:

Vad är Ludvikamomsen?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är Ludvikamomsen?
 2. Är kommuner momsbefriade?
 3. Får skolor dra av moms?
 4. Varför betalar inte kommuner moms?
 5. Vilka har omvänd moms?
 6. Vilka olika moms finns det?
 7. Vilka verksamheter är momsbefriade?
 8. När ska man fakturera utan moms?
 9. När är det 6% moms?
 10. Är det moms på undervisning?
 11. Vilka betalar inte moms?
 12. När gäller inte omvänd skattskyldighet?
 13. När är det 12% moms?
 14. Hur räknar man ut 12% moms baklänges?
 15. Vilka tjänster är momsbefriade?

Vad är Ludvikamomsen?

Momsreglerna för offentliga verksamheter skiljer sig från reglerna som gäller inom privat sektor. En stor del av den offentliga momsen hanteras inom systemen för momsersättning och momskompensation. Här beskriver vi hur det fungerar.

Kommuner, regioner (före detta landsting), samordningsförbund och kommunalförbund är momsbefriade verksamheter. Moms regleras i dessa verksamheter med momsersättning och momskompensation.

Är kommuner momsbefriade?

 • Skattefinansierad kommunal konsumtion är undantagen från moms i Sverige, i enlighet med principerna i EU:s momsregelverk. Det innebär att det är billigare att finansiera konsumtion genom kommunalskatten än att ha lägre skatt och låta kommuninvånarna konsumera upp pengarna själva. Detta gäller oavsett om tjänsterna produceras av kommunens egna anställda eller av den privata sektorn.
 • Kommunernas momsundantag riskerar att leda till en ineffektivt stor kommunal sektor och högre kommunalskatter än om kommunen hade behövt betala den fulla kostnaden.
 • Nya Zeeland har ett bättre momssystem som täcker i princip all konsumtion, både privat och offentlig. Landets kommunala skatter är belagda med moms, vilket innebär att frestelsen att ha stora kommunala utgifter av rena momsskäl försvinner.
 • EU bör i den pågående översynen av det gemensamma momsregelverket ta intryck av den nyzeeländska lösningen och momsbelägga all offentlig konsumtion.
 • I väntan på en reform på EU-nivå kan Sverige införa lösningar utanför momslagstiftningen, genom exempelvis anpassade statsbidrag, som korrigerar för den statliga subvention som det kommunala momsundantaget innebär.

Sverige har ett långtgående kommunalt självstyre med egen beskattningsrätt för kommunerna. Tanken är att kommunens invånare ska få bestämma vilken servicenivå de kräver av kommunen och betala kostnaden för detta genom kommunalskatten. Genom ansvarstagande på lokal nivå ska effektiv användning av skattepengarna främjas.

Problemet är att principerna för kommunalskatten krockar med regelverket för en annan skatt: momsen. Kommunerna är undantagna från moms. Det innebär att kommuninvånare som vill ha en ökad servicenivå av kommunen inte behöver betala hela kostnaden, eftersom en del av kostnaden implicit subventioneras av staten genom momsundantaget.

Denna asymmetri har inte uppmärksammats tidigare. Det finns en medvetenhet om att systemet för offentlig sektor-moms har vissa problem, men diskussionen handlar till största delen om att skapa neutralitet mellan att bedriva verksamhet i kommunal eller privat regi. Neutraliteten mellan skattefinansiering och privatfinansiering diskuteras sällan.

Får skolor dra av moms?

Kommunerna får tillbaka ett belopp som motsvarar den moms som de betalat till sina leverantörer och som kommunerna inte får göra avdrag för i momsdeklarationen, dvs. inköp till icke momspliktig verksamhet. En förutsättning för utbetalningen är att det inte finns något avdragsförbud enligt mervärdesskattelagen, t.ex. som för moms på personbilar eller stadigvarande bostäder.

Kommunen får också en ersättning på 18 procent av kostnaden för att hyra lokaler för de boendeformer som anges ovan, under rubriken Undantag.

Kommunen får dock inte denna ersättning om fastigheten som lokalen är inrymd i upplåts av staten, en kommun, en region, ett kommunalförbund, ett beställarförbund eller ett samordningsförbund.

En kommun ska i vissa fall betala kostnadsränta som ska täcka de kostnader som uppkommer genom felaktig utbetalning av ersättning. Kommunen behöver bara betala ränta när ett ersättningsbeslut omprövas eller överklagas. Räntan beräknas från och med den dag ersättningen utbetalas till och med den dag beloppet återbetalas.

Intäktsränta betalas till en kommun när ytterligare ersättning betalas ut på grund av att ett tidigare ersättningsbeslut ändras genom omprövning eller domstolsbeslut. Intäktsränta betalas när ett beslut om utbetalning dröjt utöver vad som kan anses som normal handläggningstid. Räntan beräknas från utgången av första månaden efter den månad då ansökan om ersättning kom in till Skatteverket och till och med den dag beloppet betalas ut.

Kostnads- och intäktsränta beräknas efter en räntesats som motsvarar basräntan enligt 19 kap. 3 § skattebetalningslagen. Från den 1 januari 2013 återfinns motsvarande regler i 65 kap. 3 § skatteförfarandelagen.

Varför betalar inte kommuner moms?

Kommuner och samkommuner är offentliga samfund vars mervärdesbeskattning delvis avviker från mervärdesbeskattning av andra skattskyldiga. När mervärdesskattefrågor som gäller kommuner avgörs, är det ofta nödvändigt att först granska kommunens lagstadgade ställning som anordnare av tjänster. I mervärdesbeskattningen av kommuner är också det sätt på vilket tjänsterna anordnats av betydelse.

Kommunen ska enligt kommunallagen (410/2015) sköta de uppgifter som föreskrivits för den i lagen. Därtill kan en kommun med stöd av självstyrelsen frivilligt ta på sig olika uppgifter. De viktigaste av kommunens lagstadgade grundläggande uppgifter anknyter till hälso- och socialvårdstjänster, undervisnings- och kulturtjänster och tekniska tjänster. Alla lagstadgade tjänster för en kommun är inte förpliktigande, utan en del kan också vara beroende av prövning. Kommunens frivilliga uppgifter kan vara till exempel främjande av regional näringsverksamheten eller frivillig medborgarverksamhet.

Kommunen kan själv organisera de uppgifter som åligger den enligt lag eller avtala om att organiseringsansvaret överförs på en annan kommun eller en samkommun. Medlemskap i en samkommun är i allmänhet frivilligt, men till vissa delar ålägger lagstiftningen en kommun att höra till en samkommun i regionen. Medlemskap i samkommunen för ett sjukvårdsdistrikt är till exempel obligatoriskt. En kommun kan köpa tjänster av företag och samfund eller av bolag som den själv grundat. En kommun kan också bevilja en servicesedel till dem som behöver service, med vilket man avser en förbindelse som beviljats av kommunen att ersätta den service som tillhandahållits av serviceproducenten till ett värde som kommunen fastställt på förhand.

Vilka har omvänd moms?

Du ska använda omvänd betalningsskyldighet om följande två villkor är uppfyllda:

 • Du säljer särskilt angivna byggtjänster, byggstädning eller hyr ut arbetskraft för dessa tjänster, i Sverige.
 • Köparen av tjänsterna är en beskattningsbar person som under vissa förutsättningar säljer sådana byggtjänster.
 • Den omvända betalningsskyldigheten gäller bara vid försäljning av de särskilt angivna tjänsterna. Om det i en byggtjänst ingår material så räknas allt som en byggtjänst. 

  Om det endast är varuförsäljning ska du inte använda omvänd betalningsskyldighet. Det kan i varuförsäljning ingå montering där själva arbetet är obetydligt i förhållande till varans värde. Försäljningen anses då som varuförsäljning och du ska inte använda omvänd betalningsskyldighet. Det kan gälla vid försäljning av exempelvis spisar och kylskåp.

  Vilka olika moms finns det?

  är undantagna momsplikt helt och hållet. Varor och tjänster som är momsfria är till exempel sjukvård, tandvård, social omsorg, skolverksamhet och bank- och försäkringstjänster.

  Vilka verksamheter är momsbefriade?

  är undantagna momsplikt helt och hållet. Varor och tjänster som är momsfria är till exempel sjukvård, tandvård, social omsorg, skolverksamhet och bank- och försäkringstjänster.

  När ska man fakturera utan moms?

  Om du bedriver verksamhet som gör att du ska betala eller få tillbaka moms

  Du som har företag och säljer varor eller tjänster i Sverige ska ta ut moms av dina kunder, så kallad utgående moms

  . Momsen är ingen kostnad för dig, utan en skatt som du tar ut av kunden och redovisar vidare till staten.

  När du sedan köper varor eller tjänster till ditt företag betalar du moms på dem, så kallad ingående moms

  När är det 6% moms?

  Behöver du snabbt och enkelt räkna ut moms baklänges på ett kvitto som skall redovisas vill vi rekommendera vår momskalkylator.

  När du skall göra en snabb & enkel momsberäkning, använd vår momskalkylator, välj momssats som du vill räkna ut och fyll i priset inklusive eller exklusive moms. Klart!

  Är det moms på undervisning?

  Under mina tid som verksam inom momsområdet – faktiskt mer än 25 år – har jag noterat hur praxis har rört sig fram – och ibland tillbaka – i olika momsfrågor.

  En sådan fråga gäller momsfri utbildning, sjukvård, tandvård och social omsorg. Det momsfria utrymmet har här successivt minskat med åren. Från att ha ett visst skönjbart momsfritt utrymme har nu tumskruvarna dragits åt ganska rejält genom domstolspraxis – men även genom Skatteverkets (SKV) tolkningar.

  Vilka betalar inte moms?

  I Finland grundar sig systemet med äktenskapsförmögenhet på att tillgångarna och skulderna hålls åtskilda. Detta innebär att vardera maken under äktenskapet självständigt äger sina egna tillgångar och svarar för sina egna skulder. Ägaren är den make i vars namn egendomen har skaffats (namnprincipen). Makarna har dock giftorätt till varandras egendom. Giftorätt innebär att vardera maken har rätt till hälften av det totala värdet av den gemensamma egendomen när äktenskapet tar slut.

  När ett äktenskap löses upp på grund av antingen en skilsmässa eller den ena makens bortgång förverkligas giftorätten genom att avvittra egendomen mellan makarna. När en avvittring görs tar man hänsyn till vardera makens tillgångar och skulder som omfattas av giftorätt. Därefter dras skulderna av från tillgångarna. Om den ena maken har större nettotillgångar, är hen skyldig att överlåta en utjämning till den andra maken så att bådas nettotillgångar är lika stora.

  Om makarna genom ett äktenskapsförord har uteslutit den ena makens eller båda makarnas giftorätt till antingen all egendom eller en viss egendomspost, förrättas endast ett åtskiljande av denna egendom när äktenskapet upphör. Ett uteslutande av giftorätten kan även grunda sig på en bestämmelse i ett gåvobrev eller ett testamente.

  En avvittring görs i faser. I den första fasen görs en kalkylmässig avvittring där man för båda makarna fastställer vilken egendom som omfattas av giftorätt samt värdet av denna egendom. Enligt den så kallade namnprincipen innehas egendomen av den make i vars namn den har förvärvats. Genom finansiering av den förvärvade egendomen uppstår ingen ägarrätt till egendom som förvärvats i den ena makens namn, om det inte är fråga om en byggnad som under äktenskapet har byggts på mark som ägs av den andre maken. I detta fall bestäms ägarrätten individuellt utifrån ägarrätten till marken och en finansieringsutredning som läggs fram separat.

  En förteckning görs över de tillgångar och skulder som makarna hade då grunden för avvittringen uppstod. Med den tidpunkt då grunden för avvittringen uppstår avses antingen tidpunkten då en skilsmässa anhängiggörs eller datum för den ena makens bortgång. Tillgångar som har förvärvats eller skulder som uppstått efter tidpunkten då grunden för avvittringen uppstod kan inte beaktas i avvittringskalkylen (bortsett från avkastning på tillgångar). Tillgångarna och skulderna värderas enligt värdena vid tidpunkten då avvittringen förrättas. 

  När gäller inte omvänd skattskyldighet?

  Du ska bara använda omvänd betalningsskyldighet i vissa bestämda fall. Som säljare kan du alltså inte välja om du ska låta köparen redovisa momsen eller inte. Omvänt måste du som köpare redovisa momsen när omvänd betalningsskyldighet gäller.

  När är det 12% moms?

  är undantagna momsplikt helt och hållet. Varor och tjänster som är momsfria är till exempel sjukvård, tandvård, social omsorg, skolverksamhet och bank- och försäkringstjänster.

  Hur räknar man ut 12% moms baklänges?

  Moms, även kallat mervärdesskatt, är en skatt som betalas av alla som handlar varor och tjänster. Om ditt företag utför försäljning redovisar du utgående moms i dina deklarationer och därefter för du över den till staten. Detta innebär att mervärdesskatten varken kan räknas som intäkt eller kostnad för företaget.  

  När du köper en vara eller tjänst, oavsett om det är som privatperson eller företag, betalar du en inkommande mervärdesskatt som hanteras på samma sätt som den utgående – den förs vidare till staten.

  Moms, även kallat mervärdesskatt, är en skatt som betalas av alla som handlar varor och tjänster. Om ditt företag utför försäljning redovisar du utgående moms i dina deklarationer och därefter för du över den till staten. Detta innebär att mervärdesskatten varken kan räknas som intäkt eller kostnad för företaget.  

  När du köper en vara eller tjänst, oavsett om det är som privatperson eller företag, betalar du en inkommande mervärdesskatt som hanteras på samma sätt som den utgående – den förs vidare till staten.

  Skillnaden mellan det du betalar i utgående moms och det du får in som inkommande avgör om du blir betalningsskyldig eller får tillbaka pengar. 

  Vilka tjänster är momsbefriade?

  Du som har en försäljning på under 30 000 kronor om året är inte skyldig att vara momsregistrerad. Vi förklarar vad momsbefrielse innebär, hur du räknar ut beloppsgränsen och vad som är viktigt att tänka på.

  Reglerna innebär att organisationer eller företag som är etablerade i Sverige, och har en försäljning inom landet som uppgår till högst 30 000 kronor, inte behöver vara registrerade för moms. De nya reglerna för momsbefrielse trädde i kraft 2017. Befrielsen gäller om skyldigheten att betala moms uppkommit från den 1 januari 2017 eller senare.