:

Får en stiftelse gå med vinst?

Innehållsförteckning:

 1. Får en stiftelse gå med vinst?
 2. Vad är fördelen med en stiftelse?
 3. Kan en stiftelse vara vinstdrivande?
 4. Hur beskattas en familjestiftelse?
 5. Är stiftelse skattefritt?
 6. Hur mycket pengar behövs för att starta en stiftelse?
 7. Hur mycket kapital behövs för att starta en stiftelse?
 8. Hur beskattas stiftelsens inkomster?
 9. Vad krävs för att starta en stiftelse?
 10. Kan en stiftelse ta lån?
 11. Vem kontrollerar en stiftelse?
 12. Är stiftelser skattebefriade?

Får en stiftelse gå med vinst?

En förening eller stiftelse kan vara allmännyttig endast om samtliga villkor nedan uppfylls:

 • Föreningen eller stiftelsen verkar enbart och omedelbart för allmän fördel. 
 • Dess verksamhet gäller inte enbart begränsade personkategorier, utan är öppen för alla eller riktar sig i övrigt till ett stort antal personer.
 • Vad är fördelen med en stiftelse?

  Den främsta fördelen med en stiftelse är att dina pengar alltid kommer till nytta för det ändamål som du är känslomässigt engagerad i – även efter din livstid. Det unika med en stiftelse är dessutom att den inte har några ägare eller medlemmar utan dina pengar förvaltas som en självägande förmögenhet.

  Den vanligaste formen är en så kallad avkastningsstiftelse. Det betyder att avkastningen på det belopp som du sätter av till stiftelsen gynnar det ändamål som du har bestämt. 

  Kan en stiftelse vara vinstdrivande?

  Som idéburen och icke-vinstdrivande stiftelse är vi måna om att använda våra resurser väl. Med en helhetssyn på människan hoppas vi att vår verksamhet leder till ökad livskvalitet för personer i utsatta livssituationer, och med extra stöd kan vi nå ännu fler.

  Vill du ge en gåva eller testamentera till Betaniastiftelsen? Det du väljer att testamentera, donera eller skänka till Betaniastiftelsen är efter mottagandet befriat från skatt på ränteintäkter, aktieutdelningar samt realisationsvinster.

  Hur beskattas en familjestiftelse?

  Stiftelser omfattas av olika skatteregler, beroende på stiftelsens ändamål. Alice Kuzmina, biträdande jurist på Baker McKenzie, reder ut vad som gäller på området.

  Vad är det som avgör hur en stiftelse beskattas? Man kan säga att ”stiftelse” är ett samlingsnamn för juridiska personer utan medlemmar eller ägare vars syfte är att förvalta en avsatt ekonomisk förmögenhet för särskilt ändamål och över en längre tid. Beskattning av stiftelser är i stort sätt avhängigt av ändamålet och kan i praktiken få väldigt olika utfall.

  Är stiftelse skattefritt?

  Syftet med en stiftelse är att stödja ett särskilt ändamål. För det krävs en egendom, till exempel pengar eller fastigheter. Ett vanligt ändamål kan till exempel vara att dela ut stipendier till utbildningar eller att stödja olika typer av forskning. En stiftelse kan också stödja flera olika ändamål.

  De flesta stiftelser ska registreras hos Länsstyrelsen. Vinst- och resultatandelsstiftelser, vissa pensions- och personalstiftelser samt stiftelser som riktar sig mot vissa bestämda personer - till exempel familjestiftelser - registreras hos Skatteverket.

  Hur mycket pengar behövs för att starta en stiftelse?

  Till skillnad från bolag och föreningar har en stiftelse inga ägare eller medlemmar, man skulle kunna säga att en stiftelse äger sig själv. Enligt den juridiska förklaringen är en stiftelse en självständig förmögenhet som varaktigt förvaltas för att tillgodose ett bestämt ändamål. Stiftelsen leds av en styrelse eller av en extern förvaltare som har tagit på sig ansvaret att förvalta förmögenheten. En stiftelse är en juridisk person.

  Stiftelsen förvaltar en ekonomisk förmögenhet som en eller flera stiftare har avsatt för ett särskilt ändamål. Stiftarna kan vara fysiska och/eller juridiska personer. När stiftarna avsatt pengar eller egendom till stiftelsen är detta gjort för evigt eller för en längre tid. Stiftarna upprättar en stiftelseurkund, t.ex. ett gåvobrev, ett testamente, ett styrelseprotokoll eller någon annan handling., som bl.a. anger hur förmögenheten ska användas och till vem eller vilka som stiftelsens avkastning skall delas ut. Dessa förmånstagare, personer eller organisationer kallas destinatärer. De flesta stiftelser står under tillsyn av Länsstyrelsen

  Hur mycket kapital behövs för att starta en stiftelse?

  Läs våra anvisningar om stödstiftelsens stadgar om du ska bilda en stiftelse vars ändamål är att tillhandahålla förmåner för en sådan stiftelse, förening eller annan sammanslutning som är stiftelsens stiftare eller utövar bestämmande inflytande i stiftelsen och vars ägare, medlemmar eller andra förmånstagare inte har rätt till den stödmottagande sammanslutningens eller stiftelsens medel. Läs mer om stödstiftelsens stadgar.

  Stiftaren kan i förväg ansöka om att Patent- och registerstyrelsen (PRS) utför en avgiftsbelagd förhandsgranskning av stadgarna för stiftelsen som ska bildas. Om stadgarna är förhandsgranskade uteblir det steget att vi eventuellt ber stiftelsen rätta stadgarna, vilket medför att det går snabbare att handlägga grundanmälan till stiftelseregistret. Läs mer om förhandsgranskning.

  Hur beskattas stiftelsens inkomster?

  En förenings eller stiftelses inkomster och utgifter delas i beskattningen in i förvärvskällor utifrån verksamhetens natur. Andra än allmännyttiga föreningar eller stiftelser har två förvärvskällor, förvärvskälla för näringsverksamhet och förvärvskälla för jordbruk. I förvärvskälla för näringsverksamhet beskattas all verksamhet med undantag av jordbruk.

  Vad krävs för att starta en stiftelse?

  Den främsta fördelen med en stiftelse är att dina pengar alltid kommer till nytta för det ändamål som du är känslomässigt engagerad i – även efter din livstid. Det unika med en stiftelse är dessutom att den inte har några ägare eller medlemmar utan dina pengar förvaltas som en självägande förmögenhet.

  Den vanligaste formen är en så kallad avkastningsstiftelse. Det betyder att avkastningen på det belopp som du sätter av till stiftelsen gynnar det ändamål som du har bestämt. 

  Kan en stiftelse ta lån?

  För att en stiftelse ska bli en självständig juridisk person måste den tillskjutna egendomen ha tagits om hand av någon som har gjort ett åtagande att förvalta den i enlighet med stiftelseförordnandet. Ett förvaltningsåtagande kan lämnas antingen av en eller flera fysiska personer som bildar en styrelse (egen förvaltning) eller av en juridisk person t.ex. staten, en kommun, en ideell förening eller ett aktiebolag (anknuten förvaltning). För detta åtagande gäller inte något formkrav, men det kan ändå vara lämpligt att det tecknas på den handling där stiftelseförordnandet är skrivet. Stiftelselagen innehåller begränsningar ifråga om vem som får vara förvaltare se Styrelse och förvaltare nedan. Stiftare får inte ensamma bilda styrelse eller utgöra förvaltare (2 kap. 10 och 19 §§ SL).

  Ansvaret att förvalta en stiftelse vilar på styrelsen vid egen förvaltning och på förvaltaren vid anknuten förvaltning. En styrelse kan bestå av en eller flera fysiska personer.

  Vem kontrollerar en stiftelse?

  En stiftelse är en summa pengar som förvaltas av kommunen för ett bestämt ändamål, men det är inte kommunen som äger pengarna. Det är den eller de som en gång lade grunden för stiftelsen som bestämmer ändamålen, vilka som kan söka och vilka kriterier som ska uppfyllas.

  Stiftelse är en gåva eller donation av medel med ett uttalat syfte till vad eller hur dessa ska användas och eventuellt även placeras. En fond är det generella namnet på en samling av pengar eller medel och säger därför inte om det till exempel är en stiftelse eller gåva.

  Är stiftelser skattebefriade?

  På sidan finns samlad information om beskattningen av föreningar och stiftelser.

  Om du anordnar ett lotteri ska lotteriskatt betalas. Läs om hur lotteriskatt deklareras och betalas.