:

Vad menas med fastighetsavgift?

Innehållsförteckning:

 1. Vad menas med fastighetsavgift?
 2. Vad är skillnad på fastighetsavgift och fastighetsskatt?
 3. Vad kostar fastighetsavgiften?
 4. Hur beräknar man fastighetsavgiften på en fastighet?
 5. Vem ska betala fastighetsavgift?
 6. Hur räknar man ut fastighetsavgiften?
 7. Hur vet man fastighetsavgift?
 8. När ska man betala fastighetsavgift?
 9. Hur mycket betalar man i fastighetsskatt?
 10. När slipper man fastighetsskatt?
 11. Hur mycket är fastighetsskatten 2023?
 12. Hur vet man vilken fastighetsskatt man har?
 13. Hur mycket betalar man i fastighetsskatt per år?
 14. Är fastighetsskatten på väg tillbaka?
 15. När behöver man inte betala fastighetsskatt?
 16. Vad är fastighetsavgiften för 2020?
 17. Hur räknar man ut din fastighetsavgift?
 18. Vad är en fastighetsavgift för småhus?
 19. Vad är fastighetsavgift och fastighetsskatt?
 20. Vad är fastighetsavgift och fastighetsavgift?
 21. Vad är fastighetsavgiften för småhus?
 22. Vad är fastighetsavgiften för 2020?
 23. Vad är fastighetsavgift och fastighetsskatt?

Vad menas med fastighetsavgift?

Du som äger en fastighet ska, förutom drift och underhåll, betala en kommunal fastighetsavgift. Den utgör 0,75 % av taxeringsvärdet. För deklarationen år 2017 var taket för avgiften för småhus 7412 kronor. Skulle taxeringsvärdet understiga 988 267 kronor blir den kommunala fastighetsavgiften lägre.

Den kommunala fastighetsavgiften ersatte år 2008 den tidigare fastighetsskatten, och ska som sagt betalas av alla som äger en fastighet. Det gäller även fritidshus. Avgiften skiljer sig åt beroende på om det handlar om småhus eller bostadslägenheter, båda har dock ett högsta belopp. Vid deklarationen 2017, alltså för inkomstår 2016, var det högsta beloppet för småhus 7412 kronor per år, men som högst 0,75 % av taxeringsvärdet. För hyreshus gäller 1268 kronor per bostadslägenhet, men högst 0,3 procent av taxeringsvärdet. Takbeloppet justeras varje år eftersom det är indexbundet och höjs procentuellt lika mycket som förändringen av inkomstbasbeloppet. Man har också satt begränsningsregler för pensionärer. De ska som högst behöva betala 4 % av sin inkomst i fastighetsavgift.

Vad är skillnad på fastighetsavgift och fastighetsskatt?

Den 1 januari 2008 ersattes den statliga fastighetsskatten för bostäder av en kommunal fastighetsavgift. Många har svårt att skilja mellan fastighetsskatt och fastighetsavgift, och begreppen blandas ofta ihop. Mattias Larsson, VD på Bjurfors i Skåne, förklarar skillnaden:  

– Vi vet att det finns en förvirring kring fastighetsavgift och fastighetsskatt, men regelverket är tydligt. Kommunal fastighetsavgift betalas för fastighet med bostäder och statlig fastighetsskatt betalas för fastighet som inte är bostäder, förklarar Mattias Larsson.

Vad kostar fastighetsavgiften?

Sedan den 1 januari 2008 är det kommunal fastighetsavgift som gäller för bostäder i stället för statlig fastighetsskatt. Alla bostäder i hyreshus, ägarlägenheter och småhus har en kommunal fastighetsavgift. Statlig fastighetsskatt är en skatt som ägare till skattepliktiga fastigheter som inte innehåller färdigbyggda bostäder ska betala.

Hur beräknar man fastighetsavgiften på en fastighet?

Sedan den 1 januari 2008 är det kommunal fastighetsavgift som gäller för bostäder i stället för statlig fastighetsskatt. Alla bostäder i hyreshus, ägarlägenheter och småhus har en kommunal fastighetsavgift. Statlig fastighetsskatt är en skatt som ägare till skattepliktiga fastigheter som inte innehåller färdigbyggda bostäder ska betala.

Vem ska betala fastighetsavgift?

Sist i artikeln finns ett avsnitt om ett utredningsförslag om slopande av taxeringsvärden samt ändrade nivåer för fastighetsavgift alternativt förenklade regler för fastighetstaxering.

Fastighetsskatten och fastighetsavgiften grundas på fastighets­taxeringen och är en viss procent av taxeringsvärdet för mark och byggnader. Vilken procentsats ­beror på vilket slags fastighet det är. För fastighetsavgiften gäller dessutom särskilda takbelopp (se mer om detta längre fram).

Hur räknar man ut fastighetsavgiften?

Sist i artikeln finns ett avsnitt om ett utredningsförslag om slopande av taxeringsvärden samt ändrade nivåer för fastighetsavgift alternativt förenklade regler för fastighetstaxering.

Fastighetsskatten och fastighetsavgiften grundas på fastighets­taxeringen och är en viss procent av taxeringsvärdet för mark och byggnader. Vilken procentsats ­beror på vilket slags fastighet det är. För fastighetsavgiften gäller dessutom särskilda takbelopp (se mer om detta längre fram).

Hur vet man fastighetsavgift?

Beroende på vilken typ av fastighet du äger kan du behöver betala antingen en kommunal fastighetsavgift eller en statlig fastighetsskatt – eller i vissa fall både och. Här går vi igenom skillnaden mellan de båda avgifterna.

När ska man betala fastighetsavgift?

Om du äger en fastighet måste du enligt lag varje år betala en fastighetsavgift eller fastighetsskatt. Underlaget för denna skatt eller avgift regleras i din inkomstdeklaration, och ingår i din slutliga skatteberäkning. Med andra ord ska den inte betalas in separat, men är ändock viktig att ha koll på. Den som äger fastigheten den 1 januari respektive år ska betala fastighetsavgiften eller fastighetsskatten för hela det inkomståret.

Fastighetsavgift eller fastighetsskatt

Hur mycket betalar man i fastighetsskatt?

Moms – mervärdesskatt eller mervärdesomsättningsskatt – är en skatt som ska betalas till staten vid köp av varor och tjänster. 

Både privatpersoner och företag betalar moms, men det är du som driver företag som märker av att den existerar. För privatpersoner är momsen alltid inkluderad i priset och man behöver inte göra någonting mer än att betala totalsumman för sin vara eller tjänst.

Själva momsinbetalningen – och hur stor den blir – tar nämligen du som företagare, eller näringsidkare, hand om i samband med din momsdeklaration. Företagare kan nämligen kvitta momsen på sina inköp mot momsen på sin försäljning. Därför brukar man ofta presentera priset exklusive moms när man vet att det är företag som ska handla.

I Sverige använder vi oss av olika momssatser beroende på vilken typ av vara eller tjänst som avses. På de allra flesta varor eller tjänster gäller 25 % moms, det vill säga att du som näringsidkare lägger på 25 % på ditt pris. Det finns dock undantag.

För till exempel livsmedel, restaurangbesök, hotell samt konstverk som köps direkt från konstnären gäller istället 12 % moms, medan tidningar, böcker, konserter samt  taxi-, buss-, flyg- och tågresor inom Sverige enbart beläggs med 6 % moms. 

Vissa branscher är dessutom undantagna från momsplikt helt och hållet. För sjukvård, tandvård, social omsorg, skolverksamhet och bank- och försäkringstjänster betalas exempelvis ingen moms alls.‍

När slipper man fastighetsskatt?

Den 1 januari inkomståret 2008 slopades den statliga fastighetsskatten på bostäder. I stället infördes ett nytt system med kommunal fastighetsavgift.

Fastighetsavgiften för inkomståret 2008 hade ett fast maxbelopp på 6 000 kronor för varje småhus. Det fasta maxbeloppet är indexbundet och för inkomståret 2020 har det ökat till 8 349 kronor.

Hur mycket är fastighetsskatten 2023?

Här ser du vilken fastighetsavgift eller fastighetsskatt som gäller för småhus. Ett småhus kan till exempel vara en villa, ett radhus eller ett fritidshus. Även obebyggda tomter som är avsedda att bebyggas med småhus räknas som småhusfastigheter.

Du som äger ett färdigbyggt småhus betalar kommunal fastighetsavgift. Storleken på fastighetsavgiften beräknas med hjälp av taxeringsvärdet men kan aldrig bli högre än takbeloppet, som är 8 874 kronor för inkomståret 2022 (deklarationen 2023). Takbeloppet är indexbundet och följer den årliga förändringen av inkomstbasbeloppet.

Du som äger ett färdigbyggt småhus betalar kommunal fastighetsavgift. Du betalar 0,75 procent av taxeringsvärdet upp till den maximala avgiften, som kallas för takbelopp.

Här hittar du vilken fastighetsavgift eller fastighetsskatt som gäller för alla övriga fastighetstyper.

Du som äger en lantbruksfastighet betalar endast fastighetsavgift eller fastighetsskatt för bostadsbyggnader (småhus) med tillhörande tomtmark. Samma regler gäller för småhus på lantbruk som för andra småhus.

För betesmark, åkermark, skogsmark och ekonomibyggnader betalar du varken fastighetsavgift eller fastighetsskatt.

Hur vet man vilken fastighetsskatt man har?

Beroende på vilken typ av fastighet du äger kan du behöver betala antingen en kommunal fastighetsavgift eller en statlig fastighetsskatt – eller i vissa fall både och. Här går vi igenom skillnaden mellan de båda avgifterna.

Hur mycket betalar man i fastighetsskatt per år?

Sist i artikeln finns ett avsnitt om ett utredningsförslag om slopande av taxeringsvärden samt ändrade nivåer för fastighetsavgift alternativt förenklade regler för fastighetstaxering.

Fastighetsskatten och fastighetsavgiften grundas på fastighets­taxeringen och är en viss procent av taxeringsvärdet för mark och byggnader. Vilken procentsats ­beror på vilket slags fastighet det är. För fastighetsavgiften gäller dessutom särskilda takbelopp (se mer om detta längre fram).

Är fastighetsskatten på väg tillbaka?

man kan se att delade befogenheter handlar om att EU eller unionen har delad kompentens i den ordning som gäller för flertalet samarbetsområden inom EU och framstår som huvudregeln. Man kan se att EU har en delad kompentens med medlemsstaterna. Man kan se att områden som har delad befogenhet är bland annat den inre marknaden, jordbruk, miljöskydd, energi, transporter och områden med frihet, säkerhet samt rättvisa. Utgångspunkten i delad befogenhet är att medlemsstaterna får utöva sin befogenhet i den mån och den mån som EU inte utövar sin eller har beslutat att inte längre utöva sin. Om EU tar sin kompetens i anspråk man se att medlemsstaterna förlorar sin kompetens så långt unionens lagstiftat på området, men finns de ingen lag på de området kan man se att medlemsstaterna själva får avgöra hur en situation ska tolkas. Här kan man se att medlemsstaterna kan styra i de områden om inte EU har en lagstiftning där eller en påbörjad stiftning inom det området. Så vissa områden har man mer frihet inom och andra mindre, de kan också vara så att friheten försvinner i samband med att EU stiftar nya lagar eller bestämmelser.

exklusiv befogenhet handlar om att EU har exklusiv befogenhet och det innebär enligt artikel 3 FEUF att medlemsstaterna in princip helt har överfört att hanteras på unionsplanet. Alltså att unionen har de större ansvaret och att medlemsstaterna är okej med det, det innebär att medlemsstaterna inte har någon kontroll i det området. Exempelvis kan man se att det finns en exklusiv befogenhet när det gäller tullunionen, EU:s konkurrensregler, bevarandet av havets resurser, den monetära politiken för medlemsstaterna i eurozonen samt den gemensamma handelspolitiken men också slutande av internationella avtal på många olika områden. Man kan alltså se att EU har helt kontroll över dessa områden och att medlemsstaterna inte kan påverka utan bara ska lyda och följa de som är angivet. Man brukar tala om att EU har en spärrverkan.

När behöver man inte betala fastighetsskatt?

Sist i artikeln finns ett avsnitt om ett utredningsförslag om slopande av taxeringsvärden samt ändrade nivåer för fastighetsavgift alternativt förenklade regler för fastighetstaxering.

Fastighetsskatten och fastighetsavgiften grundas på fastighets­taxeringen och är en viss procent av taxeringsvärdet för mark och byggnader. Vilken procentsats ­beror på vilket slags fastighet det är. För fastighetsavgiften gäller dessutom särskilda takbelopp (se mer om detta längre fram).

Vad är fastighetsavgiften för 2020?

Fastighetsavgiften för 2020. Fastighetsavgift för 2020 som avser inkomståret 2019 skall betalas vid deklarationen om 0,75 procent av taxeringsvärdetför dig som äger eller har köpt ett småhus. Det som är den stora skillnaden är det takbelopp som gäller för vilken typ av byggnad som din fastighet avser. Det finns alltså en max fastighetsavgift ...

Hur räknar man ut din fastighetsavgift?

Ett exempel på hur man räknar ut din fastighetsavgift (och om man inte hade haft ett takbelopp): En fastighet har ett taxeringsvärde på 2.250.0000 x 0,0075 = 16.875 kr. Eftersom 16.875 är mer än takbeloppet på 8049 betalas i detta fall endast 8.049 kr i fastighetsavgift.

Vad är en fastighetsavgift för småhus?

Fastighetsavgift 2020 småhus. Ett småhus kan räknas som kan till exempel vara en villa, ett radhus eller ett fritidshus. Även obebyggda tomter som skall bebyggas med småhus räknas som småhusfastigheter och skall betalas en fastighetsavgift för. 0,75 procent av taxeringsvärdet, men aldrig mer än 8 049 kr

Vad är fastighetsavgift och fastighetsskatt?

Fastighetsavgift och fastighetsskatt avser alltså samma avgift eftersom man 2008 valde att avskaffa den. Avgiften eller skatten finns förifylld i din inkomstdeklaration. Du behöver därför inte betala fastighetsavgiften seperat utan den ingår i din slutgiltiga skatteberäkning.

Vad är fastighetsavgift och fastighetsavgift?

 • Fastighetsskatt & fastighetsavgift är den skatt som man betalar till staten eller kommunen varje år när man äger en fastighet. ... Fastighetsavgiften/skatten är 0,75% av fastighetens taxeringsvärde, upp till ett maxbelopp som 20 kr. Dessa förutsättningar gäller för vanliga hus/villor/småhus.

Vad är fastighetsavgiften för småhus?

 • Fastighetsavgiften/skatten är 0,75% av fastighetens taxeringsvärde, upp till ett maxbelopp som 20 kr. Dessa förutsättningar gäller för vanliga hus/villor/småhus. Cirka hälften av alla småhusägare betalar i dagens läge maxbeloppet.

Vad är fastighetsavgiften för 2020?

 • Fastighetsavgiften för 2020. Fastighetsavgift för 2020 som avser inkomståret 2019 skall betalas vid deklarationen om 0,75 procent av taxeringsvärdetför dig som äger eller har köpt ett småhus. Det som är den stora skillnaden är det takbelopp som gäller för vilken typ av byggnad som din fastighet avser. Det finns alltså en max fastighetsavgift ...

Vad är fastighetsavgift och fastighetsskatt?

 • Fastighetsavgift och fastighetsskatt avser alltså samma avgift eftersom man 2008 valde att avskaffa den. Avgiften eller skatten finns förifylld i din inkomstdeklaration. Du behöver därför inte betala fastighetsavgiften seperat utan den ingår i din slutgiltiga skatteberäkning.