:

Vart skickar man begäran om omprövning?

Innehållsförteckning:

 1. Vart skickar man begäran om omprövning?
 2. Hur länge kan man begära omprövning av deklaration?
 3. Hur lång tid tar en omprövning?
 4. Hur går en omprövning till?
 5. Hur många gånger kan man begära omprövning?
 6. Vad innebär omprövning Skatteverket?
 7. Hur gör man en självrättelse?
 8. Vad räknas som skattebrott?
 9. Vad skiljer en omprövning från en överprövning?
 10. Vad menas med omprövning?
 11. Vilka beslut går inte att överklaga?
 12. Hur ofta gör Skatteverket kontroller?
 13. Vad är omprövning av deklaration?
 14. Var går gränsen för ringa skattebrott?
 15. Hur mycket böter för skattefusk?

Vart skickar man begäran om omprövning?

Om du tycker att vårt beslut är fel kan du begära att vi omprövar det. Tycker du att även omprövningsbeslutet är fel har du möjlighet att överklaga beslutet hos förvaltningsrätten.

Kontakta oss så snart som möjligt om du tycker att något har blivit fel. Har det gått mer än två månder sedan du fick beslutet kan det inte prövas på nytt.

Hur länge kan man begära omprövning av deklaration?

En begäran om omprövning ska ha kommit in till Skatteverket senast det sjätte året efter utgången av det kalenderår då beskattningsåret har gått ut (66 kap. 7 § första stycket SFL). Denna sexårsregel gäller för beslut enligt SFL såvida inte beslutet ifråga tillhör de beslut som räknas upp i 66 kap. 7 § andra stycket eller i 66 kap. 8–17 §§ SFL.

Det innebär att sexårsfristen för omprövning på den enskildas initiativ gäller t.ex. för

 • beslut att inte godkänna en person som deklarationsombud (6 kap. 4–8 §§ SFL)
 • beslut om skatteavdrag, arbetsgivaravgifter, mervärdesskatt och punktskatt (53 kap. SFL)
 • beslut om särskild inkomstskatt (54 kap. 2 § SFL)
 • beslut om slutlig skatt (56 kap. SFL)
 • beslut om förseningsavgifter (48 kap. SFL) och skattetillägg (49 kap. SFL), se även regeln om förlängd tid för omprövning av skattetillägg i 66 kap. 9 § SFL.
 • beslut om justering av bilförmån, kostförmån och bostadsförmån enligt 2 kap. 10 b och 10 c §§ SAL (4 kap. 1 § andra stycket SAL).

Hur lång tid tar en omprövning?

Anser du att ett beslut är felaktigt och inte följer de regler och bestämmelser som Kriminalvården lyder under, kan du be Kriminalvården ompröva det. Det står i ditt skriftliga beslut hur du går tillväga för att det ska omprövas.

Begäran om omprövning kan du göra inom tre veckor från det att du meddelats om beslutet. Vi stämmer av beslutet ytterligare en gång mot de lagar och regler vi måste följa. Din kontaktperson kan hjälpa dig om du känner dig osäker på hur du ska gå tillväga.

Om Kriminalvården omprövat ditt beslut, och du fortfarande tycker att det är fel, kan du överklaga till förvaltningsrätten. Det är en domstol som är fristående från Kriminalvården och sköter tvister mellan enskilda personer och myndigheter.

Hur går en omprövning till?

En begäran om omprövning ska vara skriftlig (66 kap. 6 § första stycket SFL). Det innebär att det går bra med ett vanligt brev eller e-post. En begäran om omprövning kan alltså inte initieras muntligen, men väl kompletteras på det sättet.

Framställningen ska innehålla uppgifter om den enskildas identitet och den information som behövs för att Skatteverket ska kunna komma i kontakt med honom eller henne (19 § första stycket FL).

Skatteverket har en omfattande serviceskyldighet och för enskilda som har svårt att uttrycka sig i skrift bör Skatteverket vid behov ge vägledning när skrivelsen ska upprättas. Är det fråga om en begäran om omprövning som uppenbarligen ska bifallas är det inget som hindrar att Skatteverket gör rättelsen på eget initiativ (prop. 1989/90:74 s. 301).

Hur många gånger kan man begära omprövning?

Jag ska ompröva Försäkringskassans beslut angående slutligt bostadsbidrag. Fått återbetala bostadsbidraget pga. Fick studiemedel utbetalt på fel år (höstens studiemedel blev utbetalt året efter, det ena året fick jag utbetalt t.ex. 10 000 kr och året därpå 30 000 kr). Jag fick även en liten kapitalvinst på försäljning. Hur gör jag bäst när jag ska ompröva beslutet?

En omprövning skickas till beslutsmyndigheten i skriftlig form. Det räcker med att skriva att du begär en omprövning men du bör även skriva anledningen härför. Det är viktigt att skilja mellan en begäran om omprövning och ett överklagande. Vid en omprövning ber man beslutsmyndigheten att själva se över sitt beslut medan man vid ett överklagande begär att en högre instans ska bedöma i frågan. En omprövning kan enligt huvudregeln endast ske till din fördel. Du kan begära omprövning när som helst och hur många gånger som helst då det till skillnad från överklaganden inte finns några överklagandetider eller dylikt att ta hänsyn till.

Vad innebär omprövning Skatteverket?

En begäran om omprövning ska ha kommit in till Skatteverket senast det sjätte året efter utgången av det kalenderår då beskattningsåret har gått ut (66 kap. 7 § första stycket SFL). Denna sexårsregel gäller för beslut enligt SFL såvida inte beslutet ifråga tillhör de beslut som räknas upp i 66 kap. 7 § andra stycket eller i 66 kap. 8–17 §§ SFL.

Det innebär att sexårsfristen för omprövning på den enskildas initiativ gäller t.ex. för

 • beslut att inte godkänna en person som deklarationsombud (6 kap. 4–8 §§ SFL)
 • beslut om skatteavdrag, arbetsgivaravgifter, mervärdesskatt och punktskatt (53 kap. SFL)
 • beslut om särskild inkomstskatt (54 kap. 2 § SFL)
 • beslut om slutlig skatt (56 kap. SFL)
 • beslut om förseningsavgifter (48 kap. SFL) och skattetillägg (49 kap. SFL), se även regeln om förlängd tid för omprövning av skattetillägg i 66 kap. 9 § SFL.
 • beslut om justering av bilförmån, kostförmån och bostadsförmån enligt 2 kap. 10 b och 10 c §§ SAL (4 kap. 1 § andra stycket SAL).

Hur gör man en självrättelse?

Sverige har på senare år tecknat informationsutbytesavtal med länder som Isle of Man, Jersey, Guernsey, och Caymanöarna. Ett nytt skatteavtal med Schweiz finns också på plats. Informationsutbytesavtalen ger svenska myndigheter en möjlighet att få tillgång till uppgifter om svenskars tillgångar och inkomster i dessa länder.

Varför frivillig rättelse?

Vad räknas som skattebrott?

Det finns tre möjliga situationer då en överprövning kan ske:

 • Den första är en överprövning av en upphandling, vilket exempelvis rör fall då den upphandlande myndigheten har gjort fel under upphandlingens gång.
 • Den andra situationen är om den upphandlande myndigheten har beslutat att avbryta upphandlingen, det beslutet kan då överprövas.
 • Den tredje och sista berör avtalets giltighet. Det finns situationer då det har tecknats ett avtal mellan den upphandlande myndigheten och en leverantör och en överprövning kan då göras rörande avtalets giltighet.

En överprövning får ske om en leverantör anser sig lida skada eller möjligen att denne riskerar att lida skada. Överprövningen måste inkludera en beskrivning rörande de händelser som skett och på vilket sätt det kan ha orsakat en skada eller riskerat att orsaka skada. Ett exempel på en sådan skada skulle kunna vara att annonsen om upphandlingen på något sätt utesluter deltagande från upphandlingen. En allmän förvaltningsdomstol får då överpröva upphandlingen och upphandlingsprocessen avstannar innan parterna får teckna ett avtal, vilket kan ske först efter att överprövningen har avgjorts av domstolen. Har det redan slutits ett avtal mellan den upphandlande myndigheten och leverantören är det inte längre möjligt att ansöka om överprövning av själva upphandlingen, utan då får i så fall avtalets giltighet överprövas.

Vad skiljer en omprövning från en överprövning?

Det finns tre möjliga situationer då en överprövning kan ske:

 • Den första är en överprövning av en upphandling, vilket exempelvis rör fall då den upphandlande myndigheten har gjort fel under upphandlingens gång.
 • Den andra situationen är om den upphandlande myndigheten har beslutat att avbryta upphandlingen, det beslutet kan då överprövas.
 • Den tredje och sista berör avtalets giltighet. Det finns situationer då det har tecknats ett avtal mellan den upphandlande myndigheten och en leverantör och en överprövning kan då göras rörande avtalets giltighet.

En överprövning får ske om en leverantör anser sig lida skada eller möjligen att denne riskerar att lida skada. Överprövningen måste inkludera en beskrivning rörande de händelser som skett och på vilket sätt det kan ha orsakat en skada eller riskerat att orsaka skada. Ett exempel på en sådan skada skulle kunna vara att annonsen om upphandlingen på något sätt utesluter deltagande från upphandlingen. En allmän förvaltningsdomstol får då överpröva upphandlingen och upphandlingsprocessen avstannar innan parterna får teckna ett avtal, vilket kan ske först efter att överprövningen har avgjorts av domstolen. Har det redan slutits ett avtal mellan den upphandlande myndigheten och leverantören är det inte längre möjligt att ansöka om överprövning av själva upphandlingen, utan då får i så fall avtalets giltighet överprövas.

Vad menas med omprövning?

Den allmänna bestämmelsen om omprövning av myndighetsbeslut finns i 38 § förvaltningslagen (2017:900). Omprövning av ett beslut ska ske när myndigheten finner att beslutet är uppenbart oriktigt och omprövningen kan ske snabbt och enkelt. En omprövning får inte bli till nackdel för en enskild part, förutom i speciella undantagsfall. Omprövning får inte blandas ihop med rättelse av skriv- och räknefel. Bestämmelsen om rättelse finns i 36 § förvaltningslagen.[1]

I vissa fall såsom till exempel kriminalvårdens beslut enligt 14 kap 2 § fängelselagen måste omprövning ske innan beslut kan överklagas.[2]

Vilka beslut går inte att överklaga?

Laga kraft är en juridisk term och innebär att beslutet inte längre kan överklagas. Om du önskar överklaga ett beslut är det därför viktigt att se till att skicka in överklagan inom angiven tidsfrist. I Sverige gäller enligt grundlag att alla har rätt till att få sitt ärende prövat. En rättegång ska genomföras rättvist och inom skälig tid. 

Hur ofta gör Skatteverket kontroller?

Om din deklaration väljs ut för vidare kontroll kommer vi att kontakta dig per telefon eller brev. Vi berättar då vad det är vi vill kontrollera och varför vi gör kontrollen. Du får också veta vilken information vi behöver för att kunna ta ställning i ditt ärende.

När vi har påbörjat en kontroll kommer vi att ha kontakt med dig tills ditt ärende är avslutat. Oftast kan kontrollen avslutas snabbt, men ibland tar den längre tid och då har vi löpande kontakt. Om vi skriver till dig för att få in uppgifter anger vi alltid när du senast ska svara. Det är viktigt att vi gör det för att vi ska kunna hålla en rimlig arbetstakt så att du kan få ett slutligt besked så snabbt det går. 

Vad är omprövning av deklaration?

Denna anvisning gäller privatpersoner, rörelseidkare och yrkesutövare samt jord- och skogsbruksidkare.

Med begäran om omprövning av inkomstbeskattning kan du ansöka om rättelse av beskattningen av förvärvsinkomst och kapitalinkomst och om rättelse av avdrag, såsom resekostnader och hushållsavdrag. Du kan begära omprövning efter att din beskattningen för skatteåret har slutförts.

Om den förhandsifyllda skattedeklarationen som du får våren 2023 innehåller någonting som måste korrigeras eller kompletteras, gör ändringarna i skattedeklarationen. Så här deklarerar du i MinSkatt eller på papper

Om du upptäcker att du har någonting att korrigera i din beskattning efter att den har slutförts kan du göra en begäran om omprövning enligt anvisningarna på denna sidan. Du ser dagen i beskattningsbeslutet för 2022 som finns i MinSkatt (Kontakt – Beslut och brev) efter att du har fått den förhandsifyllda skattedeklarationen. Beskattningen för 2022 kan tidigast slutföras i slutet av maj 2023.

Om du anger uppgifter för sent men din beskattning ännu inte har slutförts ska du läsa anvisningarna här.

Var går gränsen för ringa skattebrott?

Skatteverket har en bra beräkningssnurra där det går att räkna ut vad just din skatt blir. 

Obs! Tänk på att Skatteverkets tabeller gäller i dag. Skatteuttaget kan vara annorlunda den dag du går i pension.

Skriv in ditt födelseår, vilken kommunal skatt du har där du bor (titta på din senaste deklaration) och vilken pension du förväntas få, räknat på helår. Tänk på att det är viktigt att skriva in summan i rätt kolumn eftersom lön och pension beskattas olika. Vill du veta vilken skatt som gäller i din kommun, kolla skatten där du bor.

Din ålder spelar roll för hur stor skatten på pensionen blir. För pensioner som du tar ut före det år du fyller 66 år är skatten högre än när du blir äldre. Skälet är att grundavdragen är olika. År 2023 är det personer som är födda 1956 och tidigare som omfattas av den lägre skatten. Om du fortsätter att arbeta så sänks din skatt från det år du fyller 66 år. Är du född 1957 gäller särskilda regler. Läs mer om dem här: 

Hur mycket böter för skattefusk?

Under året genomför Skatteverket en mängd kontroller av uthyrning av bostäder, sedan problemet har uppdagats. Det är både uthyrare på Airbnb och andra förmedlare som granskas.

– Vi har sett en rejäl ökning av sådan här uthyrning de tre-fyra senaste åren, säger Henrik Kisterud, rikssamordnare för oredovisade inkomster på Skatteverket.

Hyr du ut din bostad är det skattefritt om inkomsterna inte är högre än 40 000 kronor på ett år. Hyr du ut din bostad tillfälligt, i upp till sammanlagt 16 veckor med en omsättning på max 50 000 kronor, behöver du inte heller betala skatt.