:

Vad är en syntetisk option?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är en syntetisk option?
 2. Vad är en syntetisk aktie?
 3. Hur beskattas syntetiska optioner?
 4. Vad händer när en aktieoption går till lösen?
 5. Vilka material är syntetiska?
 6. Hur beskattas personaloptioner?
 7. Varför blankar man en aktie?
 8. Är det bra att köpa optioner?
 9. Hur mycket kan man förlora när man köper optioner?
 10. När ska man sälja en aktie som går dåligt?
 11. Vad är syntetiska kläder?
 12. Är syntet och polyester samma sak?
 13. Hur mycket kan man tjäna på personaloptioner?
 14. Hur tjänar man pengar på optioner?
 15. Kan man blanka på ISK?
 16. What is a synthetic option?
 17. What if a call option costs more than a synthetic call option?
 18. What is the difference between a synthetic strategy and a replicated strategy?
 19. How can I reduce the risk of a synthetic covered call?
 20. What are synthetic options?
 21. What happens if the price of a synthetic option is not identical?
 22. What if a call option costs more than a synthetic call option?
 23. How can I reduce the risk of a synthetic covered call?

Vad är en syntetisk option?

Högsta förvaltningsdomstolen ger en anställd rätt om beskattningen av syntetiska optioner han förvärvat från sin arbetsgivare. Trots att arbetsgivaren haft rätt att återköpa optionerna till marknadsvärdet om anställningen upphört ska optionen beskattas i inkomstslaget kapital.  

När en anställd förvärvar värdepapper från en arbetsgivare sker beskattning normalt i två steg. Om förvärvet av värdepappret sker till ett lägre pris än marknadsmässig ersättning blir mellanskillnaden beskattad som tjänsteinkomst. Värdeförändringar som uppkommer efter förvärvet beskattas sedan som inkomst av kapital.

Vad är en syntetisk aktie?

Skatterättsnämnden (SRN) har meddelat ett förhandsbesked om syntetiska aktier som har förvärvats med anledning av sökandens tjänst. De syntetiska aktierna har ansetts vara värdepapper vilket innebär att vinst eller förlust vid avyttring ska tas upp i inkomstslaget kapital.

Sökanden vill få besvarat om syntetiska aktier som han erbjuds köpa i X AB där han är anställd ska beskattas enligt kapitalvinstreglerna eller om en värdeökning ska tjänstebeskattas.

Hur beskattas syntetiska optioner?

HFD klargör att syntetiska optioner som är föremål för en återköpsrätt kan behandlas som värdepapper vid beskattningen

Högsta förvaltningsdomstolen (”HFD”) har den 12 december meddelat dom i mål nr 6234-21 som avser ett överklagat avgörande från Kammarrätten i Stockholm, mål nr 513-21, avseende frågan om beskattning av syntetiska optioner som har förvärvats av en anställd, och som är föremål för återköpsrätt för det utgivande bolaget.

Vad händer när en aktieoption går till lösen?

En av parterna har rättigheten att fullfölja avtalet och den andra har skyldigheten. För att få rättigheten betalas en premie. Ex. När du köper en option idag (nu) så ingår du ett avtal om priset

 

Vilka material är syntetiska?

De är material som skapats av mänskligt arbete, vanligtvis mer motståndskraftiga och permanenta än naturliga, som ofta används i industrier för att skapa och tillverka många produkter.

Dessa material har till stor del ersatt naturliga, såsom papperspåsar, för plast, användningen av naturliga tyger för tyger gjorda av samma förening, liksom engångsflaskorna som syns i de flesta av behållarna som brukade vara glas.

Hur beskattas personaloptioner?

Förmånsbeskattning sker när du rent faktiskt utnyttjar optionen till köp av aktier enligt den så kallade personaloptionsbestämmelsen. Det finns inget krav på att aktierna måste säljas för att beskattningstidpunkten ska inträda. Förmånsvärdet består av skillnaden mellan den underliggande aktiens marknadsvärde på utnyttjandedagen och vad du betalar för aktien, lösenpriset.

Försäljning av aktierna redovisar du som vanlig aktieförsäljning under inkomst av kapital och kostnader hänförliga till aktieförsäljningen, exempelvis courtageavgift får dras av på K4-blanketten.  Om förmånen har beskattats under inkomst av tjänst är det beskattade värdet en del av anskaffningsutgiften tillsammans med lösenpriset.

Begreppet personaloptioner finns inte definierat i lagtext. Det innebär att beskattningsreglerna för personaloptioner används på samtliga rättigheter som i sig inte är ett värdepapper utan innebär en rätt att i framtiden få förvärva värdepapper till ett i förväg bestämt lösenpris eller i övrigt på förmånliga villkor.

Varför blankar man en aktie?

Som med alla typer av investeringar finns det både fördelar och nackdelar du bör väga mot varandra. Det finns även vissa risker med blankning att ta hänsyn till innan du investerar.

Fördelen med blankning är att det ger investerare chansen att tjäna pengar även i en nedåtgående marknad. Om du lyckas identifiera bolag vars aktie sjunker i pris, kan du utnyttja detta till din fördel.

Är det bra att köpa optioner?

Optioner är finansiella kontrakt som ger köpare rätten, men inte skyldigheten, att köpa (”köpoption”) eller sälja (”säljoption”) en underliggande tillgång till ett fast pris på ett förutbestämt datum. Köpare betalar en premie för rätten att köpa eller sälja den underliggande tillgången på det förutbestämda datumet och om optionen inte nyttjas när förfallodagen är nådd så går premien förlorad.

Det finns flera anledningar till att optioner är populära handelsinstrument:

 • Ger investerare möjlighet att hantera risker och diversifiera portföljer.
 • Kan användas för att skydda innehav mot marknadsnedgångar.
 • Tillåter investerare att spekulera på marknader som i andra fall kan vara svårare att spekulera på, till exempel oljemarknader eller ädelmetaller.
 • Ger investerare möjlighet att dra nytta av marknadsrörelser utan att äga de underliggande tillgångarna.

Hur mycket kan man förlora när man köper optioner?

Hör du till dem som inte tittat närmare på optioner ännu – eller som omedelbart associerar optioner med något riskfyllt och komplicerat? I så fall har du all anledning att läsa vidare, för min erfarenhet säger mig att det är få som känner till helheten och möjligheterna som faktiskt finns med dessa instrument – eller vad sägs om att exempelvis kunna:

 • Skapa en avkastning inte bara i en uppåtgående marknad utan även att ha möjlighet att göra det i en nedåtgående eller i en stillastående marknad.
 • Skydda ett innehav, det vill säga att minska sin risk och försäkra sig mot nedgångar.
 • Skapa smarta kombinationer av optioner som passar just din uppfattning och därigenom ha möjlighet att maximera avkastningen vid rätt marknadstro.
 • Skapa en hävstångseffekt, som innebär att en liten insats kan leda till en mycket hög procentuell avkastning.
 • Planera aktieköp eller aktieförsäljningar med hjälp av optioner och därigenom ha en möjlighet till mer fördelaktiga priser eller till en extra avkastning.

En option är synonymt med en rättighet, så den som äger en aktieoption har en rättighet som är knuten till en speciell aktie. Det finns två typer av optioner, köpoptioner och säljoptioner, så det handlar alltså om rättigheten att få köpa – eller att få sälja – en underliggande aktie till ett förutbestämt pris och under en förutbestämd tidsperiod.

Det här förutbestämda priset kallas för lösenpris (det finns många olika lösenpriser att välja bland) och den förutbestämda tiden kallas för optionens löptid. Även här finns det mycket att välja bland, allt ifrån en vecka till upp till flera år.

En option är med andra ord ett avtal mellan två parter om en framtida affär. Denna affär görs upp idag där priset bestäms men bytet av aktier (affären) görs i framtiden. Detta påminner mycket om terminer, med skillnaden att i optioner så finns det en premie. Köparen (den som köper en köpoption eller köper en säljoption) betalar en premie och har därmed en rättighet att eventuellt nyttja optionens villkor.

När ska man sälja en aktie som går dåligt?

Den främsta anledningen till det senaste humörskiftet på börserna var nya inflationssiffror från USA som var värre än förväntat. Det gjorde att räntorna steg och trissade upp förväntningarna på centralbankens åtstramningar än mer. Mindre än en vecka efter inflationssiffrorna, höjde Federal Reserve räntan med 0,75 procentenheter. En så stor räntehöjning har inte Fed gjort sedan 1994 och det kan jämföras med ”vanliga” räntehöjningar som brukar vara 0,25 procentenheter åt gången.

Det enkla och uppenbara svaret här är naturligtvis att varken vi eller någon annan vet vad börsens nästa steg kommer att bli. Den centrala frågan för utsikterna är vad som händer med konjunkturen. I och med de stora och snabba räntehöjningar som pågår och väntas från världens centralbanker under det närmaste året, ökar risken för att konjunkturen så småningom viker ned sig.

Vad är syntetiska kläder?

Ull är på många sätt perfekt att använda vid vandring, cykling, och när man ska paddla kajak eller kanot. Det är dock inte bara ull som ull. Ull finns i många olika varianter samt många olika kvaliteter.

Merinoull används flitigt i friluftsvärlden, eftersom det inte kliar som andra typer av ull kan göra, när man har det direkt på huden. Merinoull är dessutom utmärkt till att reglera kroppstemperaturen så att man inte blir för kall eller varm. 

Här är några saker som är värt att veta om ull som baslager:

Är syntet och polyester samma sak?

Ull är på många sätt perfekt att använda vid vandring, cykling, och när man ska paddla kajak eller kanot. Det är dock inte bara ull som ull. Ull finns i många olika varianter samt många olika kvaliteter.

Merinoull används flitigt i friluftsvärlden, eftersom det inte kliar som andra typer av ull kan göra, när man har det direkt på huden. Merinoull är dessutom utmärkt till att reglera kroppstemperaturen så att man inte blir för kall eller varm. 

Här är några saker som är värt att veta om ull som baslager:

Hur mycket kan man tjäna på personaloptioner?

En option innebär en rätt att i framtiden köpa en aktie för ett i förväg bestämt pris. Om du får optionen i samband med en anställning klassas det i vanliga fall som en personaloption, vilket medför särskilda skatteregler. Skattemässigt finns det två olika typer av optioner, de som klassificeras som personaloptioner respektive värdepapper. En personaloption definieras genom att den är villkorad. Definitionen är inte glasklar, utan en bedömning görs från fall till fall. Skatteverket har uttalat att dessa villkor är typiska för en personaloption:

 • Den anställde kan inte sälja optionen
 • Optionen har en viss intjänandetid 
 • Optionsmöjligheten försvinner eller begränsas om anställningen upphör

Optioner som inte kan bedömas vara personaloptioner klassificeras som värdepapper. Till exempel teckningsoptioner, ett värdepapper som ger innehavaren rätt att köpa en nyemitterad aktie till ett visst pris under en bestämd tid. Den största skillnaden mellan personaloption och värdepapper ligger i beskattningstidpunkten för arbetsgivaren och dig som anställd. Personaloptioner beskattas när du utnyttjar optionens möjlighet att köpa aktier.

Hur tjänar man pengar på optioner?

 • Priset på optionen / premien = det pris köparen betalar till utfärdaren för optionen
 • Lösendatum = det datum då optionen går till lösen
 • Lösenpris = det pris som som köparen har rätt att köpa eller sälja den underliggande tillgången till

Exempel 1: Köpa en köpoptionVolvos aktie står i 115 kr i detta exempel. Du köper 1 st köpoption med Volvo-aktien som underliggande tillgång. – Optionens pris (premien) är 6 kr – Optionen har ett lösenpris 120 kr – Optionens lösendatum är om 1 månad

När du köper optionen dras premien (6 kr x 100 st = 600) kr från ditt konto. Du har alltså satsat totalt 600 kr på denna affär. Du kan inte förlora mer än så, oavsett utfall.

Att köpa optioner är inte särskilt riskfyllt, du vet då exakt hur mycket du kan förlora. Att utfärda optioner är däremot väldigt riskfyllt eftersom förlusterna kan bli oändligt stora. Du riskerar till och med att bli skuldsatt om förlusterna blir så stora så att de överstiger pengarna du har på ditt konto.

Kan man blanka på ISK?

Du kan blanka på en aktie- och fonddepå, andra kontotyper är inte godkända för blankning. För att kunna blanka behöver kontot ha godkänt Ramavtal för värdepapperslån samt godkänt Kreditavtal & Förfogandeavtal. Båda avtalen finns att signera digitalt. Vill du kunna blanka på ett:

What is a synthetic option?

A synthetic option is less affected by the problem of options expiring worthless; in fact, adverse statistics can work in a synthetic's favor because volatility, decay and strike price play a less important role in its ultimate outcome. There are two types of synthetic options: synthetic calls and synthetic puts.

What if a call option costs more than a synthetic call option?

For example, if a call option costs more than the synthetic call option, you can short the call option and buy the synthetic call option and profit. Thank you for readings CFI’s article on synthetic options. If you would like to learn about related concepts, check out CFI’s other resources:

What is the difference between a synthetic strategy and a replicated strategy?

Typically, the strategy being replicated will involve multiple options positions and the synthetic strategy will use a combination of stocks and options. The opposite can also be true, with the strategy being replicated involving a combination of stocks and options and the synthetic strategy using multiple options positions.

How can I reduce the risk of a synthetic covered call?

It is possible to reduce the risk of the synthetic covered call by buying an out of the money put when initiating the trade. This turns the trade into a bull put spread which, as a covered rather than naked position, has a much lower broker margin requirement. It does, however, reduce the net premium earned which may be significant.

What are synthetic options?

 • Synthetic options are portfolios or trading positions holding a number of securities that when taken together, emulate another position. The payoff of the emulated, synthetic position and the actual position should, in theory, be identical. If the prices for these two are not identical then an arbitrage opportunity would exist in the market.

What happens if the price of a synthetic option is not identical?

 • The payoff of the emulated, synthetic position and the actual position should, in theory, be identical. If the prices for these two are not identical then an arbitrage opportunity would exist in the market. Assessing synthetic options can be used to determine what the price of a security should be.

What if a call option costs more than a synthetic call option?

 • For example, if a call option costs more than the synthetic call option, you can short the call option and buy the synthetic call option and profit. Thank you for readings CFI’s article on synthetic options. If you would like to learn about related concepts, check out CFI’s other resources:

How can I reduce the risk of a synthetic covered call?

 • It is possible to reduce the risk of the synthetic covered call by buying an out of the money put when initiating the trade. This turns the trade into a bull put spread which, as a covered rather than naked position, has a much lower broker margin requirement. It does, however, reduce the net premium earned which may be significant.