:

Är uppskjuten skatt en obeskattad reserv?

Innehållsförteckning:

 1. Är uppskjuten skatt en obeskattad reserv?
 2. Hur redovisas uppskjuten skatt?
 3. Hur beskattas återföring av periodiseringsfond?
 4. När ska uppskjuten skatt redovisas?
 5. Hur uppstår uppskjuten skattefordran?
 6. Är det bra att ha obeskattade reserver?
 7. Hur fungerar uppskjuten skattefordran?
 8. Vad är uppräknat belopp vid återföring av periodiseringsfond?
 9. Hur bokföra skattemässigt tillägg vid återföring av periodiseringsfond?
 10. När uppstår uppskjuten skattefordran?
 11. Måste man bokföra uppskjuten skattefordran?
 12. Hur bokas uppskjuten skattefordran?
 13. Hur mycket är skatten på obeskattade reserver?
 14. Hur mycket kan man sätta av i obeskattade reserver?
 15. Hur mycket skatt på periodiseringsfond?

Är uppskjuten skatt en obeskattad reserv?

En obeskattad reserv är en frivillig skattemässig bokslutsdisposition som innebär att företag med vinst inte behöver skatta för vinsten.

Den obeskattade reserven är vinst som inte ännu beskattats (latent skatt) av företaget. Avsikten med att nyttja obeskattade reserver i företaget, är att ge företaget en möjlighet att jämna ut sin skattebelastning mellan bra och dåliga år. Det innebär att företag vid bra år kan skjuta på beskattningen för att ta beskattningen senare eller nyttja den mot år då företaget går med förlust.

Hur redovisas uppskjuten skatt?

Skatteskulder ska redovisas som en egen post i balansräkningen under rubriken Skulder (bilaga 1 till ÅRL). Av uppställningsformerna för resultaträkningen framgår det att skatt på årets resultat ska redovisas i en särskild post (bilaga 2 och 3 till ÅRL). I övrigt anger ÅRL endast att om ett större företag har tagit upp en fordrings- eller skuldpost avseende uppskjuten skatt, ska det lämna en upplysning om beloppet av den uppskjutna skatten och om förändringar i detta belopp sedan föregående balansdag (5 kap. 36 § ÅRL).

För en enskild näringsidkare som upprättar ett förenklat årsbokslut gäller att företagarens inkomstskatteskulder är privata skulder som inte ska bokföras i företaget (BFNAR 2006:1 punkt 3.15).

Ideella föreningar och registrerade trossamfund som upprättar ett förenklat årsbokslut ska redovisa föreningens inkomstskatteskulder på balansdagen (BFNAR 2010:1 punkt 6.72). Skatteskulden beträffande inkomstskatt beräknas som skillnaden mellan beräknad eller fastställd inkomstskatt och inbetald F-skatt. Om det uppkommer en skattefordran vid beräkningen, ska den redovisas i posten Övriga fordringar. Någon hänsyn ska inte tas till uppskjuten skatt, utan endast till aktuell skatt.

Hur beskattas återföring av periodiseringsfond?

Har du enskild firma kan du läsa om periodiseringsfond här

Eftersom juridiska personer beskattas för en schablonränta på avsättning till periodiseringsfond är det viktigt att beräkna och planera för eventuella avsättningar, det är nämligen inte alltid lönsamt med avsättning till periodiseringsfond. Schablonintäkten beräknas genom att summan av gjorda avsättningar till periodiseringsfonder som bolaget har vid ingången av räkenskapsåret, multipliceras med statslåneräntan 30 november året före beskattningsåret. Statslåneräntan anses vara lägst 0,5% från och med beskattningsår som börjar 1 januari 2017 och senare.

När ska uppskjuten skatt redovisas?

En uppskjuten skatteskuld är en temporär skuld avseende inkomstskatt som uppstår på grund av att en redovisningsenhet har värderat en tillgång till ett redovisningsmässigt värde som överstiger det skattemässiga värdet eller har värderat en skuld till ett redovisningsmässigt värde som understiger det skattemässiga värdet.

Uppskjutna skatteskulder redovisas enbart i redovisningsenheter som är egna skattesubjekt avseende inkomstskatt och i koncernredovisningen för en koncern. Aktiebolag, ekonomiska föreningar, ideella föreningar och stiftelser är egna skattesubjekt avseende inkomstskatt medan en enskild firma, ett handelsbolag eller ett kommanditbolag inte är ett eget skattesubjekt avseende inkomstskatt.

Hur uppstår uppskjuten skattefordran?

In addition to cookies that are strictly necessary to operate this website, we use the following types of cookies to improve your experience and our services: Functional cookies to enhance your experience (e.g. remember settings), and Performance cookies to measure the website's performance and improve your experience., and Marketing/Targeting cookies, which are set by third parties with whom we execute marketing campaigns and allow us to provide you with content relevant to you.

We have detected that Do Not Track/Global Privacy Control is enabled in your browser; as a result, Marketing/Targeting cookies, which are set by third parties with whom we execute marketing campaigns and allow us to provide you with content relevant to you, are automatically disabled.

Är det bra att ha obeskattade reserver?

Företag som upprättar ett förenklat årsbokslut får inte göra några redovisningsmässiga avsättningar, d.v.s. man ska inte redovisa skulder som hänför sig till räkenskapsåret eller tidigare år, och som är säkra eller sannolika, men där det råder ovisshet om beloppet eller betalningstidpunkten. En avsättning till en periodiseringsfond är inte en redovisningsmässig avsättning utan får göras för att utjämna det skattemässiga resultatet över åren. En avsättning till en periodiseringfond ska dock i vissa fall göras i räkenskaperna för att ett avdrag ska kunna medges skattemässigt.

Ett företag får göra avsättningar till en periodiseringsfond för att utjämna det skattemässiga resultatet över åren, vilket innebär en uppskjuten beskattning. Avsättningen ska därför redovisas som en obeskattad reserv. Ett företag som tillämpar det allmänna rådet om årsbokslut (BFNAR 2017:3) får endast redovisa en obeskattad reserv om det finns regler i skattelagstiftningen som för avdragsrätten kräver att motsvarande belopp bokförs i redovisningen (BFNAR 2017:3 punkt 14.3). Läs om förutsättningarna för att få göra ett skattemässigt avdrag för en avsättning till en periodiseringsfond.

Företaget ska redovisa det sammanlagda värdet av gjorda avsättningar till bl.a. periodiseringsfonder under rubriken Obeskattade reserver enligt balansräkningsuppställningen i BFNAR 2017:3 punkterna 4.6 och 4.7.

Årets förändring av periodiseringsfonder redovisas under rubriken Bokslutsdispositioner enligt resultaträkningsuppställningen i BFNAR 2017:3 punkterna 4.3 och 4.4.

Hur fungerar uppskjuten skattefordran?

En uppskjuten skatteskuld är en temporär skuld avseende inkomstskatt som uppstår på grund av att en redovisningsenhet har värderat en tillgång till ett redovisningsmässigt värde som överstiger det skattemässiga värdet eller har värderat en skuld till ett redovisningsmässigt värde som understiger det skattemässiga värdet.

Uppskjutna skatteskulder redovisas enbart i redovisningsenheter som är egna skattesubjekt avseende inkomstskatt och i koncernredovisningen för en koncern. Aktiebolag, ekonomiska föreningar, ideella föreningar och stiftelser är egna skattesubjekt avseende inkomstskatt medan en enskild firma, ett handelsbolag eller ett kommanditbolag inte är ett eget skattesubjekt avseende inkomstskatt.

Vad är uppräknat belopp vid återföring av periodiseringsfond?

Det märkliga med det andra samtalet var att det var exakt samma som det första. Förstår inte varför man bokar en ny tid för att säga samma sak? ”Ja, det verkar vara fel och det ska vi fixa till nästa gång men tyvärr kan vi inte hjälpa dig nu.”

Åtgärden var ganska enkel kom jag på själv, bara mata in det värdet själv i steget innan resultatplanering och har man låst bokslutet får man göra om allt men mata in detta värde innan detta resultatplanering. Har man inte låst kan man backa ett steg och mata in beräknat värde från resultatplanering.

Hur bokföra skattemässigt tillägg vid återföring av periodiseringsfond?

Periodiseringsfonder kan användas av de flesta aktiebolag, handelsbolag och enskilda firmor. De som inte får använda periodiseringsfonder är privatbostadsföretag och investmentföretag. Reglerna är delvis annorlunda beroende av företagsform, till exempel med hänsyn till vilket belopp som får avsättas.

Detta blogginlägg kommer fortsättningsvis att fokusera på periodiseringsfonder i aktiebolag. Många av frågorna är dock generella och kan appliceras på flera företagsformer.

En periodiseringsfond är en obeskattad reserv och kan användas för att skjuta upp beskattningen av delar av det skattemässiga resultatet. Detta förklaras tydligare genom exempel längre ned i detta blogginlägg.

Det kan finnas flera anledningar till att ett företag gör en avsättning till periodiseringsfond. En anledning kan vara att det ger möjligheten att jämna ut resultat och skatt mellan olika räkenskapsår. En annan anledning är att det kan förbättra likviditeten, eftersom skatt behöver betalas först vid en senare tidpunkt. Om ett företag gör vinst under ett år och en förlust under ett senare år kan en periodiseringsfond även innebära en lägre beskattning totalt sett. Detta förklaras närmare i ett exempel längre ned i detta blogginlägg.

I ett aktiebolag får maximalt 25% av det skattemässiga resultatet sättas av till periodiseringsfond.

När uppstår uppskjuten skattefordran?

Periodiseringsfonder kan användas av de flesta aktiebolag, handelsbolag och enskilda firmor. De som inte får använda periodiseringsfonder är privatbostadsföretag och investmentföretag. Reglerna är delvis annorlunda beroende av företagsform, till exempel med hänsyn till vilket belopp som får avsättas.

Detta blogginlägg kommer fortsättningsvis att fokusera på periodiseringsfonder i aktiebolag. Många av frågorna är dock generella och kan appliceras på flera företagsformer.

En periodiseringsfond är en obeskattad reserv och kan användas för att skjuta upp beskattningen av delar av det skattemässiga resultatet. Detta förklaras tydligare genom exempel längre ned i detta blogginlägg.

Det kan finnas flera anledningar till att ett företag gör en avsättning till periodiseringsfond. En anledning kan vara att det ger möjligheten att jämna ut resultat och skatt mellan olika räkenskapsår. En annan anledning är att det kan förbättra likviditeten, eftersom skatt behöver betalas först vid en senare tidpunkt. Om ett företag gör vinst under ett år och en förlust under ett senare år kan en periodiseringsfond även innebära en lägre beskattning totalt sett. Detta förklaras närmare i ett exempel längre ned i detta blogginlägg.

I ett aktiebolag får maximalt 25% av det skattemässiga resultatet sättas av till periodiseringsfond.

Måste man bokföra uppskjuten skattefordran?

En uppskjuten skattefordran är en tillfällig fordran avseende inkomstskatt som uppstår på grund av att en redovisningsenhet har redovisat en skattemässig förlust eller på grund av att en tillgång har ett redovisningsmässigt värde som understiger det skattemässiga värdet.

Uppskjutna skattefordringar redovisas enbart i redovisningsenheter som är egna skattesubjekt avseende inkomstskatt och i koncernredovisningen för en koncern. Aktiebolag, ekonomiska föreningar, ideella föreningar och stiftelser är egna skattesubjekt avseende inkomstskatt medan en enskild firma, ett handelsbolag eller ett kommanditbolag inte är ett eget skattesubjekt avseende inkomstskatt.

Hur bokas uppskjuten skattefordran?

Det är ganska så vanligt att företaget har skatteskuld ett år och skattefordran året efter och då vill man att det visar rätt i balansräkningen, bilagor och årsredovisningen. Då finns det olika alternativ att få detta rätt i bokslutet och det kan vara på följande sätt.

Vill du lägga till en debet- och kreditkoppling gör du det genom att markera det konto du vill placera i balansräkningsmall och väljer Ändra. Bocka i Baskonto beroende på debet- eller kreditsaldo och välj ett baskonto vid debetsaldo och ett baskonto vid kreditsaldo. Längst ner i rutan ser du under vilken rubrik respektive baskonto är placerat i din balansräkningsmall.

Hur mycket är skatten på obeskattade reserver?

Att sätta av vinster till periodiseringsfond är ett bra sätt att skjuta på skatten och kunna använda pengarna till annat. Hur mycket ska man då sätta av?

Jag skrev ett inlägg om hur man kan sänka sin skatt i bokslutet för några månader sedan, som blev populärt. Periodiseringsfonden är en s.k. obeskattad reserv och ofta en av de sista transaktionerna man gör i bokslutet för att påverka årets beskattning.

Hur mycket kan man sätta av i obeskattade reserver?

Företag som upprättar ett förenklat årsbokslut får inte göra några redovisningsmässiga avsättningar, d.v.s. man ska inte redovisa skulder som hänför sig till räkenskapsåret eller tidigare år, och som är säkra eller sannolika, men där det råder ovisshet om beloppet eller betalningstidpunkten. En avsättning till en periodiseringsfond är inte en redovisningsmässig avsättning utan får göras för att utjämna det skattemässiga resultatet över åren. En avsättning till en periodiseringfond ska dock i vissa fall göras i räkenskaperna för att ett avdrag ska kunna medges skattemässigt.

Ett företag får göra avsättningar till en periodiseringsfond för att utjämna det skattemässiga resultatet över åren, vilket innebär en uppskjuten beskattning. Avsättningen ska därför redovisas som en obeskattad reserv. Ett företag som tillämpar det allmänna rådet om årsbokslut (BFNAR 2017:3) får endast redovisa en obeskattad reserv om det finns regler i skattelagstiftningen som för avdragsrätten kräver att motsvarande belopp bokförs i redovisningen (BFNAR 2017:3 punkt 14.3). Läs om förutsättningarna för att få göra ett skattemässigt avdrag för en avsättning till en periodiseringsfond.

Företaget ska redovisa det sammanlagda värdet av gjorda avsättningar till bl.a. periodiseringsfonder under rubriken Obeskattade reserver enligt balansräkningsuppställningen i BFNAR 2017:3 punkterna 4.6 och 4.7.

Årets förändring av periodiseringsfonder redovisas under rubriken Bokslutsdispositioner enligt resultaträkningsuppställningen i BFNAR 2017:3 punkterna 4.3 och 4.4.

Hur mycket skatt på periodiseringsfond?

För att få rätt till ett skattemässigt avdrag för en periodiseringsfond i ett aktiebolag måste bolaget göra en avsättning i sina räkenskaper. Beloppet behöver inte sättas in på något speciellt bankkonto eller liknande. Det belopp aktiebolaget satt av ett år blir en egen fond. Aktiebolag får göra avdrag till periodiseringsfond med högst 25 procent av överskottet av näringsverksamheten. Det är beskattningsårets skattemässiga överskott som utgör underlag för beräkningen av avdraget, det vill säga efter avdrag för tidigare års underskott och återföring av tidigare periodise­ringsfonder, men före årets avdrag för periodiseringsfond.

I Inkomstdeklaration 2 tas avsättningen upp i resultaträkningen i punkt 3.22.

Konsult AB har ett överskott på 100 000 kronor räkenskapsåret 2022-01-01 till och med 2022-12-31. Bolaget vill göra en maximal avsättning till periodiseringsfond eftersom man tror att det kommer några år med sämre resultat. Man gör därför en avsättning till periodiseringsfond på 25 000 kronor (25 procent av 100 000 kronor) i räkenskaperna. I Inkomstdeklaration 2 tas avsättningen upp i punkt 3.22.