:

Vad innebär personaloptioner?

Innehållsförteckning:

 1. Vad innebär personaloptioner?
 2. Är personaloptioner bra?
 3. Vad är kvalificerade personaloptioner?
 4. Vad händer med optioner vid uppsägning?
 5. Hur mycket kan man tjäna på personaloptioner?
 6. Hur mycket kan man förlora på optioner?
 7. Kan man förlora mer än insatsen i optioner?
 8. Hur mycket skatt betalar man på optioner?
 9. Är det bra att köpa optioner?
 10. Hur tjänar man pengar på optioner?
 11. Hur mycket kan man tjäna på optioner?
 12. Hur mycket kan man förlora när man köper optioner?

Vad innebär personaloptioner?

En option innebär en rätt att i framtiden köpa en aktie för ett i förväg bestämt pris. Om du får optionen i samband med en anställning klassas det i vanliga fall som en personaloption, vilket medför särskilda skatteregler. Skattemässigt finns det två olika typer av optioner, de som klassificeras som personaloptioner respektive värdepapper. En personaloption definieras genom att den är villkorad. Definitionen är inte glasklar, utan en bedömning görs från fall till fall. Skatteverket har uttalat att dessa villkor är typiska för en personaloption:

 • Den anställde kan inte sälja optionen
 • Optionen har en viss intjänandetid 
 • Optionsmöjligheten försvinner eller begränsas om anställningen upphör

Optioner som inte kan bedömas vara personaloptioner klassificeras som värdepapper. Till exempel teckningsoptioner, ett värdepapper som ger innehavaren rätt att köpa en nyemitterad aktie till ett visst pris under en bestämd tid. Den största skillnaden mellan personaloption och värdepapper ligger i beskattningstidpunkten för arbetsgivaren och dig som anställd. Personaloptioner beskattas när du utnyttjar optionens möjlighet att köpa aktier.

Är personaloptioner bra?

En option innebär en rätt att i framtiden köpa en aktie för ett i förväg bestämt pris. Om du får optionen i samband med en anställning klassas det i vanliga fall som en personaloption, vilket medför särskilda skatteregler. Skattemässigt finns det två olika typer av optioner, de som klassificeras som personaloptioner respektive värdepapper. En personaloption definieras genom att den är villkorad. Definitionen är inte glasklar, utan en bedömning görs från fall till fall. Skatteverket har uttalat att dessa villkor är typiska för en personaloption:

 • Den anställde kan inte sälja optionen
 • Optionen har en viss intjänandetid 
 • Optionsmöjligheten försvinner eller begränsas om anställningen upphör

Optioner som inte kan bedömas vara personaloptioner klassificeras som värdepapper. Till exempel teckningsoptioner, ett värdepapper som ger innehavaren rätt att köpa en nyemitterad aktie till ett visst pris under en bestämd tid. Den största skillnaden mellan personaloption och värdepapper ligger i beskattningstidpunkten för arbetsgivaren och dig som anställd. Personaloptioner beskattas när du utnyttjar optionens möjlighet att köpa aktier.

Vad är kvalificerade personaloptioner?

En option innebär en rätt att i framtiden köpa en aktie för ett i förväg bestämt pris. Om du får optionen i samband med en anställning klassas det i vanliga fall som en personaloption, vilket medför särskilda skatteregler. Skattemässigt finns det två olika typer av optioner, de som klassificeras som personaloptioner respektive värdepapper. En personaloption definieras genom att den är villkorad. Definitionen är inte glasklar, utan en bedömning görs från fall till fall. Skatteverket har uttalat att dessa villkor är typiska för en personaloption:

 • Den anställde kan inte sälja optionen
 • Optionen har en viss intjänandetid 
 • Optionsmöjligheten försvinner eller begränsas om anställningen upphör

Optioner som inte kan bedömas vara personaloptioner klassificeras som värdepapper. Till exempel teckningsoptioner, ett värdepapper som ger innehavaren rätt att köpa en nyemitterad aktie till ett visst pris under en bestämd tid. Den största skillnaden mellan personaloption och värdepapper ligger i beskattningstidpunkten för arbetsgivaren och dig som anställd. Personaloptioner beskattas när du utnyttjar optionens möjlighet att köpa aktier.

Vad händer med optioner vid uppsägning?

Innan ni ställer ut KPOer är det viktigt att ni går igenom att bolaget uppfyller alla kraven. Annars kan bolaget och de anställda åka på en obehaglig skattesmäll. Kraven som ska uppfyllas är:

 • Bolaget får högst ha drivit verksamhet i tio år
 • Omsättningen får vara högst 80 miljoner kronor (planeras att höjas 2022)
 • Antalet anställda får vara högst 49 (planeras att höjas 2022)
 • Mindre än 25% av aktierna ägs av staten (direkt eller indirekt)
 • Bolaget är inte noterat på en reglerad marknad
 • Bolaget är inte verksamt inom följande områden:
  • Rådgivning inom juridik, skattefrågor och redovisning eller revision
  • Bank- eller finansieringsrörelse
  • Försäkringsrörelse
  • Produktion av kol och stål
  • Handel med mark, fastigheter, råvaror eller finansiella instrument
  • Uthyrning för längre tid av lokaler eller bostäder

Vad gäller själva optionsprogrammet är begränsningarna följande:

Hur mycket kan man tjäna på personaloptioner?

Med hjälp av optioner kan du som företagare locka talanger och motivera medarbetare trots att du i dagsläget inte har möjlighet att erbjuda en marknadsmässig lön. I ett startup-företag ligger utmaningen i att hitta ett attraktivt upplägg för både arbetsgivaren och den anställde.

Sverige har en av världens starkaste startup-miljöer. Men för dig som driver ett litet, snabbväxande företag med innovativa tjänster och produkter kan det vara en utmaning att attrahera och behålla kompetens. En möjlighet är då att erbjuda incitamentsprogram i form av optioner.

Hur mycket kan man förlora på optioner?

Om du är en erfaren investerare och vill investera i optioner är det lätt att göra det med vår omfattande plattform och låga priser. Se en fullständig översikt över våra oöverträffade avgifter på vår prissida.

Kostnader för valuta, koppling eller externa produkt-avgifter samt spread kan tillkomma. Läs mer på vår prissida.

Då är du på rätt plats. När du öppnar ett konto hos oss kan du inte investera direkt i optioner. För komplexa finansiella produkter som optioner behöver du ett Active- eller Trader-konto för att kunna investera i, vilket innebär extra lämplighetstester och villkor. Titta på videon till vänster för att lära dig mer om att investera i komplexa finansiella produkter, som till exempel optioner.

Kan man förlora mer än insatsen i optioner?

En option är ett finansiellt instrument som ger innehavaren rätten, men inte skyldigheten, att köpa eller sälja en viss tillgång till ett förbestämt pris, vid en förbestämd tidpunkt i framtiden. Det kan vara vilken tillgång som helst. En aktie, en råvara eller en fastighet.

Den som erbjuder optionsköparen den möjligheten kallas utställare. Och förfarandet kallas att ställa ut en option. Utställaren är tillskillnad från optionsinnehavaren skyldig att fullfölja det ingångna avtalet. Medan optionsägaren inte är tvungen, utan bara äger möjligheten att köpa, eller sälja, den underliggande tillgången.

Hur mycket skatt betalar man på optioner?

Förmån av personaloption ska sedan 2018 inte tas upp till beskattning i inkomstslaget tjänst om vissa villkor är uppfyllda, s.k. kvalificerade personaloptioner. I stället sker beskattning i inkomstslaget kapital först när den skattskyldige avyttrar de aktier som har förvärvats genom utnyttjande av personaloptionen. Från och med den 1 januari 2022 utvidgas reglerna till att bl.a. omfatta större bolag samt till att skattefria optioner även kan ges ut till vissa styrelsemedlemmar som inte arbetar i bolaget.

Personaloptioner används idag flitigt av företagare i syfte att knyta till sig nyckelpersoner. Genom utfärdande av personaloptioner kan arbetsgivaren erbjuda sina anställda möjlighet att i framtiden förvärva aktier i företaget till ett visst, på förhand bestämt, pris. Som utgångspunkt förmånsbeskattas den anställde då för skillnaden mellan aktiens underliggande marknadsvärde och det lösenpris som den anställde betalar för den underliggande aktien.

Är det bra att köpa optioner?

Hör du till dem som inte tittat närmare på optioner ännu – eller som omedelbart associerar optioner med något riskfyllt och komplicerat? I så fall har du all anledning att läsa vidare, för min erfarenhet säger mig att det är få som känner till helheten och möjligheterna som faktiskt finns med dessa instrument – eller vad sägs om att exempelvis kunna:

 • Skapa en avkastning inte bara i en uppåtgående marknad utan även att ha möjlighet att göra det i en nedåtgående eller i en stillastående marknad.
 • Skydda ett innehav, det vill säga att minska sin risk och försäkra sig mot nedgångar.
 • Skapa smarta kombinationer av optioner som passar just din uppfattning och därigenom ha möjlighet att maximera avkastningen vid rätt marknadstro.
 • Skapa en hävstångseffekt, som innebär att en liten insats kan leda till en mycket hög procentuell avkastning.
 • Planera aktieköp eller aktieförsäljningar med hjälp av optioner och därigenom ha en möjlighet till mer fördelaktiga priser eller till en extra avkastning.

En option är synonymt med en rättighet, så den som äger en aktieoption har en rättighet som är knuten till en speciell aktie. Det finns två typer av optioner, köpoptioner och säljoptioner, så det handlar alltså om rättigheten att få köpa – eller att få sälja – en underliggande aktie till ett förutbestämt pris och under en förutbestämd tidsperiod.

Det här förutbestämda priset kallas för lösenpris (det finns många olika lösenpriser att välja bland) och den förutbestämda tiden kallas för optionens löptid. Även här finns det mycket att välja bland, allt ifrån en vecka till upp till flera år.

En option är med andra ord ett avtal mellan två parter om en framtida affär. Denna affär görs upp idag där priset bestäms men bytet av aktier (affären) görs i framtiden. Detta påminner mycket om terminer, med skillnaden att i optioner så finns det en premie. Köparen (den som köper en köpoption eller köper en säljoption) betalar en premie och har därmed en rättighet att eventuellt nyttja optionens villkor.

Hur tjänar man pengar på optioner?

Med optioner kan du köpa eller sälja en aktie, till ett bestämt pris under en bestämd tidsperiod. Det går att sätta ihop en kombination för alla scenarier. Affärsvärlden har tagit fram ett exempel som passar för den som just nu är relativt avvaktande till börsen.

Exemplet bygger på vår syn på Ericssonaktien under de närmaste månaderna. Vi tror inte det blir en raket, även om börsen skulle vända upp. Samtidigt tog aktien så mycket stryk i höstas att den har visat upp en högre motståndskraft än många andra papper under den svaga inledningen på 2008. Det finns alltså en del som talar för en hyggligt stabil utveckling för Ericsson de närmaste månaderna.

Hur mycket kan man tjäna på optioner?

Hör du till dem som inte tittat närmare på optioner ännu – eller som omedelbart associerar optioner med något riskfyllt och komplicerat? I så fall har du all anledning att läsa vidare, för min erfarenhet säger mig att det är få som känner till helheten och möjligheterna som faktiskt finns med dessa instrument – eller vad sägs om att exempelvis kunna:

 • Skapa en avkastning inte bara i en uppåtgående marknad utan även att ha möjlighet att göra det i en nedåtgående eller i en stillastående marknad.
 • Skydda ett innehav, det vill säga att minska sin risk och försäkra sig mot nedgångar.
 • Skapa smarta kombinationer av optioner som passar just din uppfattning och därigenom ha möjlighet att maximera avkastningen vid rätt marknadstro.
 • Skapa en hävstångseffekt, som innebär att en liten insats kan leda till en mycket hög procentuell avkastning.
 • Planera aktieköp eller aktieförsäljningar med hjälp av optioner och därigenom ha en möjlighet till mer fördelaktiga priser eller till en extra avkastning.

En option är synonymt med en rättighet, så den som äger en aktieoption har en rättighet som är knuten till en speciell aktie. Det finns två typer av optioner, köpoptioner och säljoptioner, så det handlar alltså om rättigheten att få köpa – eller att få sälja – en underliggande aktie till ett förutbestämt pris och under en förutbestämd tidsperiod.

Det här förutbestämda priset kallas för lösenpris (det finns många olika lösenpriser att välja bland) och den förutbestämda tiden kallas för optionens löptid. Även här finns det mycket att välja bland, allt ifrån en vecka till upp till flera år.

En option är med andra ord ett avtal mellan två parter om en framtida affär. Denna affär görs upp idag där priset bestäms men bytet av aktier (affären) görs i framtiden. Detta påminner mycket om terminer, med skillnaden att i optioner så finns det en premie. Köparen (den som köper en köpoption eller köper en säljoption) betalar en premie och har därmed en rättighet att eventuellt nyttja optionens villkor.

Hur mycket kan man förlora när man köper optioner?

Hör du till dem som inte tittat närmare på optioner ännu – eller som omedelbart associerar optioner med något riskfyllt och komplicerat? I så fall har du all anledning att läsa vidare, för min erfarenhet säger mig att det är få som känner till helheten och möjligheterna som faktiskt finns med dessa instrument – eller vad sägs om att exempelvis kunna:

 • Skapa en avkastning inte bara i en uppåtgående marknad utan även att ha möjlighet att göra det i en nedåtgående eller i en stillastående marknad.
 • Skydda ett innehav, det vill säga att minska sin risk och försäkra sig mot nedgångar.
 • Skapa smarta kombinationer av optioner som passar just din uppfattning och därigenom ha möjlighet att maximera avkastningen vid rätt marknadstro.
 • Skapa en hävstångseffekt, som innebär att en liten insats kan leda till en mycket hög procentuell avkastning.
 • Planera aktieköp eller aktieförsäljningar med hjälp av optioner och därigenom ha en möjlighet till mer fördelaktiga priser eller till en extra avkastning.

En option är synonymt med en rättighet, så den som äger en aktieoption har en rättighet som är knuten till en speciell aktie. Det finns två typer av optioner, köpoptioner och säljoptioner, så det handlar alltså om rättigheten att få köpa – eller att få sälja – en underliggande aktie till ett förutbestämt pris och under en förutbestämd tidsperiod.

Det här förutbestämda priset kallas för lösenpris (det finns många olika lösenpriser att välja bland) och den förutbestämda tiden kallas för optionens löptid. Även här finns det mycket att välja bland, allt ifrån en vecka till upp till flera år.

En option är med andra ord ett avtal mellan två parter om en framtida affär. Denna affär görs upp idag där priset bestäms men bytet av aktier (affären) görs i framtiden. Detta påminner mycket om terminer, med skillnaden att i optioner så finns det en premie. Köparen (den som köper en köpoption eller köper en säljoption) betalar en premie och har därmed en rättighet att eventuellt nyttja optionens villkor.