:

Vad är en K10 blankett?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är en K10 blankett?
  2. Hur får man K10 blankett?
  3. Vem ska lämna blankett K10?
  4. När måste man lämna in en K10?
  5. Vad händer om man inte fyller i K10?
  6. Vad kostar en K10?
  7. När gör man K10 första gången?
  8. Vad händer om man inte lämnar in K10?
  9. Måste man lämna K10 varje är?

Vad är en K10 blankett?

Sista dagen att lämna in K10-blanketten 2022 (i år) är 2 maj 2023

Enligt Skatteverkets rekommendation bör du alltid deklarera K10, oavsett utdelning.

Det är viktigt för att utdelningens gränsbelopp sparas från år till år.

Handläggningstiden av din privata inkomstdeklaration (INK1) kan bli fördröjd om alla bilagor inte inkluderas.

Har man glömt att lämna in K10 eller gjort fel går det att uppdatera/lämna in blanketten i efterhand till Skatteverket.

Hur får man K10 blankett?

Du som är aktiv delägare i ett fåmansföretag och innehar kvalificerade andelar av ett företag måste varje år lämna in en blankett som heter K10 på samma gång som du gör din privata deklaration. 

Till fåmansbolag räknas ett aktiebolag eller ekonomiskt förening med högst fyra delägare som innehar mer än 50% av rösterna. Enkom fysiska personer avkrävs att deklarera sitt innehav i en K10-blankett.

Vem ska lämna blankett K10?

Vad?K10-blanketten är en bilaga som lämnas in tillsammans med den privata inkomstdeklarationen.

Vem?Om du är delägare i ett fåmansbolag där du eller en närstående är eller har varit aktiv de senaste fem beskattningsåren ska du fylla i K10-bilagan i samband med din privata inkomstdeklaration. Du eller din närstående ska ha varit ”verksam i betydande omfattning”, det vill säga ha haft stor betydelse för företagets vinst – då räknas nämligen dina andelar som ett kvalificerat ägande.

När måste man lämna in en K10?

Du har lämnat K10 i samband med din privata deklaration tidigare år och det har inte skett några förändringar i ägarstrukturen för de bolag du lämnat in K10 för.

Ok, det var inte något av de enkla fallen. Då behöver man gräva lite djupare i regelverket.

Vad händer om man inte fyller i K10?

K10-blanketten är en bilaga du som ägare till kvalificerade andelar i ett fåmansbolag lämnar in till Skatteverket tillsammans med din inkomstdeklaration. Ett fåmansbolag är (bland annat) ett aktiebolag eller en ekonomisk förening där fyra eller färre personer äger mer än 50% av rösterna för samtliga andelar i bolaget.

K10-blanketten kan i vissa situationer vara extra komplicerad och kräva att du tar hjälp av experter för att blanketten ska bli rätt ifylld. Exempelvis kan det röra sig om att det har kommit in nya delägare, att någon delägare har lösts ut eller att bolaget har förvärvat ett annat bolag.

Låt våra experter hjälpa dig med din deklaration!

Du som ska fylla i K10-blanketten är ägare till kvalificerade andelar i fåmansbolag. Att det ska vara ”kvalificerade” andelar innebär att du själv, eller närstående, under beskattningsåret eller något av de fem föregående beskattningsåren, ska ha varit ”verksam i betydande omfattning” i bolaget.

En person ska alltid anses verksam i betydande omfattning om hans eller hennes arbetsinsatser har stor betydelse för vinstgenereringen i företaget.

Om du INTE är verksam i betydande omfattning i bolaget (och inte heller någon närstående) är andelarna du äger “okvalificerade”.

Utdelning och vinst vid försäljning av okvalificerade andelar beskattas då med 25%. Observera att det kan finnas situationer då andelarna i bolaget ändå är kvalificerade om du eller närstående är verksam i betydande omfattning i ett annat bolag. 

Det finns inget krav på att lämna in K12-blanketten om det inte har skett någon försäljning eller utdelning under året.

Vad kostar en K10?

Utdelning När du är aktieägare i ett bolag är du delägare i bolaget. Ett aktiebolag som går med vinst, kan välja att återinvestera vinsten i verksamheten för att företaget ska fortsätta att utvecklas och växa eller lämna vinsten som utdelning till sina aktieägare. Vinstutdelning är ett sätt för aktieägarna/investerarna att få avkastning på sin investering. Hur stor utdelningen är bestäms på bolagets årliga bolagsstämma…

Läs mer

När gör man K10 första gången?

Om du själv eller någon närstående till dig har varit aktiv i ditt fåmansföretag de senaste fem åren ska du lämna blankett K10 som bilaga till deklarationen. Det spelar ingen roll om du tagit ut lön eller inte, det räcker att du eller närstående har arbetat i företaget.

På blankett K10 redovisar du utdelning som du erhållit från företaget eller kapitalvinst som uppkommit under 2022. Din beskattning styrs av det så kallade gränsbeloppet som du varje år räknar fram i blanketten. Gränsbeloppet är det som bestämmer hur stor del av en utdelning/kapitalvinst som beskattas med 20 procent. Utdelning eller kapitalvinst som överstiger gränsbeloppet beskattas upp till en viss nivå som inkomst av tjänst.

Beloppen avseende eventuell utdelning och/eller kapitalvinst som du räknar fram via K10:an för du sedan in på huvudblanketten, INK1.

Vad händer om man inte lämnar in K10?

Logga in i e-tjänsten Inkomstdeklaration 1.

Eftersom din K10-bilaga redan skickats in till oss behöver du ta bort den bilaga vi har skapat åt dig i e-tjänsten Inkomstdeklaration 1. Om bilagan redan finns hos Skatteverket visas information om det i menyvalet Bilagor:

Måste man lämna K10 varje är?

Om du själv eller någon närstående till dig har varit aktiv i ditt fåmansföretag de senaste fem åren ska du lämna blankett K10 som bilaga till deklarationen. Det spelar ingen roll om du tagit ut lön eller inte, det räcker att du eller närstående har arbetat i företaget.

På blankett K10 redovisar du utdelning som du erhållit från företaget eller kapitalvinst som uppkommit under 2022. Din beskattning styrs av det så kallade gränsbeloppet som du varje år räknar fram i blanketten. Gränsbeloppet är det som bestämmer hur stor del av en utdelning/kapitalvinst som beskattas med 20 procent. Utdelning eller kapitalvinst som överstiger gränsbeloppet beskattas upp till en viss nivå som inkomst av tjänst.

Beloppen avseende eventuell utdelning och/eller kapitalvinst som du räknar fram via K10:an för du sedan in på huvudblanketten, INK1.