:

Kan man vara skriven i Sverige och bo utomlands?

Innehållsförteckning:

 1. Kan man vara skriven i Sverige och bo utomlands?
 2. Hur länge kan man vara skriven i Sverige och bo utomlands?
 3. Vad händer när man skriver ut sig från Sverige?
 4. Kan man bli utskriven från Sverige?
 5. Vad händer om man inte bor där man är skriven?
 6. Hur många månader kan man bo utomlands?
 7. Kan jag förlora mitt svenska medborgarskap om jag bor utomlands?
 8. Hur många månader får man bo utomlands?
 9. Kan man förlora sitt svenska personnummer?
 10. Kan man vara skriven i två länder samtidigt?
 11. Hur länge kan man vara skriven på en adress utan att bo där?
 12. Får jag behålla min pension om jag flyttar utomlands?
 13. Kan Sverige lämna ut svenska medborgare?
 14. Kan man bli av med sitt medborgarskap i Sverige?
 15. Kan man ha ett ISK konto om man bor utomlands?

Kan man vara skriven i Sverige och bo utomlands?

Det beror i första hand på hur mycket tid du tillbringar i Sverige respektive utlandet.

Om du har enkel bosättning i Sverige, dvs. om du tillbringar mindre än 52 dagar per år i utlandet (mindre än en sjundedel av tiden) ska du även i fortsättningen vara folkbokförd i Sverige. Om förhållandet är det omvända, dvs. att du har enkel bosättning i utlandet, ska du anmäla flyttning till utlandet.

Hur länge kan man vara skriven i Sverige och bo utomlands?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Om du bor utomlands i ett år eller mer så bör du enligt 20 § folkbokföringslagen göra en flyttanmälan till Skatteverket. Du kommer härmed att avregistreras från folkbokföringen. Det är inte straffbart att bo utomlands men ändå fortsättningsvis vara folkbokförd i Sverige. Det kan dock få konsekvenser gällandes exempelvis beskattning, då du riskerar att beskattas både i landet där du arbetar såväl som i Sverige om du är folkbokförd här. När du avregistreras från folkbokföringen kommer du vidare inte att få rösta till kommunen och landstinget, men däremot till riksdagen.

Vad händer när man skriver ut sig från Sverige?

Som svensk medborgare behöver du varken arbets- eller uppehållstillstånd om du flyttar till ett annat EU/EES-land för att jobba, medan läget är ett annat om du exempelvis flyttar till USA. Sträcker sig din vistelse över tre månader i ett EU/EES-land måste du allmänhet anmäla flytten till de lokala myndigheterna. Hur reglerna ser ut för det land du valt att flytta till ska du alltså se till att ta reda på i så god tid som möjligt och ordna med nödvändig byråkrati. Kontakta det aktuella landets ambassad för att få klarhet kring vad som gäller.

Om du planerar att stanna utomlands längre än ett år är du skyldig att meddela Skatteverket om saken. Det här gör du genom att lämna in blanketten "Flyttning till utlandet". Detsamma gäller om du haft planer på att stanna en kortare tid men bestämmer dig för att förlänga vistelsen.

I samband med din flyttanmälan kommer Skatteverket att registrera den adress du angivit. Härifrån kommer din adress att förmedlas vidare till myndigheter, kommun, landsting och statens personadressregister SPAR, som i sin tur förmedlar den vidare till exempelvis banker och försäkringsbolag. Notera att du också måste se till att företag, organisationer och privatpersoner du haft att göra med uppdateras om den nya adressen.

Du registreras som utflyttad från landet från och med ditt flyttdatum, om du kommit ihåg att göra anmälan senast den dagen. I annat fall sker registreringen från och med anmälningsdatum. Du behöver inte bekymra dig för ditt medborgarskap och personnummer om du registreras som utflyttad - de fortsätter att gälla oförändrade.

Om du flyttar utomlands med barn som är under 18 ska flyttanmälan ha båda vårdnadshavarnas underskrift. I det fall att barnen fyllt 16 kan de sköta anmälan på egen hand.

Huruvida du kommer att behöva betala skatt i Sverige beror på omständigheterna kring din flytt. Skatteverket kan bedöma att du är begränsat eller obegränsat skattskyldig. I det förra fallet bedömer Skatteverket att du inte längre skattemässigt bor i landet och du är endast tvungen att betala skatt för sådana inkomster du tjänar i Sverige. Om man däremot bedömer att du forsättningsvis bor i Sverige måste du deklarera och betala inkomstskatt - även om du tjänar dina pengar utomlands. Kontakta Skatteverket för att få klarhet i din egen situation för att inte behöva bli överraskad.

Kan man bli utskriven från Sverige?

Om du planerar att bo utomlands i ett år eller mer ska du rapportera det till Skatteverket minst en vecka före avresa. Detsamma gäller om du i början bara har planerat att stanna utomlands en kortare period men sedan bestämmer dig för att förlänga din vistelse till ett år eller mer. Det är viktigt att notera att detta gäller alla som bor i Sverige, oavsett om de har svenskt pass eller inte. Om din avresa ställs in eller skjuts upp måste du meddela Skatteverket senast det tidigare angivna avresedatumet. Du kan läsa all uppdaterad information på Skatteverkets hemsida, där hittar du också formuläret du behöver fylla i: Flytta utomlands. 

Vad händer om man inte bor där man är skriven?

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Att uppsåtligen folkbokföra sig på en adress där man inte bor kan utgöra ett folkbokföringsbrott. Detta är fallet om det föreligger en fara i bevishänseende (se 42 § folkbokföringslagen). Faran ska i fallet vara konkret, vilket innebär att den oriktiga uppgiften om folkbokföringsadressen sannolikt inte skulle upptäckas vid en normal rutinmässig kontroll.

Hur många månader kan man bo utomlands?

Senast kontrollerat: 24/04/2023

Under de första tre månaderna i det nya landet behöver du som är EU-medborgare inget intyg som bekräftar att du får bo där. I vissa EU-länder måste du emellertid anmäla din närvaro vid ankomsten.

Kan jag förlora mitt svenska medborgarskap om jag bor utomlands?

En svensk medborgare kan förlora sitt svenska medborgarskap genom s.k. preskription. Detta sker när en svensk medborgare fyller 22 år om personen är född utomlands och aldrig har haft hemvist i Sverige och inte heller har varit i Sverige under förhållanden som tyder på samhörighet med Sverige (14 § första stycket MedbL).

Bestämmelsen gäller alla svenska medborgare oavsett hur medborgarskapet har förvärvats. Preskription ska däremot inte ske om det skulle leda till att personen kommer att sakna medborgarskap och bli statslös (14 § fjärde stycket MedbL). Ytterligare ett undantag från preskriptionsregeln görs för personer som före 22 års ålder bott sammanlagt minst sju år i Danmark, Finland, Island och Norge (17 § MedbL).

Migrationsverket kan medge att det svenska medborgarskapet behålls om en person före 22 års ålder ansöker om detta innan preskriptionen träder i kraft (14 § andra stycket MedbL). Ansökan för en folkbokförd person görs till Migrationsverket som underrättar Skatteverket när de fattat ett beslut. Är personen inte folkbokförd i Sverige ska ansökan lämnas till en svensk beskickning i utlandet (5 § MedbF, 9 § MedbF).

Hur många månader får man bo utomlands?

Som med så mycket annat i Sverige så är det myndighetsåldern som styr när du får flytta utomlands på eget bevåg. När du är över 18 får du göra vad du vill med ditt liv och ingen kan stoppa dig (förutom regler och lagar i landet du vill flytta till som kan variera mycket). Innan du fyllt 18 är det dock fortfarande dina föräldrar eller en annan förmyndare som bestämmer över dig. Om det istället är så att dina föräldrar bestämmer att ni ska flytta måste bägge föräldrarna vara med på det. Det finns även undantag till 18-års-regeln - många minderåriga åker på språkresa. Då flyttar du utomlands temporärt, under ett par veckor eller en månad, och bor hos en värdfamilj för språkstudier. Även här gäller dock att du måste ha föräldrars medgivande för att få åka.

Kan man förlora sitt svenska personnummer?

Nyfödda barn och personer som aldrig innehaft svenskt pass, nationellt identitetskort eller varit folkbokförda i Sverige måste erhålla samordningsnummer innan det är möjligt att söka svenskt pass eller nationellt identitetskort. Har vårdnadshavarna inte gjort namnanmälan görs detta samtidigt.

Om du inte planerar att ansöka om ett svenskt pass till ditt barn så behöver barnet inget samordningsnummer. Du kan då istället själv välja att skicka in en namnansökan direkt till Skattverket.

Kan man vara skriven i två länder samtidigt?

20 april 2018 kl 10:18 Uppdaterad 13 juli 2021 kl 17:38

Tips & Råd Huvudregeln för var man ska vara skriven är egentligen väldigt enkel – ändå bryter många mot lagen utan att veta om det. Så här gör du rätt och skyddar dig mot bedragare.

Hur länge kan man vara skriven på en adress utan att bo där?

Övrigt/annat

MIN SON ÄGER EN BOSTADSRÄTT, MEN HYR UT DEN I ANDRA HAND NU. HAN HAR FLYTTAT TILL EN ANNAN STAD FÖR ATT PROVBO TILLSAMMANS MED SIN FLICKVÄN. KAN HAN FOLKBOKFÖRA SIG PÅ FLICKVÄNNENS ADRESS/LÄGENHET, UTAN ATT "BLI AV" MEN SIN BOSTADSRÄTT? OCH KAN DOM SOM HYR HANS LÄGENHET I ANDRA HAND FOLKBOKFÖRA SIG PÅ HANS ADRESS/LÄGENHET?

Får jag behålla min pension om jag flyttar utomlands?

Du som har arbetat i Sverige har alltid rätt av få dina svenska allmänna pension utbetald även om du har flyttat till ett annat land. Dock kan du få mindre pengar och inte hela din pension. Det skiljer sig om hur mycket du får behålla av din pension beroende på vilken pension du har samt vilket land du nu bor i. Du måste alltid skicka in ett levnadsintyg till Pensionsmyndigheten varje år för att behålla din pension.

Om du har flyttat utomlands och har garantipension får du endast behålla den i vissa specifika fall. Skulle du flytta ut från Sverige har du inte längre rätt till din garantipension. Sverige har vissa villkor med Kanada som gör att du kan få behålla din garantipension om du flyttar dig, dock om du även uppfyller vissa villkor.

Kan Sverige lämna ut svenska medborgare?

2 §  En svensk medborgare får inte utlämnas enligt denna lag. Lag (2003:1158).

14 §  En framställning om utlämning skall göras skriftligen. Den får översändas per telefax eller, efter överenskommelse i det enskilda fallet, på annat sätt. Framställningen skall ges in till Justitiedepartementet.

Vid framställningen skall fogas avskrift av häktningsbeslut eller dom som åberopas eller, i fall som avses i 4 § andra stycket, annan utredning på vilken framställningen grundas. I den mån det inte framgår av nämnda handlingar, skall uppgift lämnas om personens nationalitet och hemvist, brottets beskaffenhet, tid och plats för brottet samt i den ansökande staten tillämpliga straffbestämmelser. Signalement skall om möjligt lämnas. Lag (2001:612).

23 §  Den som i främmande stat är misstänkt, tilltalad eller dömd för brott, vilket enligt denna lag kan föranleda utlämning, får på begäran av behörig myndighet i den främmande staten eller med anledning av en där utfärdad efterlysning omedelbart anhållas eller åläggas reseförbud eller anmälningsskyldighet av åklagare enligt vad som i allmänhet gäller om brottmål. Beslag får också ske i sådant fall.

Beslut om användning av tvångsmedel ska utan uppskov anmälas hos rätten, som skyndsamt efter förhandling enligt rättegångsbalkens bestämmelser om brottmål prövar åtgärden. Om rätten kommer fram till att anhållande eller reseförbud eller anmälningsskyldighet ska bestå, ska den genast underrätta ansvarigt statsråd om det. Om det ansvariga statsrådet anser att det finns hinder mot utlämning eller att utlämning annars inte bör ske, ska regeringen upphäva åtgärden. I annat fall ska den främmande staten genom Justitiedepartementets försorg underrättas om åtgärden. Det ansvariga statsrådet ska då ange en viss bestämd tid inom vilken framställning om utlämning ska göras. Denna tid får inte vara längre än fyrtio dagar från den dag personen anhölls eller reseförbud eller anmälningsskyldighet meddelades enligt första stycket. När en framställning om utlämning kommer in, ska Justitiedepartementet genast underrätta den myndighet som först meddelat beslut om åtgärden. Sådan underrättelse ska även lämnas, om en framställning om utlämning inte kommer in inom utsatt tid.

Rättens beslut får inte överklagas. Den som anhållits eller meddelats reseförbud eller anmälningsskyldighet får dock för prövning av om åtgärden ska bestå begära ny förhandling inom tre veckor från det att beslut senast meddelats.

24 §  Utan hinder av villkor som uppställts för utlämning äger regeringen på framställning av den främmande staten medgiva, att den som utlämnats må ställas till ansvar för annan före utlämningen förövad gärning än den, för vilken utlämning skett, eller utlämnas till annan stat. I fråga om sådan framställning skall i tillämpliga delar gälla vad som är stadgat angående framställning om utlämning.

Medgivande må lämns allenast om, såvitt handlingarna visa, utlämning för gärningen kunnat lagligen äga rum.

Framgår av inkomna handlingar, att framställningen icke kan lagligen bifallas, eller finner regeringen eljest anledning att icke villfara framställningen, skall den omedelbart avslås. I annat fall prövas frågan av högsta domstolen, om inte den som avses med framställningen har medgivit denna. Finner högsta domstolen att hinder möter, får framställningen inte bifallas. Lag (1981:1090).

Kan man bli av med sitt medborgarskap i Sverige?

Du som är svensk medborgare och är född och bosatt utomlands kan i vissa fall förlora ditt svenska medborgarskap.

Du förlorar ditt svenska medborgarskap när du fyller 22 år om du:

Kan man ha ett ISK konto om man bor utomlands?

Även efter det att du har flyttat från Sverige kommer du att vara skattskyldig i Sverige för dina kapitalvinster på aktier. Detta enligt den s k 10-årsregeln som innebär att vinster beskattas i upp till tio år efter det att utflyttning skett. Skattesatsen är 30 %. Från och med 1 januari 2008 omfattas även utländska aktier.

Konsekvensen av 10-årsregeln är alltså att om du säljer aktier inom 10 år efter utflyttningen så är vinsten vid försäljningen skattepliktig i Sverige med skattesats 30 %. 10-årsregeln har i vissa skatteavtal nedsatts till färre antal år (i vissa avtal till och med noll år). I de fall då även det nya landet beskattar kapitalvinsten sker oftast avräkning från den svenska skatten för att undvika dubbelbeskattning.