:

Hur bokföra särskild löneskatt på pensionskostnader?

Innehållsförteckning:

 1. Hur bokföra särskild löneskatt på pensionskostnader?
 2. Vad beräknar man särskild löneskatt på?
 3. Är särskild löneskatt på pensionskostnader avdragsgill?
 4. Vad ska ingår i underlaget för särskild löneskatt?
 5. Vad är underlag för särskild löneskatt på pensionskostnad eget pensionssparande?
 6. Hur deklarerar man särskild löneskatt?
 7. Vem betalar särskild löneskatt?
 8. Vad ingår i pensionskostnader?
 9. Hur mycket av lönen sätts av till pension?
 10. När ska särskild löneskatt redovisas?
 11. Vilken del av lönen är pensionsgrundande?
 12. Vad räknas som pensionsmedförande lön?
 13. Vad ingår i pensionsmedförande lön?
 14. Hur mycket av lönen går till tjänstepension?
 15. På vilken lön beräknas pensionen?

Hur bokföra särskild löneskatt på pensionskostnader?

Under året bokförs de löpande betalningarna av preliminära ­premier till Fora på konto 7571. Dessa betalda premier är avdragsgilla i deklarationen. Den del av premierna som avser pensionsförsäkringspremier ska ingå i underlaget för särskild löneskatt.

Företaget mottar under året en faktura från Fora avseende försäkrings­premier [7571] på 3 920 kr som redovisas som en leverantörsskuld [2440].

Vad beräknar man särskild löneskatt på?

För de kostnader företaget har för Avgiftsbefrielse­försäkringen betalas en särskild löneskatt, SLP.

Särskild löneskatt redovisas i inkomstdeklarationen och skatten fastställs av Skatteverket när den slutliga skatten beslutas.

Är särskild löneskatt på pensionskostnader avdragsgill?

För att yrka avdrag för pensionskostnader krävs att pensionen är tryggad i en pensionsförsäkring, i pensionsstiftelse eller genom en kreditförsäkrad avsättning i balansräkningen.

Att göra fel kan bli kostsamt och några av de vanliga misstag som görs i samband med deklaration är att avdragsrätt inte beräknas alls eller att avdragsrätten beräknas kollektivt. Vi ser även att företag inte skiljer på total ersättning och pensionsmedförande lön, vilket resulterar i felaktiga beräkningar av avdragsrätt. Kollektivavtalet styr hur pensionsmedförande lön definieras och finns inget kollektivavtal är det viktigt att fastställa en egen (marknadsmässig) definition.

Att göra fel kan bli kostsamt och några av de vanliga misstag som görs i samband med deklaration är att avdragsrätt inte beräknas alls eller att avdragsrätten beräknas kollektivt

Vad ska ingår i underlaget för särskild löneskatt?

För att beräkna löneskatten behöver ni ett eller flera löneskatteunderlag, beroende på vilka pensionsplaner ni har. Underlaget är baserat på årets debiterade premier, oavsett vilken tidsperiod premierna ursprungligen avsett. Observera att samtliga löneskatteunderlag ska summeras innan den särskilda löneskatten beräknas.

Vad är underlag för särskild löneskatt på pensionskostnad eget pensionssparande?

Fram till januari 2016 fanns ett skatterättsligt incitament för var och en att själv spara till sin pension. Då fick man nämligen göra avdrag i deklarationen för insättningar till ett individuellt pensionssparkonto eller till en privat pensionsförsäkring. Avdragsrätten uppgick till 12 000 kronor per år till och med 2014 och 1 800 kronor för år 2015, innan den avskaffades helt 2016.

Tack vare detta skatteavdrag, kunde man dels bygga upp sitt pensionskapital och dels skjuta upp skatten för en del av sina inkomster fram tills man gått i pension och man börjar få lyfta pengar från pensionssparandet. Dessa medel skulle nämligen beskattas som inkomst först när man börjar ta ut pension istället för idag om du inte hade gjort avsättningen.

Denna möjlighet till avdragsgillt pensionssparande finns inte längre kvar. Det innebär att eventuellt sparande till sin egen pension får göras med redan beskattade pengar och utan möjlighet till avdrag i deklarationen.

Hur deklarerar man särskild löneskatt?

Särskild löneskatt betalas på lön och ersättningar och ersätter arbetsgivaravgifter och egenavgifter.

Särskild löneskatt är inte samma sak som skatt på lön. Skatt på lön betalas av alla med A-skatt som har en beskattningsbar inkomst. Arbetsgivaren betalar in sociala avgifter i form av arbetsgivaravgifter till Skatteverket för varje anställd. I en enskild firma, ett handelsbolag eller ett kommanditbolag med F-skattsedel eller FA-skattsedel ska istället egenavgifter betalas in till Skatteverket. Särskild löneskatt ersätter egenavgifter eller arbetsgivaravgifter. Tanken bakom särskild löneskatt är att inkomst och annan ersättning för arbete och företagande ska beskattas.

Vem betalar särskild löneskatt?

Om förra årets löneskatteunderlag var negativt ska årets underlag minskas med motsvarande belopp. Blir löneskatteunderlaget för detta år negativt ska beloppet avräknas mot nästa års löneskatteunderlag.

Om ni har tryggat era ålderspensionsutfästelser i Konsumentkooperationens pensionsstiftelse, och har tjänstepensionspremier som inte betalats med en faktura från oss, får ni ett separat utskick i början av året med det definitiva underlaget för särskild löneskatt från föregående år.

Vad ingår i pensionskostnader?

Tabeller med gällande arbetsgivaravgifter och information om personalomkostnadspålägget. I det sammantagna PO-pålägget ingår vissa arbetsgivaravgifter och avgifter som bestäms i kollektivavtal.

Hur mycket av lönen sätts av till pension?

Den allmänna pensionen har två eller tre delar. Till den del som kallas inkomstpension sätts 16 procent av din pensionsgrundande lön av. Ytterligare 2,5 procent av din pensionsgrundande lön sätts av till premiepensionen. Du bestämmer själv vilka fonder din premiepension ska placeras i. Det gör du på Pensionsmyndighetens webbplats. Där kan du också läsa mer om allmän pension. Information om höjd pensionsålder som påverkar när du tidigast kan ta ut allmän pension hittar du på Pensionsmyndighetens sida Höjd pensionsålder. Pensionsprognoser kan du göra på Min pension.

När ska särskild löneskatt redovisas?

För att beräkna löneskatten behöver ni ett eller flera löneskatteunderlag, beroende på vilka pensionsplaner ni har. Underlaget är baserat på årets debiterade premier, oavsett vilken tidsperiod premierna ursprungligen avsett. Observera att samtliga löneskatteunderlag ska summeras innan den särskilda löneskatten beräknas.

Vilken del av lönen är pensionsgrundande?

Det här kapitlet beskriver det svenska pensionssystemet, olika typer av pension, villkoren för att få del av dem och regler i EU. Det förklarar också hur du kan göra för att ta reda på hur stor din framtida svenska pension kommer bli, vilket beror på många olika faktorer, samt hur du ansöker om pension.

I Sverige får du olika typer av pension. Från Pensionsmyndigheten får du allmän pension som grundas på din pensionsgrundande inkomst. De allra flesta får också tjänstepension från sin arbetsgivare. Utöver det kan du ha ett frivilligt privat pensionssparande.

Normalt får du högre pension ju högre lön du har och ju senare du går i pension. Men det beror också på utvecklingen i de fonder som delar av pensionen placeras i.

Det finns en gräns för den inkomstbaserade pensionen som används för att räkna ut den allmänna pensionen. Gränsen, som sätt en gång per år, är 7,5 gånger inkomstbasbeloppet. Det finns också en garantipension om du har låg eller ingen inkomstpension, vilket är ett artikel 58-stöd. Garantipensionen baseras på de perioder som du har bott i Sverige och storleken på din totala inkomstbaserade pension.

Vad räknas som pensionsmedförande lön?

Du tjänar in till din förmånsbestämda ålderpension vanligen från 28 års ålder. Din arbetsgivare betalar in till den här delen fram till din pensionsålder, även om du fortsätter arbeta. Vi räknar fram din förmånsbestämda ålderspension utifrån din pensionsmedförande lön, hur många år du varit anställd och vilken pension du har tjänat in i tidigare anställningar.

Så här räknas din förmånsbestämda ålderspension ut

Vad ingår i pensionsmedförande lön?

För att räkna med hel tjänstetid behöver du ha arbetat i 30 år (360 månader) inom PostNord. Du kan få räkna med tjänstetid från andra anställningar också. Har du arbetat mindre än 30 år, dividerar vi det antal månader du jobbat med 360 månader.

Hur mycket av lönen går till tjänstepension?

Om du arbetar och betalar skatt sätts pengar av till den allmänna pensionen. Den betalas av arbetsgivaren via arbetsgivaravgiften och av dig själv via skatten. Du tjänar in allmän pension upp till ett inkomsttak på 46 438 kronor i månadslön (motsvarar 7,5 inkomstbasbelopp).

På vilken lön beräknas pensionen?

Taket i den allmänna pensionen innebär att det blir viktigt att ha tjänstepension för de delar av lönen som inte ger allmän pension (alltså på löneandelar över 8,07 inkomstbasbelopp). Men tjänstepension är inte självklart i alla jobb. Har du eget företag är du din egen arbetsgivare och ansvarar själv för inbetalningen till din tjänstepension. Se i prognosen hur stor andel av din pension som kommer från tjänstepensionen.

Bara för att du har en tjänstepension på din arbetsplats idag behöver det inte betyda att du automatiskt får tjänstepension om du byter jobb. Villkoren kan dessutom se helt annorlunda ut. Byter du jobb mitt i livet kan tjänstepensionen påverkas om du får en annan typ av pension. Det du behöver ha koll på är om du har en förmånsbestämd pension eller en premiebestämd pension, eller både förmånsbestämd och premiebestämd inom samma avtal. Om du ska byta jobb bör du naturligtvis också ta reda på om det nya jobbet har en tjänstepension. Börja med att fråga på jobbet vilken tjänstepension du har idag och lär dig hur den fungerar.