:

När har man rätt till koncernbidrag?

Innehållsförteckning:

  1. När har man rätt till koncernbidrag?
  2. Hur stort koncernbidrag får man lämna?
  3. När får man inte lämna koncernbidrag?
  4. Hur ska koncernbidrag redovisas?
  5. Vem får ge koncernbidrag?
  6. Kan man lämna koncernbidrag löpande under året?
  7. Varför lämnar man koncernbidrag?
  8. Är koncernbidrag skattefritt?
  9. Vad är det för skillnad på koncernbidrag och utdelning?
  10. Hur bokförs ett koncernbidrag?

När har man rätt till koncernbidrag?

En koncern är en ekonomisk konstellation mellan självständiga företag i syfte att samordna verksamheterna som ingår. Moderföretag och dotterföretag utgör tillsammans en koncern. Definitionen av ett dotterföretag är att moderföretaget ska ha bestämmande inflytande. 

En koncern uppstår i normalfallet när ett moderbolag innehar mer än 50 % av rösterna i dotterbolaget antingen direkt eller indirekt.

Ett koncernförhållande kan bara uppstå mellan juridiska personer. Om en privatperson ensam äger två bolag uppstår alltså inget koncernförhållande mellan bolagen även om de är närstående genom sitt ägarförhållande. 

Hur stort koncernbidrag får man lämna?

Skattemässigt måste du pröva om koncernbidrag kan ­lämnas avdrags­gillt eller inte (se nedan). Civilrättsligt måste du pröva om koncern­bidrag kan lämnas med hänsyn till reglerna om vinst­utdelning. När det rör sig om koncernbidrag som motsvarar avdragsgilla driftskostnader är det normalt inga problem. Då rör det sig ju om affärsmässiga rörelsekostnader och inte om skattemässiga koncern­bidrag.

Koncernbidrag som däremot är vederlagsfria överföringar måste du pröva mot reglerna om utdelning.

När får man inte lämna koncernbidrag?

Koncernbidrag kan lämnas mellan moderföretag och dotterföretag samt mellan dotterföretag.

Moderföretag är ett svenskt företag som äger mer än 90 procent av andelarna i ett svenskt aktiebolag eller i en svensk ekonomisk förening. Moderföretag kan vara aktiebolag, ekonomisk förening, sparbank, ömsesidigt försäkringsbolag, stiftelse eller ideell förening. För stiftelse och ideell förening gäller att den inte får vara så kallat. inskränkt skattskyldig, till exempel en idrottsförening.

Dotterföretag är det företag som ägs av ett moderföretag.. Dotterföretag kan vara ett svenskt aktiebolag eller en svensk ekonomisk förening.

Hur ska koncernbidrag redovisas?

27 feb. 2023

Koncernbidrag är överföring av likvida medel mellan koncernföretag för att utjämna det skattemässiga resultatet. Det kan ges mellan moderföretag och helägda dotterföretag samt mellan helägda dotterföretag inom en koncern. Koncernbidrag klassificeras som bokslutsdispositioner och är skattemässigt avdragsgilla för givaren och skattepliktiga för mottagaren. För att lämna koncernbidrag krävs vissa förutsättningar och det behöver inte återföras i framtiden. Endast vissa företag får ge eller ta emot koncernbidrag inom en svensk koncern.

Vem får ge koncernbidrag?

Koncernbidrag kan lämnas mellan moderföretag och dotterföretag samt mellan dotterföretag.

Moderföretag är ett svenskt företag som äger mer än 90 procent av andelarna i ett svenskt aktiebolag eller i en svensk ekonomisk förening. Moderföretag kan vara aktiebolag, ekonomisk förening, sparbank, ömsesidigt försäkringsbolag, stiftelse eller ideell förening. För stiftelse och ideell förening gäller att den inte får vara så kallat. inskränkt skattskyldig, till exempel en idrottsförening.

Dotterföretag är det företag som ägs av ett moderföretag.. Dotterföretag kan vara ett svenskt aktiebolag eller en svensk ekonomisk förening.

Kan man lämna koncernbidrag löpande under året?

Koncernbidrag kan lämnas mellan moderföretag och dotterföretag samt mellan dotterföretag.

Moderföretag är ett svenskt företag som äger mer än 90 procent av andelarna i ett svenskt aktiebolag eller i en svensk ekonomisk förening. Moderföretag kan vara aktiebolag, ekonomisk förening, sparbank, ömsesidigt försäkringsbolag, stiftelse eller ideell förening. För stiftelse och ideell förening gäller att den inte får vara så kallat. inskränkt skattskyldig, till exempel en idrottsförening.

Dotterföretag är det företag som ägs av ett moderföretag.. Dotterföretag kan vara ett svenskt aktiebolag eller en svensk ekonomisk förening.

Varför lämnar man koncernbidrag?

Koncernbidrag är en överföring mellan företag i en koncern med syfte att utjämna resultatet mellan företagen.

En koncern består av ett moderbolag och ett eller flera dotterbolag. I Sverige utgör en koncern inte ett eget skattesubjekt utan i stället utgör varje bolag i koncernen egna skattesubjekt.

Koncernbidrag är en metod som används i många koncerner för att beskatta koncernens totala resultat om vissa av bolagen går med vinst och en del av bolagen går med förlust. Därmed kan vinster och förluster inom en koncern utjämnas genom överföringar mellan moderbolag och dotterbolag, eller mellan dotterbolagen.

Är koncernbidrag skattefritt?

Koncerner som består av minst ett moderbolag och ett dotterbolag kan göra en resultatutjämning mellan bolagen, om man gör ett positivt resultat i det ena bolaget och går med förlust i det andra. På så sätt kan man få ner den sammanlagda skatten i koncernen.

Ett villkor för att använda koncernbidrag är att moderbolaget måste äga mer än 90 procent av andelarna i dotterbolaget under hela beskattningsåret. Det kan vara bra att tänka på om man släpper in minoritetsägare i bolaget.

Koncernbidrag är avdragsgilla för det givande bolaget och skattepliktiga för det mottagande bolaget. Ett bolag kan både ta emot och ge koncernbidrag under samma år. Det är en bra idé att göra bokslut för båda bolagen samtidigt för att få en optimal beskattning. Reglerna är komplicerade och om du planerar att göra avdrag för koncernbidrag i år kan det vara bra att ta hjälp av en rådgivare. Tänk på att koncernbidrag behöver bokas som en bokslutsdisposition innan du stänger böckerna.

Vad är det för skillnad på koncernbidrag och utdelning?

In addition to cookies that are strictly necessary to operate this website, we use the following types of cookies to improve your experience and our services: Functional cookies to enhance your experience (e.g. remember settings), and Performance cookies to measure the website's performance and improve your experience., and Marketing/Targeting cookies, which are set by third parties with whom we execute marketing campaigns and allow us to provide you with content relevant to you.

We have detected that Do Not Track/Global Privacy Control is enabled in your browser; as a result, Marketing/Targeting cookies, which are set by third parties with whom we execute marketing campaigns and allow us to provide you with content relevant to you, are automatically disabled.

Hur bokförs ett koncernbidrag?

Koncernbidrag är bokslutsdispositioner som under vissa förutsättningar får lämnas och erhållas av koncernföretag, detta för att utjämna det skattemässiga resultatet mellan koncernföretag i en koncern.

Koncernbidrag får lämnas mellan ett moderföretag och ett helägt dotterföretag samt mellan helägda dotterföretag inom en koncern. Ett koncernbidrag innebär att likvida medel överförs mellan koncernföretag och ett koncernbidrag får inte avse ersättning för att förvärva eller bibehålla inkomster.