:

Vilken sjuk och hälsovård är avdragsgill?

Innehållsförteckning:

 1. Vilken sjuk och hälsovård är avdragsgill?
 2. Vilka försäkringar är avdragsgilla?
 3. Vilka kostnader kan man ta på företaget?
 4. Kan arbetsgivare betala läkarbesök?
 5. Vad räknas som hälsovård?
 6. Vad ingår i hälsovård?
 7. Vad är avdragsgillt Skatteverket?
 8. Vad är avdragsgillt för privatpersoner?
 9. Måste man ha kvitton för avdrag?
 10. Kan företaget betala middag?
 11. Kan jobbet neka läkarbesök?
 12. Har man rätt att få ledigt för läkarbesök?
 13. Vilka 7 lagar är vi skyldiga att följa inom vård och omsorg?
 14. Vad räknas som friskvård Skatteverket?
 15. Vad är skillnaden på hälsovård och sjukvård?

Vilken sjuk och hälsovård är avdragsgill?

Publicerat 6 april 2018 i kategorin Nyheter

Nu har propositionen som innebär att att privat hälso- och sjukvård ska behandlas på samma sätt som offentligt finansierad vård, landat på riksdagens bord. Förslaget innebär att den anställde ska förmånsbeskattas för all vård, direkt tillhandahållen och/eller via sjukvårdsförsäkring.

Vilka försäkringar är avdragsgilla?

Kostnaden för en sjukvårdsförsäkring är avdragsgill. Det innebär att företag får göra avdrag för kostnaden för försäkringen som de köpt till de anställda.

Efter att förmånsskatten på sjukvårdsförsäkringar infördes i juli 2018 förtydligade Skatteverket i ett ställningstagande att en sjukvårdsförsäkring i regel består till 40% av rehabilitering och förebyggande behandling. Den delen är skattefri. Övriga delen av försäkringen ska däremot förmånsbeskattas med 60% och innebär bl.a. kostnader för läkemedel, operation och vård på sjukhus.

Vilka kostnader kan man ta på företaget?

Att bedöma om advokad- och rättegångskostnader är avdragsgilla eller inte kan ofta bli svårt att avgöra. Generellt kan man säga att advokat-, rättegångskostnader och liknande är avdragsgilla om de är kostnader för att öka de skattepliktiga inkomsterna eller minska de avdragsgilla kostnaderna. 

Kostnader för tvister om en verksamhet, t.ex. en tvist om ett företagsköp, är däremot inte avdragsgilla. 

Kan arbetsgivare betala läkarbesök?

En sjukvårdsförsäkring ger dig tillgång till rådgivning, vårdplanering och specialistvård, men också förebyggande insatser och rehabilitering. Den kan också ersätta kostnader för medicin och eftervård.

Antingen din arbetsgivare eller du själv kan teckna en sjukvårdsförsäkring. Många förväxlar sjukvårdsförsäkring med sjukförsäkring. Skillnaden är att en sjukvårdsförsäkring ersätter vården du får om du blir sjuk och exempelvis behöver opereras. En sjukförsäkring däremot ersätter ditt inkomstbortfall när du blir sjukskriven, så att du får upp till 90 procent av din inkomst. Här kan du läsa mer om inkomstförsäkring vid sjukdom. 

Vad räknas som hälsovård?

Det här är en förenklad sammanfattning av några av de mer centrala bestämmelserna i hälso- och sjukvårdslagen, HSL, i syfte att ge en allmän överblick. Sammanfattningen är inte uttömmande och HSL kan även innehålla fler eller mer nyanserade krav. Texten på den här webbsidan ersätter alltså inte texten i lagen.

Vad ingår i hälsovård?

En sjukvårdsförsäkring ger dig tillgång till rådgivning, vårdplanering och specialistvård, men också förebyggande insatser och rehabilitering. Den kan också ersätta kostnader för medicin och eftervård.

Antingen din arbetsgivare eller du själv kan teckna en sjukvårdsförsäkring. Många förväxlar sjukvårdsförsäkring med sjukförsäkring. Skillnaden är att en sjukvårdsförsäkring ersätter vården du får om du blir sjuk och exempelvis behöver opereras. En sjukförsäkring däremot ersätter ditt inkomstbortfall när du blir sjukskriven, så att du får upp till 90 procent av din inkomst. Här kan du läsa mer om inkomstförsäkring vid sjukdom. 

Vad är avdragsgillt Skatteverket?

Om du i samband med representation har kostnader för mat och dryck får du göra avdrag för moms på ett underlag som får vara högst 300 kronor exklusive moms per person och tillfälle. Det innebär att du kan göra avdrag för moms med högst 36 kronor per person om kostnaden enbart gäller mat och alkoholfri dryck, eftersom momsen på dessa varor är 12 procent (12 procent av 300 kronor är 36 kronor).

 • Om kostnaden för mat och dryck eller enbart dryck är högst 300 kronor exklusive moms per person och tillfälle, får du göra avdrag för hela momsen.
 • Om kostnaden överstiger 300 kronor exklusive moms och gäller både mat och alkoholdrycker, ska avdraget beräknas genom en proportionering utifrån de faktiska kostnaderna exklusive moms för mat respektive alkohol. I vissa fall kan du istället välja att beräkna avdraget enligt en schablon.

Vad är avdragsgillt för privatpersoner?

Från och med den 1 juli 2019 kan privatpersoner åter igen få skattereduktion med 25 % för gåvor till godkända gåvomottagare.

Maxbeloppet som du kan få avdrag för inkomståret 2021 är 6 000 kr per år, vilket innebär ett avdrag på som mest 1 500 kr. Du måste ha skänkt minst 200 kr till samma mottagare vid ett och samma tillfälle och minst 2 000 kr under året till en eller flera godkända gåvomottagare. Du ska ha fyllt 18 år senast den 31 december samma år gåvan skänks.

Måste man ha kvitton för avdrag?

Vid ett villaköp tillkommer ofta stora kostnader i form av pantbrev och lagfart. Glöm inte bort att såväl lagfartskostnad som pantbrev är avdragsgillt. Bara detta kan spara dig många tusenlappar.

Kan företaget betala middag?

info

Den här artikeln är publicerad för mer än ett år sedanVar uppmärksam på att lagar och regler ändras med jämna mellanrum. För att vara säker på att du alltid har korrekt och uppdaterad information tillgänglig rekommenderar vi att du abonnerar på något av våra Expertstöd. Jag vill ta steget mot en enklare arbetsvardag!

Kan jobbet neka läkarbesök?

Kan du få ledigt med lön för att göra läkarbesök på arbetstid? Det beror bland annat på vad som står i kollektivavtalet. Här kan du söka på ditt yrke och se vad som gäller för dig.

Om man drabbas av akut sjukdom eller en olycka är det vanligt att man får ledigt med lön för att besöka läkare, barnmorska eller tandläkare. Men inte alltid. Vad som gäller beror på vad som står i kollektivavtalet, ett eventuellt lokalt avtal eller den policy som arbetsgivaren kan ha.

Har man rätt att få ledigt för läkarbesök?

Hej!Jag undrar om man har rätt att gå på vårdbesök på betald arbetstid? Alternativt; Har man rätt till tjänstledigt för vårdbesök?

Vilka 7 lagar är vi skyldiga att följa inom vård och omsorg?

SFS nr: 2010:659 Departement/myndighet: Socialdepartementet Utfärdad: 2010-06-17 Ändrad: t.o.m. SFS 2023:503 Övrig text: Rättelseblad 2014:888 har iakttagits. Rättelsesida 2021:739 har iakttagits. Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet) Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Denna lag syftar till att främja hög patientsäkerhet inom hälso- och sjukvård och därmed jämförlig verksamhet. I lagen finns bestämmelser om    - anmälan av verksamhet m.m. (2 kap.),    - vårdgivarens skyldighet att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete (3 kap.),    - behörighetsfrågor (4 kap.),    - begränsningar i rätten för andra än hälso- och sjukvårdspersonal att vidta vissa hälso- och sjukvårdande åtgärder (5 kap.),    - skyldigheter för hälso- och sjukvårdspersonal m.fl. (6 kap.),    - Inspektionen för vård och omsorgs tillsyn (7 kap.),    - prövotid och återkallelse av legitimation m.m. (8 kap.),    - Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (9 kap.), och    - straffbestämmelser och överklagande m.m. (10 kap.).

Vad räknas som friskvård Skatteverket?

När motionsaktiviteter ersätts via friskvårdsbidrag kan kravet på ”enklare slag” inte tillmätas samma betydelse som när förmånen utges som en naturaförmån. Det innebär att om aktiviteten innehåller någon form av praktisk aktivitet som innebär motion kan arbetsgivaren, via friskvårdsbidraget, skattefritt ersätta den anställda för utlägg för sådan aktivitet. Exempelvis kan friskvårdsbidraget användas för aktiviteter som agility, sportfiske och enduro. Friskvårdsbidraget kan även användas för att bekosta personliga startavgifter i tävlingar som innehåller inslag av motion.

Friskvårdsbidraget kan inte användas för att köpa utrustning eller bekosta personliga medlemsavgifter i föreningar eller andra sammanslutningar.

Friskvårdsbidraget måste erbjudas till hela personalen och inte uppgå till ett belopp överstigande 5 000 kr per anställd och år.

Vad är skillnaden på hälsovård och sjukvård?

Regionerna har det grundläggande ansvaret att erbjuda en god hälso- och sjukvård och tandvård. Kommunerna ansvarar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård för vissa områden.

Kommunal hälso- och sjukvård omfattar vård i form av allt från hemsjukvård, rehabilitering och hjälpmedel till vård och omsorg för personer i vård- och omsorgsboenden. Även boende med särskild service, dagverksamhet, servicebostad samt ibland även vård för personer som har personlig assistans eller personer som får hjälp via socialpsykiatrin. Men regionen ansvarar alltid för den vård som läkare ger.