:

Vad innebär ett äktenskapsförord?

Innehållsförteckning:

 1. Vad innebär ett äktenskapsförord?
 2. Varför ska man ha ett äktenskapsförord?
 3. Vad ska man ha med i ett äktenskapsförord?
 4. Vad är skillnad på testamente och äktenskapsförord?
 5. Vad händer om man skiljer sig utan äktenskapsförord?
 6. När gäller inte äktenskapsförord?
 7. När gäller inte ett äktenskapsförord?
 8. Vad händer om man inte har äktenskapsförord?
 9. Hur fungerar äktenskapsförord vid dödsfall?
 10. Hur påverkar äktenskapsförord arv?
 11. Vem får huset när man skiljer sig?
 12. Vem äger huset vid dödsfall?
 13. Hur länge gäller ett äktenskapsförord?
 14. När bör man ha äktenskapsförord?
 15. Vem kan bevittna äktenskapsförord?

Vad innebär ett äktenskapsförord?

Två grundläggande begrepp vilka du måste förstå innebörden av är giftorättsgods och enskild egendom. All egendom i ett äktenskap är antingen giftorättsgods eller enskild egendom. Det finns inte några andra alternativ.

Vem av makarna som äger egendomen eller om de äger egendomen gemensamt har inte någon betydelse för om egendomen är giftorättsgods eller enskild egendom.

Utgångspunkten i ett äktenskap är att all egendom är giftorättsgods. Egendom som normalt skulle vara giftorättsgods kan enligt äktenskapsbalken 7 kap 2 § göras till enskild egendom på något av följande sätt: 

Varför ska man ha ett äktenskapsförord?

När Susanne och Torsten gifte sig var de lite på trettio år, och ett äktenskapsförord var en självklarhet för dem. De såg till att pappren var klara på magistraten genast efter vigseln. Också vittnena fanns behändigt på plats. Nuförtiden ska pappren lämnas in till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

– Vi är vuxna människor, och vi har alltid själva skött våra penningaffärer. Ett äktenskapsförord kändes helt normalt. Vi är vana vid att egendom ska skötas förnuftigt, säger Susanne. 

– Ingenderas föräldrar eller släktingar krävde äktenskapsförord. Vi tycker bara att det är förnuftigt att försöka undvika ett eventuellt drama mellan våra släkter, säger Torsten. 

Det är ofta arbetsdrygt att arrangera ett bröllop, och därför är det skäl att fundera på ett äktenskapsförord redan i god tid före det avgörande ögonblicket. Visserligen kan man också ingå ett äktenskapsförord efter bröllopet, men då kan det hända att det glöms bort och blir helt och hållet ogjort.

Det är bäst att ta upp saken vid ett öppet samtal mellan makarna. 

– Ett äktenskapsförord ska utgå från makarnas gemensamma behov. Det lönar sig att ingå ett äktenskapsförord till exempel om man vill behålla egendom, som aktier i familjeföretaget eller en sommarstuga, i den egna släkten, säger Anne-Mari Mäensivu, jurist hos OP.

Vad ska man ha med i ett äktenskapsförord?

Äktenskapsförord är ett avtal som skrivs mellan två makar eller blivande makar. I äktenskapsförordet bestämmer ni vilken egendom som ska vara enskild egendom och giftorättsgods. Hur egendom “klassas” är viktigt för hur egendomen kommer fördelas vid en eventuell framtida skilsmässa.

Utan ett äktenskapsförord ska ni nämligen dela på allt ni äger om ni skiljer er. Genom att skriva ett äktenskapsförord kan ni istället bestämma en annan fördelning av era tillgångar.

Vad är skillnad på testamente och äktenskapsförord?

När ett äk­ten­skap ingås blir ma­kar­nas egen­dom gif­to­rätts­gods. Det be­ty­der att vid äk­ten­ska­pets upp­lös­ning delas egen­do­mens värde lika mellan ma­kar­na obe­ro­en­de av vem som köpt egen­do­men. Egen­do­men delas mellan ma­kar­na vid en bo­del­ning.

Om ma­kar­na inte vill att egen­do­men delas lika måste de upp­rät­ta ett äk­ten­skaps­för­ord. I äk­ten­skaps­för­or­det kan ma­kar­na ange att all eller viss egen­dom ska vara en­skild egen­dom, en­skild egen­dom delas inte mellan ma­kar­na.

På så sätt kan makar genom ett äk­ten­skaps­för­ord be­stäm­ma vilken egen­dom som inte ska delas lika vid äk­ten­ska­pets upp­lös­ning.

Bara genom att skriva ett tes­ta­men­te kan en in­di­vid själv på­ver­ka hur dennes egen­dom ska för­de­las när denne dör. Om det inte finns ett tes­ta­men­te för­de­las egen­do­men i en­lig­het med ärv­da­bal­ken (1958:637).

Även om ett tes­ta­men­te upp­rät­tas kan du inte helt bortse från lagens be­stäm­mel­ser. Bröstar­ving­ar­na (barn, barn­barn och barn­barns­barn) har alltid rätt till sin lag­lott som är 50% av arvet, men i ett tes­ta­men­te kan du be­stäm­ma vem som ska ärva de åter­stå­en­de 50 %.

Enligt ärv­da­bal­ken ärver först barn och om det inte finns barn ärver den av­lid­nes för­äld­rar, syskon eller mor- och far­för­äld­rar. Sambor ärver aldrig, inte ens om de varit till­sam­mans länge eller om de har ge­men­sam­ma barn

Vad händer om man skiljer sig utan äktenskapsförord?

 • Ansökan om skilsmässa – vilket formellt kallas äktenskapsskillnad – ska göras vid den lokala tingsrätten. Skilsmässan går igenom först efter sex månaders betänketid. Om båda parter är eniga och det heller inte finns barn under 16 år behövs dock ingen betänketid.
 • Efter äktenskapet upplösts enligt föregående punkt ska i normalfallet en bodelning ske. Bodelningen omfattar det så kallade giftorättsgodset. Giftorättsgods är som huvudregel den egendom som inte är någon av makarnas enskilda egendom. Giftorättsgodset omfattar dock inte kläder och en del annat som har stark personlig karaktär.
 • Makarnas giftorättsgods ska, med avdrag för skulder, delas lika. Fördelningen av giftorättsgodset ska dokumenteras i ett så kallat bodelningsavtal, som ska skrivas under av båda makarna. Det är möjligt att genomföra en bodelning även under bestående äktenskap.
 • Du hittar all juridisk rådgivning på samma plats – nära dig.

  När gäller inte äktenskapsförord?

  Stöd för solceller, batterier och laddboxar 

  Du kan nu få skattereduktion för arbetskostnad och material om du ska installera grön teknik. Skattereduktionen för grön teknik fungerar likt ROT- och RUT-avdraget och dras direkt på fakturan. På så sätt blir processen enklare för den sökande som inte längre behöver ligga ute med pengar och söka bidrag i efterhand. 

  När gäller inte ett äktenskapsförord?

  När två personer gifter sig blir nästan allt de äger giftorättsgods. Det innebär att makarna äger sina saker gemensamt i stället för enskilt.

  Genom att skriva ett äktenskapsförord kan ni välja att all egendom eller något specifikt i stället ska vara enskild egendom. Det innebär att endast du eller din partner äger saken.

  Enskild egendom delas inte vid en eventuell framtida separation. Och kan exempelvis omfatta ett fritidshus som funnits inom släkten, besparingar på ett bankkonto eller andelar i ett familjeföretag.

  Ett äktenskapsförord kan skrivas såväl före bröllopet som under äktenskapet. Men det är alltid bra att prata igenom och skriva ner hur ägandet ska se ut i ett tidigt skede.

  Genom att vara tydliga med varandra från början blir det lättare att genomgå en eventuell framtida bodelning.

  När äktenskapsförordet är klart ska det registreras hos Skatteverket för att vara giltigt.

  På Lexly.se kan du skriva äktenskapsförordet själv genom att svara på några frågor. Du kan också skriva äktenskapsförordet tillsammans med en av våra jurister.

  Oavsett vilket av alternativen du väljer får du ett skräddarsytt, juridiskt korrekt äktenskapsförord som är anpassat efter just er situation och era förutsättningar.

  När du skriver äktenskapsförord online hos oss betalar du först i sista steget och svarar på samma frågor som juristen ställer vid ett möte.

  Vad händer om man inte har äktenskapsförord?

  Äktenskapsförord – att avtala bort giftorätten

  Som jurister stöter vi dagligen på gifta par som lever i villfarelsen om att de äger allt gemensamt. Detta stämmer oftast inte. Även efter ett giftermål äger vardera maken sina egna tillgångar och är ansvarig för sina egna skulder. Villfarelsen handlar om en missuppfattning av det man kallar för giftorätt. Makarna har som huvudregel en giftorätt i varandras tillgångar. Detta innebär förenklat en rätt att begära hälften av det sammanlagda ekonomiska överskottet genom bodelning vid skilsmässa eller dödsfall. Giftorättsanspråket är på så sätt en rättighet som förverkligas först vid bodelningen.

  Hur fungerar äktenskapsförord vid dödsfall?

  Enligt de svenska bodelningsreglerna ska makars egendom delas lika när äktenskapet tar slut. Vem som har betalat för vad och vem som står som ägare för egendomen spelar ingen roll. 

  Det kommer som en överraskning för många att det inte bara är sådant som makarna har köpt tillsammans eller köpt för gemensamt bruk som räknas som giftorättsgods. Nästan alla våra tillgångar är som utgångspunkt giftorättsgods – även pengar på sparkonton och aktier på ett ISK-konto. Enligt huvudregeln är till och med egendom som någon av makarna har fått via testamente eller gåva giftorättsgods.

  Hur påverkar äktenskapsförord arv?

  Som många vet och läst i tidigare skrivna artiklar så bör alltid personer som lever tillsammans med barn från olika håll (särkullbarn), tänka på sin juridiska situation. Det som de flesta lyfter fram är vikten av att dessa par har ett testamente på plats med anledning av att särkullbarns rätt till arv går före den efterlevande partnerns. Fokus i den här artikeln på personer som är gifta med varandra och vad man kan göra för att se till att särkullbarnens arv inte utgörs av egendom som bara kommer från den ena makens sida.

  Vi ponerar följande scenario att två makar, Kim och Sasha, lever tillsammans och Kim har särkullbarnet Maria. I det fall att Kim avlider och de inte har tagit hand om sin juridiska situation skulle Sasha inte erhålla något arv från Kim då Maria har bättre rätt till arv än vad Sasha har.

  Vem får huset när man skiljer sig?

  Flytta isär, skilja sig & separera

  Jag och min man ska skiljas och vi är oense om hur vi ska göra med vårt gemensamma hus. Jag vill sälja huset för att kunna få ut det mesta av värdet och han vill ta hjälp av sina föräldrar för att kunna köpa ut mig. Kan jag vägra att bli utköpt och tvinga fram en försäljning?

  Vem äger huset vid dödsfall?

  Hej och tack för din fråga!

  Detta svar beror lite på. Du köpte huset 12 år innan ni gifte er, men det är oklart om du var sambo med din nuvarande man då. Det skulle kunna vara så att huset är ägt genom dold samäganderätt.

  Hur länge gäller ett äktenskapsförord?

  Trygga min framtid

  Hur länge gäller ett äktenskapsförord? Kan man upprätta ett äktenskapsförord hos en jurist i maj och registrera det hos Skatteverket efter att man har gift sig augusti? Eller ska det registreras innan man har gift sig?

  När bör man ha äktenskapsförord?

  Ett äktenskapsförord är ett skriftligt avtal mellan makar som reglerar vad som ska vara enskild egendom i ett äktenskap. Enskild egendom är det som bara tillhör dig och som inte ska ingå i en eventuell framtida bodelning, till exempel vid skilsmässa. Om ni inte skriver ett äktenskapsförord blir i princip all egendom, även det ni ägde före äktenskapet, giftorättsgods och delas lika vid eventuell skilsmässa. Formkraven på ett äktenskapsförord är inte lika stränga som för ett testamente, men det måste vara skriftligt, undertecknat av makarna och registrerat hos Skatteverket, som sköter äktenskapsregistret.

  Det finns inga blanketter eftersom äktenskapsförordet kan se ut på olika sätt. Därför kan det vara bra att kontakta en familjejurist för att få hjälp med att skriva av avtalet. Avtalet kan skrivas när som helst – både inför och under äktenskapet. Det går alltid att ändra avtalet, men kom ihåg att varje gång ni skriver ett nytt måste ni registrera det hos Skatteverket. Läs mer på skatteverket.se

  Vem kan bevittna äktenskapsförord?

  Det finns såklart inget krav på att du måste ge julklappar till varken anställda eller kunder, men det är ett fint sätt att visa sin uppskattning i vintermörkret. Reglerna för julklappar till anställda gäller också om du vill ge julklappar till styrelseledamöter.

  Om du är anställd i ditt eget bolag kanske du är frestad att ge dig själv en väldigt dyr julklapp. Det kan du förstås göra, men inte skattefritt.