:

Vad är ett förenklat årsbokslut?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är ett förenklat årsbokslut?
 2. Måste man göra ett förenklat årsbokslut?
 3. Hur fyller man i förenklat årsbokslut?
 4. När ska man lämna in förenklat årsbokslut?
 5. Vad är skillnaden mellan årsredovisning och årsbokslut?
 6. Är bokslut och deklaration samma sak?
 7. Vad kostar ett årsbokslut?
 8. Kan man göra årsredovisning själv?
 9. Vad bestämmer om mitt företag ska välja årsbokslut eller årsredovisning?
 10. Vad måste ett årsbokslut minst innehålla?
 11. Vad innehåller årsbokslut och årsredovisning?
 12. Kan man göra bokslut själv?
 13. Kan ett aktiebolag göra ett förenklat bokslut?
 14. Vad är skillnaden mellan årsbokslut och förenklat årsbokslut?
 15. Vad ska man tänka på vid årsbokslut?

Vad är ett förenklat årsbokslut?

på högst tre miljoner kronor får upprätta ett förenklat årsbokslut enligt det så kallade K1-regelverket. Om omsättningen är högre måste du upprätta ett vanligt årsbokslut.

Måste man göra ett förenklat årsbokslut?

Svar:Enskilda näringsidkare med en nettoomsättning som understiger 3 miljoner kronor får välja att avsluta den löpande bokföringen vid räkenskapsårets slut med ett förenklat årsbokslut istället för ett vanligt årsbokslut. 

Svar:Det förenklade årsbokslutet ska innehålla en resultaträkning och en balansräkning som ska upprättats enligt god redovisningssed. Du ska också lämna en upplysning om hur mycket du har avsatt till obeskattade och delbeskattade reserver. 

Hur fyller man i förenklat årsbokslut?

Enskilda näringsidkare med en nettoomsättning på högst 3 miljoner kronor får välja att avsluta den löpande bokföringen vid räkenskapsårets slut med att göra ett förenklat årsbokslut istället för ett vanligt årsbokslut. Bokslutet ska upprättas enligt ett speciellt upp­ställningsschema som Bokföringsnämnden har utarbetat.

Det förenklade årsbokslutet består av balansrapport och resultatrapport och detta ska ligga till grund för inkomstdeklarationen. Här går vi igenom de olika delarna i det förenklade årsbokslutet.

När ska man lämna in förenklat årsbokslut?

Enskilda näringsidkare med en nettoomsättning på högst 3 miljoner kronor får välja att avsluta den löpande bokföringen vid räkenskapsårets slut med att göra ett förenklat årsbokslut istället för ett vanligt årsbokslut. Bokslutet ska upprättas enligt ett speciellt upp­ställningsschema som Bokföringsnämnden har utarbetat.

Det förenklade årsbokslutet består av balansrapport och resultatrapport och detta ska ligga till grund för inkomstdeklarationen. Här går vi igenom de olika delarna i det förenklade årsbokslutet.

Vad är skillnaden mellan årsredovisning och årsbokslut?

 • Årsbokslut för enskild näringsverksamhet
 • Årsredovisning för aktiebolag
 • Årsbokslut eller årsredovisning för handelsbolag eller kommanditbolag
 • Årsredovisning för ekonomisk förening

Är bokslut och deklaration samma sak?

En årsredovisning ska innehålla en förvaltningsberättelse, en resultaträkning, en balansräkning och ett antal noter. Om företaget har revisor ingår också en revisionsberättelse. Resultat- och balansräkningen motsvarar det som sammanställs i ett vanligt bokslut, men vissa av raderna kan ha hänvisningar till noter som ger extra information, t.ex. om hur en viss typ av tillgång har skrivits av. Vilka noter som måste finnas med styrs av K2- eller K3-regelverken. Förvaltningsberättelsen är en översikt över utvecklingen av ett företags verksamhet, ställning och resultat.

När årsredovisningen är färdig ska den skrivas under av samtliga styrelseledamöter, och den verkställande direktören om företaget har sådan. Årsredovisning Online har stöd för elektroniska underskrifter som uppfyller gällande krav.

Vad kostar ett årsbokslut?

Ge företaget en möjlighet att på förhand veta vilka kostnaderna för redovisning blir. Betala per minut eller en fast månatlig avgift. Läs mer om uppläggen här nedan.

Väljer du att betala per minut debiteras du bara för de minuter du använder, inte per halvtimme eller påbörjad timme. I ditt eget hjälpcenter kan du se hur många minuter du har använt så att det inte uppstår några överraskningar när månaden är slut.

Medeltalet timmar som över 1000 kunder spenderat per månad är 2,44 timmar.

Betala ett fast pris utifrån hur många kvitton du har varje månad. I det fasta priset ingår allt från bokföring till bankavstämning, lön och lagstadgad dokumentation av saldo. Fast pris erbjuds endast om du väljer att ta hjälp med hela redovisningen.

Kan man göra årsredovisning själv?

Hur funkar det här med årsredovisning? I den här filmen går vi igenom vad du behöver göra i sex olika steg. (Längd: 4:03 minuter.)

ska ta fram en årsredovisning och lämna in den till Bolagsverket. När årsstämman har fastställt balans- och resultaträkningen har du en månad på dig att lämna in årsredovisningen till Bolagsverket. Det innebär att årsredovisningen ska finnas hos Bolagsverket senast sju månader efter räkenskapsårets slut. Du kan välja att lämna in din årsredovisning digitalt till Bolagsverket eller skicka den med posten.

Vad bestämmer om mitt företag ska välja årsbokslut eller årsredovisning?

Bokslut är något alla som driver näringsverksamhet är skyldiga att göra, företag och organisationer. Bokslut görs för att du ska få överblick över företagets siffror, en rättvis bild över hur det har gått ekonomiskt under året. Bokslutet görs till en årsredovisning eller ett årsbokslut, som är en sammanställning över räkenskapsåret. Om det är en årsredovisning eller ett årsbokslut beror på vilken företagsform och/eller storlek du driver företaget i.

Bokföring är att löpande registrera olika affärshändelser, som inköp och försäljning. Till varje bokföringspost ska det finnas en verifikation, exempelvis ett kvitto, en faktura eller annat underlag att registrera och redovisa. Bokföringen avslutas med ett bokslut, det vill säga med en balansräkning och en resultaträkning.

Vad måste ett årsbokslut minst innehålla?

Bokslut är något alla som driver näringsverksamhet är skyldiga att göra, företag och organisationer. Bokslut görs för att du ska få överblick över företagets siffror, en rättvis bild över hur det har gått ekonomiskt under året. Bokslutet görs till en årsredovisning eller ett årsbokslut, som är en sammanställning över räkenskapsåret. Om det är en årsredovisning eller ett årsbokslut beror på vilken företagsform och/eller storlek du driver företaget i.

Bokföring är att löpande registrera olika affärshändelser, som inköp och försäljning. Till varje bokföringspost ska det finnas en verifikation, exempelvis ett kvitto, en faktura eller annat underlag att registrera och redovisa. Bokföringen avslutas med ett bokslut, det vill säga med en balansräkning och en resultaträkning.

Vad innehåller årsbokslut och årsredovisning?

Vad är ett årsbokslut?Ett årsbokslut ska upprättas av alla företag efter utgången av ett räkenskapsår och utgör en sammanställning av den löpande bokföringen under året. Syftet är att skapa en helhetsbild över hur företaget presterat samt hur situationen ser ut vid räkenskapsårets slut.

Läs också: 5 saker du INTE får glömma inför årsbokslutet

Hur gör man ett årsbokslut? I arbetet upprättas och analyseras balans- och resultaträkningen där tillhörande dokumentation kontrolleras och kompletteras. Slutligen genomförs bokslutstransaktioner som bland annat utgör:

Kan man göra bokslut själv?

Om du driver en näringsverksamhet måste du upprätta en bokföring, vilket betyder att alla företagsformer är bokföringsskyldiga. Det innebär att du som företagare behöver sammanställa årets bokföring efter ditt räkenskapsår är slut. Bokslutet görs för att du ska få en rättvis bild över hur ditt företag har presterat. När du ska skicka in bokslutet beror på vilken bolagsform du har. Kolla in Skatteverkets sida för viktiga datum, för att se när du ska vara klar med ditt bokslut.

Det är bolagsformen och/eller företagets omsättning som avgör vilken typ av bokslut du behöver göra och om den måste skickas in till Bolagsverket. För de flesta med enskild firma räcker det till exempel att upprätta ett förenklat årsbokslut. Det här gäller i olika situationer:

Kan ett aktiebolag göra ett förenklat bokslut?

För att ett företag ska kunna använda förenklat bokslut finns det vissa krav som måste uppfyllas. Företaget måste ha en omsättning under en viss gräns, ha ett visst antal anställda och ha en viss företagsform.

Ett förenklat bokslut består av en resultaträkning, en balansräkning och eventuella tilläggsupplysningar. Detta är de grundläggande komponenterna i en årsredovisning, men i förenklat bokslut är de förenklade för att passa mindre företag.

Vad är skillnaden mellan årsbokslut och förenklat årsbokslut?

av Eva Gullemo, 13. mars 2023

Bokslutet är en sammanställning över räkenskapsårets löpande bokföring och ska ge en helhetssyn av företagets siffor, en rättvis bild om hur det har gått under året.  Företagsform, storlek och omsättning på verksamheten avgör om vilken form av årsbokslut som företaget ska upprätta. Alla aktiebolag ska upprätta en årsredovisning och den är mer omfattande än ett årsbokslut. Det finns olika kategorier av företag K1, K2, K3 samt K4.

Vad ska man tänka på vid årsbokslut?

Det säger sig självt – har man inte samlat underlagen under året har man en del arbete framför sig nu. Du vill så klart få in allt i bokföringen som bolaget ska betala – alla kvitton och  leverantörsfakturor – och du vill ju dessutom se till att alla fakturor är skickade till kund och bokförda som de ska. 

Som företagare har du en skyldighet att se till att allt som har skett på företagets bankkonto styrks av ett kvitto eller en leverantörsfaktura. Gå därför igenom ditt bankkonto och din bokföring så att det inte saknas underlag till någon händelse där. Om det saknas underlag? Då har du inte rätt att dra momsen från den varan eller tjänsten utan får bokföra det som en ren kostnad.