:

Hur hanteras moms på fakturor från utlandet?

Innehållsförteckning:

 1. Hur hanteras moms på fakturor från utlandet?
 2. Kan man dra av moms från utlandet?
 3. Hur får man tillbaka moms från utlandet?
 4. Är det moms mellan EU länder?
 5. Hur bokför man moms utanför EU?
 6. Vad ska en faktura från utlandet innehålla?
 7. Hur fungerar det med moms inom EU?
 8. Vilken moms får man tillbaka?
 9. Vilket land i Europa har lägst moms?
 10. Vad ska en faktura innehålla utanför EU?
 11. Är det moms på tjänster utanför EU?
 12. När ska man fakturera utan moms?
 13. Hur betalar man utländska fakturor?
 14. Måste man betala moms inom EU?
 15. Får man tillbaka moms vid import?

Hur hanteras moms på fakturor från utlandet?

På kvitton från Sverige har du som regel rätt att dra av ingående moms som står på kvittot. Utländska kvitton hanteras enligt andra regler. Skovik är en lösning som hjälper till att redovisa momsen korrekt på dina kvitton: Gå till Skovik & hantera moms korrekt »

På kvitton från Sverige har du som regel rätt att dra av ingående moms. När du köper något från ett annat EU-land är det vanligt att momsen inte listas på fakturan. Du har då gjort köpet enligt omvänd skattskyldighet (eller omvänd momsskyldighet). Vid omvänd skattskyldighet är det du som köpare som är skyldig att betala moms till staten (inte säljaren som är det vanliga vid köp inom Sverige).

Kan man dra av moms från utlandet?

Du kan i MinSkatt ansöka om momsåterbäring från ett annat EU-land. Du behöver fakturor och andra verifikationer på de varor och tjänster för vilka du ansöker om momsåterbäring.

Hur får man tillbaka moms från utlandet?

Debiterad moms som betalas i något annat land än Sverige kan man inte dra av i en svensk skattedeklaration utan man får ansöka om att få återbetalning på särskilt sätt.

Sedan 2010 ansöker man vid en elektronisk portal på Skatteverkets hemsida för att återfå moms som har debiterats i andra EU-länder. Svenska företag får ansöka om att återfå moms som har debiterats i länder utanför EU, via myndigheter i respektive land. Man kan söka information via skatteverket i aktuellt land.

Är det moms mellan EU länder?

Från 1 juli 2021 gäller nya momsregler för handel inom EU. De två största nyheterna:

Monteringsleveranser av varor och försäljning av nya fordon hör till det som undantas från de nya reglerna, som skatteinformatör Ulf Nilsson och hans kollegor nu bland annat informerar om via fullbokade webbseminarier med tillhörande frågestund.

Hur bokför man moms utanför EU?

Här kan du läsa om vad du ska tänka på när du köper varor och tjänster från länder utanför EU.

När du som företagare köper en vara eller en tjänst från ett företag i ett land utanför EU ska du i regel själv redovisa svensk moms på dina inköp i din momsdeklaration. Här hittar du mer information om vad som gäller, vilka undantag som finns och hur du ska gå till väga.

Vad ska en faktura från utlandet innehålla?

Fakturor från andra EU-länder som avser varuleverans till Sverige ska aldrig inkludera moms, förutsatt att företaget uppger ett giltigt VAT-nr. Vid beställning av varor från andra EU-länder ska universitetets VAT-nr uppges, SE202100315301, för att leverantören ej ska debitera utländsk moms. Utöver VAT-nr krävs för momsfrihet att varan levereras från annat land till Sverige. Om leverantören inte har kännedom om vårt VAT-nr kommer denne att debitera utländsk moms. Om ni felaktigt blivit debiterade för sådan moms bör felet korrigeras i samråd med leverantören innan betalning sker. Be att denne ställer ut en ny faktura utan moms, eller be att få en kreditfaktura på momsbeloppet - sänd i så fall fakturan till betalning tillsammans med kreditfakturan.

I normalfallet ska både ingående och utgående moms (så kallad förvärvsmoms) bokföras av köparen vid betalning av varor från momsregistrerade leverantörer i andra EU-länder. Denna bokning av förvärvsmoms sker av den centrala ekonomifunktionen och deklareras tillsammans med svensk moms varje månad. Momsdeklarationen sköts av den centrala ekonomifunktionen.

Hur fungerar det med moms inom EU?

Du måste veta om du handlar med varor eller tjänster för att göra rätt när det gäller moms och tull. Varor är vanligen saker man kan ta på. Frågan om det är en vara eller en tjänst som omsätts har betydelse för bland annat bedömningen av beskattningsland, skatteplikt och skattesats.

Vilken moms får man tillbaka?

Om du bedriver verksamhet som gör att du ska betala eller få tillbaka moms

Du som har företag och säljer varor eller tjänster i Sverige ska ta ut moms av dina kunder, så kallad utgående moms

. Momsen är ingen kostnad för dig, utan en skatt som du tar ut av kunden och redovisar vidare till staten.

När du sedan köper varor eller tjänster till ditt företag betalar du moms på dem, så kallad ingående moms

Vilket land i Europa har lägst moms?

Momsen (mervärdesskatten) är en konsumtionsskatt som tillämpas på nästan alla varor och tjänster som köps och säljs för användning eller konsumtion i EU (I det här fallet de 27 EU-länderna).

EU har en rad grundregler för moms men hur de tillämpas kan variera från land till land. I de flesta fall måste du betala moms på alla varor och tjänster i alla steg av försörjningskedjan ända till försäljningen till slutkunden. Det kan också omfatta alla led i produktionskedjan – från början till slutet, t.ex. inköp av komponenter, transport, montering, underhåll, förpackning, försäkring och försändelse till slutkunden.

Vad ska en faktura innehålla utanför EU?

När du skickar en faktura till utlandet underlättar det om du upprättar den på ett språk som både du och köparen förstår. Oftast fungerar engelska men kontrollera med kunden om fakturan behöver vara på ett annat språk om det finns anledning att tro att de föredrar det. 

Är det moms på tjänster utanför EU?

Du måste veta om du handlar med varor eller tjänster för att göra rätt när det gäller moms och tull. Varor är vanligen saker man kan ta på. Till varor räknas även fastigheter, gas, kyla och el. Tjänster är allt annat som kan säljas. Frågan om det är en vara eller en tjänst som omsätts har betydelse för bland annat bedömningen av beskattningsland, skatteplikt och skattesats.

När ska man fakturera utan moms?

info

Den här artikeln är publicerad för mer än ett år sedanVar uppmärksam på att lagar och regler ändras med jämna mellanrum. För att vara säker på att du alltid har korrekt och uppdaterad information tillgänglig rekommenderar vi att du abonnerar på något av våra Expertstöd. Jag vill ta steget mot en enklare arbetsvardag!

Hur betalar man utländska fakturor?

Från och med den 12 april 2021 är det inte längre möjligt att göra betalningar via internetbanken till vissa länder. Vi har beslutat att begränsa betalningsmöjlighet till dessa länder i och med uppdaterade policys för att motverka penningtvätt och annan finansiell brottslighet. Vi har en skyldighet att följa de lagar och regler som finns inom detta område, vilket inkluderar att ha god kunskap om syftet bakom våra kunders betalningar samt om medlens ursprung.

Angola, Antigua, Aruba, Bahamas, Belize, Bermuda, Bhutan, Brunei Darussalam, Caymanöarna, Centralafrikanska republiken, Chad, Curacao, Elfenbenskusten, Eritrea, Fiji, Gabon, Guadeloupe, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Lesotho, Mali, Martinique, Mauretanien, Paraguay, Reunion, S:t Lucia, Saint Vincent & Grenadinerna, Surinam, San Marino, Tajikistan, Turks & Caicos. (Sedan tidigare går det inte att skicka betalning via internetbanken till Belize, Caymanöarna, Elfenbenskusten, Guinea)

Måste man betala moms inom EU?

Momsreglerna i Europa beror på var du befinner dig, vad du säljer, var din kund är baserad och om din kund är ett företag eller en individ. Även om reglerna skiljer sig i de olika länderna är följande steg för momsefterlevnad konsekventa om du säljer i EU.

Får man tillbaka moms vid import?

En importör som införts i registret över mervärdesskattskyldiga ska ange momsgrunden för importen i momsdeklarationen till Skatteförvaltningen Importören ska också betala mervärdesskatt till Skatteförvaltningen. Mervärdesskatt på import uppbärs av Tullen, när importören inte har införts i registret över mervärdesskattskyldiga. Tullen ansvarar för mervärdesbeskattningen av importen också i de fall då importören är en mervärdeskattskyldig fysisk person och importen inte har något samband med importörens affärsverksamhet.    

I denna anvisning avses med importör en importör som med stöd av mervärdesskattelagen är skyldig att betala skatt på import av en vara (MomsL 86 b §). Mervärdesskattskyldig för importen är deklaranten som avses i artikel 5 i unionens tullkodex, dvs. personen som inger en tulldeklaration för importen i eget namn eller den person i vars namn en sådan deklaration inges.  Om deklaranten är ett ombud, är deklarantens huvudman skattskyldig. I dessa fall är det fråga om indirekt ombudskap där ombudet handlar i eget namn för huvudmannens räkning. Vid direkt ombudskap inger ombudet tulldeklarationen i huvudmannens namn och för huvudmannens räkning. Huvudmannen är alltså mervärdesskattskyldig för importen både vid direkt och indirekt ombudskap.

Mervärdesskatt på import baserar sig i regel på det tullvärde (Tullen) som Tullen fastställt på basis av bestämmelserna om tullvärde. Om det tullvärde som används som momsgrund för import föreskrivs i 88 § i mervärdesskattelagen med hänvisning till följande bestämmelser om tullvärde:

 • förordning (EU) nr 952/2013 om fastställande av en tullkodex för unionen (nedan kallad unionens tullkodex), artiklarna 69–76
 • Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2446 om unionens tullkodex, artikel 71
 • Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2447 om unionens tullkodex, artiklarna 127–146