:

Vad får man göra i ett vilande aktiebolag?

Innehållsförteckning:

 1. Vad får man göra i ett vilande aktiebolag?
 2. Kan man ha ett aktiebolag vilande?
 3. Vad kostar det att ha ett vilande aktiebolag?
 4. När räknas ett bolag som vilande?
 5. Vad innebär 5 25 regeln?
 6. Vad är 5 25 regeln?
 7. Hur länge kan ett företag gå minus?
 8. Vad menas med 3 12 regeln?
 9. Vad får man göra i ett bolag som ligger i träda?
 10. Hur mycket skatt när man säljer aktiebolag?
 11. Hur pausar man ett aktiebolag?
 12. Vad händer om ett aktiebolag går minus?
 13. Hur mycket utdelning till 20% skatt?
 14. Hur länge får man ha negativt eget kapital?
 15. Hur plocka ut pengar från aktiebolag?

Vad får man göra i ett vilande aktiebolag?

Frågan ställs ofta av företagare som funderar på att tillfälligt upphöra med sin verksamhet för att till exempel studera eller ta en provanställning. Eller när efterfrågan tvärnitar och man vill försöka ta sig igenom en kris utan att avveckla företaget. Det finns även intresse bland personer som är nyfikna på att starta eget, men inte riktigt vet när ska ske.

Så vad betyder egentligen "vilande bolag"? Som frågan ställs är definitionen ett företag vars verksamhet ligger nere, på bestämd eller obestämd tid. Alltså detsamma som att deklarera noll i verksamheten för att undvika skatt och behålla företaget. Ansvariga myndigheter, Skatteverket och Bolagsverket, har begränsad information om begreppet “vilande” och vad det innebär för de olika företagsformerna. Därför ska vi försöka reda ut det åt dig.

Kan man ha ett aktiebolag vilande?

Hej RT!

Tänkte jag skulle starta ett AB och ha det liggandes vilandes för att i framtiden kunna hyra ut mig själv som konsult (läkare) vid behov. Syftet med att skapa det redan nu vore att, om jag förstått det rätt, i framtiden kunna ta ut mer i lön då företaget funnits i fler år. Nackdelen vore att behöva göra någon form av redovisning varje år trots att bolaget inte använts som jag inte vet hur den går till. Någon som har några råd här? Lästips eller dylikt?

Vad kostar det att ha ett vilande aktiebolag?

Mitt bolag ska tydligen vara "vilande" för att ansöka om a-kassa. Vad betyder egentligen vilande bolag och vad är vilandereglerna?

För att en företagare ska få arbetslöshetsersättning får inte några åtgärder pågå i företaget, varken av företagaren själv eller någon annan. Antingen genom att företaget avvecklas, eller att ingen verksamhet pågår tillfälligt.

När räknas ett bolag som vilande?

Verksamheten upphör: Om en företagare väljer att göra sitt aktiebolag vilande, eller lägga bolaget i träda som det ofta benämns, innebär det att företagaren helt upphör att bedriva den verksamhet som företaget tidigare ägnat sig åt. Perioden då aktiebolaget ligger vilande, trädaperioden, uppgår till åtminstone fem hela kalenderår utan verksamhet (korrekt uttryckt “beskattningsår” – beskattningsåret för fysiska personer i Sverige motsvarar dock kalenderåret).

Ingen likvidation: Företagaren som lägger sitt bolag i träda får inte driva någon ny verksamhet i företaget och får inte heller starta upp någon liknande verksamhet i ett annat aktiebolag. Bolaget likvideras dock inte utan fortsätter att existera, vilket innebär att ett begränsat styrelsearbete trots allt behöver utföras, men själva kärnverksamheten upphör helt. 

Vad innebär 5 25 regeln?

En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten ABSkattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Vad är 5 25 regeln?

Många företagare som av olika anledningar vill upphöra med verksamheten i sitt bolag vill ofta sätta sitt bolag "vilande". Faktum är att termen vilande varken har någon juridisk- eller fast betydelse. Termen syftar till en metod som går under flera beteckningar; "trädabolag", "5;25-bolag" eller som i detta fall "vilande aktiebolag".

Syftet med denna populära metod är att undvika hög vinstbeskattning, om exempelvis bolaget har höga vinstmedel från tidigare år, om bolaget avyttrat ett dotterbolag eller en verksamhet med hög vinst som påföljd eller om bolaget skall avyttras. Metoden innebär att man som företagare väljer att upphöra med all verksamhet i bolaget under 5 hela kalenderår. Om detta görs under pågående år så räknas inte det året som ett helt kalenderår.

Hur länge kan ett företag gå minus?

Hur kan företag gå med förlust år efter år men ändå inte gå i konkurs?

Stora bolag kan ha stort "eget kapital". Eget kapital är de pengar man tjänat in under året, blivit vinst, skattats för och sen lägger man till det till tidigare års eget kapital. Dessa pengar kan finnas på olika sätt, på banken, i värdepapper, bundna i lagervaror eller annat. Så länge man har ett stort eget kapital så kan man tåla förluster några år, när pengarna däremot är slut så blir det konkurs - såvida inte ägare eller aktieägare skjuter till kapital.

Vad menas med 3 12 regeln?

Oavsett om du tar ut lön eller inte har du möjlighet att varje år tillgodoräkna dig ett gränsbelopp på 2,75 inkomstbasbelopp enligt den så kallade schablonregeln. 2023 kan du, baserat på nämnda schablonregel, ta en utdelning på 195 250 kronor till 20 procents skatt. Så länge du äger alla aktier i företaget kan du tillgodoräkna dig hela schablonbeloppet, i annat fall får du ta del av schablonen i proportion till hur många aktier du äger. Kom ihåg att schablonbeloppet bara kan användas på aktierna i ett företag som du äger.

Om du tar ut lön ur företaget och dessutom kanske har några anställda lönar det sig antagligen att istället tillämpa den så kallade löneregeln för att bestämma storleken på ditt gränsbelopp. Enligt denna regel kan du tillgodogöra dig 50 procent av totalt utbetalda löner som underlag för utdelningsbeskattning på 20 procent. För att få använda löneregeln räcker det inte med de anställdas löner, du måste också ta ut lön själv. För att kunna tillämpa löneregeln för utdelningar under 2023 måste du som ägare under året innan, alltså 2022, ha tagit ut en lön om minst det lägsta av 6 inkomstbasbelopp (426 000 kronor) med tillägg för 5 procent av totala löner eller 9,6 inkomstbasbelopp (681 600 kronor). Det är alltid löner per kalenderår som ska beaktas vid beräkningen och även en närstående kan uppfylla löneuttagskravet.

Läs också: Lön eller utdelning - så ska du tänka!

Tänk så här; om du vill ta en utdelning år 2024 så är det lönerna år 2023 som du ska räkna på. Skulle du missa att ta ut den lön som krävs tappar du helt möjligheten till att använda dig av löneregeln det året. Det är därför viktigt att du verkligen stämmer av innan årsskiftet att du ligger rätt i lön – och tänk på att lönen måste vara utbetald under 2023.

Vad får man göra i ett bolag som ligger i träda?

Lysas diskretionära förvaltning är ett utmärkt alternativ för fåmansbolag i träda. Med Lysa som diskretionär förvaltare lämnar du som ägare över ansvaret för förvaltningen till Lysa, vilket innebär att en effektiv förvaltning av pengarna kan uppnås utan att du som ägare aktivt behöver delta.

Som företagskund hos Lysa kan du investera genom antingen värdepappersdepå eller kapitalförsäkring. Läs mer om vad som skiljer dessa åt och vilken sparform som passar just dig och ditt bolag genom att klicka här.

Hur mycket skatt när man säljer aktiebolag?

Om du som fysisk person (privatperson) säljer ditt fåmansföretag och dina

så skall en viss del av vinsten beskattas i inkomstslaget tjänst och en viss del i inkomstslaget kapital. Detta i enlighet med de så kallade 3:12-reglerna. Du använder blankett K10 för att deklarera försäljningen.

Hur pausar man ett aktiebolag?

Ett aktiebolag ska alltid upplösas på lagenligt sätt, till exempel genom likvidationsförfarande. Vid likvidationsförfarandet sköter likvidatorn betalningen av bolagets skulder, delningen av bolagets egendom, slutredovisningen och övriga praktiska ärenden. Även myndigheterna kan i vissa situationer bestämma att bolaget ska försättas i likvidation eller avföras ur handelsregistret.

Se relaterade tjänster och servicekanaler.

Vad händer om ett aktiebolag går minus?

Ett aktiebolag ska alltid lämna en egen inkomstdeklaration. Där redovisar företaget sitt resultat för beskattningsåret. Den slutliga skatten som företaget ska betala framgår av slutskattebeskedet.

Hur mycket utdelning till 20% skatt?

Det här är det regelverk som styr hur investeringar i fåmansbolag ska beskattas och däribland hur fåmansföretagare blir beskattade för utdelning från det egna bolaget eller för kapitalvinst vid försäljning av bolaget. Tidigare fanns bestämmelserna i tredje paragrafen, 12 momentet i lagen om statlig inkomstskatt, vilket gav namnet 3:12-reglerna. Även om bestämmelserna numera finns i inkomstskattelagen har namnet dröjt sig kvar.

Hur länge får man ha negativt eget kapital?

Om kontrollbalansräkningen visar att bolagets eget kapital uppgår till minst hälften av det registrerade aktiekapitalet behöver bolaget inte göra något mer.

Om kontrollbalansräkningen däremot visar att bolagets eget kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet, ska styrelsen snarast möjligt kalla till en bolagsstämma som ska pröva om bolaget ska gå i likvidation (första kontrollstämman).

Hur plocka ut pengar från aktiebolag?

08 / 11 / 19Aktuellt Coelis jurist

I den här artikeln kommer jag beskriva hur du som bosatt i Sverige får ut dina pengar i ditt bolag till lägsta möjliga skatt och hur du ska tänka kring förvaltningen av ditt kapital så länge pengarna finns kvar i bolaget och, om du har ett trädabolag, vad du ska göra när de fem åren har gått.