:

Hur många procent betalar man i sociala avgifter?

Innehållsförteckning:

 1. Hur många procent betalar man i sociala avgifter?
 2. Vad ingår i de sociala avgifterna?
 3. Vad ingår i arbetsgivaravgiften?
 4. Hur mycket kostar arbetsgivaravgifter?
 5. Hur räknar man ut sociala avgifter?
 6. Är skatt och sociala avgifter samma sak?
 7. Vad kostar en lön på 25000?
 8. Vem ska betala sociala avgifter?
 9. Är skatt och arbetsgivaravgift samma sak?
 10. Hur mycket ska man betala i skatt och sociala avgifter?
 11. Hur beräknar man arbetsgivaravgifter?
 12. Hur mycket går bort i skatt och sociala avgifter?
 13. Är 50 000 hög lön?
 14. Är en lön på 40000 bra?
 15. Hur mycket får man tjäna utan att betala sociala avgifter?
 16. Hur betalar man sociala avgifter för egenföretagare?
 17. Vad är lagstadgade sociala avgifter?
 18. Vad är arbetsgivaravgiften för en anställd?
 19. Har du ingen arbetsgivaravgift för unga mellan 15–18 år?
 20. Hur betalar man sociala avgifter för egenföretagare?
 21. Vad är lagstadgade sociala avgifter?
 22. Vad är arbetsgivaravgiften för en anställd?
 23. Har du ingen arbetsgivaravgift för unga mellan 15–18 år?

Hur många procent betalar man i sociala avgifter?

Kostnaderna för den inkomstrelaterade socialförsäkringen finansieras med arbetsgivares och de försäkrades avgifter.

Arbetsgivares socialförsäkringsavgifter är arbetsgivares sjukförsäkringssavgift, arbetslöshetsförsäkringsavgift, arbetspensionsavgift och olycksfallsförsäkringsavgift. Den försäkrades socialförsäkringsavgifter är sjukförsäkringsavgift, arbetslöshetsförsäkringsavgift och arbetspensionsavgift.

Vad ingår i de sociala avgifterna?

Om du omfattas av den svenska socialförsäkringen ska din arbetsgivare betala svenska arbetsgivaravgifter oavsett om arbetsgivaren är svensk eller utländsk.

Arbetsgivaravgifterna beräknas på bruttolön, förmåner och andra skattepliktiga ersättningar.

För svenska och utländska företag med fast driftställe i Sverige är arbetsgivaravgifterna normalt 31,42 procent. Storleken på arbetsgivaravgiften är lägre för vissa åldrar. 

Vad ingår i arbetsgivaravgiften?

Arbetsgivaravgift är en avgift på 31,42 % av bruttolönen och det är arbetsgivaren som betalar denna avgift till staten. Avgiften ska inte förväxlas med inkomstskatt som betalas av arbetstagaren.  

Hur mycket kostar arbetsgivaravgifter?

När du går på ett event, eller på andra sätt delar med dig av dina personuppgifter såsom namn och e-post med mera till Företagarna, önskar vi ditt samtycke till behandling av personuppgifter.

Behandling av personuppgifter, d.v.s. uppgifter som kan knytas till en viss levande person, omfattas av bestämmelserna i  EUs allmänna dataskyddsförordning ”GDPR”. (Tidigare personuppgiftslagen (1998:204), ”PuL”)

Hur räknar man ut sociala avgifter?

För att sammanfatta är arbetsgivaravgiften de sociala avgifter som du som arbetsgivare betalar till staten för dina anställda. Avgifterna baseras på en procentsats som räknas ut från den anställdes bruttolön (lön innan skatt), där födelseår kan spela roll för arbetsgivaravgiftens storlek.

Full arbetsgivaravgift för inkomståret 2023 är 31,42 % på den bruttolön och det eventuella förmånsvärde som du som arbetsgivare betalar ut till en anställd.

Är skatt och sociala avgifter samma sak?

Du behöver bara betala ålderspensionsavgift för anställda som fyllt 15 år men ännu inte 18 år och som tjänar mindre än 25 000 kronor i månaden. Är lönen högre betalar du full arbetsgivaravgift på totalt 31,42 %. Ålderspensionsavgiften är 10,21 %. För inkomst

Vad kostar en lön på 25000?

Arbetsgivaravgiften ligger för en normal anställd på 31,42 procent av bruttolönen upp till 65 år. I arbetsgivaravgiften ingår flera olika avgifter, bland annat ålderspensionsavgift och sjukförsäkringsavgift.  

Tjänstepension ingår inte, utan betalas av de arbetsgivare som anslutit sig till ett kollektivavtal eller betalar ut det frivilligt. Pensionslösningar medför också en kostnad per anställd samt att löneskatt då tillkommer. 

Vem ska betala sociala avgifter?

Skyldigheten att betala arbetsgivaravgifter gäller för betydligt fler än bara arbetsgivare i den betydelse uttrycket har både inom andra rättsområden och i dagligt tal. Lagbestämmelserna finns i socialavgiftslagen (2000:980), SAL. Begreppet arbetsgivare används inte i lagtexten utan i stället sägs att den som utger avgiftspliktig ersättning ska betala arbetsgivaravgifter (2 kap. 1 § SAL). Det betyder att förutom arbetsgivare är normalt även andra som ger ut avgiftspliktig ersättning skyldiga att betala avgifter. Se även om begreppet utgivare av en ersättning i förarbetena till SAL (prop. 2000/01:8 sid. 73). Med avgiftspliktig ersättning menas löner, arvoden, förmåner och andra ersättningar för arbete (2 kap. 10 § SAL). Det ska alltså handla om att någon har gett ut ersättning för ett arbete som har eller ska utföras. Det finns inget krav på att det ska finnas ett anställnings- eller uppdragsförhållande för att utgivaren ska bli skyldig att betala arbetsgivaravgifter (se t.ex. HFD 2022 ref. 20).

Det finns heller inget krav på att arbetet ska ha utförts åt den som är utgivare. Den som utger ersättningen ska betala avgifterna även om det är ett arbete utfört åt någon annan. Du kan läsa mer om detta, som ibland kallas för det utvidgade arbetsgivarbegreppet, på sidan Ersättningar med anledning av ett avtal om arbete.

Även utländska juridiska personer och begränsat skattskyldiga fysiska personer som ger ut avgiftspliktiga ersättningar för arbete i Sverige är normalt skyldiga att betala arbetsgivaravgifter. Läs även vad räknas som arbete i Sverige (se nedan).

Det kan inträffa att barn ger ut ersättning för arbete. Fråga är då om barnet också blir skyldigt att betala arbetsgivaravgifter. Frågor om det uppkommer främst i samband med att barn som har rätt till assistansersättning inte köper assistans av en anordnare utan själva vill anställa sina personliga assistenter. Ett annat exempel kan inträffa när en god man utsetts för ett barn.

Skatteverket anser normalt att när ett barn, dvs. den som är under 18 år, ger ut ersättning är det barnets förmyndare som är skyldig att betala arbetsgivaravgifter. Eftersom barn i huvudsak saknar rättslig handlingsförmåga kan barnet inte med rättslig verkan betala ut ersättning till sin personliga assistent, förmyndare, god man eller förvaltare. Ersättningen får i stället anses vara utbetald av den underåriges förmyndare, i normalfallet någon av barnets föräldrar. Detta gäller även om barnet betalar ut avgiftspliktig ersättning till sin egen förälder när denne arbetat som barnets personliga assistent.

I samband med företagsombildningar, t.ex. när en enskild näringsidkare börjar bedriva verksamheten i form av aktiebolag, uppstår ibland frågan om ansvaret för betalning av arbetsgivaravgifter kan övergå till aktiebolaget med retroaktiv verkan. Ombildningen har kanske skett under året och företagaren önskar redovisa verksamheten som om aktiebolaget bedrivit verksamheten från årets början.

Är skatt och arbetsgivaravgift samma sak?

30 juni 2023

Arbetsbeskattningen består av två komponenter: inkomstskatten och arbetsgivaravgiften. Medan den förstnämnda är tydlig för den enskilde, bl.a. genom preliminärskatteavdraget, kan samma sak inte sägas för arbetsgivaravgiften. Den bristande transparensen är problematisk mot bakgrund av att de båda komponenterna rent storleksmässigt är ungefär jämbördiga. Arbetsgivaravgiften behöver därför synliggöras bättre. Detta kan göras på flera sätt, exempelvis genom att den redovisas på lönebesked (läs mer om det här). En liknande åtgärd vore att visa den på våra slutskattebesked. Även om inte alla lusläser dessa, vore en sådan åtgärd ytterligare ett litet steg i rätt riktning. Dessutom hade det inte behövt vålla något krångel för vare sig arbetsgivare eller Skatteverket. Svenskt Näringsliv har därför hemställt till regeringen att genomföra en sådan förändring.

Hur mycket ska man betala i skatt och sociala avgifter?

Du betalar endast ålderspensionsavgift, 10,21 procent, för ungdomar som har fyllt 15 år vid årets ingång men ännu inte 18 år under vissa förutsättningar. För inkomstår 2023 gäller detta ungdomar som är födda 2005 till 2007. Den lägre avgiften gäller ersättningar upp till max 25 000 kr per kalendermånad och person. På ersättning över 25 000 kronor betalar du avgifter med 31,42 procent.

Utbetalda ersättningar kan inte räknas in i underlag för beräkning av avdrag för personer som arbetar med forskning och utveckling eller avdrag inom ett stödområde.

Hur beräknar man arbetsgivaravgifter?

Arbetsgivaravgifter är precis som det låter, en avgift som arbetsgivaren betalar för den anställda och som även går under benämningen sociala avgifter. Själva avgiften används till det grundläggande sociala försäkringsskyddet som bland annat omfattar ålderspension, sjukvård och social omsorg. Arbetsgivaravgifter ska betalas in till Skatteverket. En full arbetsgivaravgift är 31,42% av den bruttolön som betalas ut. Man behöver inte betala in arbetsgivaravgifter utan anställda, mer än för sig själv.

Avgiften måste betalas för varje enskild person som arbetar, oavsett om man har en arbetsgivare eller om man är sin egen arbetsgivare, frågan är bara vem som betalar och hur den betalas. Vi har tagit fram tre exempelscenarios här nedan för att du enkelt ska förstå hur det fungerar med betalning av egenavgifter i just din situation:

Hur mycket går bort i skatt och sociala avgifter?

I Sverige finns det runt 800 000 företagare som driver enskild firma, trots det är det många som inte vet vilka skatteregler som gäller för enskild firma och de flesta skatteexperter är också inriktade på aktiebolag. Urban Rydin, skattechef på skogsfastighetskonsulten Ludvig & Co, är dock specialiserad på skatter för enskild firma och svarar här på några frågor.

Först och främst, hur uppstår ett resultat i enskild firma? Du startar din verksamhet och får intäkter för uppdrag som du fakturerar och du har även lite kostnader. Intäkterna minus kostnaderna blir ditt resultat och det är det du som utgångspunkt skattar för om du inte använder dig av de planeringsinstrument som skattereglerna fullt lagligt ger.

Är 50 000 hög lön?

Taket i den allmänna pensionen innebär att det blir viktigt att ha tjänstepension för de delar av lönen som inte ger allmän pension (alltså på löneandelar över 8,07 inkomstbasbelopp). Men tjänstepension är inte självklart i alla jobb. Har du eget företag är du din egen arbetsgivare och ansvarar själv för inbetalningen till din tjänstepension. Se i prognosen hur stor andel av din pension som kommer från tjänstepensionen.

Bara för att du har en tjänstepension på din arbetsplats idag behöver det inte betyda att du automatiskt får tjänstepension om du byter jobb. Villkoren kan dessutom se helt annorlunda ut. Byter du jobb mitt i livet kan tjänstepensionen påverkas om du får en annan typ av pension. Det du behöver ha koll på är om du har en förmånsbestämd pension eller en premiebestämd pension, eller både förmånsbestämd och premiebestämd inom samma avtal. Om du ska byta jobb bör du naturligtvis också ta reda på om det nya jobbet har en tjänstepension. Börja med att fråga på jobbet vilken tjänstepension du har idag och lär dig hur den fungerar.

Är en lön på 40000 bra?

Hur ser arbetsmarknaden ut och vad blir min framtida lön? Sök fram månadslön & konkurrens om jobb. Du kan sedan jämföra historiska löner och hur löneskillnaderna ser ut baserat på kön och privat/offentlig sektor.

Sök efter ett yrke eller via en yrkeskategori, till exempel projektledare eller inom IT-data.

Hur mycket får man tjäna utan att betala sociala avgifter?

Arbetsgivaravgifter ska inte betalas på ersättning till en person om ersättningen under året är mindre än 1 000 kr (2 kap. 14 § SAL). Beloppsgränsen gäller oavsett om ersättningen är i kontanter eller i form av skattepliktiga förmåner. Inte heller egenavgifter ska betalas på ersättningar som är inkomst av tjänst under beloppsgränsen (3 kap. 9 § SAL).

Samma beloppsgräns, 1 000 kr, finns även när det gäller förmåner från socialförsäkringen. Man får inte pensionsgrundande inkomst beräknad på ersättning från en och samma utgivare om ersättningen under året sammanlagt är lägre än 1 000 kr (59 kap. 22 § SFB). Ersättningen är inte heller sjukpenninggrundande (25 kap. 16 § SFB). Här finns alltså exempel på den grundläggande principen om att avgiftsskyldigheten i möjligaste mån ska vara kopplad till vad som ger förmåner från socialförsäkringen. Undantag finns dock, t.ex. på ersättningar som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp.

Så snart ersättningen är minst 1 000 kr blir utgivaren skyldig att betala arbetsgivaravgifter och då från första kronan (detta skiljer sig från hantering av beloppsgränsen 1 000 kr gällande skatteavdrag). Varje år ska bedömas för sig. Om någon ger ut 900 kr i december år 1 och 950 kr i januari år 2 till samma person ska arbetsgivaravgifter inte betalas på ersättningarna under förutsättning att mottagaren inte fått andra ersättningar från utgivaren respektive år. Om utgivaren i exemplet betalar ut ytterligare 100 kr i februari år 2 till samma person blir utgivaren skyldig att betala arbetsgivaravgifter eftersom den sammanlagda ersättningen under året uppgår till minst 1 000 kr (2 kap. 24 § fjärde stycket SAL). Utgivaren ska då redovisa och betala arbetsgivaravgifter senast den 12 mars år 2 på ett underlag av 1 050 kr.

Hur betalar man sociala avgifter för egenföretagare?

En arbetsgivare betalar sociala avgifter för varje anställd, främst genom så kallade lagstadgade arbetsgivaravgifter. Den som bedriver verksamhet som egenföretagare betalar själv in de sociala avgifterna i form av egenavgifter.

Vad är lagstadgade sociala avgifter?

Lagstadgade sociala avgifter. En arbetsgivare betalar sociala avgifter för varje anställd, främst genom så kallade lagstadgade arbetsgivaravgifter. Den som bedriver verksamhet som egenföretagare betalar själv in de sociala avgifterna i form av egenavgifter. Skatteverket använder begreppet socialavgifter som ett samlingsnamn för lagstiftade ...

Vad är arbetsgivaravgiften för en anställd?

Den totala arbetsgivaravgiften är 31,42 % av din anställdas bruttolön. Du behöver inte betala arbetsgivaravgifter eller göra skatteavdrag för en anställd om lönen inklusive förmåner kan antas bli mindre än 1 000 kronor under inkomst.

Har du ingen arbetsgivaravgift för unga mellan 15–18 år?

Ingen arbetsgivaravgift för unga mellan 15–18 år. Från den 1 augusti 2019 behöver du bara betala ålderspensionsavgift för anställda som fyllt 15 år men ännu inte 18 år och som tjänar mindre än 25 000 kronor i månaden. Är lönen högre betalar du full arbetsgivaravgift på totalt 31,32 %.

Hur betalar man sociala avgifter för egenföretagare?

En arbetsgivare betalar sociala avgifter för varje anställd, främst genom så kallade lagstadgade arbetsgivaravgifter. Den som bedriver verksamhet som egenföretagare betalar själv in de sociala avgifterna i form av egenavgifter.

Vad är lagstadgade sociala avgifter?

Lagstadgade sociala avgifter. En arbetsgivare betalar sociala avgifter för varje anställd, främst genom så kallade lagstadgade arbetsgivaravgifter. Den som bedriver verksamhet som egenföretagare betalar själv in de sociala avgifterna i form av egenavgifter. Skatteverket använder begreppet socialavgifter som ett samlingsnamn för lagstiftade ...

Vad är arbetsgivaravgiften för en anställd?

Den totala arbetsgivaravgiften är 31,42 % av din anställdas bruttolön. Du behöver inte betala arbetsgivaravgifter eller göra skatteavdrag för en anställd om lönen inklusive förmåner kan antas bli mindre än 1 000 kronor under inkomst.

Har du ingen arbetsgivaravgift för unga mellan 15–18 år?

Ingen arbetsgivaravgift för unga mellan 15–18 år. Från den 1 augusti 2019 behöver du bara betala ålderspensionsavgift för anställda som fyllt 15 år men ännu inte 18 år och som tjänar mindre än 25 000 kronor i månaden. Är lönen högre betalar du full arbetsgivaravgift på totalt 31,32 %.