:

Kan man ha två namn?

Innehållsförteckning:

 1. Kan man ha två namn?
 2. Hur skriver man dubbelt efternamn?
 3. Hur många andranamn får man ha?
 4. Kan man ha ett mellannamn och dubbelt efternamn?
 5. Hur vanligt är det med dubbelnamn?
 6. Varför ska man ha andranamn?
 7. Måste man ha bindestreck i dubbelnamn?
 8. Hur ser ett dubbelt efternamn ut?
 9. Hur vanligt är det med Dubbelnamn?
 10. Får man ta ett gammalt släktnamn?
 11. Kan ett barn ha 2 efternamn?
 12. Måste man ha bindestreck i Dubbelnamn?
 13. Vilka namn är inte tillåtna?
 14. Hur fungerar dubbelnamn?
 15. Får man ha 2 efternamn i Sverige?

Kan man ha två namn?

Ett personnamn fungerar i teorin som en etikett på en person, för att man ska kunna urskilja personen och identifiera hen i relation till andra personer. Men namnet blir också en del av ens person och är ofta viktigt för vår identitet. De allra flesta är nöjda med det namn som de som barn tilldelas av sina föräldrar, och skulle aldrig kunna tänka sig att byta bort vare sig förnamn eller efternamn, medan andra tycker att det namn de bär inte passar dem. En del får smeknamn som de tar i mer eller mindre officiellt bruk, medan andra väljer att byta namn helt och hållet.

Som nybliven förälder står man inför en svår men rolig uppgift, nämligen att hitta ett namn som ens barn gillar och identifierar sig med. Det namn som barnet sedan får är ett namn som avspeglar föräldrarnas smak, ibland kanske något påverkat av omgivande närståendes goda råd. Vissa föräldrar vill att deras barn ska få ett traditionellt namn, som kanske finns i släkten, andra att det ska vara modernt. En del föräldrar vill också att namnet ska vara gångbart internationellt. Andra vill kanske att barnet ska få ett unikt namn som det är ensamt om i förskolegruppen. Namn följer trender och mode. Vissa namn har varit vanliga under olika perioder, och 2000-talet präglas till viss del av en strävan att namnen ska vara unika (något du kan läsa mer om i artikeln Inte bara Alice och William i Namnbloggen).

Hur skriver man dubbelt efternamn?

När man hänvisar till verk med endast en författare, anges författarens efternamn och publikationens utgivningsår i texthänvisningen. Hur du gör om författaren har ett dubbelnamn eller ett efternamn med prefix ser du bland exemplen nedan. Sidan ska anges vid direkta citat och när referatet kan knytas till en viss sida eller vissa sidor.

Sidangivelsen kan anges på olika sätt. Välj en modell och genomför den konsekvent i hela din text.

Hur många andranamn får man ha?

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar det som att din fråga handlar om hur man kan lägga till flera förnamn.

Kan man ha ett mellannamn och dubbelt efternamn?

Namnlagen, eller egentligen personnamnlagen, är den lag som bestämmer hur och när man får registrera ett namn samt den lag som bestämmer vilket namn ditt barn får förvärva. Den första namnlagen kom så sent som 1901.

Hur vanligt är det med dubbelnamn?

Dubbelnamn är en kombination av två namn som satts samman med eller utan bindestreck. När vi på denna sida pratar om dubbelnamn avser vi förnamn. Dubbelnamn är en trend som verkar öka på senare år.

Dubbelnamn blev populärt i Sverige under 1930-talet och var vanliga fram till 1960-talet. Denna namntyp är mer ovanlig bland dagens barnnamn, men de förekommer allt oftare i en modern tolkning. Det är dock inte sannolikt att det är de klassiska dubbelnamnen såsom Britt-Marie och Ann-Marie som återkommer. Istället kan det snarare bli nyskapade dubbelnamn, som Tindra-Marie eller Nova-Li.

Varför ska man ha andranamn?

Nyckeln till att förstå varför vi har mellannamn, är att bättre förstå vilken roll förnamn spelar i samhället.

Ja, förnamn ger oss ett sätt att hänvisa till varandra och oss själva i konversationer. Men som alla föräldrar som har fått välja ett namn till sitt barn vet, är förnamn ofta mycket mer än så. De har en betydelse som vi hoppas kommer att ge en mening i barnets liv, oavsett om det är ett positivt drag eller en önskan om barnets framtid. De kan också bära arvet från en förfader, en älskad eller en andlig förebild. I traditionella kristna samhällen var det vanligt att barn fick sitt namn efter olika helgon, eftersom man trodde att helgonet skulle skydda ett barn som namngavs efter honom eller henne.

Det verkar som att bruket att namnge barn efter helgon var det som så småningom gav upphov till mellannamn. Vad händer om du vill döpa din dotter till Mary efter helgonet, men du vill också döpa henne till Elisabeth efter hennes nyligen bortgångna mormor? Då kan du ge henne två namn istället för ett.

Måste man ha bindestreck i dubbelnamn?

Hej,

Vi fick vår barn i tisdags. Vi fyller nu blanketten om “Namn vid födelse” från Skatteverket. Vi vill att vår barn få dubbelt namn, men vi har osäkert att använda bindestreck eller ej.

Hur ser ett dubbelt efternamn ut?

Ett dubbelt efternamn får endast bestå av två enkla efternamn som var för sig kan förvärvas enligt personnamnlagen. Det är möjligt att ha ett bindestreck mellan namnen i det dubbla efternamnet.

Ett dubbelt efternamn kan inte kombineras med ett mellannamn.

Hur vanligt är det med Dubbelnamn?

Så kallade parnamn kom in i Sverige via kungligheter på sent 1500-tal och blev modernt bland adeln på 1600-talet.

– Under 1700-talet spreds bruket till präster och folk i städerna. Ofta tycks det ha varit så att man till exempel döptes till Katarina Christina men kallades för Kajsa-Stina i de närmsta kretsarna, säger Katharina Leibring.

Under 1900-talet blev det vanligt att man döptes till dubbelnamn med bindestreck.

En orsak är att då blev det populärt med korta namn som är lättare att sätta ihop.

Får man ta ett gammalt släktnamn?

En person får byta till ett efternamn som har funnits i hens släkt (18 § PNL). Bytet av efternamn förutsätter

 • att efternamnet har funnits i rakt uppstigande led i sökandens släkt i minst två generationer och
 • att det inte är längre sedan någon i släkten bar namnet än fyra generationer tillbaka, räknat från och med sökandens föräldrar.

Byte till ett gammalt släktnamn blir aktuellt när efternamnet har funnits längre tillbaka i släkten men inte har förts vidare till senare generationer. Bestämmelsen är ett undantag från reglerna om administrativt namnskydd i 15 § PNL, t.ex. skydd för namn som redan bärs av någon annan.

Kan ett barn ha 2 efternamn?

Du kan ändra ditt efternamn i Finland i följande situationer:  

 • Du bor i Finland och dina uppgifter har antecknats i det finländska befolkningsdatasystemet. 
 • Du är finsk medborgare och bor utomlands utanför Norge, Sverige eller Danmark. Om du bor i Norge, Sverige eller Danmark och vill byta namn, kontakta myndigheterna i ditt bosättningsland. 

Om ditt efternamn har ändrats genom beslut av en utländsk myndighet behöver du inte göra en ansökan om namnändring hos oss. Istället kan du be oss spara ditt nya namn utan kostnad.  

Så här anmäler du ett namn som ändrats utomlands

Om du vill ändra ditt efternamn när du gifter dig ska du inte göra en ansökan om ändring av efternamn utan följa anvisningarna på sidan Efternamn vid ingående av äktenskap. 

Måste man ha bindestreck i Dubbelnamn?

Du kan stava namnet med bindestreck/apostrof. Namnen sätts ihop i din bokning och e-biljett eftersom flygbolagens bokningssystem inte kan visa bindestreck/apostrofer. Detsamma händer med dubbla efternamn eller mellanslag mellan två namn.

Vilka namn är inte tillåtna?

Finns det några namn som man inte får heta eller döpa sitt barn till i Sverige? Ja det gör det och här kan du se en lång lista på just sådana namn.

I Sverige är det hos Skatteverket som en ansöker om namn för ett nyfött barn eller om en i vuxen ålder vill byta förnamn. Det finns dock vissa regler om vilka förnamn som är okej att ta. Skatteverket skriver på sin webbplats:

Hur fungerar dubbelnamn?

Ett dubbelt efternamn enligt personnamnlagen består av två enkla efternamn som var för sig kan förvärvas som efternamn (20 § andra stycket PNL). Den sökande bestämmer själv vilken ordning namnen i det dubbla efternamnet ska ha, och om det dubbla efternamnet ska vara med eller utan bindestreck. Det dubbla efternamnet utgör sedan i sin helhet personens efternamn.

Förvärv av ett dubbelt efternamn kan ske i samband med:

 • födelse (4–5 §§ PNL)
 • adoption (6,8 § och 10 §§ PNL)
 • byte till en förälders efternamn (9 § PNL)
 • byte av efternamn för familjehemsplacerade barn (11 § PNL)
 • byte till en makes efternamn (12 § PNL)
 • administrativt byte till dubbelt efternamn (20 § första stycket PNL).

Får man ha 2 efternamn i Sverige?

Ett dubbelt efternamn får endast bestå av två enkla efternamn som var för sig kan förvärvas enligt personnamnlagen. Det är möjligt att ha ett bindestreck mellan namnen i det dubbla efternamnet.

Ett dubbelt efternamn kan inte kombineras med ett mellannamn.