:

Får ekonomisk förening dra av moms?

Innehållsförteckning:

 1. Får ekonomisk förening dra av moms?
 2. När är en förening momspliktig?
 3. Är föreningar momsskyldiga?
 4. Är en ideell förening Momsskyldig?
 5. Måste en brf betala moms?
 6. Hur beskattas en ekonomisk förening?
 7. När behöver man inte redovisa moms?
 8. Vilka verksamheter är inte momspliktiga?
 9. Vad är momsbefriad verksamhet?
 10. Vad är skillnaden mellan en ideell förening och en ekonomisk förening?
 11. Måste förening betala moms?
 12. Varför får inte BRF dra av moms?
 13. När ska man fakturera utan moms?
 14. Vad är skillnaden mellan aktiebolag och ekonomisk förening?
 15. Vad är skillnaden mellan insats och avgift i en ekonomisk förening?

Får ekonomisk förening dra av moms?

Hej, Tack för att Du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågan du ställt rör avdragsrätt och regleras i mervärdesskattelagen. Rätten till avdragsrätt är beroende typen av verksamhet du bedriver.

När är en förening momspliktig?

Hej och tack för att du vänder dig till oss här på lawline med din fråga!

Anmälnings och deltagaravgifter för en fest bör omfattas av momsplikten

Är föreningar momsskyldiga?

Allmännyttiga ideella föreningar som inte är skyldiga att betala inkomstskatt för näringsverksamhet är heller inte skyldiga att deklarera och betala moms på sin försäljning. Ni ska då inte ta ut moms vid försäljning av varor och tjänster och får inte heller dra av moms på inköp för er verksamhet. Om ni felaktigt tar ut moms på till exempel reklam, annonser, sponsring m.m. har köparen ingen rätt att göra avdrag för den felaktigt debiterade momsen. Ni ska ändå redovisa momsen i en särskild skattedeklaration.

Om ni däremot blir betalningsskyldiga att betala inkomstskatt för näringsverksamhet och självständigt bedriver ekonomisk verksamhet, ska ni också deklarera och betala moms på momspliktig försäljning av varor och tjänster. Ni får då också dra av moms på inköp för den momspliktiga delen av verksamheten.

Ideella föreningar som inte är allmännyttiga och självständigt bedriver ekonomisk verksamhet är betalningskyldiga till moms på samma villkor som andra näringsidkare.

Är en ideell förening Momsskyldig?

En ekonomisk förening eller en bostadsrättsförening ska vanligtvis inte lägga på moms på hyran eller göra avdrag för moms i uthyrningsverksamheten. Det finns däremot vissa undantag där föreningen under vissa förutsättningar kan välja att lägga moms på hyran.

En förening som hyr ut lokaler för stadigvarande momspliktig verksamhet kan frivilligt välja att lägga på moms på hyran, så kallad frivillig beskattning. Då kan föreningen göra avdrag för ingående moms på inköp som avser den lokalen. Om det finns flera lokaler i samma fastighet kan föreningen hyra ut en lokal med moms och en annan lokal utan moms. Bestämmelserna om frivillig beskattning tillämpas även för upplåtelse av lokaler med bostadsrätt.

Föreningen kan under vissa förutsättningar även bli frivilligt beskattad för hela eller delar av fasigheten, redan under byggnationen av fastigheten. Det kallas frivillig beskattning under ett uppförandeskede.

En ekonomisk förening eller en bostadsrättsförening som själva hyr ut parkeringsplatser eller garageplatser till hyresgäster ska inte lägga moms på hyran. Hyr föreningen ut parkeringsplatser eller garageplatser till andra hyresgäster än de som bor i fastigheten ska det vara moms på hyran. Även en förening som hyr ut parkeringsplatser eller garage till ett parkeringsbolag, som i sin tur hyr ut det till en hyresgäst, ska lägga moms på hyran.

Måste en brf betala moms?

2008 infördes den kommunala fastighetsavgiften. Fastighetsavgift betalas för småhus och de delar av flerbostadshus som upplåts för boende. Fastighetsavgift betalas alltså för de delar av ett flerbostadshus där bostadsrättsföreningens medlemmar och eventuella hyresgäster har sin bostad.

För de delar av ett flerbostadshus som utgörs av lokaler betalas istället fastighetsskatt. Fastighetsskatten är generellt sett högre än fastighetsavgiften.

Hur beskattas en ekonomisk förening?

En ekonomisk förening ska främja alla medlemmars ekonomiska intressen. Vilket betyder att medlemmarna får ett ekonomiskt utbyte av att vara medlemmar i föreningen. Ett ekonomiskt utbyte kan exempelvis innebära anställning, sänkta kostnader eller ett mer förmånligt pris. Det kan också innebära andra intressen än ekonomiska som andra förmåner. Bostadsrättsföreningar är till exempel en ekonomisk förening.

När behöver man inte redovisa moms?

Har du ett en beräknad omsättning på högst 1 miljoner kronor, rekommenderar Skatteverket att du redovisar din moms en gång per beskattningsår. Du får även redovisa kvartalsvis eller månadsvis, om du hellre skulle vilja det. Årsmoms används i allmänhet av små- eller mikroföretag som har en låg omsättning varje månad.

Fördelen med att redovisa moms en gång per år är självklart att du slipper lämna in en momsredovisning så ofta. Nackdelen är att det kan vara svårt att hålla reda på vad som hände i början av året. Det blir lite knepigare att komma ihåg vad som hände i början av momsperioden helt enkelt.

Att redovisa moms årsvis innebär också att momsinbetalningen sker endast en gång per år. Det är ju skönt, då slipper du tänka på det så ofta. Men kom ihåg – du behöver ha koll på att du har tillräckligt med kapital på kontot i slutet av redovisningsperioden för att betala in momsen.

Om du har en beräknad omsättning mellan 1-40 miljoner kronor rekommenderar Skatteverket att du redovisa moms kvartalsvis. Du får även välja att redovisa månadsvis, men du får inte redovisa årsvis när din beräknade omsättning överstiger 1 miljon kronor.

När du redovisar moms kvartalsvis går du alltid enligt kvartalen jan-mars, april-juni, juli-september och oktober-december, oavsett om du har ett brutet räkenskapsår eller inte.

Att ha kvartalsmoms och brutet räkenskapsår kan ibland vara lite krångligt, speciellt om bokslutsdatumet (sista dagen på ditt räkenskapsår) är i mitten av ett kvartal. Du behöver då föra in momsen som en ingående balans i nästkommande räkenskapsår. Av den anledningen tycker i varjefall vi på supporten att det är enklare att ha månadsmoms, även fast du får redovisa endast per kvartal.

Vilka verksamheter är inte momspliktiga?

När du säljer vissa varor och tjänster ska du inte ta ut 25 procents moms utan i stället 12 eller 6 procent. I vissa fall ska du inte ta ut någon moms alls.

Här kan du läsa om vilka varor och tjänster det inte är 25 procents moms på.

Vad är momsbefriad verksamhet?

Sedan 2017 gäller en omsättningsgräns för moms på 30 000 kr. Den innebär att beskattningsbara personer vars omsättning beräknas vara högst 30 000 kr kan välja om man vill redovisa moms eller inte. Den som väljer att bli momsbefriad behöver i så fall inte lämna några momsdeklarationer eller periodiska sammanställningar. Någon utgående moms får inte anges i fakturorna.

Riksdagen har nu beslutat att omsättningsgränsen höjs från 30 000 kr till 80 000 kr. Anledningen är att man vill förenkla för ännu fler av de minsta företagen.

Vad är skillnaden mellan en ideell förening och en ekonomisk förening?

Vad avgör om en förening är ideell eller ekonomisk?

Hej! Det de båda föreningsformerna har gemensamt är att dem ska ha: 1) Stadgar, vilket är ett slags avtal mellan medlemmarna om att föreningen ska bedriva en viss form av verksamhet för ett visst syfte. Dem ska även innehålla föreningens namn och hur beslut i föreningens angelägenheter ska fattas. 2) En firma (föreningens namn) 3) En styrelse * För ekonomiska föreningar så finns det ytterligare några punkter som ska tas upp i stadgarna, se https://lagen.nu/1987:667#K2P2S1. Den mest grundläggande skillnaden mellan de två föreningsformerna är att en *ekonomisk förening* ska ha ett ekonomiskt syfte, det ska bedrivas en ekonomisk verksamhet och medlemmarna ska delta i verksamheten. En ekonomisk förening har alltså till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen och har därmed ett affärsmässigt syfte, se https://lagen.nu/1987:667#K1P1S1. En *ideell förening* är å sin sida en association som antingen har en ideell målsättning (vare sig den bedriver någon ekonomisk verksamhet eller ej) _eller_ en association som har till syfte att främja sina medlemmars ekonomiska intressen _men_ som inte gör det genom att bedriva ekonomisk verksamhet. Den ideella föreningen får alltså aldrig ha både ett ekonomiskt syfte samtidigt som den bedriver ekonomisk verksamhet. Att en ideell förening, exv. en fotbollsklubb, säljer bingolotter är alltså tillåtet om den gör det för att kunna driva fotbollsklubben men inte för att medlemmarna ska kunna tjäna pengar på försäljningen. En ekonomisk förening ska för övrigt registreras hos bolagsverket och blir efter det en juridisk person. Föreningen kan därmed ikläda sig rättigheter och skyldigheter samt föra talan vid domstol, precis som en fysisk person skulle kunna göra, se https://lagen.nu/1987:667#K1P2S1. En ideell förening blir en juridisk person utan registrering, om de ovan stående punkterna 1-3 är uppfyllda. En annan stor skillnad mellan de två föreningsformerna är att ekonomiska föreningar är lagreglerade men det är inte ideella föreningar. Med vänliga hälsningar

Måste förening betala moms?

I den samhälleliga debatten betraktas icke-vinstdrivande allmännyttiga samfund ofta som aktörer i den så kallade tredje sektorn. Med hjälp av frivilliga bedriver allmännyttiga samfund flera olika slags allmännyttig verksamhet utan att sträva efter vinst. Å andra sidan producerar en del av de allmännyttiga samfunden avgiftsbelagda tjänster för den offentliga sektorn eller marknaden på motsvarande sätt som aktörer i den privata sektorn. Till antalet är största delen av de allmännyttiga samfunden föreningar. En annan betydande grupp av allmännyttiga samfund utgörs av stiftelser.

Allmännyttig verksamhet har befriats både från inkomstskatt för samfund och mervärdesskatt. Befrielsen har genomförts så att mervärdesskattelagen har en direkt hänvisning till inkomstskattelagen vad gäller definitionen av ett allmännyttigt samfund och verksamhet som befriats från mervärdesskatten. Syftet med denna anvisning är att förtydliga situationer som hänför sig till momsbeskattningen av allmännyttiga samfund. Bland annat frivillig ansökan om momsskyldighet i olika situationer har förtydligats med exempel. Anvisningen behandlar även avdrag inom momsbeskattningen samt anskaffning av tjänster och produkter från utlandet, eftersom allmännyttiga samfund ofta har en exceptionell ställning jämfört med företag även i internationella situationer.

Det bör beaktas att begreppen rörelsemässig verksamhet och näringsverksamhet som nämnts i denna anvisning skiljer sig från varandra och ska inte förväxlas med varandra. Med rörelsemässig verksamhet avses rörelsemässig verksamhet enligt mervärdesskattelagen. Näringsverksamhet är ett begrepp i inkomstskattelagen. Vad gäller allmännyttiga samfund har förståelsen av den innehållsliga skillnaden mellan dessa begrepp praktisk betydelse till exempel då ett samfund beslutar att ansöka om frivillig momsskyldighet.

Enligt 1 § i mervärdesskattelagen ska mervärdesskatt betalas på all rörelsemässig verksamhet. Ett allmännyttigt samfund som avses i inkomstskattelagen är emellertid enligt 4 § i mervärdesskattelagen skattskyldigt endast för inkomster av näringsverksamhet enligt inkomstskattelagen. Därmed gäller den exceptionella bestämmelsen i mervärdesskattelagen med en direkt hänvisning till inkomstskattelagen allmännyttiga samfund. I vissa situationer kan allmännyttiga samfund momsfritt sälja sådana produkter och tjänster som utan den ovannämnda bestämmelsen i 4 § i mervärdesskattelagen skulle vara momspliktiga.

Ett allmännyttigt samfund och inkomst av näringsverksamhet är begrepp i inkomstskattelagen, men de tillämpas även i momsbeskattningen. I denna anvisning går man inte igenom vad ett allmännyttigt samfund är eller vad som utgör inkomst av näringsverksamhet som avses i inkomstskattelagen. Skatteförvaltningen har gett en Beskattningsanvisning för allmännyttiga samfund där det beskrivs när ett samfund är allmännyttigt samt när det är fråga om näringsverksamhet för ett allmännyttigt samfund. Beskattningsanvisningen bör läsas tillsammans med denna anvisning.

Varför får inte BRF dra av moms?

I Sverige är det lag på att alla bostadsrättsföreningar ska lämna in en inkomstdeklaration. Det finns både så kallade äkta och oäkta bostadsrättsföreningar, och dessa skiljer sig åt på vissa väsentliga punkter. Även vilande föreningar som ännu inte äger någon fastighet behöver lämna in en inkomstdeklaration även om det blir en så kallad nolldeklaration.  Lämnas inte deklarationen in i tid tillkommer det en avgift för det.

Båda dessa typer av föreningar är hur som helst alltid bokföringsskyldiga och därmed också tvungna att redovisa inkomster, skatter och avdrag. Men för den som deklarerar gäller det först och främst att ta reda på om föreningen är äkta eller oäkta.  Och hur görs då detta?

När ska man fakturera utan moms?

Om du bedriver verksamhet som gör att du ska betala eller få tillbaka moms

Du som har företag och säljer varor eller tjänster i Sverige ska ta ut moms av dina kunder, så kallad utgående moms

. Momsen är ingen kostnad för dig, utan en skatt som du tar ut av kunden och redovisar vidare till staten.

När du sedan köper varor eller tjänster till ditt företag betalar du moms på dem, så kallad ingående moms

Vad är skillnaden mellan aktiebolag och ekonomisk förening?

Handelsbolag är en vanlig bolagsform i Sverige. Det råder normalt solidariskt ansvar i handelsbolag. Med andra ord är ett handelsbolag en juridisk person, men delägarna kan ändå bli personligt ansvariga för skulder gentemot borgenärer. En borgenär till ett handelsbolag kan alltså kräva att delägarna betalar skulden, om inte bolaget kan det.

Solidariskt ansvar mellan delägarna i handelsbolaget innebär att de är lika ansvariga för att betal skulderna.

En borgenär kan kräva hela betalningen från enbart en av delägarna. Den delägare som betalar skulden, kan därefter begära halva summan från den andre delägaren.

Vad är skillnaden mellan insats och avgift i en ekonomisk förening?

När en bostadsrätt upplåts för första gången, eller bildas vid en ombildning, betalar medlemmen en insats för bostadsrätten. Vid överlåtelser av bostadsrätten därefter betalas bara en köpeskilling. De insatser som finns i föreningen framgår i den ekonomiska planen samt lägenhetsförteckningen. Insatsen kan ändras, läs mer under ”insatshöjning”.

Upplåtelseavgift är en extra kapitalinsats som begärs av föreningen då exempelvis en hyresrätt ombildas till bostadsrätt. Föreningen vill då ha mer betalt än vad de ursprungliga köparna betalade i insats. Den används också för nyproducerade lägenheter för att differentiera priserna beroende exempelvis på lägenheternas läge. Upplåtelseavgiften kan sägas vara mellanskillnaden mellan insats och marknadspris.