:

Är det moms på vård?

Innehållsförteckning:

 1. Är det moms på vård?
 2. Vad händer med Vårdmomsen?
 3. Är vårdtjänster momspliktiga?
 4. När är det 6% moms?
 5. Är det moms på företagshälsovård?
 6. Vad har ingen moms?
 7. När behöver man betala vård?
 8. Kan man polisanmäla vården?
 9. Vilka verksamheter är inte momspliktiga?
 10. Vilka har 6% moms?
 11. Vad har 25% moms?
 12. Får företag dra av moms på friskvård?
 13. Måste friskvård vara med moms?
 14. Vad är momsfritt i Sverige?
 15. Hur mycket kostar ett dygn på sjukhus?

Är det moms på vård?

Sedan 2019 är vissa vårdtjänster i Sverige momspliktiga efter en dom i Högsta förvaltningsdomstolen som gällde bemanningsföretag. Det kallas ofta för ”vårdmoms”. Inom EU är sjukvård principiellt undantaget från moms. Utom i Sverige. Här har Skatteverket valt en extremtolkning av EU:s momsregler som bland annat Finland helt avvisar. Sverige måste göra som våra grannländer och avskaffa momsplikt inom sjukvården snarast.

Regeringen tillsatte i fjol en utredning. Av utredningens direktiv framgår klart att målet är att tydliggöra i svensk lag att moms inte kan utgå när det gäller sjukvård, oavsett om flera företag och underentreprenörer är involverade. Utredningen ska dock inte lämna sitt betänkande förrän till sommaren. Sedan ska lagförslag remitteras och behandlas i regeringskansli och riksdag. Det kommer att dröja innan lagändringar är på plats. Under tiden fortsätter vårdmomsen att försvåra bemanningen i sjukvården.

Vad händer med Vårdmomsen?

Den 1 juli infördes moms på uthyrning av läkare, barnmorskor och annan legitimeras vårdpersonal. Momsen har slagit undan benen för den privata sjukvården. “Jag räknar med en kostnadsökning på 200 000 kronor för att upprätthålla samma bemanning som förra året”, säger Tina Zetterling som driver fyra barnmorskemottagningar i Skåne.

Vårdtjänster är undantagna från moms. Men enligt nya skattedirektiv ska företag som hyr ut vårdpersonal ta ut 25 procent moms från den 1 juli. Eftersom privata vårdgivare inte har avdragsrätt för ingående moms ökar kostnaden med motsvarade belopp.

Är vårdtjänster momspliktiga?

En av de hetaste frågorna inom vård och omsorg just nu är moms eller inte moms på vissa bemanningstjänster. Detta efter att Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) i en dom klargjort att uthyrning av personal är momspliktigt och ej momsfri vård. Efter detta har Skatteverket tolkat domen i ett ställningstagande. Skatteverket har också publicerat ett antal exempel med sin tolkning av hur olika situationer ska bedömas momsmässigt. Frågorna är nu många och ovissheten stor. Momsexperterna Lena Westfahl och Cecilia Smedfors redogör för vad som hänt och hur du bör agera. 

Det handlar om ny praxis och tolkning av momsreglerna för sjukvård, och inte om nya regler i momslagen.

När är det 6% moms?

Hur räknar man ut moms? På den här sidan kan du använda vår momsräknare för att beräkna moms på ett pris och se summan exklusive samt inklusive moms.

Vår momsräknare hjälper dig att lägga till eller ta bort moms på ditt pris. Välj mellan 6%, 12% och 25% moms eller skriv in en egen momssats.

I Bokio får du hjälp att beräkna moms helt automatiskt. Både när du bokför, fakturerar dina kunder och ska göra momsdeklaration. Skapa konto och kom igång med enkel bokföring, fakturering och mycket mer!

Är det moms på företagshälsovård?

Priser

Vid hälsokontroll ger vi företagsrabatt utifrån antal medarbetare. Hör av er till Annika Grönte på tel 076-020 21 95‬ eller e-mail en för offert.

Vad har ingen moms?

är undantagna momsplikt helt och hållet. Varor och tjänster som är momsfria är till exempel sjukvård, tandvård, social omsorg, skolverksamhet och bank- och försäkringstjänster.

När behöver man betala vård?

Hälso- och sjukvården i Sverige finansieras till största delen genom skatten till regioner och kommuner. Det innebär att den avgift som du betalar vid exempelvis ett läkarbesök bara är en liten del av vad det faktiskt kostar.

I den helt privata vården som inte finansieras genom någon region får du betala hela kostnaden själv. Det gäller till exempel vid plastikkirurgi som inte är medicinskt motiverad och vid operationer vid brytningsfel i ögat som inte är medicinskt motiverade.

Hälso- och sjukvården i Sverige finansieras till största delen genom skatten till regioner och kommuner. Det innebär att den avgift som du betalar vid exempelvis ett läkarbesök bara är en liten del av vad det faktiskt kostar.

I den helt privata vården som inte finansieras genom någon region får du betala hela kostnaden själv. Det gäller till exempel vid plastikkirurgi som inte är medicinskt motiverad och vid operationer vid brytningsfel i ögat som inte är medicinskt motiverade.

Viss hälso- och sjukvård är helt avgiftsfri. Du får däremot betala för de läkemedel som skrivs ut under dessa besök.

Här följer exempel på vård som är avgiftsfri:

Kan man polisanmäla vården?

När man som patient vänder sig till vården är det viktigt att man känner förtroende för den personal man möter. Förtroendet är viktigt för att man ska känna sig trygg och våga prata öppet om de besvär eller symtom man har och på så sätt få den vård man behöver. Därför omfattas alla som arbetar inom hälso- och sjukvården av tystnadsplikt. Grundprincipen är att ingen inom vården får lämna ut uppgifter utan att man själv har godkänt det. Det gäller till exempel uppgifter om den sjukdom man har, den behandling man får eller om ens privata situation.

Inom sjukvården gäller samma sekretesskydd för alla patienter och oberoende av om man har rätt att vistas i Sverige eller inte.

Tystnadsplikten gäller all personal som man möter i vården. Oavsett om det är inom offentlig eller privat vård och oavsett om det är läkare, sjuksköterskor eller administrativ personal. Tolkar och översättare som arbetar på uppdrag inom hälso- och sjukvården har också tystnadsplikt. Tystnadsplikten gäller även dem som arbetar på apotek.

Lagarna innebär att inte ens närstående har rätt att få veta vad som sägs och sker på sjukhuset om man som patient inte vill att de ska veta. Man brukar bli tillfrågad av personalen om vem de får lämna ut uppgifter till. Då väljer man själv vilka de får informera. Till exempel kan man inför en operation tala om för personalen att de får berätta hur operationen har gått för exempelvis en närstående innan man själv har vaknat upp.

För barn gäller att vårdnadshavaren i regel har rätt att ta del av sitt barns vård och veta vad som står i journalen. Men en prövning måste alltid göras innan uppgifterna lämnas ut. Det kan finnas situationer då barnet kan komma att lida skada av att vårdnadshavaren får vissa uppgifter. Det gäller oavsett barnets ålder. Om så är fallet kan de känsliga uppgifterna sekretessbeläggas gentemot barnets vårdgivare.

Men när barnet blir äldre, i tonåren, kan det krävas att barnet ger sitt samtycke till det.

Vilka verksamheter är inte momspliktiga?

är undantagna momsplikt helt och hållet. Varor och tjänster som är momsfria är till exempel sjukvård, tandvård, social omsorg, skolverksamhet och bank- och försäkringstjänster.

Vilka har 6% moms?

När du räknar moms baklänges använder du antingen multiplikation eller division.

Antag att priset exklusive (utan) moms är 100 Kr. Med 24% moms är då priset 124 Kr. Vi kan då antingen dividera eller multiplicera för att få fram det värde eller belopp vi söker. Oftast ser man bara multiplikationsversionerna, men det är konstigt eftersom man med hjälp av division kan komma fram till exakt samma sak när man beräknar momsen baklänges. Bra att veta om multiplikationsknappen på din miniräknare gått i förtidspension eller liknande..

Det spelar ingen roll om du använder punkt "." eller komma "," i momsräknarna nedan som decimalavgränsare. Du kan mata in värden med både punkter och komman och få rätt svar ändå.

Vad har 25% moms?

Att det heter mervärdesskatt beror på att det bara är det ökade värdet på en vara eller tjänst, mervärdet, som ett ­företag betalar in moms på.

Man skiljer mellan ingående moms och utgående moms.

Får företag dra av moms på friskvård?

Högsta förvaltningsdomstolen har förklarat att ett friskvårdsbidrag på 6 500 kr inte är en skattefri förmån (se Skatteverkets rättsfallskommentar HFD, mål nr 6561-18, skatteplikt för friskvårdsbidrag, HFD 2019 ref. 33). Förmånen anses inte vara av mindre värde och slutsatsen är att beloppet i sin helhet är att jämställa med skattepliktig lön. Detta gäller oavsett om de aktiviteter som bidraget bekostar i sig kan anses vara enklare slag av motion och annan friskvård. Domen innebär ingen ändring av Skatteverkets tillämpning att ett skattefritt friskvårdsbidrag som högst kan uppgår till 5 000 kr per år. Om friskvårdsbidraget överstiger 5 000 kr är beloppet skattepliktigt i sin helhet och det är inte möjligt att dela upp friskvårdsbidraget mellan skattefri respektive skattepliktig del.

Obs! Friskvårdsbidrag för enklare slag av motion och friskvård om 5000 kr inklusive moms, gäller givetvis per år och per anställd.

Måste friskvård vara med moms?

Som arbetsgivare kan du hjälpa de anställda att komma igång genom att påminna dem om friskvårdsbidraget eller andra motionsförmåner som hjälper dem att få en kickstart. Normalt ska alla förmåner som personal får till följd av sin anställning beskattas – men det finns vissa undantag – som exempelvis personalvårdsförmåner som motion.

Eftersom reglerna om personalvårdsförmåner (som t ex motion) enbart gäller anställda, får den som är enskild näringsidkare eller delägare i handelsbolag inte dra av kostnaderna för egen motion och friskvård. Dessa räknas ju inte som anställda i sina respektive företag. Jobbar du i ditt eget aktiebolag anses du däremot vara anställd och får dra av kostnaderna för skattefri motion.

Vad är momsfritt i Sverige?

När du säljer vissa varor och tjänster ska du inte ta ut 25 procents moms utan i stället 12 eller 6 procent. I vissa fall ska du inte ta ut någon moms alls.

Här kan du läsa om vilka varor och tjänster det inte är 25 procents moms på.

Hur mycket kostar ett dygn på sjukhus?

Patientavgiften för den som är inskriven på sjukhus är 120 kronor per dag under de första 30 dagarna av ett vårdtillfälle. Därefter betalas 60 kronor per dag. Högkostnadsskydd och frikort gäller inte.

Den som har permission och vistas ett helt dygn utanför sjukhuset betalar ingenting för den aktuella dagen.