:

Måste en samfällighet deklarera?

Innehållsförteckning:

 1. Måste en samfällighet deklarera?
 2. Hur deklarera samfällighetsförening?
 3. Är Samfällighetsföreningar skattepliktiga?
 4. Måste en samfällighet vara momsregistrerad?
 5. När är en samfällighetsförening bokföringsskyldig?
 6. Är samfällighet bokföringsskyldig?
 7. Hur ska man deklarera?
 8. Måste man deklarera hobbyverksamhet?
 9. Får Samfällighetsföreningar Elstöd?
 10. Var registreras Samfällighetsföreningar?
 11. Måste en samfällighetsförening betala moms?
 12. Vem äger marken i en samfällighet?
 13. Vem är firmatecknare i en samfällighetsförening?
 14. Får en samfällighet ge böter?
 15. Vem ska lämna deklaration?

Måste en samfällighet deklarera?

Begreppet samfällighet används för att bunta ihop de fastigheter som har andel i en viss egendom. Exempelvis i en by där tolv fastigheter har andel i en gemensam väg. Det är då dessa tolv fastigheter som samfälligheten består av. Samfälligheten har andel i en gemensamhetsanläggning (till exempel en väg eller avloppsanläggning) eller ett markområde (till exempel ett grönområde).

Samfälligheten kan förvaltas antingen via en särskilt bildad samfällighetsförening (föreningsförvaltning) eller direkt av delägarna (delägarförvaltning). I stort sett alla större samfälligheter förvaltas genom föreningsförvaltning. 

Hur deklarera samfällighetsförening?

Föreningen betalar ränta på de lån vi gemensamt har tagit för större utgifter, senast för fibernät och garage. Varje hushåll i föreningen är med och betalar denna ränta som är avdragsgill i den privata deklarationen. Hur mycket den summan uppgår till meddelas särskilt varje år genom meddelande i våra postfack, via nyhetsbrevet, samt under Aktuellt här på hemsidan.

 Till inkomstdeklarationen kan du notera följande under övriga upplysningar:Samfällighetsföreningen Dragonvreten (org.nr 717900 - 2428) har haft räntekostnader som är avdragsgilla i medlemmarnas inkomstdeklaration för 20XX. Min/vår del av räntan uppgår till X kr. Uppgiften är inte införd på den förtryckta deklarationsblanketten utan måste föras in som en ändring i den förtryckta blanketten.

Är Samfällighetsföreningar skattepliktiga?

In addition to cookies that are strictly necessary to operate this website, we use the following types of cookies to improve your experience and our services: Functional cookies to enhance your experience (e.g. remember settings), and Performance cookies to measure the website's performance and improve your experience., and Marketing/Targeting cookies, which are set by third parties with whom we execute marketing campaigns and allow us to provide you with content relevant to you.

We have detected that Do Not Track/Global Privacy Control is enabled in your browser; as a result, Marketing/Targeting cookies, which are set by third parties with whom we execute marketing campaigns and allow us to provide you with content relevant to you, are automatically disabled.

Måste en samfällighet vara momsregistrerad?

Moms i samfällighetsföreningen gäller alla samfällighetsföreningar med en årsomsättning över 80.000 kronor. Det betyder att många av landets samfällighetsföreningar måste både momsregistrera sig och reda ut hur mycket föreningen ska betala i moms. Samtidigt kan samfällighetsföreningen numera dra av moms på sina kostnader. 

Fram tills alldeles nyligen har samfällighetsföreningar legat utanför momssystemet, det är därför vi har publicerat ett ställningstagande i frågan, eftersom Skatteverkets ändrar sin linje och gör en anpassning till EU-rätten, säger Pia Kjell, rättslig expert i momsfrågor på skatteverket, och fortsätter: 

När är en samfällighetsförening bokföringsskyldig?

Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För samfälligheter gäller Lagen om förvaltning av samfälligheter, den kan du se i sin helhet (här).

Är samfällighet bokföringsskyldig?

Nedanstående gäller även för viltvårdsområdes- och fiskevårdsområdesföreningar.

En samfällighetsförening kan vara bokföringsskyldig enligt 2 kap. bokföringslagen När samfällighetsföreningar är bokföringsskyldiga, vad bokföringsskyldigheten innebär och hur den löpande bokföringen ska avslutas beskrivs i informationsskriften Ideella föreningar m.fl. – Bokföringsskyldighet och hur den löpande bokföringen ska avslutas.

Hur ska man deklarera?

När du ska deklarera aktieaffärer gjorda i en depå ska du först räkna fram om du gjort en vinst eller förlust. Det beräknar du genom att ta försäljningspriset - omkostnadsbeloppet = vinst eller förlust.

För att räkna fram omkostnadsbeloppet finns två metoder: genomsnittsmetoden och schablonmetoden. Kortfattat kan man säga att genomsnittsmetoden innebär att du skattar för den faktiska vinsten medan schablon­metoden är en beräkning av skatten på ett fiktivt värde. Även om du känner till det verkliga omkostnads­beloppet får du använda schablon­metoden om du vill. Det är förmånligare att använda schablon­metoden om dina aktier har ökat mer än 400 procent i värde.

Vinsten eller förlusten ska du sedan deklarera i något som kallas en K4-blankett. Om du sålt aktier från en depå under året kommer det stå på din deklaration att du ska fylla i en kompletterande K4-blankett. Om du gjort en förlust kan du kvitta den mot de aktier du sålt med vinst under året. När du deklarerar dina aktier brukar detta räknas ut automatiskt av Skatteverket. De har mer information om hur du kvittar förluster mot vinster (Skatteverket).

Måste man deklarera hobbyverksamhet?

Om du har flera hobbyverksamheter beskattas dessa var för sig. De kan alltså inte kvittas mot varandra. Hobbyverksamhet kan inte heller kvittas mot näringsverksamhet. Det är dock ovanligt att någon har både hobby- och näringsverksamhet samtidigt. I så fall måste de vara inom skilda områden, exempelvis biodling och hästverksamhet.

Om din hobbyverksamhet ger överskott ska du betala egenavgifter på nettovinsten (intäkter minus kostnader).

Får Samfällighetsföreningar Elstöd?

SFS nr: 2023:233 Departement/myndighet: Klimat- och näringslivsdepartementet RSE Utfärdad: 2023-05-08 Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet) Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Denna förordning innehåller bestämmelser om stöd till företag för att mildra effekterna av höga elpriser (elstöd).

Var registreras Samfällighetsföreningar?

Begreppet samfällighet används för att bunta ihop de fastigheter som har andel i en viss egendom. Exempelvis i en by där tolv fastigheter har andel i en gemensam väg. Det är då dessa tolv fastigheter som samfälligheten består av. Samfälligheten har andel i en gemensamhetsanläggning (till exempel en väg eller avloppsanläggning) eller ett markområde (till exempel ett grönområde).

Samfälligheten kan förvaltas antingen via en särskilt bildad samfällighetsförening (föreningsförvaltning) eller direkt av delägarna (delägarförvaltning). I stort sett alla större samfälligheter förvaltas genom föreningsförvaltning. 

Måste en samfällighetsförening betala moms?

Skatterättsnämnden slog den 21 februari fast att samfällighetsföreningar är momspliktiga när den tillhandahåller tjänster till sina medlemmar mot ersättning. Beslutet ändrar en äldre praxis som hittills varit gällande sedan urminnes tider.

Skatterättsnämnden delar därmed Skatteverkets ställningstagande från den 15 februari 2022 om att en samfällighetsförening som tillhandahåller tjänster mot ersättning är en ekonomisk person som är momspliktig. Skatteverkets omprövning av praxis skedde efter en vägledande dom i Europa-domstolen (WEG Tevesstraße, C‑449/19, EU:C:2020:1038).

Vem äger marken i en samfällighet?

 • mark som har lämnats oskiftad
 • gemensam ägovidd
 • häradsallmänningar
 • allmänningsskogar 
 • besparingsskogar
 • gemensamhetsskog
 • sockenallmänningar
 • samfälld mark
 • fristående samfällda fiske- och vattenområden

Vem är firmatecknare i en samfällighetsförening?

Övrigt/annat

Jag är ny ordförande i en samfällighetsförening med 11 fastighetsägare. Vi ska nu installera en ny avloppsanläggning, beslut taget vid en föreningsstämma, och jag har undertecknat avtalet med entreprenören. Blir jag personligen betalningsansvarig mot entreprenören om någon av föreningens fastighetsägare inte betalar sin del av kostnaden till föreningen?

Får en samfällighet ge böter?

Det gäller hårdare regler om man skall utöka (eller minska) föreningens verksamhetsområde. Det finns ett beslut från lantmäteriet om vad föreningen skall syssla med. Har man ex. "bara" en infartsväg i anläggningsbeslutet. Så kan inte föreningen börja med förvalta ett fibernät, eller en gemensam avloppsanläggning. För sådana förändringar krävs ett ändrat anläggningsbeslut.

Men OM alla medlemmar i föreningen säger ja till ett beslut som går utöver den "lagliga" verksamheten, så finns det ju ingen som kan klaga. Det är ändå vanskligt att fatta sådana beslut, för om det får konsekvenser även för framtiden, så räcker det att en enda medlem klagar på en "olaglig" kostnad under nästa budgetår, så får i princip styrelsen ta den kostnaden privat.

Vem ska lämna deklaration?

Arbetsgivardeklaration ska innehålla information om löner, olika förmåner, arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för de som är anställda i företaget. Lön är normalt en ersättning för arbete som utförts. En förmån är en ersättning som ges på annat sätt än i pengar, exempelvis kostförmån när den anställde inte behöver betala för mat eller bilförmån när företaget betalar för den anställdes bil. Arbetsgivaravgiften är en avgift som används för att täcka kostnader i samhället för bland annat sjukvård, pension och föräldraledighet. Den avdragna skatten är i första hand kommunal skatt som används för att täcka kostnader för kommunen där den anställde bor. Arbetsgivaravgifter och avdragen skatt betalas till Skatteverket.

Arbetsgivardeklaration ska också innehålla information om betalningsmottagare, det vill säga vem som tar emot lön eller förmåner, för samtliga anställda.