:

Är Fackföreningsavgiften avdragsgill?

Innehållsförteckning:

 1. Är Fackföreningsavgiften avdragsgill?
 2. Vilka medlemsavgifter är avdragsgilla?
 3. Hur mycket avdrag kan man göra?
 4. Hur räknar man ut avdrag?
 5. Hur bokför man Fackföreningsavgifter?
 6. Hur bokför man Fackavgift?
 7. Är medlemsavgifter friskvård?
 8. Hur bokför jag medlemsavgifter?
 9. Vilka avdrag har jag rätt till?
 10. Vilka avdrag 2023?
 11. Vad är avdragsgillt för privatpersoner?
 12. När är en kostnad avdragsgill?
 13. Vad ingår i fackföreningsavgiften?
 14. Vad ingår i Fackavgift?
 15. Hur bokför man avdrag?

Är Fackföreningsavgiften avdragsgill?

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att a-kasseavgiften och fackföreningsavgiften bör göras avdragsgilla eller ges skattereduktion, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Vilka medlemsavgifter är avdragsgilla?

Medlemsavgifter till föreningar är normaltsätt inte avdragsgilla. Om föreningen har ett särskilt servicebolag som utför direkta tjänster åt medlemmarna, får du normalt dra av avgiften till servicebolaget (vad som är medlemsavgift och vad som är serviceavgift framgår normalt av fakturan).

Många yrkes- och branschföreningar tar förutom medlemsavgiften ut en särskild serviceavgift för tjänster åt medlemmarna, till exempel medlemstidningar, facklitteratur, kurser, seminarier och konferenser. Om serviceavgiften hålls åtskild från medlemsavgiften, exempelvis genom att den förmedlas genom ett särskilt servicebolag eller på annat sätt faktureras särskilt, är den inte en medlemsavgift. Om tjänsten som föreningen tillhandahåller är av väsentlig betydelse för arbetet, är serviceavgiften för tjänsten en skatte- och avgiftsfri förmån.Anställda kan i sitt arbete vara med i yrkes- eller branschnätverk av olika slag. Tjänster som erbjuds av sådana nätverk i form av information och fortbildning inom det egna yrkesområdet eller för en viss typ av befattningshavare beskattas inte, eftersom det då inte är fråga om medlemsavgifter.

Hur mycket avdrag kan man göra?

Du kan beviljas olika avdrag i beskattningen vilka minskar på skattebeloppet. En del av avdragen gör vi automatiskt för dig men en del ska du deklarera själv.

Hur räknar man ut avdrag?

 • Beräkna kostnaderna enligt det billigaste tillgängliga biljettpriset även om du skulle ha köpt en annan slags biljett eller gjort resorna till exempel med egen bil.
 • Om du har flera alternativ att resa kollektivt, kan exempelvis lika gärna använda tåg eller buss, beräknas avdraget enligt det billigaste alternativet.
 • Det billigaste biljettalternativet är i allmänhet månadsbiljett (med eventuell anslutningsbiljett), 44 resors biljett eller regionbiljett.
 • Om du har arbetat hela året är antalet arbetsmånader i allmänhet 11 eftersom avdrag inte kan göras för semestermånaden.
 • Kom ihåg att också beakta till exempel distansarbete, alterneringsledighet, arbetskommenderingar eller andra situationer som avbryter perioden av resor mellan bostaden och arbetsplatsen. Deklarera resekostnaderna enligt de faktiska resorna.

Exempel: Antti bor i Juva och åker med egen bil till arbetsplatsen i centrum av Varkaus. Den dagliga tur- och returresan mellan hemmet och arbetsplatsen är 100 km. Resekostnader beräknade enligt egen bil skulle uppgå till 6 600 euro per år, men Antti kan inte dra av ett så stort belopp i sin beskattning. Orsaken till det är att Antti skulle ha möjlighet att åka kollektivt mellan Juva och Varkaus.

Du kan dra av resekostnader beräknade enligt användningen av egen bil endast med någon av följande motiveringar:

 • Det finns inga kollektivtrafikförbindelser över huvudtaget.
 • Promenadavståndet i en riktning är sammanlagt minst 3 kilometer. Exempelvis om promenadavståndet hemifrån till hållplatsen är 2 kilometer och avståndet från den hållplats du stiger av till arbetsplatsen också är 2 kilometer är promenadavståndet i en riktning sammanlagt 4 kilometer.
 • Väntetiden (alltså inte resetiden) under en tur-returresa är sammanlagt minst 2 timmar.
 • Din resa börjar eller avslutas mellan kl. 00.00 - 05.00.

Observera att följande grunder inte duger som motivering för avdrag enligt kostnaderna för användningen av egen bil i beskattningen:

Hur bokför man Fackföreningsavgifter?

Hej! Jag har enskild firma och betalde min fackavgift med pengar från företagskontot. Jag skulle precis bokföra detta och sökte i forumet för att få reda på vilket konto jag skulle bokföra det på, då läste jag att detta är en privat utgift som inte skulle ha betalats på företagskontot. Hur löser jag detta? Jag har alltså betalat men inte bokfört än. Mvh, Ebba.

Hur bokför man Fackavgift?

Hej! Jag har enskild firma och betalde min fackavgift med pengar från företagskontot. Jag skulle precis bokföra detta och sökte i forumet för att få reda på vilket konto jag skulle bokföra det på, då läste jag att detta är en privat utgift som inte skulle ha betalats på företagskontot. Hur löser jag detta? Jag har alltså betalat men inte bokfört än. Mvh, Ebba.

Är medlemsavgifter friskvård?

Friskvård är ett samlingsbegrepp för aktiviteter som förebygger och boostar hälsan. Med detta menas enklare aktiviteter med inslag av motion eller för behandling som är avstressande eller motverkar ömhet och stelhet. Du kan också använda det till kostrådgivning och rådgivning i samband med rökavvänjning. För aktiviteter utan inslag av motion, till exempel massage, får aktiviteten kosta maximalt 1 000 kronor per tillfälle för att vara av mindre värde och skattefritt.

Hur bokför jag medlemsavgifter?

Medlemsavgifter till föreningar är inte skattemässigt avdragsgilla kostnader i inkomstdeklarationen och eventuell moms på medlemsavgifter är varken avdragsgill som ingående moms eller som en kostnad.

Föreningar är juridiska personer och kan vara ekonomiska föreningar eller ideella föreningar. Skillnaden mellan en ekonomisk förening och en ideell förening är att en ekonomisk förening har till syfte att främja medlemmarnas ekonomiska intressen medan en ideell förening har ett ideellt ändamål som inte innebär att främja medlemmarnas ekonomiska intressen.

Vilka avdrag har jag rätt till?

Har du inrett ett rum eller del av ett rum hemma för att jobba i har du som regel inte rätt till något avdrag.

Har du hyrt ett rum utanför din bostad kan du ha rätt till avdrag men då krävs att du kan visa att det finns ett behov, att det avser ett kontorsutrymme som är anpassat för arbetsuppgifterna och att du bara får använda rummet till att arbeta i. Du kan då få avdrag med de kostnader du har haft för att hyra rummet.

Vilka avdrag 2023?

– Förra året befarade vi ändrade fåmansföretagsregler, men de har vi inte sett till ännu. Det kan mycket väl bero på det ändrade världsläget och det faktum att vi ännu inte helt har sluppit pandemin. Det hindrar emellertid inte att ägare av fåmansföretag behöver förbereda sig på att fundera över om inte reglerna kommer att bli hårdare vad gäller beskattningen av utdelning. Fortfarande är skattesatsen 20 procent på belopp motsvarande det s.k. gränsbeloppet och på all annan utdelning är skattesatsen samma som för lön i inkomst av tjänst. Vi får se vad som händer det närmaste året.

– Det allra bästa är att själv försöka få tid att sätta sig in i den egna ekonomin och hur man kan planera för en rimlig skatt på de egna inkomsterna. För många företagare med lite enklare förhållanden går det alldeles utmärkt att använda Visma eEkonomi tillsammans med deklarationstillvalet.

– Den företagare som inte tycker sig ha tid med detta kan få många tips genom att anlita en duktig skatterådgivare istället. Det brukar alltid finnas pengar att tjäna på att gå igenom sin egen och företagets skattesituation minst en gång om året.

Vad är avdragsgillt för privatpersoner?

Från och med den 1 juli 2019 kan privatpersoner åter igen få skattereduktion med 25 % för gåvor till godkända gåvomottagare.

Maxbeloppet som du kan få avdrag för inkomståret 2021 är 6 000 kr per år, vilket innebär ett avdrag på som mest 1 500 kr. Du måste ha skänkt minst 200 kr till samma mottagare vid ett och samma tillfälle och minst 2 000 kr under året till en eller flera godkända gåvomottagare. Du ska ha fyllt 18 år senast den 31 december samma år gåvan skänks.

När är en kostnad avdragsgill?

Begreppet avdragsgill används oftast när man pratar om avdragsgill kostnad, och betyder en kostnad som kan dras av från årets resultat i syfte att få skattemässiga fördelar. Avdragsgill innebär alltså att man, genom att göra avdrag, minskar företagets vinst. Detta leder till att även skatten blir lägre. 

Dock finns det regler för vad ett företag kan räkna som avdragsgill kostnad.

Grundregeln är alltid att ett företag endast får avdrag för kostnader som läggs ner för att företaget ska få inkomster. Den avdragsgilla utgiften ska alltså ha en direkt relation till verksamheten i företaget och vara förenlig med företagets verksamhet. Vad som anses vara avdragsgillt i verksamheten och hur stora belopp det rör sig om, avgörs alltid av Skatteverket. Det kan vara utgifter för till exempel dubbel bosättning, representation, julgåvor, tjänsteresor eller friskvård. 

Vad ingår i fackföreningsavgiften?

Mer än hälften av fackavgiften går till a-kassan, den statliga a-kasseavgiften och medlemsförsäkringarna. Resten går till facklig verksamhet lokalt och centralt.

Av de 512 kronorna i vårt exempel ingår a-kassan och a-kasseavgiften på 214 kronor för dem som även är medlem i a-kassan.

Mer än hälften av fackavgiften går till a-kassan, den statliga a-kasseavgiften och medlemsförsäkringarna. Resten går till facklig verksamhet lokalt och centralt.

Av de 512 kronorna i vårt exempel ingår a-kassan och a-kasseavgiften på 214 kronor för dem som även är medlem i a-kassan.

I fackavgiften finns både en fast grundavgift och en procentdel som gör att de som tjänar mer betalar mer. På Kommunals hemsida finns en ”räknesnurra”. Genom att fylla i sin månadsinkomst och vilken avdelning man tillhör så kan man se hur stor fackavgiften blir och vad den används till. Siffrorna för en medlem i Stockholmsavdelningen med 20 000 kr i månaden blev som i gula rutan på nästa sida.

Vad ingår i Fackavgift?

Medlemsavgiften i ett fackförbund kan dras av i beskattningen, eftersom den betraktas som en utgift för inkomstens förvärvande. Detta bygger på att fackförbundet förhandlar fram till exempel kollektivavtal och tar hand om arbetstagarnas rättigheter på arbetsplatsen. Bestämmelser om avdragsrätten för medlemsavgifter till arbetsmarknadsorganisationer och avgifter till arbetslöshetskassor finns i inkomstskattelagen (31 och 95 §). 

 Som arbetsmarknadsorganisationer betraktas organisationer vars huvudsakliga uppgift är att avtala om de villkor som ska tillämpas i arbetsavtal eller anställningsförhållanden och som är bindande för parterna. Skatteförvaltningen listar exempelvis FFC, STTK, Akava och Finskt Näringsliv EK:s medlemsorganisationer som arbetsmarknadsorganisationer. 

 Till exempel förhandlar PAM tillsammans med arbetsgivarorganisationerna fram minimianställningsvillkor i kollektivavtalen inom olika branscher. Dessa villkor tillämpas sedan i företagen och PAM övervakar att de följs. PAM och arbetsgivarorganisationerna ger råd till sina medlemmar om hur avtalen ska följas och löser tvister om de inte kan lösas på arbetsplatsen. 

Hur bokför man avdrag?

Denna deklarationsanvisning följer skattedeklarationen i MinSkatt. Om du deklarerar med en pappersblankett kan rubrikerna och ordningsföljden vara lite olika.

Deklarera inkomsterna och utgifterna utan moms. Om du inte är momsskyldig, ska du emellertid ange utgifterna inklusive moms.