:

Hur beskattas ärvda aktier vid försäljning?

Innehållsförteckning:

 1. Hur beskattas ärvda aktier vid försäljning?
 2. Hur beskattas arv av aktier?
 3. Hur värderas aktier vid bouppteckning?
 4. Hur mycket skatt betalar man vid aktieförsäljning?
 5. Hur gör man med aktier vid dödsfall?
 6. Måste aktier säljas vid dödsfall?
 7. Vad händer med aktier i ett dödsbo?
 8. Vad händer med aktier vid arv?
 9. När kan man ta ut pengar efter aktieförsäljning?
 10. Vad händer med ens aktier när man dör?
 11. Kan man sälja aktier innan bouppteckning?
 12. Hur redovisa aktieförsäljning?
 13. När ska man sälja en aktie som går dåligt?
 14. Måste man deklarera sålda aktier?
 15. Hur ska man tänka när man säljer aktier?

Hur beskattas ärvda aktier vid försäljning?

När du ska deklarera aktieaffärer gjorda i en depå ska du först räkna fram om du gjort en vinst eller förlust. Det beräknar du genom att ta försäljningspriset - omkostnadsbeloppet = vinst eller förlust.

För att räkna fram omkostnadsbeloppet finns två metoder: genomsnittsmetoden och schablonmetoden. Kortfattat kan man säga att genomsnittsmetoden innebär att du skattar för den faktiska vinsten medan schablon­metoden är en beräkning av skatten på ett fiktivt värde. Även om du känner till det verkliga omkostnads­beloppet får du använda schablon­metoden om du vill. Det är förmånligare att använda schablon­metoden om dina aktier har ökat mer än 400 procent i värde.

Vinsten eller förlusten ska du sedan deklarera i något som kallas en K4-blankett. Om du sålt aktier från en depå under året kommer det stå på din deklaration att du ska fylla i en kompletterande K4-blankett. Om du gjort en förlust kan du kvitta den mot de aktier du sålt med vinst under året. När du deklarerar dina aktier brukar detta räknas ut automatiskt av Skatteverket. De har mer information om hur du kvittar förluster mot vinster (Skatteverket).

Hur beskattas arv av aktier?

REDAKTIONEN SVARAR: Hej Klas. Att ta reda på det exakta anskaffningsvärdet av aktier sedan 1970-talet är närapå omöjligt, eller kräver i alla fall en rejäl detektivinsats. Skatteverket har tack och lov en metod att deklarera aktieförsäljningar som innebär att du inte behöver ta reda på anskaffningsvärdet.

Den kallas för schablonmetoden.

Hur värderas aktier vid bouppteckning?

Juridik vid dödsfall

Vad gäller vid en bouppteckning beträffande aktier. Ska man skriva vilka aktier som finns i dödsboet och antalet aktier eller räcker det med att ange en klumpsumma? Samma sak gäller fonder. Hur detaljerat ska de redovisas? Ska det stå namn, bank osv?

Hur mycket skatt betalar man vid aktieförsäljning?

När du ska deklarera aktieaffärer gjorda i en depå ska du först räkna fram om du gjort en vinst eller förlust. Det beräknar du genom att ta försäljningspriset - omkostnadsbeloppet = vinst eller förlust.

För att räkna fram omkostnadsbeloppet finns två metoder: genomsnittsmetoden och schablonmetoden. Kortfattat kan man säga att genomsnittsmetoden innebär att du skattar för den faktiska vinsten medan schablon­metoden är en beräkning av skatten på ett fiktivt värde. Även om du känner till det verkliga omkostnads­beloppet får du använda schablon­metoden om du vill. Det är förmånligare att använda schablon­metoden om dina aktier har ökat mer än 400 procent i värde.

Vinsten eller förlusten ska du sedan deklarera i något som kallas en K4-blankett. Om du sålt aktier från en depå under året kommer det stå på din deklaration att du ska fylla i en kompletterande K4-blankett. Om du gjort en förlust kan du kvitta den mot de aktier du sålt med vinst under året. När du deklarerar dina aktier brukar detta räknas ut automatiskt av Skatteverket. De har mer information om hur du kvittar förluster mot vinster (Skatteverket).

Hur gör man med aktier vid dödsfall?

I aktiebolagslagen 4 kapitlet 29 § står det följande om tillämplighet av hembudsförbehåll vid dödsfall: ”Avlider en aktieägare, vars aktier omfattas av ett hembudsförbehåll som är tillämpligt på äganderättsövergång genom arv, testamente eller bodelning, och övergår aktierna inte inom ett år från dödsfallet till en ny ägare, gäller förbehållet gentemot dödsboet.”

Denna bestämmelse innebär att så länge som dödsboet är oskiftat anses aktierna inte ha övergått till en ny ägare och då träder inte skyldigheten att hembjuda aktierna enligt bolagsordningen in. Men ibland kan det ta väldigt lång tid innan ett dödsbo skiftas d.v.s. avvecklas genom att all egendom delas ut till arvtagarna och testamentstagarna. Av den anledningen finns det en specialregel som säger att om aktierna inte skiftas ut till en arvinge inom ett år från dödsfallet då gäller hembudsförbehållet gentemot dödsboet. Det betyder att efter ett år från dödsfallet måste dödsboet hembjuda aktierna till de som redan är delägare i bolaget i enlighet med den procedur som finns i bolagsordningens hembudsförbehåll.

Måste aktier säljas vid dödsfall?

Före bouppteckningen kan man från dödsboets konto betala räkningar /som uppstått medan den avlidne levde, såsom sjukvårdskostnader och bolagsvederlag samt räkningar för begravningen och minnesstunden. Du behöver inget ämbetsbevis i släktutredningsform för att betala räkningarna men du måste identifiera dig med dina bankkoder.

Vad händer med aktier i ett dödsbo?

Min sambo och jag två gemensamma barn och jag har ett barn från ett tidigare förhållande. Dessutom äger min sambo och jag ett aktiebolag med hälften var. Vad händer med mina aktier om jag dör?

Det är dina barn som ärver dig. Detta kan du delvis ändra genom ett testamente. Men dina barn har alltid rätt till sin laglott d.v.s. hälften av vad de annars skulle ha ärvt. Om du gifter dig kommer din fru att ärva dig med fri förfoganderätt men ditt barn från ett tidigare förhållande har rätt att få ut sitt arv efter dig direkt.

Vad händer med aktier vid arv?

är kvalificerad om du själv eller närstående har varit verksam i bolaget i betydande omfattning under det år du överlåter aktierna eller något av de fem föregående åren.

Bolaget är ett fåmansbolag om minst hälften av rösterna ägs av högst fyra personer. Flera personer som är närstående räknas som en person.

styrelse ändras, loggar du in på våra e-tjänster för att anmäla det till Bolagsverket.

Om du inte har möjlighet att använda e-tjänsterna, kan du istället registrera ändringen via pappersblankett.

När kan man ta ut pengar efter aktieförsäljning?

Med likviddagar menas antal dagar från affärsdag, vid t.ex. en försäljning, till den dag då pengarna finns tillgängliga på din depå för exempelvis uttag till ditt bankkonto. Likviddagen är alltså den dagen då affären i praktiken går igenom.

Vid handel med aktier och certifikat tillämpas två likviddagar, enligt Stockholmsbörsens bestämmelser (gäller fr.o.m. 2014-10-06). Två likviddagar gäller även vid köp och försäljning av utländska aktier.

Vad händer med ens aktier när man dör?

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

De aktier du äger kommer att överföras till ditt dödsbo vid dödsfall. Det innebär att om du är gift är det din make som ärver dig. Om du är ogift och har barn är det dina barn som ärver dig. Detta kan du delvis ändra genom ett testamente, om du önskar det. Men dina barn har alltid rätt till sin laglott d.v.s. hälften av vad de annars skulle ha ärvt.

Kan man sälja aktier innan bouppteckning?

Enkelt för­kla­rat kan man säga att lösöre är fy­sis­ka ägo­de­lar som går att flytta. Man kan tänka att lösöre inte sitter fast i huset eller marken. Ex­em­pel på lösöre är:

 • Möbler, pors­lin och heme­lekt­ro­nik
 • Kläder, böcker och andra per­son­li­ga ägo­de­lar
 • Ma­ski­ner och verk­tyg
 • Skul­debrev, sedlar och mynt
 • Bil, cykel och andra fordon

💡 Saker som inte räknas som lösöre: är pengar på ett bank­kon­to, aktier och rät­tig­he­ter. Inte heller det som är fast egen­dom så som hus eller tomt. 

Lösöre är inte rik­tigt samma sak som lös egen­dom. 

I lös egen­dom ingår lösöre men även sådant som inte är fy­sis­ka saker, till ex­em­pel pengar, vär­de­pap­per, hy­res­rätt, rät­tig­he­ter och fod­ring­ar. Där­e­mot ingår inte fast egen­dom.

Fast egen­dom kan ses som mot­sat­sen till lös egen­dom. 

Hur redovisa aktieförsäljning?

De flesta värdepapper redovisar du på bilaga K4, men det finns några undantag. I tabellen ser du vilken bilaga och vilket avsnitt som gäller för olika värdepapper.

Värdepapper

När ska man sälja en aktie som går dåligt?

13 okt 2021

Den senaste tiden har de varit oroligt på börsen, och många blir stressade. Det är helt naturligt. Att se sina sparpengar minska i värde är tufft, och det kan kännas lockande att trycka på säljknappen för att lindra oron och minska risken för ännu större förluster. Men är det rätt sak att göra?

Måste man deklarera sålda aktier?

Ja, det behöver du göra. VP-konto, depåer och aktie-och-fondkonton faller under de vanliga beskattningsreglerna för inkomst av kapital, det vill säga 30% på realiserade vinster. Dessa affärer behöver tas upp manuellt i en bilaga i deklarationen. 

När du har realiserat en värdepappersaffär, vilket innebär att du har sålt ett värdepapper, under året behöver du ange det i nästa års deklaration. Detta gäller oavsett om du gjorde vinst eller förlust. Du behöver alltså inte deklarera när du har köpt ett värdepapper, bara när du har sålt.

Hur ska man tänka när man säljer aktier?

Svenska börser tillämpar två likviddagar. Det innebär att vid aktiehandel övergår äganderätten först efter två handelsdagar. Det betyder att om du köper en aktie blir du inskriven i aktieboken, och därmed registrerad som aktieägare, först efter två dagar. Om du säljer en aktie blir det omvänt scenario, där du blir utskriven ur aktieboken samt får pengarna från försäljningen efter två handelsdagar. Den kurs du har köpt eller sålt dina aktier för kan inte ändras under tiden.

Vi har däremot en service där du får tillgång till preliminärt saldo direkt på affärsdagen för att kunna fortsätta handla med aktier. Detta gör att du slipper vänta på att likviddagen ska infalla och kan fortsätta att köpa och sälja aktier.