:

Vad innebär en tjänsteresa?

Innehållsförteckning:

 1. Vad innebär en tjänsteresa?
 2. När är det en tjänsteresa?
 3. Är tjänsteresa arbetstid?
 4. Var börjar en tjänsteresa?
 5. Vem betalar tjänsteresa?
 6. Måste man åka på tjänsteresa?
 7. Vad spelar tjänsteställe för roll?
 8. Hur redovisa tjänsteresa?
 9. Är det lagligt att jobba utan lön?
 10. Vem bestämmer tjänsteställe?
 11. Kan man bli tvingad till tjänsteresa?
 12. Vad heter det när man jobbar gratis?
 13. Har man rätt att vara ledig när man fyller 50 år?
 14. Varför ska man ange tjänsteställe?
 15. Får man anställa utan att annonsera?

Vad innebär en tjänsteresa?

Begreppet tjänsteresa är inte definierat i lagtext. Enligt Skatteverket är en tjänsteresa en resa som arbetsgivaren har beordrat de anställda att göra för att arbeta för arbetsgivarens räkning på annan plats än den ordinarie arbetsplatsen. Vid tjänsteresa har arbetsgivaren arbetsgivaransvar för den anställde.

Tjänsteresa kan också vara ett ärende till exempelvis bensinstation eller verkstad där företagets egendom tankas eller servas. Arbetsgivare och anställd bör göra en skriftlig överenskommelse om vad som, inom lagens ramar, är ersättningsgiltig tjänstekörning. Det finns inte någon automatisk koppling mellan tjänsteresa och att arbetsgivaren ska geden anställde lön för restiden.

När är det en tjänsteresa?

En resa som en anställd gör direkt mellan bostaden och tjänstestället är aldrig en tjänsteresa utan en arbetsresa, d.v.s. en privat resa. Det gäller även om resan beror på ett oplanerat och hastigt uppkommit tjänsteärende eller liknande. Skatteverket anser att det även gäller om man arbetar på en annan ort än bostadsorten och även om man gör resan i samband med arbete på hemorten.

Om en anställd gör ett kundbesök eller annat längre tjänsteärende utanför tjänstestället på vägen till eller från arbetet medför det normalt att resan i sin helhet anses som tjänsteresa.

Men om den anställda bara uträttar ett enklare tjänsteärende, som inte innebär något längre stopp eller längre omväg, är huvuddelen av resan fortfarande en arbetsresa. Det är bara den eventuella förlängningen av resan, som är tjänsteresa.

Är tjänsteresa arbetstid?

Tjänsteresor som sker under ordinarie arbetstid räknas som arbetstid. För dessa resor finns ingen kompensation förutom den ordinarie lönen. Restid utanför arbetstid kan i vissa fall kompenseras med restidsersättning, vilket du kan läsa om i nästa stycke.

Var börjar en tjänsteresa?

Helt traktamente gäller varje heldag de första tre månaderna. Som heldag räknas också utresedagen, om du börjar resan före kl 12.00 och hemresedagen, om du kommer hem efter kl 19.00. Halvt traktamente gäller om utresan börjar kl 12.00 eller senare respektive om hemresan avslutas kl 19.00 eller tidigare. Efter tre månader reduceras det skattefria traktamentet. 

Om den anställde arbetar på en och samma ort under längre tid än tre månader måste villkoren för tillfälligt arbete vara uppfyllda för att arbetsgivaren ska kunna betala ut skattefritt traktamente. Det skattefria traktamentet reduceras till 70% av normalbeloppet efter tre månader och till 50% efter två år.

Vem betalar tjänsteresa?

Gör du resor i tjänsten är det viktigt att veta vad ett tjänsteställe är. Här berättar vi när privata resor med tjänstebil börjar att förmånsbeskattas, varför det är viktigt med körjournal och vad som räknas som tjänsteställe om du har skiftande arbetsplatser. I slutet presenterar vi även tre tydliga exempel.

Måste man åka på tjänsteresa?

Restid är den tid utanför din ordinarie arbetstid som går åt för att resa från din ordinarie arbetsplats till den plats där du ska utföra ditt arbete, inklusive väntetider mellan olika färdsätt, till exempel tågbyten, mellan buss och flyg och liknande. Restid räknas inte som arbetstid.

Om du däremot reser under ordinarie arbetstid, så betraktas det som arbete och räknas in i din arbetstid, det vill säga detta är inte restid.

Vad spelar tjänsteställe för roll?

Vi använder det lite mer formella ordet ”tjänsteställe” här, eftersom ”arbetsplats” kan betyda andra saker också.

Skattemässigt är ”tjänsteställe” den plats du anses utföra (majoriteten av) ditt arbete, dvs din arbetsplats. En person kan för varje arbetsgivare endast ha ett tjänsteställe åt gången. Det är ett ganska ”trögrörligt” begrepp, dvs man byter inte tjänsteställe varje dag. Om jag efter lunch åker från kontoret ut till en kund, byter jag därmed alltså inte tjänsteställe.

Det är arbetsgivaren som ansvarar för att bestämma varje anställds tjänsteställe.

Framför allt påverkar tjänstestället om resor till/för arbetet anses vara arbetsresor eller tjänsteresor.

En arbetsresa betyder här en resa mellan hem och arbetsplats. Detta anses vara en privat resa. Du kan ibland få avdrag för kostnader för dessa resor i din privata deklaration, men bara under vissa förutsättningar och för belopp över 11 000 kr varje år (2022). Läs mer hos Skatteverket.

En tjänsteresa är en resa i tjänsten. Här kan arbetsgivaren normalt sett ersätta dig skattefritt för samtliga resekostnader, ge dig skattefritt traktamente om villkoren för det är uppfyllda osv. Så det är alltså betydligt förmånligare om resor klassas som tjänsteresor än som arbetsresor.

Hur redovisa tjänsteresa?

I försäkringsvillkoren står exakt vad som gäller och vad du kan ansöka om ersättning för.

Dessa försäkringsvillkor gäller från och med 2020-01-01:

Dessa försäkringsvillkor gäller till och med 2019-12-31:

Är det lagligt att jobba utan lön?

 Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar din fråga som att du ska starta en ny näringsverksamhet och undrar om dina bekanta och vänner får arbeta utan vederlag i ditt nystartade företag, samt om du behöver föra personalliggare.

Kan en arbetstagare arbeta utan lön?

Vem bestämmer tjänsteställe?

Från den 1 januari 2023 gäller att du som arbetsgivare ska ange tjänsteställe i arbetsgivardeklarationen på individnivå, AGI. Februari månad är nu här och det är dags att för första gången rapportera in tjänsteställe och det kan vara ett omfattande arbete om du har många anställda.

Huvudregeln är att en anställds tjänsteställe, är arbetsplatsens adress och ort, där den anställde har möjlighet att utföra huvuddelen av sin arbetstid, i arbetsgivarens lokaler. Det är alltid arbetsgivaren som beslutar om vilket som är den anställdes tjänsteställe. En anställd kan bara ha ett tjänsteställe hos en arbetsgivare. 

Kan man bli tvingad till tjänsteresa?

Om du och din arbetsgivare har ingått ett arbetsavtal kan arbetsgivaren säga upp dig bara av ekonomiska orsaker eller produktionsorsaker, eller på grund av personrelaterade skäl. Då måste arbetsgivaren följa uppsägningstiderna. Det spelar ingen roll om du inte har hunnit börja jobba. Coronavirusepidemin ändrar inte på den här principen.

Ett arbetsavtal kan anses vara ingånget även om man inte ännu har gjort upp ett skriftligt avtal. Också ett muntligt arbetsavtal eller ett e-postmeddelande där arbetsgivaren förbinder sig att anställa dig är bindande för arbetsgivaren.

Om arbetsgivaren inte har något jobb att erbjuda under sommaren kan hen säga upp eller permittera arbetstagarna. En förutsättning är att det som uppges som uppsägnings- eller permitteringsgrund, till exempel att företagets ekonomiska situation har försämrats på grund av coronavirusepidemin, har uppkommit efter att ni har ingått arbetsavtalet. Dessutom måste arbetsgivaren utreda om hen kan erbjuda arbetstagarna något annat jobb eller utbilda arbetstagarna till andra arbetsuppgifter.

Du har rätt att arbeta på det sätt som ni har avtalat om i arbetsavtalet. Arbetsgivaren kan förbjuda arbetstagarna att komma till arbetsplatsen, men det befriar inte arbetsgivaren från skyldigheten att betala lön. Arbetsgivaren ska alltså betala normal lön för den tid då arbetstagarna stannar hemma.

Det lönar sig att komma överens om att arbetstagarna får distansarbeta, om det bara är möjligt.

Arbetsgivaren kan inte beordra arbetstagarna att låta testa sig för coronaviruset.

Rädsla för att insjukna ger dig inte rätt till frånvaro från jobbet. Du får vara borta från jobbet endast om du har kommit överens om det med din arbetsgivare. Om arbetstagaren blir borta från jobbet på eget initiativ måste arbetstagaren och arbetsgivaren avtala om lönebetalningen. Utgångspunkten är att arbetsgivaren inte behöver betala lön.

Vad heter det när man jobbar gratis?

Fråga:Min dotter har fått möjlighet att prova att jobba två dagar på ett företag som har kollektivavtal. I mejlet skrev dock chefen att det var en provanställning och att hon inte skulle få betalt under dessa två dagar. Detta känns inte helt okej. Visst ska hon ha betalt?

Mamma

Har man rätt att vara ledig när man fyller 50 år?

Hur bestäms min lön?

Minimilöneklassen/minimigränsen för lönesättning för en person som utför en närvårdares arbetsuppgifter är enligt kollektivavtalet för den privata socialservicebranschen G17. Detta är emellertid endast en minimigräns. Arbetsgivaren kan betala inom lönegruppen en högre löneklass G17–G20 eller vid behov också löneklasser i följande lönegrupp.

Varför ska man ange tjänsteställe?

Det är inte alltid lätt att hänga med. I våras beslutade riksdagen att det avdrag privatpersoner kan göra för arbetsresor i deklarationen skulle ersättas av en skattereduktion. Meningen var att regelverket med skattereduktion skulle börja gälla från årsskiftet, det vill säga 1 januari 2023. Så blir det (förmodligen) inte. Den nya regeringen väljer att behålla nuvarande regelverk med möjlighet till ett reseavdrag i deklarationen i stället för en skattereduktion. I regeringens senaste förslag backar man med andra ord tillbaka till det regelverk som gäller idag. Dessutom ska enligt förslaget två schablonbelopp i reseavdraget höjas för att bättre spegla de faktiska kostnaderna för resorna.

– Avdraget för arbetsresor med egen bil höjs från 18,50 till 25 kronor per mil.

Får man anställa utan att annonsera?

Hej! 

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Den svenska arbetsrätten bygger till grunden på att arbetsgivare ska ha så fritt utrymme att agera som möjligt samtidigt som avvägningar görs för att värna arbetstagares rätt till trygghet och förutsägbarhet. Detta innebär bland annat en frihet att anställa vem man vill. Det finns därför inga bestämmelser i exempelvis Lagen om anställningsskydd (LAS) som innebär en skyldighet att utannonsera en tjänst. LAS gäller för i princip alla arbetstagare enligt 1 § LAS.