:

Vad är reglerna om förenklat årsbokslut?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är reglerna om förenklat årsbokslut?
 2. Måste jag göra förenklat årsbokslut?
 3. När ska man lämna in förenklat årsbokslut?
 4. Hur fyller man i förenklat årsbokslut?
 5. Vad är skillnaden mellan årsredovisning och årsbokslut?
 6. Vad är skillnaden mellan årsbokslut och förenklat årsbokslut?
 7. Vad händer om man inte lämnar in årsredovisningen i tid?
 8. Vad bestämmer om mitt företag ska välja årsbokslut eller årsredovisning?
 9. Kan ett aktiebolag göra ett förenklat bokslut?
 10. Vilka företag behöver inte göra årsbokslut?
 11. Vad händer om man är sen med årsredovisningen?
 12. Vad händer om man håller årsstämma för sent?
 13. Vilken lag reglerar hur ett årsbokslut i ett aktiebolag ska se ut?
 14. Vad händer om man lämnar in årsredovisningen för sent?
 15. Vad händer om man håller årsstämman för sent?

Vad är reglerna om förenklat årsbokslut?

Varje räkenskapsår ska alla verksamheter avsluta bokföringen med ett bokslut, vilket också är en skyldighet enligt bokföringslagen (BFL 1999:1078) för de som bedriver näringsverksamhet. Enskilda näringsidkare och handelsbolag med fysiska delägare samt ideella föreningar och registrerade trossamfund med en omsättning som understiger 3 miljoner kronor har rätt att upprätta ett så kallat förenklat bokslut. Däremot finns det inget som hindrar en verksamhet som omsätter mindre än 3 miljoner kronor att upprätta ett vanligt årsbokslut eller en årsredovisning.

 Bokslut - vad är det? Läs allt om bokslut här

Måste jag göra förenklat årsbokslut?

på högst tre miljoner kronor får upprätta ett förenklat årsbokslut enligt det så kallade K1-regelverket. Om omsättningen är högre måste du upprätta ett vanligt årsbokslut.

När ska man lämna in förenklat årsbokslut?

Varje räkenskapsår ska alla verksamheter avsluta bokföringen med ett bokslut, vilket också är en skyldighet enligt bokföringslagen (BFL 1999:1078) för de som bedriver näringsverksamhet. Enskilda näringsidkare och handelsbolag med fysiska delägare samt ideella föreningar och registrerade trossamfund med en omsättning som understiger 3 miljoner kronor har rätt att upprätta ett så kallat förenklat bokslut. Däremot finns det inget som hindrar en verksamhet som omsätter mindre än 3 miljoner kronor att upprätta ett vanligt årsbokslut eller en årsredovisning.

 Bokslut - vad är det? Läs allt om bokslut här

Hur fyller man i förenklat årsbokslut?

på högst tre miljoner kronor får upprätta ett förenklat årsbokslut enligt det så kallade K1-regelverket. Om omsättningen är högre måste du upprätta ett vanligt årsbokslut.

Vad är skillnaden mellan årsredovisning och årsbokslut?

En årsredovisning är en offentlig sammanställning av ett företags räkenskaper och förvaltning för ett räkenskapsår. En årsredovisning ska bestå av en balansräkning, en resultaträkning, noter och en förvaltningsberättelse. Om årsredovisningen gäller ett större företag ska även en kassaflödesanalys ingå. 

Årsredovisning upprättas enligt reglerna i K2, Årsredovisning i mindre företag (BFNAR 2016:10), eller K3, Årsredovisning och koncernredovisning (BFNAR 2012:1).

Vad är skillnaden mellan årsbokslut och förenklat årsbokslut?

En årsredovisning är en offentlig sammanställning av ett företags räkenskaper och förvaltning för ett räkenskapsår. En årsredovisning ska bestå av en balansräkning, en resultaträkning, noter och en förvaltningsberättelse. Om årsredovisningen gäller ett större företag ska även en kassaflödesanalys ingå. 

Årsredovisning upprättas enligt reglerna i K2, Årsredovisning i mindre företag (BFNAR 2016:10), eller K3, Årsredovisning och koncernredovisning (BFNAR 2012:1).

Vad händer om man inte lämnar in årsredovisningen i tid?

En årsredovisning är en offentlig handling som ska ge läsaren en rättvisande bild av ett företags resultat och ställning.

Aktiebolag och ekonomiska föreningar måste alltid upprätta en årsredovisning. För andra företagsformer är det bland annat storleken på företaget som är avgörande för om en årsredovisning behöver upprättas eller inte. Det går att läsa mer om detta i bokföringslagen kapitel 6.

En årsredovisning ska avse ett räkenskapsår. Ett räkenskapsår är i normalfallet 12 månader.

Aktiebolag och ekonomiska föreningar måste alltid upprätta en årsredovisning vid räkenskapsårets slut.

Årsredovisning ska upprättas vid varje räkenskapsårs slut, det vill säga normalt en gång per år. Om ett företag byter bokslutsdag och vid det tillfället får ett förkortat räkenskapsår kan det innebära att företaget behöver upprätta två årsredovisningar under ett kalenderår/tolvmånadersperiod.

Vad bestämmer om mitt företag ska välja årsbokslut eller årsredovisning?

I alla firmor, aktiebolag och föreningar görs bokslut varje år. Här berättar vi vad bokslut är och tipsar om hur du gör bokslut snabbare och enklare. För både proffs och nybörjare!

Ett bokslut är en sammanställning av ett företags eller en organisations bokföring vid räkenskapsårets slut.

Kan ett aktiebolag göra ett förenklat bokslut?

Enskilda näringsidkare med en nettoomsättning på högst 3 miljoner kronor får välja att avsluta den löpande bokföringen vid räkenskapsårets slut med att göra ett förenklat årsbokslut istället för ett vanligt årsbokslut. Bokslutet ska upprättas enligt ett speciellt upp­ställningsschema som Bokföringsnämnden har utarbetat.

Det förenklade årsbokslutet består av balansrapport och resultatrapport och detta ska ligga till grund för inkomstdeklarationen. Här går vi igenom de olika delarna i det förenklade årsbokslutet.

Vilka företag behöver inte göra årsbokslut?

Bokslut är något alla som driver näringsverksamhet är skyldiga att göra, företag och organisationer. Bokslut görs för att du ska få överblick över företagets siffror, en rättvis bild över hur det har gått ekonomiskt under året. Bokslutet görs till en årsredovisning eller ett årsbokslut, som är en sammanställning över räkenskapsåret. Om det är en årsredovisning eller ett årsbokslut beror på vilken företagsform och/eller storlek du driver företaget i.

Bokföring är att löpande registrera olika affärshändelser, som inköp och försäljning. Till varje bokföringspost ska det finnas en verifikation, exempelvis ett kvitto, en faktura eller annat underlag att registrera och redovisa. Bokföringen avslutas med ett bokslut, det vill säga med en balansräkning och en resultaträkning.

Vad händer om man är sen med årsredovisningen?

Som vi tidigare skrivit om i artikeln ”Datumen alla måste ha koll på och som ingen vill missa” finns det en mängd deadlines att hålla reda på för dig som är ekonomiansvarig i ett aktiebolag. Om du missar någon deadline innebär det ofta påföljder som är negativa för bolaget. Nedan presenteras kortfattat några av påföljder som i värsta fall skulle kunna bli aktuella för just ditt bolag och vad de i praktiken innebär.

Förseningsavgifter Om bolagets årsredovisning lämnas in för sent till Bolagsverket får bolaget en förseningsavgift på 5000 kr. Vid ytterligare två månaders försening så drabbas bolaget av ytterligare 5000 kr i förseningsavgift och efter två månader ytterligare (totalt fyra månaders försening) blir det 10 000 kr till i förseningsavgift. En årsredovisning som lämnas in fyra månader för sent kostar alltså bolaget totalt 20 000 kr. Precis som om årsredovisningen lämnas in för sent får bolaget också förseningsavgifter om inkomstdeklarationen lämnas in för sent. 6250 kr kostar det bolaget om inkomstdeklarationen lämnas in för sent. Efter tre månader tillkommer ytterligare en förseningsavgift på samma belopp och efter totalt fem månader drabbas bolaget av en tredje förseningsavgift. Bolaget kan också bli skönstaxerat vilket innebär att Skatteverket gissar vilket inkomst har haft eftersom bolaget själv inte deklarerat detta. Notera att förseningsavgifterna är per bolag och om du arbetar i en koncern med många bolag så kan det bli riktigt dyrt. Förseningsavgifter på grund av sen årsredovisning eller inkomstdeklaration är dessutom inte avdragsgilla.

Vad händer om man håller årsstämma för sent?

Ett aktiebolag ska hålla årsstämma varje år och att skriva protokoll är ett krav. Nu i pandemin har det blivit svårare att träffas fysiskt. Här förklarar vi hur det går till att hålla bolagsstämma och hur man kan hålla bolagsstämman trots de restriktioner som finns.

Vilken lag reglerar hur ett årsbokslut i ett aktiebolag ska se ut?

Ett aktiebolag blir bokföringsskyldigt den dagen det registreras hos Bolagsverket.

Bokföringsskyldigheten innebär att aktiebolaget ska följa bokföringslagen, årsredovisningslagen och BFN:s normgivning. Det innebär bl.a. att

Vad händer om man lämnar in årsredovisningen för sent?

Vi ser inga fördelar med att lämna in årsredovisningen på papper. Självklart går det att välja pappersinlämning i vår tjänst och vi har gjort det så smidigt som det bara går att använda det alternativet. Men för de allra flesta så är digital inlämning det absolut smidigaste och enklaste sättet.

Ett fall när man måste välja pappersinlämning är när ingen i styrelsen har en e-legitimation som stöds av Bolagsverket. Ett annat är om företaget är under likvidation.

Har ni revisor? Inga problem vi har fullt stöd för digital revisionsberättelse.

Vad händer om man håller årsstämman för sent?

Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ. Här fattas beslut om vilka som ska sitta i styrelsen, om att fastställa resultat- och balansräkning och om styrelsens ledamöter ska beviljas ansvarsfrihet. Det kan också finnas motioner från styrelsen eller medlemmar om renoveringar eller andra framtida investeringar som det ska fattas beslut om.

Föreningsstämman eller årsmöte som det ofta kallas ska hållas en gång per år.  Stämman ska hållas senast 6 månader från räkenskapsårets utgång. Har man årsbokslut per 31 december ska stämman hållas senast 30 juni, men en rekommendation kan vara att hålla stämman senast i maj innan semestertiderna börjar.