:

Vad räknas som skattefusk?

Innehållsförteckning:

 1. Vad räknas som skattefusk?
 2. Kan man anmäla skattefusk anonymt?
 3. Var går gränsen för skattebrott?
 4. Hur anmäler man misstänkt skattefusk?
 5. Kan man anmäla någon för skattefusk?
 6. Vad får man för straff för skattebrott?
 7. Vem utreder skattebrott?
 8. Hur långt bak i tiden kan Skatteverket granska?
 9. Vad är straffet för skattefusk?
 10. Hur anmäler man anonymt till Skatteverket?
 11. Hur mycket kan man få för penningtvätt?
 12. Hur vet man om man blir granskad av Skatteverket?
 13. Hur gör Skatteverket kontroller?
 14. Kan man anmäla någon till Skatteverket?
 15. Kan man ta ut 100 000 kr i kontanter?

Vad räknas som skattefusk?

Ordlista

Ett brott som innebär att någon medvetet lämnar en felaktig uppgift till Skattemyndigheten, eller låter bli att lämna uppgifter om sina inkomster, vilket leder till att skatten blir för låg.

Kan man anmäla skattefusk anonymt?

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. 

Precis som du skriver så har rådgivaren skrivit att du kan lämna tips anonymt, men att det på Skatteverkets sida anges att den anmälda har rätt att ta del av ditt namn om du angett det. Jag kommer nedan reda ut vad som gäller. 

Var går gränsen för skattebrott?

Generellt om ekonomisk brottslighet (ekobrott)

Ekonomisk brottslighet eller ekobrott är brott av ekonomisk art inom ramen för ett företag eller annan näringsverksamhet. De två vanligaste typerna är bokföringsbrott och skattebrott. På senare år har också penningtvättsbrott blivit allt vanligare.  Ekonomiska brott upptäcks ofta av skatteverket, konkursförvaltare, revisorer eller aktörer som granskar ett företags bokföring och affärer. Ekonomisk brottslighet skiljer sig från övrig brottslighet på så vis att huvudfrågan vanligtvis inte är vem som har begått brottet, utan i stället om den misstänktes agerande faktiskt är att betrakta som brottsligt.

Hur anmäler man misstänkt skattefusk?

Många olika situationer kan uppstå som leder till att man känner att något inte riktigt stämmer. Det är inte lätt att veta vad man bör göra så vi har sammanställt några av de aktiviteter som kan vidtas.

Kontakta Polisen Har du sett eller hört något som du misstänker kan handla om arbetslivskriminalitet. Då är det viktigt att du tipsar polisen. De läser och bedömer alla tips. Om misstankarna är tillräckligt starka startar de en utredning.

Kan man anmäla någon för skattefusk?

Många olika situationer kan uppstå som leder till att man känner att något inte riktigt stämmer. Det är inte lätt att veta vad man bör göra så vi har sammanställt några av de aktiviteter som kan vidtas.

Kontakta Polisen Har du sett eller hört något som du misstänker kan handla om arbetslivskriminalitet. Då är det viktigt att du tipsar polisen. De läser och bedömer alla tips. Om misstankarna är tillräckligt starka startar de en utredning.

Vad får man för straff för skattebrott?

Generellt om ekonomisk brottslighet (ekobrott)

Ekonomisk brottslighet eller ekobrott är brott av ekonomisk art inom ramen för ett företag eller annan näringsverksamhet. De två vanligaste typerna är bokföringsbrott och skattebrott. På senare år har också penningtvättsbrott blivit allt vanligare.  Ekonomiska brott upptäcks ofta av skatteverket, konkursförvaltare, revisorer eller aktörer som granskar ett företags bokföring och affärer. Ekonomisk brottslighet skiljer sig från övrig brottslighet på så vis att huvudfrågan vanligtvis inte är vem som har begått brottet, utan i stället om den misstänktes agerande faktiskt är att betrakta som brottsligt.

Vem utreder skattebrott?

Om du inte sköter bokföringen i din näringsverksamhet, kan det få till följd att det uppstår en fara för att till exempel Skatteverkets skattekontroll försvåras.

Hur långt bak i tiden kan Skatteverket granska?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tror det är Skatteförfarandelagen (2011:1244) 66 kap. 27§ som du eftersöker. I den står att Skatteverket får ompröva ett tidigare beslut om skatt till nackdel för den som beslutet gäller (efterbeskattning), om

Vad är straffet för skattefusk?

I dom den 6 okto­ber 2020 slår Högsta dom­sto­len fast att straff och skat­te­tillägg är en form av sank­tions­ku­mu­la­tion som omfat­tas av bestäm­mel­sen i 29 kap. 5 § första styc­ket 8 brotts­bal­ken. Det för­hål­lan­det att skat­te­tillägg tas ut för en viss gär­ning ska alltså beak­tas vid bestäm­mande av påföljd för samma gär­ning. Eftersom dom­sto­larna sedan skat­te­tilläg­gets infö­rande nor­malt har haft att beakta denna omstän­dig­het inne­bär det emel­ler­tid inte någon änd­ring av tidi­gare påföljds­praxis på områ­det. I den här ana­ly­sen tit­tar JP Info­nets expert Frida Velan­der när­mare på fal­let.    

I tings­rät­ten döm­des FA för tre fall av grovt skat­te­brott och tre fall av bok­fö­rings­brott samt påför­des skat­te­tillägg på cirka 430 000 kro­nor. Tings­rät­ten fann att straff­vär­det mot­sva­rade fäng­else i ett år och bestämde påfölj­den till fäng­else i enlig­het där­med. Tings­rät­ten berörde inte frå­gan om sank­tions­ku­mu­la­tion.

Hur anmäler man anonymt till Skatteverket?

Majoriteten av de som bor i Sverige är folkbokförda på rätt adress och har korrekta uppgifter om identitet och familjerelationer i folkbokföringsregistret. De allra flesta har inga skäl till att vilja ha fel uppgifter i registret.

I vårt arbete med att upprätthålla kvaliteten i folkbokföringsregistret ligger fokus på att kontrollera handlingar och uppgifter vid registreringen. Därutöver gör Skatteverket även kontroller för att upptäcka, utreda och rätta till fel.

Ibland får vi signaler från andra aktörer, exempelvis myndigheter, att det kan finnas felaktiga uppgifter i registret. Skatteverket har möjlighet att göra folkbokföringskontroller utifrån vår egen och andras information.

Hur mycket kan man få för penningtvätt?

Att omvandla pengar från brott till tillgångar som kan redovisas öppet är ett brott. Även så kallad självtvätt är brottsligt, dvs. att tvätta brottsvinster från brott som man själv begått.

Straffansvaret omfattar även den som i näringsverksamhet eller liknande medverkar till åtgärder som kan antas vara vidtagna i syfte att tvätta pengar.

Rättsväsendet har rätt att under vissa omständigheter förverka pengar och andra tillgångar, till exempel bilar och smycken, som är köpta för pengar som kommer från brottslig verksamhet. Pengarna behöver inte knytas till ett specifikt brott för att kunna förverkas, utan det kan räcka med att personen kan kopplas till brottslig verksamhet.

Hur vet man om man blir granskad av Skatteverket?

Om din deklaration väljs ut för vidare kontroll kommer vi att kontakta dig per telefon eller brev. Vi berättar då vad det är vi vill kontrollera och varför vi gör kontrollen. Du får också veta vilken information vi behöver för att kunna ta ställning i ditt ärende.

När vi har påbörjat en kontroll kommer vi att ha kontakt med dig tills ditt ärende är avslutat. Oftast kan kontrollen avslutas snabbt, men ibland tar den längre tid och då har vi löpande kontakt. Om vi skriver till dig för att få in uppgifter anger vi alltid när du senast ska svara. Det är viktigt att vi gör det för att vi ska kunna hålla en rimlig arbetstakt så att du kan få ett slutligt besked så snabbt det går. 

Hur gör Skatteverket kontroller?

Normalt ställs frågorna skriftligt till företaget i en förfrågan. Ett beslut om revision och begäran att lämna in handlingar meddelas också skriftligen. Efter att Skatteverket har fått svar på sina frågor eller genomfört sin revision, meddelas ett förslag till beslut (även kallat övervägande). Företaget har möjlighet att svara på detta övervägande innan ett beslut fattas.

Det är viktigt att svara rätt från början då det kan vara avgörande för utfallet.

Det är viktigt att svara rätt från början då det kan vara avgörande för utfallet. Ett otydligt svar som ger Skatteverket en felaktig bild kan komma att läggas till grund för ett beslut till nackdel för företaget. Redan från första skriftväxlingen kan det vara bra att inte bara svara på Skatteverkets frågor utan även argumentera för att företagets skattemässiga hantering är korrekt.

Kan man anmäla någon till Skatteverket?

Med tjänsten Meddela felaktig folkbokföring kan du meddela oss att någon är felaktigt folkbokförd på en annan adress än din folkbokföringsadress.

Det kan exempelvis vara om någon är felaktigt folkbokförd på din sommarstugeadress eller din arbetsplats. Tjänsten kan även användas av fastighetsbolag, hyresvärdar eller företrädare för bostadsrättsföreningar som har uppmärksammat felaktig folkbokföring i fastigheten.

För att använda denna tjänst behöver du veta personnumret på den person som är felaktigt folkbokförd. Om du inte vet personens personnummer kan du kontakta Skatteupplysningen på telefon 0771-567 567.

I tjänsten Meddela felaktig folkbokföring kan du meddela oss om någon är folkbokförd på en annan adress än din egen.

Kan man ta ut 100 000 kr i kontanter?

– Klager bestilte 1000-kronerssedler, pakket i forseglede poser, og sedlene ble lagt i en bankboks i samme bank, ifølge avgjørelsen fra Finansklagenemnda.

Grunnen til at oljeingeniøren har klaget inn saken, er gebyret han er belastet for transaksjonen. 0,25 prosent av uttaket blir nemlig 13.750 kroner. Kunden mener banken ikke har rett til å nekte uttak av store kontantbeløp, og viser til finansforetaksloven. Han karakteriserer også 13.750 kroner for et straffegebyr. Han benekter imidlertid ikke at han ble opplyst om at banken ville ta et gebyr for uttaket.