:

Hur räknar man Vinstmarginalbeskattning?

Innehållsförteckning:

 1. Hur räknar man Vinstmarginalbeskattning?
 2. Varför moms på begagnade bilar?
 3. Måste man använda Vinstmarginalbeskattning?
 4. Måste man betala moms på begagnade varor?
 5. Vad är en rimlig vinstmarginal?
 6. Hur får jag fram vinstmarginal?
 7. Hur fungerar Vinstmarginalbeskattning?
 8. Kan man köpa begagnad bil till företaget?
 9. Vad är en bra vinstmarginal i procent?
 10. Vad gäller vid köp av begagnade varor?
 11. Vad är skillnad på vinstmarginal och rörelsemarginal?
 12. Hur hög bör vinstmarginalen vara?
 13. Hur räknar man på vinstmarginal?
 14. Är det värt att ha förmånsbil 2023?
 15. Vilka bilar kan man dra hela momsen på?

Hur räknar man Vinstmarginalbeskattning?

Vinstmarginalbeskattning (VMB) betyder att du beräknar momsen på skillnaden mellan ditt försäljningspris och ditt inköpspris, istället för på hela försäljningspriset. VMB används av dig som som köper och säljer begagnade varor, till exempel antikviteter eller bilar. Men det kan också beröra dig som säljer resetjänster. 

Som säljare är du inte tvungen att använda vinstmarginalbeskattning (VMB) vid varje försäljning, utan du har alltid rätt att lägga på moms enligt de allmänna reglerna.

Normal VMB innebär att du tar skillnaden mellan försäljningspriset och inköpspriset för varje enskild vara. Summan blir ditt beskattningsbara underlag (din vinstmarginal) som momsen sedan beräknas på.

Varför moms på begagnade bilar?

Nya fordon På försäljning av nya fordon inom landet läggs 25% moms på nettobeloppet. Räknat baklänges innebär detta att 20% moms ingår i bruttopriset. Full moms, alltså.

Begagnade fordon Det finns inget momsundantag för begagnade fordon, som gör att bilar, motorcyklar, mm undantas från momsplikt. Begagnade fordon är sålunda en momspliktig vara, men med ett särskilt regelsystem. En fordons-handlare bör särskilt sätta sig in i vinstmarginal-beskattningsreglerna (VMB), reglerna om gemenskapsinterna förvärv (GIF) och de allmänna momsreglerna.

Måste man använda Vinstmarginalbeskattning?

Vinstmarginalbeskattning är ett särskilt sätt att beräkna försäljning och moms för företag verksamma inom handel med begagnade varor eller förmedling av resetjänster. Försäljningen beräknas på skillnaden mellan försäljningspriset och inköpspriset med avdrag för moms. Vinstmarginalbeskattning förkortas till VMB och tillämpas av alla EU-länder.

Du får endast använda VMB om du säljer:

 • Konstverk
 • Begagnade varor
 • Antikviteter
 • Samlarföremål
 • Förmedling av resetjänster

Om du säljer begagnade varor, måste varan vara begagnad när du köper den och varan ska kunna användas i befintligt skick eller efter en reparation. Det finns några undantag inom VMB och det är: vissa guldföremål, fastigheter och oinfattade ädelstenar.

Måste man betala moms på begagnade varor?

Varuförsäljning omfattas av mervärdesskatt oberoende av om det är fråga om handel med en ny eller begagnad vara. Momsbeloppet räknas ut vanligtvis så att det skattefria försäljningspriset multipliceras med den tillämpliga skattesatsen.

Typiskt för handeln med begagnade varor samt konstverk, samlarföremål och antikviteter är att handlaren köper varan av en privatperson. När handlaren inklusive moms säljer en begagnad vara som denne köpt momsfritt, innehåller försäljningspriset den dolda moms som har ingått i inköpspriset. För att undanröja den dolda mervärdesskatt som ingår i priset på en begagnad vara samt ett konstverk, ett samlarföremål eller en antikvitet kan man i vissa vidareförsäljningssituationer tillämpa marginalbeskattningsförfarandet. Det är fråga om olika sätt att räkna ut skattebeloppet. Då beräknas momsbeloppet inte utifrån det momsfria försäljningspriset utan återförsäljaren betalar momsen på sin vinstmarginal, dvs. differensen mellan försäljningspriset och inköpspriset på varan.

Tillämpning av marginalbeskattningsförfarandet är frivilligt. En återförsäljare kan för varje försäljningstransaktion välja att tillämpa antingen de allmänna bestämmelserna eller marginalbeskattningsförfarandet, om försäljningen uppfyller villkoren för detta. Om återförsäljaren väljer att tillämpa marginalbeskattningsförfarandet, kan återförsäljaren välja att tillämpa marginalbeskattningsförfarandet per försäljningstransaktion (per vara) eller per skatteperiod (förenklat förfarande). Om återförsäljaren inte tillämpar marginalbeskattningsförfarandet omfattas försäljningen av de allmänna bestämmelserna i mervärdesskattelagen (MomsL).

Säljaren kan tillämpa marginalbeskattningsförfarandet, dvs. betala moms på sin vinstmarginal, om de särskilt stadgade villkoren för förfarandet uppfylls.

Marginalbeskattningsförfarandet kan tillämpas under följande förutsättningar:

 • försäljningsobjektet är en begagnad vara eller ett konstverk, samlarföremål eller en antikvitet
 • försäljaren är en skattskyldig återförsäljare
 • inköpspriset på varan har varit momsfritt och
 • varan har köpts för skattepliktig återförsäljning.

Vad är en rimlig vinstmarginal?

Vinstmarginal är ett nyckeltal som anger hur stor företagets vinst är i relation till omsättningen. Det är användbart för att bedöma hur effektivt ett företags verksamhet är. Därför är vinstmarginal ett av de viktigaste nyckeltalen i utvärderingen av ett bolag.  

Vinstmarginalen är företagets vinst delat på den totalt omsättningen. Vinstmarginalen visar alltså hur mycket 

Hur får jag fram vinstmarginal?

Det finns ett par olika sätt att räkna ut vinstmarginalen. Detta utifrån hur ”vinst” definieras. De två vanligaste alternativen är att utgå från Årets resultat alternativt från Vinst före finansnetto. Uträkning sker därmed genom att dividera resultatet/vinsten med omsättningen.

 • Vinstmarginal = Vinst före finansnetto / omsättningen
 • Vinstmarginal = Årets resultat / omsättningen

Vinst före finansnetto = Total försäljning – totala kostnader exklusive räntekostnader (right)

Hur fungerar Vinstmarginalbeskattning?

Vinstmarginalbeskattning beräknarmomsen på det som skiljer en produkts inköpspris från försäljningspriset, det innebär ingen dubbelbeskattning för företagaren. Vinstmarginalbeskattning är bra att använda om den som säljer en vara inte kan dra bort den ingående momsen.

Om du som företagare har köpt en begagnad bil från en privatperson för 20 000 kronor och sedan säljer den för 22 000 kronor, kan du använda dig av vinstmarginalbeskattning på vinsten. Momsen är 400 kronor på en vinst på 2000 kronor. Momsen ska du betala in till Skatteverket. Vinsten för företaget blir 1600 kronor. Inköpet bokför du som ett inköp i ditt bokföringsprogram som vanligt. Du bokför det i debet. Eftersom du har köpt bilen av en privatperson är det ingen ingående moms.

Kan man köpa begagnad bil till företaget?

När ett momsregistrerat företag säljer ett fordon som det använt i sin rörelseverksamhet är försäljningen i regel momspliktig. Användningsändamålet med bilen före försäljningen avgör om försäljningen av fordonet är momspliktig eller skattefri. Det påverkar inte, huruvida inköpspriset på fordonet inkluderat moms eller inte.

Läs mer: Anskaffning av fordon och driftskostnader: rätten till momsavdrag

Vad är en bra vinstmarginal i procent?

Vinstmarginalen är olika i olika branscher, och därför är det bäst att jämföra mellan företag i samma bransch. Det saknas bra statistik över den genomsnittliga vinstmarginalen i svenska företag, däremot ligger nettomarginalen hos svenska företag, alltså det mått som räknar in finansiella kostnader, på i genomsnitt fem procent. Den bästa metoden för att jämföra vinstmarginal är därför att räkna på samma sätt och jämföra företag i samma bransch.

Tänk på att hur man räknar ut vinstmarginalen kan skilja sig åt mellan olika länder!

Vad gäller vid köp av begagnade varor?

Vad gäller om du köper något som inte fungerar på second hand?

Konsument Uppsala / Guide / Publicerad 2023-05-04 10:58

Vad är skillnad på vinstmarginal och rörelsemarginal?

Vinstmarginalen är olika i olika branscher, och därför är det bäst att jämföra mellan företag i samma bransch. Det saknas bra statistik över den genomsnittliga vinstmarginalen i svenska företag, däremot ligger nettomarginalen hos svenska företag, alltså det mått som räknar in finansiella kostnader, på i genomsnitt fem procent. Den bästa metoden för att jämföra vinstmarginal är därför att räkna på samma sätt och jämföra företag i samma bransch.

Tänk på att hur man räknar ut vinstmarginalen kan skilja sig åt mellan olika länder!

Hur hög bör vinstmarginalen vara?

Vinstmarginalen är vinstandelen när resultatet mäts före räntekostnader. På denna nivå har överskottet således belastats med såväl löner som övriga rörelsekostnader och avskrivningar. Detta är företagets totala vinst innan finansieringen beaktas. Måttet visar hur stor vinsten är per omsatt krona, när allt är betalt utom räntekostnaden. Detta överskott skall räcka till ränta och ge vinst.

Nyckeltalet beräknas på följande sätt:

Hur räknar man på vinstmarginal?

Vinstmarginal är ett nyckeltal som anger hur stor företagets vinst är i relation till omsättningen. Det är användbart för att bedöma hur effektivt ett företags verksamhet är. Därför är vinstmarginal ett av de viktigaste nyckeltalen i utvärderingen av ett bolag.  

Vinstmarginalen är företagets vinst delat på den totalt omsättningen. Vinstmarginalen visar alltså hur mycket 

Är det värt att ha förmånsbil 2023?

Den 1 juli 2022 införs ändrade regler för att beräkna förmånsvärde på tjänstebil. Reglerna har ofta förändrats under de senaste åren, men nu slipper vi kanske förändringar under ett tag framöver?

Vilka bilar kan man dra hela momsen på?

Ett företag som är infört i momsregistret får dra av momsen på en vara eller tjänst, om det anskaffat varan eller tjänsten av en annan momsskyldig för rörelseverksamhet som berättigar till avdrag.

Det hänför sig dock begränsningar till avdraget för moms på anskaffningspriset på och driftskostnader för fordon. Till exempel det ändamål ett företag använder fordonet till och om fordonet är en person- eller paketbil, påverkar avdragsrätten för företaget.

Utgångspunkten är att den moms som ingår i anskaffningspriset på följande fordon och fartyg inte får dras av:

 • personbilar
 • motorcyklar
 • husvagnar
 • sådana vattenfartyg vars konstruktion i huvudsak är avsedd för nöjes- eller sportbruk
 • luftfartyg vars största tillåtna startvikt är högst 1 550 kg.

Momsen får inte heller dras av för varor eller tjänster som hänför sig till dessa fordon eller fartyg, såsom bränsle, laddningsel, servicearbeten, reservdelar eller utrustning.