:

Vad finns det för ideella organisationer?

Innehållsförteckning:

 1. Vad finns det för ideella organisationer?
 2. Vad räknas som ideell organisation?
 3. Hur skapar man en ideell organisation?
 4. Hur många ideella föreningar finns det i Sverige?
 5. Är partier ideella föreningar?
 6. Är fackförbund en ideell förening?
 7. Vad är en ideell förening ge ett exempel?
 8. Hur vet man om en förening är ideell?
 9. Hur mycket pengar får en ideell förening ha?
 10. Vem äger en ideell förening?
 11. Vem kontrollerar ideella föreningar?
 12. Måste man ha en ordförande i en ideell förening?
 13. Får man lön i en ideell förening?
 14. Kan man tjäna pengar i en ideell förening?
 15. Kan man ta ut lön ideell förening?

Vad finns det för ideella organisationer?

Giva Sverige får ibland frågan om hur man kan starta en ideell organisation och därför har vi samlat information om hur man går till väga. Här beskriver vi kortfattat vad som gäller när man vill starta en ideell förening, en stiftelse eller ett trossamfund i Sverige.

Starta en ideell förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas, vilket betyder att man kan bilda en förening utan tillstånd från myndigheterna. Däremot finns det lagar och regler till exempel för skatter och bokföring som man självklart måste följa. För att starta en ideell organisation finns den här checklistan som Skatteverket har skapat;

Vad räknas som ideell organisation?

En ideell organisation är en organisation som verkar utan kommersiella vinstintressen. I den juridiska betydelsen omfattas också organisationer som främjar enskilda gruppers (som till stor del eller helt kan vara medlemmar) ekonomiska intressen, då verksamheten och dess målsättning hålls inom vissa ramar.

Det motsvarande uttrycket på engelska är non-profit organization (NPO), men också samlingsbenämningen för icke-statliga organisationer, non-governmental organization (NGO) används ibland, trots att det begreppet även kan inkludera exempelvis företag och annan kommersiell icke-statlig verksamhet. Det är särskilt vanligt att engelska uttryck används när det rör sig om organisationer som verkar internationellt. Även när begreppen används korrekt är ideell en verksamhetsbeskrivning som är mycket bred, det förekommer även begrepp som är snävare, exempelvis private voluntary organization (PVO), ungefär ”frivillig gräsrotsrörelse”.

Hur skapar man en ideell organisation?

Kolla in vårt avsnitt om att bilda förening – steg för steg. Det är en checklista som hjälper dig i starten – från spånmöte till registrering. En sammanfattning av listan, justerad för just en ideell förening, finner du nedan.

Föreningsformen innebär att föreningen ska ha ett ideellt syfte och att föreningen inte ska finnas till för att främja medlemmarnas ekonomiska intresse.

Exempel på ideella föreningar är kulturföreningar, fackföreningar och idrottsklubbar. Ett ideellt syfte kan vara att verka för medlemmarnas rättigheter (till exempel fackförening) eller för allmännyttiga ändamål (exempelvis motverka fattigdom).

En ideell förening är öppen för nya medlemmar som delar föreningens intressen. Vanligtvis tas en medlemsavgift ut.

Hur många ideella föreningar finns det i Sverige?

Hur många engagerar sig ideellt och vad gör de? Vilka är det som engagerar sig och varför engagerar de sig? Här har vi samlat fakta och statistik om ideellt engagemang och ideella sektorn.

Källor: Marie Cederschiöld högskola, Statistikmyndigheten SCB och Volontärbyrån. 

Är partier ideella föreningar?

Gemensam intäktsanalys för riksdagspartiernas centrala verksamhet

De politiska partierna i Sveriges Riksdag avviker betydligt från varandra avseende den organisatoriska uppbyggnaden. Alla partier kategoriseras som ideella föreningar, men verksamheten inom ett parti kan bedrivas inom en eller flera juridiska personer beroende på hur man internt valt att organisera verksamheten. En följd av detta blir att jämförelser av partiernas ekonomiska förutsättningar som enbart utgår ifrån siffror i boksluten inte blir relevanta.

Är fackförbund en ideell förening?

En ideell organisation är en organisation som verkar utan kommersiella vinstintressen. I den juridiska betydelsen omfattas också organisationer som främjar enskilda gruppers (som till stor del eller helt kan vara medlemmar) ekonomiska intressen, då verksamheten och dess målsättning hålls inom vissa ramar.

Det motsvarande uttrycket på engelska är non-profit organization (NPO), men också samlingsbenämningen för icke-statliga organisationer, non-governmental organization (NGO) används ibland, trots att det begreppet även kan inkludera exempelvis företag och annan kommersiell icke-statlig verksamhet. Det är särskilt vanligt att engelska uttryck används när det rör sig om organisationer som verkar internationellt. Även när begreppen används korrekt är ideell en verksamhetsbeskrivning som är mycket bred, det förekommer även begrepp som är snävare, exempelvis private voluntary organization (PVO), ungefär ”frivillig gräsrotsrörelse”.

Vad är en ideell förening ge ett exempel?

En rättskapabel ideell förening anses enligt rättspraxis och doktrin föreligga under förutsättning att den

 • bildats av ett visst antal personer (åsikterna varierar mellan minst två eller tre; fler än tre krävs ej),[2]
 • antagit stadgar som reglerar namn, syfte och beslutsgång,[3] samt
 • tillsatt företrädare (vanligen styrelse).[4]

Registrering är inte nödvändig för att föreningen ska bli ett rättssubjekt, till skillnad från vad som gäller för ekonomiska föreningar och aktiebolag.

Hur vet man om en förening är ideell?

Ändamålen med ideella föreningar kan vara många, men själva tanken är att det sker ideellt. Istället bidrar föreningen till medlemmarna på annat vis, till exempel genom att försvara rättigheter eller att skydda viktiga intressen.

Medlemmarna bidrar i sin tur till föreningen genom till exempel frivilligt arbete. Ideella föreningar är helt öppna mot alla som önskar bli medlemmar och oftast tas en avgift ut för medlemskapet. Kravet för medlemskap är att den potentiella medlemmen delar föreningens syfte och har ett gemensamt intresse med föreningen.

Hur mycket pengar får en ideell förening ha?

Ett syfte som är till nytta för allmänheten kan till exempel vara idrott, kultur, politik eller religion. Det kallas för ett allmännyttigt ändamål. Föreningar vars syfte är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen har inte ett allmännyttigt ändamål.

Vem äger en ideell förening?

Nedanstående gäller även för registrerade trossamfund.

En ideell förening kan vara bokföringsskyldig enligt 2 kap. bokföringslagen. När ideella föreningar är bokföringsskyldiga, vad bokföringsskyldigheten innebär och hur den löpande bokföringen ska avslutas beskrivs i informationsskriften Ideella föreningar m.fl. – Bokföringsskyldighet och hur den löpande bokföringen ska avslutas.

Vem kontrollerar ideella föreningar?

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

En förening får bildas för gemensamt fullföljande av ett ideellt syfte. Syftet får inte strida mot lag eller god sed.

Måste man ha en ordförande i en ideell förening?

Ordförandens roll är att leda styrelsen, vara sammankallande till möten och hon eller han har enligt praxis huvudansvaret för styrelsens arbete. Traditionellt sett är ordförande den som är ledare för styrelsen och styrelsens arbete. Det är viktigt att den person som blir vald till ordförande har ett stort engagemang i föreningen och tid till att leda styrelsens arbete.

Ofta är ordförande firmatecknare. Det är vanligt att ordförande delar detta ansvar med kassören. Att teckna föreningens firma innebär att man har rätt att skriva under avtal och andra kontrakt i föreningens namn.

Får man lön i en ideell förening?

Giva Sverige genomför vartannat år en löneanalys för att öka kunskapen om lönenivåer för roller i insamlande organisationer. Löneanalysen ger en faktabaserad bild av löneläget inom organisationer som arbetar med insamling av gåvor.

Att följa utvecklingen av löner bidrar till transparens för lönenivåer, arbetstid och eventuella förmåner inom ideella organisationer med insamlingsverksamhet. 2021 års löneanalys visar att:

Kan man tjäna pengar i en ideell förening?

Det viktigaste för en förening är dess stadgar, som reglerar föreningens namn, syfte och beslutsgång, samt tillsatta företrädare (styrelse). Innan starten behöver ni:

Kan man ta ut lön ideell förening?

En enkel regel att utgå ifrån är att en ideell förening inte kan bedriva näringsverksamhet

som ger medlemmarna ekonomisk vinst. Men föreningen kan bedriva näringsverksamhet om pengarna går tillbaka till exempelvis idrottsverksamheten som finns för ungdomarna på orten.