:

Vad är värdepappershandel?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är värdepappershandel?
 2. Vem övervakar värdepappershandel?
 3. Vad är skillnaden på värdepapper och aktier?
 4. Vad finns det för värdepapper?
 5. Får man inte köpa 1 aktie?
 6. Hur deklarerar man värdepapper?
 7. Hur redovisar man värdepapper?
 8. Hur fungerar värdepapper?
 9. Är det bättre att spara i aktier eller fonder?
 10. Måste man deklarera värdepapper?
 11. Är ISK värdepapper?
 12. Kan man förlora allt på aktier?
 13. Kan man bli tvingad att sälja sina aktier?
 14. Hur deklarerar jag värdepapper?
 15. Är det bra att spara i ISK?

Vad är värdepappershandel?

Värdepapper är ett samlingsbegrepp för fysiska dokument, eller dess digitala motsvarigheter, med ett värde. Exempel på värdepapper är aktier, fonder och obligationer.

Ett värdepapper är ett bevis på att du äger en tillgång som du kan handla med. Det finns olika typer av värdepapper. Fonder, aktier, räntebevis, obligationer, derivat, optioner, terminer, certifikat och warranter är några exempel. Aktier och fonder är den vanligaste formen av värdepapper. En aktie är en ägarandel i ett aktiebolag som ger aktieägaren rätt till eventuell utdelning och rätt att rösta på företagets bolagsstämma. En fond är en sammansättning av olika värdepapper, till exempel aktier, obligationer och räntebärande värdepapper. Det finns tre typer av fonder: räntefond, aktiefond och blandfond. Det går att investera i värdepapper via olika plattformar och depåer, till exempel aktiemäklare, fondförvaltare, banker och särskilda banker inriktade mot aktiehandel. Du handlar med och bevarar dina värdepapper på ett konto. Det finns flera olika konton att välja mellan och några exempel på konton för handel med värdepapper är värdepappersdepå, investeringssparkonto och kapitalförsäkring. Som regel ska skatt betalas på vinsten vid försäljning av värdepapper. Investeringssparkonto och kapitalförsäkring schablonbeskattas dock automatiskt, vilket underlättar handeln med värdepapper.

Vem övervakar värdepappershandel?

I övervakningen tillämpar Riksbanken CPMI-Ioscos internationella principer för en säker och effektiv infrastruktur. För vissa typer av finansiella infrastruktursystem har de internationella principerna i stor utsträckning även införts i lag. Dessa system får löpande tillsyn bland annat genom internationella samarbetsarrangemang som Riksbanken deltar i. Men Riksbanken ser samtidigt till att systemen uppfyller de delar av de internationella principerna som inte täcks av lagen.

När Riksbanken har beslutat att ett finansiellt infrastruktursystem ska stå under övervakning innebär det att Riksbanken förväntar sig att systemet lever upp till CPMI-Ioscos internationella principer. Att efterleva principerna innebär, till exempel, att offentliggöra information i enlighet med CPMI-Ioscos Disclosure Framework, åtminstone vartannat år, eller oftare om systemet har genomgått stora förändringar.

Principerna är dock minimikrav. Specifika särdrag för den svenska marknaden kan göra att Riksbanken behöver ställa ytterligare krav. När Riksbanken anpassar kraven till de svenska förhållandena motiveras detta i analysen och i bedömningen av enskilda system. Att stå under övervakning innebär även regelbunden och ad hoc-rapportering till Riksbanken och regelbundna möten.

Riksbanken beslutade 2012 att tillämpa dessa principer i sin övervakning. Detta beslut uppdaterades 2018.

Vad är skillnaden på värdepapper och aktier?

En aktie är en ägarandel i ett bolag medan en fond är en samling av olika aktier, ränteinstrument eller obligationer. Om du investerar i en aktie äger du en del av det bolag du har investerat i. När du investerar i fonder blir du i stället indirekt delägare i de olika bolag som ingår i fonden. Oavsett om du sparar i fonder eller aktier tar du som investerare del av företagens framgångar och motgångar. Det innebär att dina värdepapper kan stiga och sjunka i värde i takt med bolagens utveckling.

Som med allt annat finns det både för- och nackdelar med dessa sparformer. Här listar vi några av de mest betydande fördelarna och nackdelarna med fonder och aktier.

Vad finns det för värdepapper?

När ett företag vill att dess aktier ska börja handlas på en börs ansöker företaget om att få noteras. Ett börsnoterat företag är alltså ett företag vars aktier handlas på en börs. Förarbetet inför en notering innebär att man går igenom stora delar av företagets verksamhet för att ta reda på om det lever upp till de krav som ställs.

Företaget Nasdaq driver en nordisk börs under namnet Nasdaq Nordic. Den svenska listan på den nordiska börsen kallas oftast enklast för Stockholmsbörsen. Nordic Growth Market driver en börs som heter NGM Equity. Burgundy är en börs som ägs av nordiska banker och aktiemäklarfirmor. Av dessa är Stockholmsbörsen den överlägset största med flest noterade bolag och störst omsättning.

Får man inte köpa 1 aktie?

Detta beteende kallas ibland för ”enpetare” och är samlingsbegreppet för den typ av handel där någon med små poster försöker påverka prisbilden eller betalkursen för ett värdepapper. Beteendet innebär att någon vid upprepade tillfällen köper eller säljer en post om en enda aktie för att ”peta upp” eller” peta ner” betalkursen. Det behöver i och för sig inte nödvändigtvis bara gälla köp av en enda aktie utan all typ av handel där man med små medel försöker påverka prisbilden.

Att lägga matchande köp- och säljorder i marknaden och på så sätt åstadkomma en affär där du är både köpare och säljare är ett beteende som kan utgöra marknadsmissbruk då det kan ge andra investerare en felaktig bild av ett värdepappers egentliga pris och omsättning.

Hur deklarerar man värdepapper?

De flesta värdepapper redovisar du på bilaga K4, men det finns några undantag. I tabellen ser du vilken bilaga och vilket avsnitt som gäller för olika värdepapper.

Värdepapper

Hur redovisar man värdepapper?

När du rett ut vilken typ av aktier bolaget äger finns några andra frågor att ställa sig:

Hur fungerar värdepapper?

Värdepapper är ett samlingsbegrepp för fysiska eller digitala dokument med ett värde. Ofta används begreppet för instrument som aktier, fonder, derivat och obligationer som handlas på en börs även om långt ifrån alla värdepapper är noterade. 

Är det bättre att spara i aktier eller fonder?

Att spara i aktier är en populär sparform och har historiskt sett varit ett bra sätt att få avkastning om du har en längre sparhorisont. 

En aktie är en ägarandel i ett bolag som är noterat på börsen. Aktien ger ägaren rätt till eventuell utdelning från bolagets vinst och rösträtt på bolagets årsstämma, det vill säga möjlighet att påverka bolagets framtid. Avkastningen beror främst på två saker: aktiens värdeförändring och om bolaget delar ut en del av sin vinst, det vill säga ger en aktieutdelning. Framtida förväntningar är det som främst styr aktiekursens utveckling, och aktiebolagets förmåga att skapa vinst är det som styr hur höga utdelningarna kan bli. Det är alltså mycket som kan påverka en akties värde, och att det snabbt kan gå upp och ner. 

Måste man deklarera värdepapper?

Vi på Skandia vill hjälpa dig och har därför sammanställt de vanligaste frågorna vi får i deklarationstider.

Skandia är skyldig att lämna kontrolluppgifter till Skatteverket enligt "Lagen om kontrolluppgiftsskyldighet". Denna skyldighet är ofta sammankopplad med den beskattning/deklaration som du ska lämna men inte alltid. Att vi lämnar kontrolluppgift är inte detsamma som att du ska deklarera eller betala skatt för det vi rapporterat.

Är ISK värdepapper?

 • Vid bolagshändelser (emissioner och dylikt) skickar vi ett brev till dig. Om du inte svarar försöker banken i normalfallet sälja rätterna, förutsatt att det är möjligt.
 • Vid nyemissioner kan du svara via Teckna-knapp i internetbanken.
 • Dina värdepapper är registrerade på en depå i banken (vilket innebär att värdepapperen är förvaltarregistrerade). Så om du vill delta på årsstämmor eller omröstningar måste aktierna omregistreras, kontakta då banken så hjälper vi dig. Därefter ska du anmäla dig till bolaget.

Kan man förlora allt på aktier?

En akties pris rör sig vanligen varje dag under börsens öppettider. Priset kan falla till en lägre nivå än du köpte för, det innebär dock ingen förlust förens du väljer att sälja dina aktier. Om priset faller så kommer du se röda siffror på ditt aktiekonto och det är inte ovanligt att aktier kan under vissa perioder falla ganska mycket och under en längre tid.

Om du tror på företaget och du bestämt dig för att spara långsiktigt så ska du inte i panik sälja bara för att det visar röda siffror just nu. Det är först när du måste använda dina pengar som du behöver sälja av, annars kan du fortsätta och äga aktierna med förhoppningen om att de kan öka i pris.

Om du inte längre tror på företagets framtidsutsikter så kan det ligga till grund för en försäljning.

Kan man bli tvingad att sälja sina aktier?

2. Delägarna har även rätt att få inflytande i bolagets verksamhet. Denna rätt utgörs dels av en rätt att delta på bolagsstämman, dels en rätt att rösta på bolagsstämman. För att detta ska fungera i praktiken finns det flertalet regler om kallelse till stämma och liknande. På bolagsstämman krävs majoritet för att ett beslut ska gå igenom.

Mot bakgrund av att alla delägare ska behandlas lika i ett aktiebolag finns det enligt huvudregeln ingen rättslig möjlighet reglerad i lag att tvinga ut en delägare i ett aktiebolag. En delägare kan alltså göra ganska mycket som andra aktieägare inte uppskattar utan att riskera att tvingas lämna aktiebolaget.

Hur deklarerar jag värdepapper?

Hur deklarerar du aktier? Hur beskattas de? Vad är skillnaden mellan a- och b-aktier? Och hur kommer du igång med ditt aktiesparande? Frågorna kan vara många när man ska börja spara i aktier. För att hjälpa dig så har vi samlat några av de vanligaste frågorna och svaren. Få en flygande start!

En aktie är en andel i ett företag. Aktiekapitalet är ägarnas egen insats och bolagets finansiella plattform. Om företaget går bra får aktieägarna del i vinsten i förhållande till sin insats i form av utdelning och genom att kvarhållna vinster i bolaget ökar företagets och därmed aktiernas värde. Vad är en aktie?

Är det bra att spara i ISK?

 • Billig sparform om du väljer fonder med låg avgift. Själva ISK-kontot är vanligtvis kostnadsfritt, men du får betala andra avgifter beroende på vilket sparande du väljer att ha på ditt ISK-konto.
 • Fonder och aktier kan säljas och bytas utan att du behöver betala skatt på vinsten. I stället betalar du varje år en skatt på värdet av ditt sparande, en så kallad schablonskatt. Skatten som ska betalas ordnar din bank med, det står alltså förtryckt i din deklaration.
 • Ett ISK sparande kan vara ett bättre alternativ för långsiktigt sparande än att spara direkt i fonder och aktier på grund av en lägre förväntad skatt.
 • Försäljningar av värdepapper behöver inte deklareras.
 • Värdepapper och pengar som du har på investeringssparkontot omfattas av investerarskyddet och insättningsgarantin.