:

När ska man deklarera ekonomisk förening?

Innehållsförteckning:

 1. När ska man deklarera ekonomisk förening?
 2. Måste alla föreningar deklarera?
 3. Hur deklarerar man förening?
 4. Hur beskattas en ekonomisk förening?
 5. Måste ekonomisk förening lämna årsredovisning?
 6. Hur fördelas resultatet i en ekonomisk förening?
 7. Är föreningar skattepliktiga?
 8. Vilka inkomster är skattefria ideell förening?
 9. Hur fördelas vinsten i en ekonomisk förening?
 10. Hur man fyller i deklarationen?
 11. Får en ekonomisk förening gå med vinst?
 12. Måste en ekonomisk förening ha en revisor?
 13. Är årets resultat samma som vinst?
 14. Vilka regler gäller för ekonomiska föreningar?
 15. Vad händer om en ideell förening inte deklarerar?
 16. Vad är en ekonomisk förenings inkomstdeklaration?
 17. Vad är skillnaden mellan juridisk och fysisk deklaration?
 18. Hur beskattas en ekonomisk förening?

När ska man deklarera ekonomisk förening?

Deklarationen talar om hur mycket pengar du tjänade förra året. Alla privatpersoner ska lämna inkomstdeklaration – varje år. Detsamma gäller företagare. 

Det finns olika blanketter som ska användas beroende på vilken typ av företag du driver. Det finns ganska många olika blanketter att fylla i, men för den som ska deklarera ett företag är det som regel bara en extra blankett att hålla reda på. Det kan vara skönt att veta att i de fallen det krävs speciella deklarationsblanketter, så skickas dessa ut av Skatteverket. 

 Den löpande bokföringen avslutas med förenklat årsbokslut vid omsättning under tre miljoner kronor per år. Vid omsättning över tre miljoner gäller vanligt bokslut. 

 Det finns olika blanketter som ska användas beroende på vilken typ av företag du driver. För enskilda firmor är det blanketten NE som ska lämnas in tillsammans med Inkomstdeklaration 1. Den som har flera verksamheter kan även använda underblanketten NEA. I slutändan räknas resultaten samman på NE-blanketten.

 Inkomstdeklaration 1 gäller även privatpersoner och delägare i handelsbolag. Den här typen av deklaration ska vara inlämnad den 2 maj 2023.

Måste alla föreningar deklarera?

Moms och skatter Moms är ett annat ord för Mervärdesskatt. Moms är en skatt som näringsidkare tillför kostnaden för en vara eller tjänst. I Sverige är momsen 25 procent av priset på de allra flesta varor. Det vill säga att en näringsidkare lägger på 25 procent av kostnaden av en vara eller tjänst, på priset. De 25 procent av varan eller tjänsten går sedan till staten.

Föreningar med ideell verksamhet har inkomster som inte är skattepliktiga. Sådana inkomster är medlemsavgifter, bidrag och gåvor som avser den ideella verksamheten. Allmännyttiga ideella föreningar beskattas bara för fastighets- och rörelseinkomster. Förutom den ideella verksamheten är även kapitalinkomster som räntor, utdelningar och kapitalvinster skattefria.

Hur deklarerar man förening?

Nu kommer bara en inlämningstidpunkt gälla för företag och föreningar oavsett om man lämnar inkomstdeklarationen 2-4 digitalt eller på papper. Anledningen till förändringen är att Skatteverket har begränsningar i de digitala tjänster som riktar sig till företag som ska lämna inkomstdeklaration. En inlämningstidpunkt kommer att införas vid olika tidpunkter för inkomstdeklaration 2-4. Det innebär att företagen får en extra månad i de fall de lämnat in deklarationen i papper mot tidigare. Skatteverket accepterar dessa inlämningstidpunkter trots att inte lagen medger det.

För inkomstdeklaration 3 Ideella föreningar och stiftelser och inkomstdeklaration 4 Handelsbolag och kommanditbolag gäller ett gemensamt datum för deklarationsinlämningen oavsett inlämningssätt från och med bokslutsdag januari-april 2022 (P1 2022). Deklarationsdatum för dessa var den 1 december 2022. Resterande datum för inlämningen av deklarationen under 2023 är:

Hur beskattas en ekonomisk förening?

En registrerad ekonomisk förening är en juridisk person och ett eget skattesubjekt. Föreningen beskattas alltså för sina inkomster. I Sverige är koncerner inte skattesubjekt. Skattelag­stift­ningen tar dock hänsyn till koncern­förhållanden i vissa fall. Ett exempel på det är reglerna om koncern­bidrag, som gör det möjligt att utjämna resultatet inom en koncern.

Svenska ekonomiska föreningar är i princip skattskyldiga för alla inkomster oavsett om de förvärvats i Sverige eller utomlands.

Ekonomiska föreningar betalar statlig inkomstskatt. För juridiska personer är den statliga inkomst­skatten 20,6 procent av den beskatt­nings­bara inkomsten. Detta gäller beskattningsår som börjar efter den 31 december 2020 (65 kap. 10 § IL).

All beskattning görs i inkomstslaget näringsverksamhet (1 kap. 3 § IL), och föreningens inkomst beräknas i huvudsak enligt bestämmelserna i 13-40 kap. IL. Inkomster och utgifter på grund av närings­verk­sam­het som föreningen bedriver räknas till inkomst­slaget närings­verk­sam­het (13 kap. 1 § IL).

För ekonomiska föreningar räknas även inkomster och utgifter på grund av innehav av tillgångar och skulder, eller i form av kapital­vinster och kapitalförluster, till inkomst­slaget närings­verk­sam­het, även om de inte ingår i den närings­verk­sam­het som föreningen bedriver (13 kap. 2 § IL).

Måste ekonomisk förening lämna årsredovisning?

Årsredovisning ska huvudsakligen innehålla följande delar: förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning och tilläggsupplysningar. Den ska vara underskriven av alla styrelseledamöter, vd samt eventuella arbetstagarrepresentanter (som ingår i styrelsen).

Förvaltningsberättelsen ska innehålla de viktigaste händelserna för företaget under räkenskapsåret som gått. Den ska dessutom innehålla vissa andra lagstadgade uppgifter, exempelvis styrelsens förslag på hur vinsten eller förlusten ska disponeras och förändringar i eget kapital.

Resultaträkningen ska innehålla sammanfattad information om företagets intäkter och kostnader under räkenskapsåret. Balansräkningen ska innehålla värdet på företagets tillgångar och skulder på balansdagen, det vill säga den sista dagen i räkenskapsåret. Resultaträkningen och balansräkningen är de huvudsakliga delarna i företagets bokslut.

Aktiebolag ska fylla i och lämna in Årsredovisning. Även företag med andra företagsformer kan behöva lämna in Årsredovisning, exempelvis ett handelsbolag med juridiska personer som delägare eller en ekonomisk förening som räknas som ett större företag.

Hur fördelas resultatet i en ekonomisk förening?

En registrerad ekonomisk förening är en juridisk person och ett eget skattesubjekt. Föreningen beskattas alltså för sina inkomster. I Sverige är koncerner inte skattesubjekt. Skattelag­stift­ningen tar dock hänsyn till koncern­förhållanden i vissa fall. Ett exempel på det är reglerna om koncern­bidrag, som gör det möjligt att utjämna resultatet inom en koncern.

Svenska ekonomiska föreningar är i princip skattskyldiga för alla inkomster oavsett om de förvärvats i Sverige eller utomlands.

Ekonomiska föreningar betalar statlig inkomstskatt. För juridiska personer är den statliga inkomst­skatten 20,6 procent av den beskatt­nings­bara inkomsten. Detta gäller beskattningsår som börjar efter den 31 december 2020 (65 kap. 10 § IL).

All beskattning görs i inkomstslaget näringsverksamhet (1 kap. 3 § IL), och föreningens inkomst beräknas i huvudsak enligt bestämmelserna i 13-40 kap. IL. Inkomster och utgifter på grund av närings­verk­sam­het som föreningen bedriver räknas till inkomst­slaget närings­verk­sam­het (13 kap. 1 § IL).

För ekonomiska föreningar räknas även inkomster och utgifter på grund av innehav av tillgångar och skulder, eller i form av kapital­vinster och kapitalförluster, till inkomst­slaget närings­verk­sam­het, även om de inte ingår i den närings­verk­sam­het som föreningen bedriver (13 kap. 2 § IL).

Är föreningar skattepliktiga?

beräknas av Skatteverket utifrån de uppgifter som ni uppger i ansökan via Skatteverkets e-tjänst på verksamt.se, eller de uppgifter ni lämnat i blanketten "Företagsregistrering". Därefter betalar ni in preliminär skatt med lika stora delar varje månad under beskattningsåret, normalt den 12:e varje månad. Inbetalningarnas storlek varierar därför inte med resultatet för respektive månad. Den preliminära skatten utgörs av inkomstskatt.

Vilka inkomster är skattefria ideell förening?

 • Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om förenklade regler för föreningslivet och tillkännager detta för regeringen.
 • Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över beloppsgränserna för arbetsgivaravgifter, skatteavdrag och kontrolluppgifter och tillkännager detta för regeringen.
 • Hur fördelas vinsten i en ekonomisk förening?

  I föreningar finns möjlighet att spara ett underskott i verksamheten framåt i tiden. Underskottet förs in i nästa års deklaration och minskar nästa års resultat

  . Täcker inte nästa års vinst den sparade förlusten, får förlusten sparas tills den är helt avdragen.

  Hur man fyller i deklarationen?

  – Förra året befarade vi ändrade fåmansföretagsregler, men de har vi inte sett till ännu. Det kan mycket väl bero på det ändrade världsläget och det faktum att vi ännu inte helt har sluppit pandemin. Det hindrar emellertid inte att ägare av fåmansföretag behöver förbereda sig på att fundera över om inte reglerna kommer att bli hårdare vad gäller beskattningen av utdelning. Fortfarande är skattesatsen 20 procent på belopp motsvarande det s.k. gränsbeloppet och på all annan utdelning är skattesatsen samma som för lön i inkomst av tjänst. Vi får se vad som händer det närmaste året.

  – Det allra bästa är att själv försöka få tid att sätta sig in i den egna ekonomin och hur man kan planera för en rimlig skatt på de egna inkomsterna. För många företagare med lite enklare förhållanden går det alldeles utmärkt att använda Visma eEkonomi tillsammans med deklarationstillvalet.

  – Den företagare som inte tycker sig ha tid med detta kan få många tips genom att anlita en duktig skatterådgivare istället. Det brukar alltid finnas pengar att tjäna på att gå igenom sin egen och företagets skattesituation minst en gång om året.

  Får en ekonomisk förening gå med vinst?

  En ekonomisk förening företräds av en styrelse med minst tre ledamöter och den måste ha en revisor. I en mindre förening måste inte revisorn vara godkänd eller auktoriserad, men däremot ”tillräckligt kunnig” för sitt uppdrag. Var gränsen för begreppet tillräckligt kunnig går är svårt att säga, men det bör vara en person med ett ekonomiskt kunnande. Den ekonomiska föreningen kan startas av fysiska personer, företag eller föreningar. Det ska finnas minst tre medlemmar. Medlemmarna antar stadgarna samt väljer styrelse och revisor. Stadgarna fungerar sedan som de grundläggande reglerna för hur föreningen ska styras och drivas.

  Måste en ekonomisk förening ha en revisor?

  Med större företag menas bland annat ekonomiska föreningar

  som uppfyller mer än ett av de följande villkor två år i rad (samma villkor):

  • Mer än 50 anställda i medeltal.
  • Mer än 40 miljoner kronor i redovisad balansomslutning. 
  • Mer än 80 miljoner kronor i redovisad nettoomsättning. .

  Ekonomiska föreningar som räknas som mindre kan välja att upprätta årsredovisning enligt det förenklade K2-regelverket.

  Är årets resultat samma som vinst?

  Årsredovisningen är en viktig del av företagets årliga rutiner. Efter att ha genomfört en noggrann kontroll av bokföringen och stämt av alla konton är det dags att upprätta bokslutet och fastställa årets resultat. Årets resultat kan vara positivt eller negativt, beroende på verksamhetens kassaflöde under året. Det är viktigt att bokföra resultatet oavsett resultatet, eftersom det ger en överblick av företagets ekonomiska ställning och en möjlighet att justera kontona inför nästa räkenskapsår.

  Bokföringen av resultatet påverkar både resultatrapporten och balansräkningen. En vinst bokförs som en kostnad i resultatrapporten och en ökad tillgång i balansräkningen, medan en förlust å andra sidan bokförs som en intäkt i resultatrapporten och en minskad tillgång i balansräkningen. Slutligen är det viktigt att fördela resultatet, som vinst eller förlust, på rätt sätt. Hur detta görs varierar beroende på företagsformen. I ett enskilt företag beslutar ägaren, medan i ett aktiebolag är det aktieägarna som avgör.

  Vilka regler gäller för ekonomiska föreningar?

  Det krävs minst tre medlemmar i föreningen. Både juridiska och fysiska personer kan vara medlemmar. Alla medlemmar betalar medlemsinsats och har rätt att vara med och besluta om grundläggande regler som ska gälla för föreningen. Medlemsinsatsen kan vara från 1 krona och uppåt. 

  En ekonomisk förening måste ha stadgar. Stadgarna är föreningens grundläggande regler. Stadgarna ska bland annat innehålla information om föreningens namn och verksamhet. Stadgarna innehåller också regler om föreningsstämman, när den ska hållas och vilka ärenden som ska tas upp på stämman. Det är föreningsstämman som beslutar om stadgarna. 

  Varje år ska ni hålla en föreningsstämma där medlemmarna fattar beslut om föreningen. Varje medlem har en röst. Föreningen kan göra undantag i stadgarna som begränsar vem som får rösta, till exempel att medlemmar måste ha betalat sina avgifter till föreningen för att få rösta. På stämman utser medlemmarna också styrelse

  Vad händer om en ideell förening inte deklarerar?

  Måste vi som skattebefriad ideell förening deklarera? Så här svarar Resultats experter.

  Jag är kassör för en ideell förening och har gjort vårt bokslut, nu undrar jag om detta verkligen måste deklareras eftersom vi inte betalar någon skatt.

  Vad är en ekonomisk förenings inkomstdeklaration?

  • En ekonomisk förening deklarerar sitt resultat i en egen inkomstdeklaration. Har föreningen betalat in för mycket i preliminär skatt får den tillbaka det överskjutande beloppet. Blir den slutliga skatten högre än den preliminära får föreningen istället betala kvarskatt. Inbetalning av skatter och avgifter.

  Vad är skillnaden mellan juridisk och fysisk deklaration?

  • Något som kan vara viktigt att tänka på gällande deklaration, är skillnaden mellan juridiska och fysiska personer. Företag som är egna juridiska personer, som aktiebolag, deklareras för sig medan enklare företagsformer som enskild firma och delägare i handelsbolag deklareras på bilagor till den egna inkomstdeklarationen.

  Hur beskattas en ekonomisk förening?

  • Skatter och avgifter för ekonomisk förening. I en ekonomisk förening beskattas föreningen för vinsten. De medlemmar som är anställda och får lön från föreningen beskattas på samma sätt som övriga anställda.