:

Vad är ett offentligt ackord?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är ett offentligt ackord?
 2. Vad ingår i ackord?
 3. Vad är ackordsförfarande?
 4. Vad är en ackordsförhandling?
 5. Vilka två typer av ackord är de vanligaste?
 6. Vad är den vanligaste typen av ackord?
 7. Vilka är de vanligaste ackorden?
 8. Hur betalas ackord ut?
 9. När betala ackord?
 10. Hur tar man ut ackord?
 11. Vad heter ton 5?
 12. Vad är ett sus ackord?
 13. Hur räknar man på ackord?
 14. Hur jobbar man på ackord?
 15. Vad kallas 1000 ton?

Vad är ett offentligt ackord?

En förhandling om offentligt ackord utgör ett särskilt förfarande inom rekonstruktionsförfarandet. Förutom vid företagsrekonstruktion kan offentligt ackord förekomma även under ett konkursförfarande. Det senare är dock ovanligt.

En begäran om ackordsförhandling ska innehålla ett ackordsförslag som anger:

 • hur mycket gäldenären erbjuder i betalning
 • när betalningen ska ske
 • om säkerhet ställs för ackordet och vad den i så fall består av.

Till ansökan ska fogas en förteckning över tillgångar och skulder samt den senaste balansräkningen. Förteckningen över tillgångar och skulder (ackordsbouppteckning) ska vara upprättad av rekonstruktören tidigast tre månader före ansökan om ackordsförhandling (3 kap. 10 och 14 §§ FrekL).

Vad ingår i ackord?

 • frivilligt ackord (underhandsackord), som är en helt frivillig uppgörelse mellan den som fordringar riktas (gäldenär) och en eller flera fordringsägare (borgenärer). Ackordet ingås i stort sett utan formkrav som ett vanligt avtal och lyder under allmänna avtalsrättsliga principer. Fordringar som tillkommer staten regleras i lag och kan inte omfatta skulder enligt studiestödslagen av 1973 respektive 1999. Företrädare för staten är ifråga om sådana fordringar i huvudsak förhindrad att anta förslag till ackord som inte kan anses som gynnsamma för staten.
 • offentligt ackord (tvångsackord) är ett förfarande där en kvalificerad majoritet av borgenärerna kan samtycka till ackord, som sedan fastställs att gälla för samtliga borgenärer, kända som okända, enligt konkurslagen respektive lagen om företagsrekonstruktion. Borgenärer med förmånsrätt enligt förmånsrättslagen förutsätts här få betalt fullt ut för sina fordringar.

Rättsverkningarna av beslut om skuldsanering enligt skuldsaneringslagen är sådana att samtliga en fysisk persons fordringar skrivs ner helt eller delvis oavsett samtycke från borgenärer efter en period av 5 år förutsatt att gäldenären följt en av rätten meddelad betalningsplan.

Ackordet förekommer vanligast i företagsrekonstruktioner, då mellan gäldenären, som är eller inom kort bedöms vara på obestånd och dennes samtliga enligt förmånsrättslagen ej prioriterade borgenärer. Gäldenären företräds av en rekonstruktör utsedd av rätten. Fordringsägarna är vid accept av ackordet beredda att avstå från delar av sina fordringar, ofta beroende på att de vid en konkurs skulle erhålla sämre utdelning eller därför att de efter en framgångsrik företagsrekonstruktion kan förvänta sig fortsatta affärer med gäldenären. För ackord krävs samtycke från en kvalificerad majoritet av borgenärerna.

Lagen om företagsrekonstruktion började gälla 1996. Syftet med lagstiftningen var att minska antalet konkurser och öka möjligheterna för företag på obestånd att fortsätta sin verksamhet.

Vad är ackordsförfarande?

När en gäldenär, d.v.s. en skuldsatt person, hamnar i ekonomiska svårigheter av sådan grad att gäldenären inte kan betala alla sina skulder fullt ut kan ett ackordsförfarande bli aktuellt. Ackord innebär en uppgörelse mellan gäldenärens borgenärer, d.v.s. de som har fordringar att utkräva av gäldenären, om att skulderna skall sättas ned i viss mån. Anledningen till att borgenärerna går med på detta är i regel att om gäldenären istället försätts i konkurs finns det ofta små utsikter att få betalat för fordran över huvud taget. Ett ackordsförfarande kan antingen vara frivilligt eller framtvingat. Frivilliga ackord brukar även kallas för underhandsackord och är en frivillig uppgörelse mellan gäldenären och en eller flera borgenärer. I sådana fall omfattas i regel inte alla borgenärer av ackordet. Vidare kan ackordsförfarandet vara tvångsmässigt beslutat, vilket även brukar kallas för offentligt ackord och innebär att en majoritet av borgenärerna beslutar om ackord. I dessa situationer blir även de borgenärer som motsatt sig ackordet bundna av uppgörelsen. Dock är det endast de borgenärer som har kunnat delta i ackordsförfarandet som blir bundna. De regler som skall behandlas i denna artikel är tillämpliga vid en konkurs där bevakning skall äga rum. Med bevakning menas ett förfarande då fordringar skall anmälas för att ge rätt till utdelning i konkursen. Detta innebär att endast sådana ackord som vidtas för att undvika en påbörjad konkurs skall behandlas i den här artikeln.

Hur inleds ett ackordsförfarande?

Vad är en ackordsförhandling?

En förhandling om offentligt ackord utgör ett särskilt förfarande inom rekonstruktionsförfarandet. Förutom vid företagsrekonstruktion kan offentligt ackord förekomma även under ett konkursförfarande. Det senare är dock ovanligt.

En begäran om ackordsförhandling ska innehålla ett ackordsförslag som anger:

 • hur mycket gäldenären erbjuder i betalning
 • när betalningen ska ske
 • om säkerhet ställs för ackordet och vad den i så fall består av.

Till ansökan ska fogas en förteckning över tillgångar och skulder samt den senaste balansräkningen. Förteckningen över tillgångar och skulder (ackordsbouppteckning) ska vara upprättad av rekonstruktören tidigast tre månader före ansökan om ackordsförhandling (3 kap. 10 och 14 §§ FrekL).

Vilka två typer av ackord är de vanligaste?

De vanligaste ackorden är grundackord, vilka består av tre toner. Det finns två typer av grundackord, dur-ackord och moll-ackord.

Den första tonen du ska hitta är grundtonen. Grundtonen är den ton ackordet utgår från och har namn efter. Ackordet C utgår alltså från tonen C och ackordet D efter tonen D.

Vad är den vanligaste typen av ackord?

Ackord är en ekonomisk upp­görelse mellan en gäldenär och dennes borgenärer och syftet är att gäldenären ska komma ur sitt obestånd. Uppgörelsen innebär nästan alltid att borgenärerna sätter ned sina fordringar till en viss procent av det ursprungliga fordrings­beloppet. Som regel ställer borgenärerna särskilda villkor för

 • vilka rekon­struk­tions­åt­gärder som gäldenären ska vidta
 • när gäldenären ska betala
 • hur gäldenären ska betala.

Om gäldenären fullföljer ackordet faller fordringarna bort till den del de överstiger ackords­likviden, d.v.s. det belopp som gäldenären ska betala. I sällsynta fall kan ett ackord avse enbart betal­nings­anstånd eller särskilda villkor för hur gäldenären ska betala, s.k. moratorieackord.

Vilka är de vanligaste ackorden?

Ett par enkla gitarrackord brukar vara det första man lär sig när man precis börjat spela. Att känna till några enklaackord är ett bra sätt att komma igång – många låtar består faktiskt inte av mer än tre-fyra ackord. Ett tips om du är helt och hållet nybörjare är att börja med ackorden C, Am och Em eftersom fingersättningarna för dessa är både enkla och väldigt lika.

Hur betalas ackord ut?

Ackord är en ekonomisk uppgörelse mellan en gäldenär på obestånd och dennes borgenär. Vid uppgörelsen kan borgenären komma att skriva ner skulderna till en viss procent av de ursprungliga beloppen.

 • Underhandsackord – vilket är en frivillig uppgörelse mellan gäldenären (dvs ackordansökanden) och borgenären.
 • Offentligt ackord – vilket kan bli aktuellt vid en företagsrekonstruktion eller konkurs. Ett offentligt ackord kan således innebära att borgenären blir bunden mot sin vilja.
 • När betala ackord?

  Ackord innebär att en skuldsatt gäldenär föreslår sin eller sina borgenär(er) en uppgörelse där en viss summa betalas in samtidigt som resten av skulden avskrivs. Detta är oftast mer förekommande i relationer inom affärslivet än hos dito mellan privatpersoner och företag.

  Hur tar man ut ackord?

  Det kan vara bra att börja med att sätta sig i en bra ställning att spela gitarren på så att du känner dig bekväm. Den del på gitarrens kropp som svänger inåt lutar du mot höger ben. Där banden som du trycker ner fingrarna på är kallas för halsen, halsen ska peka åt vänster håll.

  Placera fingrarna med vänster hand på halsens strängar. Längst ut på gitarrens hals sitter där något som kallas för huvudet, På huvudet finns där stämskruvar så du kan stämma åt de olika strängarna.

  Vad heter ton 5?

  Idag begagnar sig de flesta typer av musik, samt den moderna notskriften, av ett system baserat på tolv toner, samt deras oktavparalleller. Sju av dessa kallas för stamtoner, och motsvarar de vita tangenterna på ett piano. De övriga (de svarta tangenterna) kallas härledda toner. Stamtonerna är i tur och ordning, i det traditionella germanska systemet:

  Vad är ett sus ackord?

  Det vanligaste sus-ackordet är när den tredje tonen i skalan, tersen, i ett dur- eller mollackord höjs till den fjärde tonen, kvarten. Detta betecknas ibland som bara sus, men mer korrekt som sus4. Ett sus4-ackord är alltså uppbyggt av grundton, kvart och kvint, till exempel Csus4: C–F–G.

  Hur räknar man på ackord?

  Ackord är ett lönesystem som baseras på arbetsprestation. Målet med ackordet är att SEFs medlemmar skall få rätt betalt för utfört arbete.

  Här på Ackordsstödet lär du dig genom korta lektioner och självtest om arbetsmomenten i ett projekt från början till slut.

  Vi har delat upp det i ett antal kurser som vi kallat:

  Hur jobbar man på ackord?

  Så hur gör man för att komma i gång?

  Första steget är medlemskap i Elektrikerna. Prissättningen i ATL skapades av medlemmarna, organiserade elektriker. En organisering som alla vet kostar en slant, men som också skapar möjlighet att tjäna mer.

  Nästa steg blir att se över arbetet som man tänker mäta prestationen på. Förutsättningarna man har på ett projekt blir avgörande. Det är också här montören kan ställa krav på sin arbetsgivare genom kollektivavtalet, ett avtal som skapades tack vare organiseringen.

  Vad kallas 1000 ton?

  Mattecentrum och våra samarbets­partners sparar information på din enhet för att kunna erbjuda anpassad funktionalitet, samla in besöks­statistik och möjliggöra personaliserad marknads­föring. Du väljer vilka typer av cookies som du accepterar utöver de nödvändiga som behövs för att webbplatsen ska fungera.

  Besöksstatistik Marknadsföring