:

Hur lägger man till ombud på Skatteverket?

Innehållsförteckning:

 1. Hur lägger man till ombud på Skatteverket?
 2. Kan anhörig skriva under deklarationen?
 3. Vem kan vara ombud Skatteverket?
 4. Hur blir man ombud för dödsbo?
 5. Kan man anmäla någon till Skatteverket?
 6. Vad menas med att vara ombud?
 7. Hur ansöker man om fullmakt?
 8. Vad krävs för en fullmakt?
 9. Hur får man fullmakt för dödsbo?
 10. Hur fyller man i en fullmakt för dödsbo?
 11. Vem får bevittna fullmakt för dödsbo?
 12. Kan man anmäla en person?
 13. Kan vem som helst skriva sig på min adress?
 14. Hur ska en fullmakt vara utformad?
 15. Vad krävs för att vara ombud?

Hur lägger man till ombud på Skatteverket?

 • lämna elektroniska deklarationer som moms- och arbetsgivardeklarationer, inkomstdeklaration 1 och 2, preliminär inkomstdeklaration och punktskattedeklaration
 • lämna elektronisk fastighetsdeklaration för hyreshus, industrifastigheter, lantbruk eller småhus
 • läsa uppgifter från till exempel skattekontot, inlämnade moms- och arbetsgivardeklarationer, inkomstdeklaration 1 och 2, skattebesked (slutskatteuppgifter) och fastighetsdeklarationer
 • komplettera lämnade uppgifter i en deklaration
 • begära anstånd med att lämna deklaration.

Man kan begränsa behörigheten deklarationsombud så att ombudet inte har åtkomst till arbetsgivardeklarationens individuppgifter. Det markeras i så fall med ett x i högerkolumnen i blanketten. Begränsningen kan göras både för ett befintligt och ett nytt ombud.

Kan anhörig skriva under deklarationen?

De inkomster som den döda hade före dödsfallet och eventuella inkomster som dödsboet har haft behöver deklareras av delägarna i dödsboet. Dödsboet behöver deklarera så länge det finns tillgångar som inte har flyttats över till arvingar. Skatteverket skickar en deklarationsblankett till dödsboets adress i början av april.

Vem kan vara ombud Skatteverket?

Du har automatiskt behörighet att använda många av Skatteverkets e-tjänster för ditt företags räkning om du är registrerad hos Bolagsverket som vd eller ensam firmatecknare. Du har då automatiskt tilldelats behörigheten ”firmatecknare”.

När du spärrar ombudsregistrering via blankett förhindrar du att obehöriga kan använda en pappersblankett för att ansöka om behörigheter för dig eller det företag som du är firmatecknare för. Du kommer inte heller kunna använda blanketter för att ansöka om de behörigheter som finns i e-tjänsten Ombud och behörigheter. Då får du använda din e-legitimation och registrera ombud i e-tjänsten istället.

Det räcker med att spärren aktiveras av en av firmatecknarna även om ni är fler som tecknar firman i företaget. När spärren är aktiv kan ingen av firmatecknarna använda blanketter för att ansöka om de behörigheter som finns i e-tjänsten.

Du kan fortsätta använda blanketter för de ombudsregistreringar som inte finns i e-tjänsten, även när ombudsregistreringen via blankett är spärrad.

Hur blir man ombud för dödsbo?

Efter att Skatteverket har kontrollerat ombudsanmälan fattar vi ett beslut. Vi skickar beslutet både till dig som ska bli ombud och till den som vill ha dig som ombud. Välj en digital brevlåda så får du post från Skatteverket och andra myndigheter digitalt i stället för på papper. Med en digital brevlåda har du alltid tillgång till din post och du tar emot den snabbt, säkert och miljövänligt.

Kan man anmäla någon till Skatteverket?

 • Anmäl flytt för dig själv och övriga familjemedlemmar som bor på samma fastighet.

Här kan du se Skatteverkets film om hur du gör en flyttanmälan på webben.

Gör din anmälan innan du ska flytta eller senast en vecka efter att du flyttat. Då gäller din nya adress från den dag du flyttar in. Om du anmäler senare än en vecka efter flytten gäller din nya adress från den dag anmälan kom in till Skatteverket.

Använd tjänsten Flyttanmälan – då tar vi emot din anmälan direkt.

Vad menas med att vara ombud?

Bygger på Bonniers svenska ordbok av Peter A. Sjögren, Iréne Györki och Sten Malmström, 10:e upplagan 2010

Om det rör sig om två olika ord med samma stavning så markeras detta med en skiljelinje, se t ex ”negativ”.

Hur ansöker man om fullmakt?

Om du har uppehållskort på grund av anknytning till en familjemedlem som är EU/EES-medborgare och vill fortsätta bo i Sverige ska du i stället ansöka om permanent uppehållskort.

Vad krävs för en fullmakt?

En fullmakt ska innehålla information om parterna som ingår i fullmakten. Både privatpersoner och företag kan använda fullmakter, för att låta någon annan utföra något för deras räkning. Därför beror innehållet i en fullmakt på syftet med fullmakten.

Fullmakter ger tillstånd för någon annan att agera och handla i en annan persons räkning. Exempelvis kan de ge rätt att köpa en bil, ta ett lån eller sälja en fastighet m.m.

Hur får man fullmakt för dödsbo?

De­lä­gar­na i döds­bo­et kan fritt välja vem de vill ska fö­re­trä­da dem. Full­mak­ten går ofta till en nära an­hö­rig som sedan ti­di­ga­re har in­blick i den av­lid­nes eko­no­mi, boende och andra prak­tis­ka saker. Det kan ex­em­pel­vis vara den ef­ter­le­van­de maken eller ett barn, men det kan även vara en sambo, en vän eller ut­om­stå­en­de bout­red­nings­man. 

Om du är ensam döds­bo­de­lä­ga­re och ensam ar­vinge be­hö­ver du ingen full­makt ef­tersom döds­bo­et blir upp­löst så snart boupp­teck­ning­en är re­gi­stre­rad hos Skat­te­ver­ket.

💡 Ska du sköta ett dödsbo som nära an­hö­rig be­hö­ver du ett döds­fallin­tyg med släktut­drag.

En full­makt kan först skri­vas efter att en boupp­teck­ning är klar.

Hur fyller man i en fullmakt för dödsbo?

När bouppteckningen är klar och registrerad hos Skatteverket kan dödsbodelägarna företräda dödsboet tillsammans. Ni kan också välja ut en eller flera personer som hanterar dödsboets bankärenden genom att ge personen/dessa personer fullmakt att företräda dödsboet.

Fullmakt dödsbo - kontoren Ta med er fullmakten till kontoret tillsammans med en registrerad bouppteckning

Vem får bevittna fullmakt för dödsbo?

Efter att Skatteverket har kontrollerat ombudsanmälan fattar vi ett beslut. Vi skickar beslutet både till dig som ska bli ombud och till den som vill ha dig som ombud. Välj en digital brevlåda så får du post från Skatteverket och andra myndigheter digitalt i stället för på papper. Med en digital brevlåda har du alltid tillgång till din post och du tar emot den snabbt, säkert och miljövänligt.

Kan man anmäla en person?

Du har alltid rätt att göra en polisanmälan om du vill. Om någon försöker hindra dig bryter de mot lagen. Det finns flera sätt att göra en polisanmälan:

 • Du kan ringa 112 om det är bråttom eller om brottet fortfarande pågår.
 • Du kan göra en anmälan direkt till en polispatrull om det finns poliser i närheten.
 • Du kan ringa 114 14 om du vill anmäla ett brott som är mindre allvarligt, eller om det har gått en tid sen det hände.
 • Du kan göra en anmälan på en polisstation.
 • Du kan anmäla vissa brott på nätet, till exempel stöld: Anmäl brott eller förlust, polisen.se.

Här är några exempel på varför det är bra att anmäla brott:

 • De som är skyldiga kan dömas och stoppas från att begå fler brott mot andra personer.
 • Du kan få hjälp om du är rädd för någon som har gjort dig illa eller hotat dig.
 • Det blir lättare att få ekonomisk ersättning om du har rätt till det. Läs mer här: Ersättning och skadestånd, polisen.se.
 • Du har större chans att få tillbaka saker som du har blivit av med.

Kan vem som helst skriva sig på min adress?

Huvudregeln för var man ska vara skriven är enkel: där man bor där ska man vara folkbokförd. Men det finns gråzoner och ibland är det svårt att veta vad som gäller. Till exempel om du bor tillfälligt på en adress eller på grund av din livssituation bor på flera ställen. Nedan reder vi ut vad som gäller för olika situationer.

Ja det måste man. Huvudregeln är att du ska vara folkbokförd där du bor, alltså där du sover. Om man inte gör någon flyttanmälan eller inte bor på adressen som man har anmält, så kan det vara ett folkbokföringsbrott. Något som kan straffas med böter eller i värsta fall fängelse. Folkbokföringslagen skärptes i juli 2018, tidigare var det inte straffbart att skriva sig på en adress där man inte bor. Om du är osäker på var du ska vara folkbokförd ska du alltid vända dig till Skatteverket för stöd.

Hur ska en fullmakt vara utformad?

En fullmakt är ett intyg som ger en person rätt att utföra handlingar eller fatta beslut åt en annan person. I de flesta fall är fullmakter skriftliga men det finns också muntliga fullmakter. Den person som ger fullmakt åt en annan person kallas för fullmaktsgivare eller huvudman. Den person som får fullmakten och alltså har rätt att utföra vissa handlingar i den andra personens ställe kallas för ombud eller fullmaktstagare.

En fullmakt är ett intyg som ger en person rätt att utföra handlingar eller fatta beslut åt en annan person. I de flesta fall är fullmakter skriftliga men det finns också muntliga fullmakter. Den person som ger fullmakt åt en annan person kallas för fullmaktsgivare eller huvudman. Den person som får fullmakten och alltså har rätt att utföra vissa handlingar i den andra personens ställe kallas för ombud eller fullmaktstagare.

En fullmakt kan användas vid flera tillfällen eller ett enstaka tillfälle. Ofta används en fullmakt när en person inte har möjlighet att fysiskt göra något som kräver att man legitimerar sig. Om du exempelvis behöver uträtta bankärenden som att ta ut pengar från ditt sparkonto eller underteckna ett avtal men inte har möjlighet att göra det själv behövs en fullmakt om du vill att någon annan gör detta i ditt ställe. En fullmakt behövs också t.ex. om du vill att någon annan tar emot ett paket som är adresserat till dig.

Fullmakter används ofta vid när en person företräder exempelvis ett dödsbo, har kontakt med försäkringsbolag eller skriver avtal för någon annans räkning.

Vad krävs för att vara ombud?

Ombudet måste vara en person som har mandat att skriva under ansökningar och avtal, det vill säga är firmatecknare. Om firman tecknas av två personer tillsammans, måste den ena lämna en fullmakt till den andra. Om firman tecknas var för sig av personerna behövs ingen fullmakt.

Andra personer kan också agera ombud. Då behövs en fullmakt från en firmatecknare, som visar att personen har mandat att ansöka om statsbidrag.

Den person som utses till ombud för en kommun, region eller länsstyrelse ska ha delegation att skriva under statsbidragsansökningar för hela kommunen, regionen eller länsstyrelsen. Ombudet kan exempelvis vara en kommun- eller regiondirektör, en landshövding, en länsöverdirektör eller någon annan tjänsteman inom organisationen via fullmakt från firmatecknare enligt kommunens, regionens eller länsstyrelsens delegationsordning.

Det går också att utse en annan person i organisationen till ombud via en fullmakt. Den finns att ladda ned längre ned på denna sida.