:

Hur mycket får man i ersättning när man är familjehem?

Innehållsförteckning:

 1. Hur mycket får man i ersättning när man är familjehem?
 2. Vad ska ingår i Omkostnadsersättning familjehem?
 3. Vad ska Omkostnadsersättningen räcka till?
 4. Får man pengar för att vara familjehem?
 5. Hur mycket pengar får man i ersättning?
 6. Hur mycket får man i ersättning?
 7. Vad ingår i Omkostnadsersättning kontaktfamilj?
 8. Vad ska Omkostnadsersättningen täcka kontaktperson?
 9. Vad ingår i Omkostnadsersättning kontaktperson?
 10. Vad är skillnaden mellan jourhem och familjehem?
 11. Vilka ersättningar höjs 2023?
 12. Vilken ersättning har jag rätt till?
 13. Hur vet jag om jag har rätt till ersättning?
 14. Hur mycket pengar får man om man är kontaktfamilj?
 15. Hur mycket pengar får man som kontaktfamilj?

Hur mycket får man i ersättning när man är familjehem?

Vid en placering i familjehem eller jourhem samt vid insatsen kontaktfamilj eller kontaktperson utgår ekonomisk ersättning. Ersättningens storlek beror på uppdragets omfattning och barnets ålder samt om placeringen sker i ett konsulentstött familjehem eller ett förstärkt familjehem.

Familjehemmet får ett arvode för uppdraget och omkostnadsersättning som ska täcka merkostnader som medförs på grund av placeringen. Ett arvode är skattepliktig och omkostnadsersättning är skattefri.

Vad ska ingår i Omkostnadsersättning familjehem?

SKR:s rekommendationer om ersättning till familjehem uppdateras från och med 1 januari 2023. Bland annat höjs arvodesnivåerna. Nya rekommendationer om ersättning till familjehem för barn och unga 2023

Vad ska Omkostnadsersättningen räcka till?

Varje år ger Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) ut rekommendationer kring ersättningar för familjehemsvården. Kommunerna och företagen kan använda dessa som stöd och vägledning när de tar fram sina egna riktlinjer, men det är valfritt och därför kan det se väldigt olika ut när det gäller t.ex. ersättningsnivåerna. Ersättningen är uppdelad i en omkostnadsersättning och en arvodesersättning.

Ersättningsrekommendationer för 2023Läs också om ändringar och tillägg i formuläret för 2023. Du hittar en tråd om det i forumet. 

 • 22:43 Ersättningar för kontaktfamiljer/stödfamiljer och kontaktpersoner LSS
 • 22:42 Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL
 • 22:41 Ersättningar och villkor vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar med mera

Får man pengar för att vara familjehem?

I juni i år beslutade SKR:s förbundsstyrelse om höjda arvodesnivåer för familjehem. Det innebär att istället för den årliga höjningen som följer löneutvecklingen för vissa yrken, sker en höjning med 2991 kronor i jämförelse med 2020 års belopp. Se tabell med arvodesnivåerna för 2023, samt kursiverat för 2020 och 2022.

Hur mycket pengar får man i ersättning?

För att du ska vara berättigad till ersättning från HRAK krävs bland annat att du uppfyller ett så kallat arbetsvillkor (läs mer här). Det innebär att du måste ha arbetat i minst sex månader under de senaste 12 månaderna innan du blev arbetslös.

Det är samma 12-månadersperiod, så kallad kvalifikationstid som ligger till grund för beräkningen av din ersättning per dag. 

Hur mycket får man i ersättning?

För en del läkemedel har man bestämt ett referenspris. Läkemedlets försäljningspris kan vara högre än referenspriset. Du kan få ersättning högst enligt referenspriset.

Om du vill kan apoteket byta ut ett läkemedel mot ett motsvarande läkemedel som är billigare. Apoteket får ändå inte byta ut läkemedlet om den som skrev receptet har förbjudit att läkemedlet byts ut.

Om ditt läkemedel inte har ett referenspris får du ersättning enligt försäljningspriset.

Din läkare har skrivit ut ett läkemedel som kostar 30 euro. Läkemedlets referenspris är 10 euro. Du får en ersättning som är 40 procent av referenspriset på 10 euro. Din ersättning blir alltså 4 euro. Du betalar själv resten, alltså 26 euro.

På apoteket finns det ändå ett likadant läkemedel som är billigare. Läkemedlet kostar bara 10 euro. Om du väljer det är din ersättning 4 euro, och du betalar själv bara 6 euro.

Vad ingår i Omkostnadsersättning kontaktfamilj?

SKR:s rekommendationer om ersättning till familjehem uppdateras från och med 1 januari 2023. Bland annat höjs arvodesnivåerna. Nya rekommendationer om ersättning till familjehem för barn och unga 2023

Vad ska Omkostnadsersättningen täcka kontaktperson?

Familjehem, kontaktfamiljer och kontaktpersoner får göra avdrag i sin deklaration för den del av omkostnadsersättningen som överstiger 5 000 kronor per år. Staten bestämmer om eventuella begränsningar i rätten till avdrag för utgifter som uppkommer i samband med förvärvsinkomster.

Vad ingår i Omkostnadsersättning kontaktperson?

Kostnadsersättning som betalas ut till dagbarnvårdare av en kommun ska inte tas upp till beskattning till den del ersättningen motsvarar kostnader i verksamheten (11 kap. 48 § IL). Dagbarnvårdaren får därför inte göra avdrag för utgifter som täcks av sådana ersättningar (12 kap. 3 § tredje stycket IL).

Skatteverket anser att sådan kostnadsersättning är skattefri även för en dagbarnvårdare som är anställd av en privat arbetsgivare som bedriver barnomsorgsverksamhet. Detta gäller bara under förutsättning att arbetsgivaren får kommunal barnomsorgspeng och tillämpar samma regler för beräkning av kostnadsersättningen som gäller för kommunalt anställda. Detta medför att dagbarnvårdaren inte heller i detta fall får göra avdrag för de utgifter som ersättningen ska täcka.

Privat anställda dagbarnvårdare som inte kan få skattefri kostnadsersättning enligt ovan får avdrag med visade faktiska kostnader. Om dagbarnvårdaren har fått kostnadsersättning ska avdrag medges med motsvarande belopp, men högst med beloppen i SKV M 2012:20 om inte dagbarnvårdaren kan visa att kostnaderna har varit högre på grund av särskilda förhållanden (se nedan).

Vad är skillnaden mellan jourhem och familjehem?

Alla barn behöver en familj och en trygg plats att bo på, de behöver ett hem. Många barn har fått en trygg plats i ett familjehem. Familjen kan se olika ut; man kan vara gift, sambo eller ensamstående, med eller utan barn.

Familjehemmet ska se till att barnet får en trygg, säker och stadig grund att växa och utvecklas från. Du arbetar i team med socialtjänsten och med barnets familj och nätverk. Det här sättet att samarbeta kring ett barn kallas för Det tredelade föräldraskapet.

Vilka ersättningar höjs 2023?

Publicerad 05 september 2022

Regeringen har fastställt prisbasbeloppet till 52 500 kronor för år 2023. Prisbasbeloppet används bland annat inom socialförsäkringen och inom skattesystemet. Höjningen av prisbasbeloppet gör att garantipensionen, omvårdnadsbidraget samt taken i ersättningarna från sjuk- och föräldraförsäkring höjs, då de beräknas utifrån prisbasbeloppet. Även studiemedel från CSN berörs.

Vilken ersättning har jag rätt till?

Afa Försäkring använder kakor för att hjälpa oss att förstå användningen av vår webbplats och förbättra vår webbplatsprestanda. Du har möjlighet att göra egna inställningar för kakor nedan.

Dessa kakor behövs för att webbplatsen ska fungera tekniskt och funktionellt och måste därför accepteras för att kunna besöka sidan.

Hur vet jag om jag har rätt till ersättning?

Ersättning för inkomstförlust vid en personskada ska motsvara skillnaden mellan den inkomst du hade före och den du har efter skadan. Beräkningen blir densamma vid alla typer av skadestånd vare sig det är fråga om trafikolycka eller en ansvarsskada (t ex om du halkar på en trottoar som någon försummat att sanda eller om du blir misshandlad). Ersättningen regleras i Skadeståndslagen kapitel 5.

Löntagare

Hur mycket pengar får man om man är kontaktfamilj?

Det cirkulär man ska titta på är SKR´s cirkulär 22:41 "Ersättningar och villkor vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar med mera för år 2023" (kap 13).

Hur mycket pengar får man som kontaktfamilj?

Vi behöver fler kontaktfamiljer som kan ta emot barn och ungdomar i sitt hem. Det är ett förtroendeuppdrag som du får genom kommunens socialtjänst. Alla som har kontaktfamilj har själv valt att ta emot det stödet och det är en mycket uppskattad insats. 

Att vara kontaktfamilj innebär att man är en extrafamilj till ett barn under en kortare eller längre period och aktivt ställer upp och stödjer barnet och familjen. Kontaktfamiljen tar emot barnet eller syskonparet omkring en till två helger per månad, men omfattningen kan variera beroende på barnets behov.

Det kan finnas många orsaker till att barn behöver kontaktfamilj. Några exempel kan vara:

 • Det finns inga närstående runt barnets familj som kan avlasta föräldrarna.
 • Barnet tar så mycket av föräldrarnas uppmärksamhet att det inte finns tillräckligt med tid för syskonen.
 • Barnet har en bekymmersam hemsituation där föräldrarna inte kan eller har möjlighet att ge barnet det stöd som det behöver.