:

Vad innebär sekretess lagen?

Innehållsförteckning:

 1. Vad innebär sekretess lagen?
 2. Vad innebär offentlighet och sekretesslagen?
 3. Vad menas med offentlighetslagen?
 4. Vilka uppgifter omfattas av sekretesslagen?
 5. Vad är skillnaden på tystnadsplikt och sekretesslagen?
 6. Vad händer om man bryter mot offentlighets- och sekretesslagen?
 7. För vem gäller offentlighets- och sekretesslagen?
 8. Var går gränsen för sekretess?
 9. Vad händer om man bryter mot Offentlighets och sekretesslagen?
 10. Vilka allmänna handlingar är offentliga?
 11. För vem gäller Offentlighets och sekretesslagen?
 12. Vad är huvudregeln med sekretesslagen?
 13. När gäller inte sekretess?
 14. Vad är skillnaden på sekretess och tystnadsplikt?
 15. Vilken är skillnaden mellan offentlig och allmän handling?

Vad innebär sekretess lagen?

Vilka uppgifter som är sekretessbelagda anges i offentlighets- och sekretesslagen. Det är oftast handlingar med känsliga uppgifter om enskilda personer som sekretessbeläggs.

Det spelar ingen roll om du skickar ett brev eller mejl till oss och skriver att det är hemligt. Uppgifterna omfattas bara av sekretess om lagen anger det.

Vad innebär offentlighet och sekretesslagen?

För Försäkringskassan och de anställda innebär offentlighets- och sekretesslagen bland annat att uppgifter om någons personliga förhållanden som finns i ärenden omfattas av sekretess om det kan antas att personen som uppgiften handlar om tar skada om uppgiften röjs. Det gäller även personens närstående, till exempel makar, sambo, barn och nära släktingar.

Sekretessen skyddar uppgifter om hälsotillstånd och andra personliga förhållanden. I princip omfattar uttrycket personliga förhållanden alla uppgifter om en person, som till exempel civilstånd, adress, arbetsförmåga och medicinsk diagnos. Även ekonomiska förhållanden som exempelvis sjukpenninggrundande inkomst och sjukpenning är personliga förhållanden.

Vad menas med offentlighetslagen?

När man pratar om offentlighet och sekretess är det bra att först veta hur man avgör vad som är en handling och om den är allmän. Är handlingen inte allmän finns det ju inte någon handling att lämna ut. Som ett exempel på vad som är en handling och när en handling blir allmän kan nämnas att när vi på domstolen meddelar och skickar en dom till någon som är part i ett mål så blir det en allmän handling. Ett annat exempel är de mail som vi får i olika mål och ärenden som finns hos domstolen och som blir allmänna handlingar när de kommer till domstolen.

I grundlagen finns det också bestämmelser om skyndsamhetskrav. Om någon begär ut en allmän handling kan domstolen inte vänta för länge med att lämna ut den. Vi bör så snart som möjligt antingen lämna ut handlingen eller ge ett besked att det inte finns någon sådan handling som efterfrågas eller svara att uppgifterna i handlingen omfattas av sekretess. Vi får inte heller fråga vem som begär ut en handling, om vi inte behöver den informationen för att kunna göra en prövning av om vi anser att en handling som skulle kunna omfattas av sekretess ändå ska lämnas ut. Så kan det till exempel vara om spridningsrisken inte bedöms vara särskilt stor om vi lämnar ut handlingen. Som exempel kan nämnas att det kan vara uppgifter i en handling som ska användas i forskningsverksamhet och att det finns skäl att tro att den som uppgiften handlar om inte kommer att drabbas av någon skada om uppgiften lämnas ut. Det finns också en möjlighet att lämna ut en handling till en enskild med ett villkor om hur handlingen ska användas, det kallas för utlämnande med förbehåll.

Vilka uppgifter omfattas av sekretesslagen?

De uppgifter som sekretessbestämmelserna ska skydda är viss slags information med visst innehåll. Denna information skyddas genom bestämmelser om tystnadsplikt och förbud mot att lämna ut allmänna handlingar som är sekretessbelagda (1 kap. 1 § andra stycket OSL). Sekretessen tar sikte på uppgifterna som sådana och förbudet mot att röja en uppgift gäller vare sig det sker muntligt eller genom att en allmän handling lämnas ut. Det spelar inte någon roll om handlingen med uppgifterna är allmän eller inte.

Det är uppgifternas innehåll eller förekomst i ett visst sammanhang som bestämmer om de ska skyddas av sekretess. I de olika sekretessbestämmelserna anges i vilka sammanhang som uppgifter kan vara sekretessbelagda och vilka uppgifter som omfattas. Om sekretessen exempelvis avser att skydda uppgifter om den enskildas personliga förhållanden är det endast uppgifter som kan härledas till den enskilda som är sekretessbelagda. Det innebär att man i allmänhet kan lämna ut avidentifierade uppgifter. Om en avidentifiering inte hindrar att sambandet mellan den enskilda och uppgifterna kan spåras, måste myndigheten dock avstå från att lämna ut den sekretessbelagda handlingen (prop. 2008/09:150 s 350 och JO 1984/85 s. 269).

Sekretess innebär att sekretessbelagda uppgifter inte får röjas för en enskild i andra fall än de som anges i lag. Med enskild avses både fysisk och juridisk person. Den sekretessbelagda uppgiften får inte heller lämnas utan lagstöd till någon annan myndighet. Sekretess kan också gälla mellan olika verksamhetsgrenar inom en och samma myndighet om de olika verksamhetsgrenarna är att anse som självständiga i förhållande till varandra.

Vad är skillnaden på tystnadsplikt och sekretesslagen?

Personal i vården får oftast bara berätta saker om dig, om du säger att det är okej. Men det finns undantag som du kan läsa om längre ner.

All personal i vården och på apotek har tystnadsplikt, även receptionister och tolkar. Så dem du träffar på till exempel en ungdomsmottagning, vårdcentral, elevhälsan, studenthälsan eller på sjukhus har tystnadsplikt.

Även det som står i din journal är skyddat med sekretess. Oftast är det bara personal som är inblandade i din vård som får läsa din journal.

Vad händer om man bryter mot offentlighets- och sekretesslagen?

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

För brott mot tystnadsplikten gäller att den enskilde som tystnadsplikten är avsedd att skydda ska anmäla brottet (20 kap. 5 § tredje stycket brottsbalken). Däremot kan även andra personer, så som du som rektor för en skola, anmäla brott mot offentlighet- och sekretesslagen till Justitieombudsmannen (JO).

För vem gäller offentlighets- och sekretesslagen?

1 §  Sekretess gäller i Riksbankens kassarörelse, valutahandel, in- och utlåningsrörelse, betalningsutjämning samt handel med värdepapper eller med rättigheter och skyldigheter som anknyter till sådana tillgångar för uppgift om en enskilds ekonomiska förhållanden.

Sekretess gäller vidare hos Riksbanken i ärenden enligt lagstiftningen om valutareglering och betalningar till och från utlandet för uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde lider skada eller men.

För uppgift i en allmän handling som avses i första stycket gäller sekretessen i högst tjugo år och för uppgift i en allmän handling som avses i andra stycket gäller sekretessen i högst femtio år.

Var går gränsen för sekretess?

Hej och tack för din fråga!

Jag tolkar din fråga som att situationen avser det fall en socialsekreterare träffar en enskild människa i ett publikt sammanhang, dvs. i ett annat sammanhang än när själva myndighetskontakten äger rum. Sekretess inom socialtjänsten regleras i offentlighets- och sekretesslagen (OSL), framför allt i 26 kap. Bestämmelserna avser en enskilds personliga förhållanden och en socialsekreterare får inte genom ett sådant samtal röja känsliga uppgifter. Dessa uppgifter är sekretesskyddade i högst sjuttio år, 26:1 6 st. OSL.

Vad händer om man bryter mot Offentlighets och sekretesslagen?

Tystnadsplikt och sekretess i vården regleras i två olika lagar beroende på om verksamheten är allmän (offentlig) eller enskild (privat).

För allmän verksamhet gäller offentlighets- och sekretesslagen, OSL. För enskild verksamhet gäller 6 kap. 12-16 §§ i patientsäkerhetslagen, PSL. Även om reglerna är olika för allmän och enskild verksamhet är innebörden av bestämmelserna mycket lika. Det är i princip inte någon skillnad på integritetsskyddet för patienten i offentlig respektive privat verksamhet.

Sekretess innebär förbud att röja uppgift, vare sig det sker muntligen, skriftligen eller på något annat sätt.

Det handlar inte bara om dokumenterade uppgifter, utan även alla andra typer av uppgifter som är av personlig art. Allt man ser, hör eller på annat sätt får reda på i yrkesutövningen och som kan betraktas som privata uppgifter om enskilda patienter, eller närstående till patienter, omfattas av sekretess.

När det gäller sekretess till skydd för enskild i allmän hälso- och sjukvård, får uppgifter om enskilds hälsotillstånd och andra personliga förhållanden bara lämnas ut, om det är helt klart att den det gäller eller någon närstående till den enskilde, inte lider men om uppgiften lämnas.

Sekretessen gäller för all hälso- och sjukvårdspersonal och för alla uppdragstagare som deltar i vårdarbetet. Den gäller även för administrativ personal, personal som ansvarar för teknisk utrustning samt för tolkar.

Sekretessen gäller även för den som på grund av sin utbildning deltar i vårdarbetet. Däremot gäller den inte för elever som endast besöker vården i studiesyfte.

Sekretessen gäller även sedan anställningen eller uppdraget har avslutats.

Vilka allmänna handlingar är offentliga?

En offentlig handling är en allmän handling som inte är sekretessbelagd enligt  Offentlighets- och sekretesslagen. En offentlig handling ska, enligt offentlighetsprincipen, lämnas ut till den medborgare som så önskar.

Om du som medborgare skickar in en fråga via synpunktsformuläret registreras den som en allmän handling i Göteborgs Stad. Allmänna handlingar som är offentliga är dokument som alla medborgare har rätt att läsa. Att din fråga blir en allmän handling beror på att vi i Sverige har en offentlighetsprincip som ger alla medborgare rätt till insyn i kommunens arbete. 

För vem gäller Offentlighets och sekretesslagen?

Offentlighets-​ och sek­re­tess­la­gen (2009:400), OSL, inne­hål­ler bestäm­mel­ser om myn­dig­he­ters och vissa andra organs hand­lägg­ning vid regi­stre­ring, utläm­nande och övrig han­te­ring av all­männa hand­lingar. Lagen regle­rar också tyst­nads­plikt i det all­män­nas verk­sam­het och för­bud mot att lämna ut all­männa hand­lingar eller sek­re­tess.

Vad är huvudregeln med sekretesslagen?

Sekretessreglerna i offentlighets- och sekretesslagen, OSL, har utformats med utgångspunkt i att handlingsoffentligheten får inskränkas endast i den mån det motiveras av hänsyn till vissa i TF närmare angivna intressen. Dessa inskränkningar måste anges i en särskild lag, denna lag är OSL (2 kap. 2 § TF). Dessa särskilt skyddsvärda intressen är

 • rikets säkerhet eller dess förhållande till annan stat eller mellanfolklig organisation
 • rikets centrala finanspolitik, penningpolitik eller valutapolitik
 • myndigheters verksamhet för inspektion, kontroll eller annan tillsyn
 • intresset att förebygga eller beivra brott
 • det allmännas ekonomiska intresse
 • enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden
 • intresset av att bevara en djur- eller växtart.

Regeringen har bemyndigats att utfärda föreskrifter för tillämpligheten av vissa sekretessbestämmelser i OSL. Sådana föreskrifter har meddelats i OSF.

När gäller inte sekretess?

 Denna sida har inte uppdaterats på sex månader och kanske inte aktuell längre.

En sekretessbedömning måste göras vid varje tillfälle en uppgift begärs ut. För att neka ett utlämnande måste uppgiften vara sekretessbelagd enligt en paragraf i offentlighet- och sekretesslagen (OSL). Bedömningen utgår dels ifrån om någon lider skada eller men av att uppgiften röjs, dels ifrån hur gammal uppgiften är. Sekretessbestämmelserna i OSL är tidsbegränsade. När en uppgift blivit tillräckligt gammal (exempelvis 70 år) gäller inte sekretessen längre.

Vad är skillnaden på sekretess och tystnadsplikt?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Sekretess och tystnadsplikt betyder nästan samma sak, men inte riktigt. Jag förklarar vad orden betyder här under.

Vilken är skillnaden mellan offentlig och allmän handling?

Handlingar är allt som innehåller information av något slag: texter, bilder eller information lagrad på annat sätt, till exempel i en dator eller på ett USB-minne. En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och är inkommen till eller upprättad hos myndigheten. Säkerhetskopior anses inte vara allmänna handlingar, liksom exempelvis minnesanteckningar och utkast till beslut. Bestämmelser om rätten att få ta del av allmänna handlingar finns i tryckfrihetförordningen.