete Stockholm, med Höst/Vårterminen praktik i skatterätt, 20XX 30 hp Examinator: Siv Nyquist Stockholm, Vårterminen 2013

2 Innehållsförteckning 1 Inledning Bakgrund Syfte Metod och material Avgränsningar Disposition Reciprocitetsprincipens roll och innebörd Principer i allmänhet Reciprocitetsprincipen i synnerhet Olika aspekter av reciprocitetsprincipen Sammanfattande kommentar Reciprocitetsprincipens förhållande till andra principer Inledning Kontinuitetsprincipen Verklig innebörd Omotiverad dubbelbeskattning Legalitetsprincipen Sammanfattande kommentar Exempel på hur reciprocitetsprincipen tar sig uttryck Inledning Koncernbidragsreglerna Ränteavdragsbegränsningsreglerna Förvärvarens anskaffningsvärde vid uttagsbeskattning av överlåtaren Sammanfattande kommentar Reciprocitetsprincipen i praxis Inledning Kammarrätten i Göteborgs dom , mål nr Förutsättningar Domstolens bedömning Regeringsrättens dom , mål nr Förutsättningar Domstolens bedömning Cloettamålen, RÅ 2008 ref. 84 I och II Förutsättningar Domstolens bedömning Analys i doktrin Sammanfattande kommentar Analys Inledning Legalitetsprincipen ett hinder? Vilka skäl finns för att tillåta reciprocitetsprincipen som en grund i rättstillämpningen? Är en tillämpning av reciprocitetsprincipen förenad med särskilda villkor? Avslutande kommentar

Får man ge bort en fastighet som gåva?

För att gåva av fastighet rent skattemässigt ska räknas som gåva krävs att eventuell betalning understiger fastighetens taxeringsvärde (för det år som överlåtelsen sker). Om betalningen är lika hög eller högre än fastighetens taxeringsvärde räknas nämligen hela överlåtelsen som ett köp. (Om marknadsvärdet är lägre än taxeringsvärdet görs jämförelsen med marknadsvärdet istället.) 

Om fastigheten saknar taxeringsvärde kan Skatteverket fastställa ett jämförelsevärde som ni kan använda. Om fastigheten har förändrats i stor omfattning – t ex om skog avverkats eller en byggnad rivits eller omavstyckning skett – ska man jämföra med det taxeringsvärde som skulle ha gällt med hänsyn till fastighetens förändring.

Kan jag skriva över huset på min son?

Känner du att huset har blivit för stort för dig eller är det dags att bege dig utomlands för att slappna av i solen på årens höst? Att sälja huset till barnen kan vara en lösning som passar alla. Vi berättar vad som gäller när du säljer hus till en närstående och vad du ska tänka på.

När du äger ditt hus finns det inget som säger att du måste sälja detta till marknadsvärde. Ska du sälja till dina barn kanske du vill dra av lite på priset. Att sälja ett hus till underpris kallas ibland för ”blandat fång” eftersom en del räknas som en gåva och en annan del räknas som betalning.

Hur mycket pengar får man ge bort skattefritt 2023?

Julgåvor, jubileumsgåvor och minnesgåvor till anställda är under vissa förutsättningar skattefria (11 kap. 14 § IL).

Skatteverket anser att även uppdragstagare kan omfattas av reglerna om skattefrihet för gåvor till anställda.

Gåvobeloppen är så kallade gränsbelopp, vilket innebär att gåvan ska beskattas från första kronan om värdet överstiger de angivna beloppen (SKV A 2022:39).

Hur mycket pengar får man ge bort utan gåvobrev?

Att upprätta ett gåvobrev när du ska ge bort något är alltid klokt. Det här gäller oavsett om ett gåvobrev är obligatoriskt enligt lagen eller inte.  Med ett gåvobrev kan du villkora din gåva och samtidigt bidra till en större ekonomisk trygghet för gåvomottagaren.  Dessutom utgör gåvobrevet utmärkt dokumentation på att en gåva faktiskt ägt rum. Om du har behov av att upprätta ett gåvobrev hjälper Lavendla Juridik mer än gärna till.

 • Ett gåvobrev, även kallat gåvohandling, kan bland annat reglera gåva av bostadsrätt, fastighet, pengar och värdepapper (såsom aktier eller fondandelar).
 • En gåvogivare kan välja att skriva in särskilda villkor i gåvobrevet. Ett vanligt villkor är att gåvan ska vara mottagarens enskilda egendom och därmed inte omfattas av en eventuell framtida bodelning.
 • Vid gåva av en fastighet, bostadsrätt eller tomträtt krävs alltid ett gåvobrev för att gåvan ska bli juridiskt giltig. Vid gåva av lös egendom, vilket innefattar pengar, behövs inget gåvobrev. En gåva av lös egendom anses nämligen juridiskt bindande i och med att gåvan rent fysiskt bytt ägare.
 • Ring oss på eller fyll i formuläret så återkommer vi så snart som möjligt.

  Hur stor gåva får man ge skattefritt?

  Julgåvor, jubileumsgåvor och minnesgåvor till anställda kan vara skattefria under vissa förutsättningar. I annat fall är gåvor från dig som arbetsgivare skattepliktiga.

  Huvudregeln är att gåvor från arbetsgivaren är skattepliktiga.

  När kommer taxeringsvärdet 2023?

  1 JURIDISKA INSTITUTIONEN Stockholms universitet Kan reciprocitetsprincipen användas författarens som för- och en efternamn grund i rättstillämpningen? En studie av reciprocitetsprincipens tillämpning och betydelse i inkomstskatterätten för företag Sara Gunnarson Examensarbete med praktik i ämnets namn, 30 hp Examinator: För- och efternamn Examensarbete Stockholm, med Höst/Vårterminen praktik i skatterätt, 20XX 30 hp Examinator: Siv Nyquist Stockholm, Vårterminen 2013

  2 Innehållsförteckning 1 Inledning Bakgrund Syfte Metod och material Avgränsningar Disposition Reciprocitetsprincipens roll och innebörd Principer i allmänhet Reciprocitetsprincipen i synnerhet Olika aspekter av reciprocitetsprincipen Sammanfattande kommentar Reciprocitetsprincipens förhållande till andra principer Inledning Kontinuitetsprincipen Verklig innebörd Omotiverad dubbelbeskattning Legalitetsprincipen Sammanfattande kommentar Exempel på hur reciprocitetsprincipen tar sig uttryck Inledning Koncernbidragsreglerna Ränteavdragsbegränsningsreglerna Förvärvarens anskaffningsvärde vid uttagsbeskattning av överlåtaren Sammanfattande kommentar Reciprocitetsprincipen i praxis Inledning Kammarrätten i Göteborgs dom , mål nr Förutsättningar Domstolens bedömning Regeringsrättens dom , mål nr Förutsättningar Domstolens bedömning Cloettamålen, RÅ 2008 ref. 84 I och II Förutsättningar Domstolens bedömning Analys i doktrin Sammanfattande kommentar Analys Inledning Legalitetsprincipen ett hinder? Vilka skäl finns för att tillåta reciprocitetsprincipen som en grund i rättstillämpningen? Är en tillämpning av reciprocitetsprincipen förenad med särskilda villkor? Avslutande kommentar