:

Vad betyder underskott av näringsverksamhet?

Innehållsförteckning:

 1. Vad betyder underskott av näringsverksamhet?
 2. Hur räknar man ut underskott av näringsverksamhet?
 3. Hur beräknar man underskott?
 4. Hur beskattas passiv näringsverksamhet?
 5. Hur bokför man underskott?
 6. När uppstår ett underskott?
 7. Vad är en passiv näringsverksamhet?
 8. Vad gäller för passiv näringsverksamhet?
 9. Vad innebär Jag har bedrivit passiv näringsverksamhet?
 10. Vad innebär det att vara passiv?
 11. Är hobbyverksamhet näringsverksamhet?
 12. Hur länge kan man spara underskott?
 13. Vilket ansvar har ägaren av enskild näringsverksamhet?
 14. Hur behandlas underskott i hobbyverksamhet?
 15. Är enskild firma och enskild näringsverksamhet samma sak?

Vad betyder underskott av näringsverksamhet?

När firmans resultat i programmet är ett underskott och du använder programmets inkomstplanering under Deklaration/Årsbokslut - Inkomstplanera - fyll i deklaration, får du en fråga om någon del av underskottet ska användas som avdrag mot inkomst av tjänst.

Du kan då skriva in ett belopp. Beloppet kommer av programmet att föras till deklarationsblankett NE och anges som avdrag mot inkomst av tjänst vid punkt R45.

Samma belopp ska du också manuellt ange i årets deklaration vid punkt 14.1 på huvudblanketten INK1.

Hur räknar man ut underskott av näringsverksamhet?

Så här hanterar du redovisning, räntefördelning och egenavgifter när du avslutar din verksamhet.

i din inkomstdeklaration i maj året efter du gjort ditt sista bokslut.

Hur beräknar man underskott?

Den som har ett underskott av kapital kan få en skattereduktion.

Om det uppkommer ett underskott av kapital får man avdrag i form av en skattereduktion för underskottet (67 kap. 10 § IL). Skatten minskas med 30 procent av den del av underskottet som inte överstiger 100 000 kr och med 21 procent av det återstående underskottet.

Hur beskattas passiv näringsverksamhet?

En fysisk person eller ett dödsbo ska betala särskild löneskatt med 24,26 procent på överskott av passiv näringsverksamhet enligt IL under förutsättning att verksamheten utövas här i landet (2 § första stycket SLFL).

Underlaget för särskild löneskatt är överskottet från den passiva näringsverksamheten och det beräknas enligt samma regler som underlaget för egenavgifter från aktiv näringsverksamhet (2 § andra stycket SLFL). Det innebär att det är nettoinkomsterna enligt beslutet om slutlig skatt som är underlag för särskild löneskatt. Om sjukpenning från Försäkringskassan ingår i nettoinkomsten, ska sjukpenningen dock inte räknas med i underlaget för särskild löneskatt (3 kap. 10 SAL).

Det ska inte betalas särskild löneskatt om skatteunderlaget är lägre än 1 000 kr (2 § tredje stycket SLFL).

Hur bokför man underskott?

Huvudregeln är att underskottet får dras av nästa år i samma näringsverksamhet. Om näringsverksamheten efter avdrag av tidigare års underskott åter visar underskott, får detta tas med till nästa år och så vidare. Någon tidsbegränsning för underskotts­avdrag finns inte. Underskottet kan tas med så länge närings­verksam­heten finns kvar. Underskottet kan inte övertas av någon annan person. Vid dödsfall övertar dödsboet underskottet.

Från huvudregeln finns fyra undantag då du kan få avdrag tidigare.

När uppstår ett underskott?

Huvudregeln är att underskottet får dras av nästa år i samma näringsverksamhet. Om näringsverksamheten efter avdrag av tidigare års underskott åter visar underskott, får detta tas med till nästa år och så vidare. Någon tidsbegränsning för underskotts­avdrag finns inte. Underskottet kan tas med så länge närings­verksam­heten finns kvar. Underskottet kan inte övertas av någon annan person. Vid dödsfall övertar dödsboet underskottet.

Från huvudregeln finns fyra undantag då du kan få avdrag tidigare.

Vad är en passiv näringsverksamhet?

Skatteplanering i enskild firma Tips #2 - uppdaterad för inkomstår 2023

En enskild näringsverksamhet eller verksamhet i ett handels- eller kommanditbolag kan bedrivas antingen som aktiv eller passiv näringsverksamhet. Vid aktiv näringsverksamhet betalar företagaren egenavgifter på de intäkter som verksamheten har. Vid passiv näringsverksamhet betalar istället företagaren särskild löneskatt på de intäkter som genereras. Detta innebär att beskattningen skiljer sig åt beroende på om företagaren driver aktiv eller passiv näringsverksamhet.

Vad gäller för passiv näringsverksamhet?

Inkomster i näringsverksamhet delas in i aktiv och passiv näringsverksamhet. En enskild näringsverksamhet eller verksamhet i ett handels- eller ett kommanditbolag kan antingen bedrivas som aktiv eller passiv näringsverksamhet. Varje delägare eller näringsidkare bedöms för sig.

På aktiva inkomster ska man betala egenavgifter. På passiva inkomster ska man betala särskild löneskatt.

Inkomstskattelagen innehåller även ett antal bestämmelser som behandlar aktiva och passiva inkomster:

Vad innebär Jag har bedrivit passiv näringsverksamhet?

En näringsverksamhet anses vara aktiv om näringsidkaren har arbetat i verksamheten minst en tredjedel av en heltidsanställning

En näringsverksamhet kan bedrivas antingen aktivt eller passivt. Med en aktiv näringsverksamhet avses, enligt inkomstskattelagen (1999:1229), en näringsverksamhet i vilken den som är skattskyldig för verksamheten har arbetat i inte oväsentlig omfattning.

Vad innebär det att vara passiv?

Bygger på Bonniers svenska ordbok av Peter A. Sjögren, Iréne Györki och Sten Malmström, 10:e upplagan 2010

Om det rör sig om två olika ord med samma stavning så markeras detta med en skiljelinje, se t ex ”negativ”.

Är hobbyverksamhet näringsverksamhet?

Om du har flera hobbyverksamheter beskattas dessa var för sig. De kan alltså inte kvittas mot varandra. Hobbyverksamhet kan inte heller kvittas mot näringsverksamhet. Det är dock ovanligt att någon har både hobby- och näringsverksamhet samtidigt. I så fall måste de vara inom skilda områden, exempelvis biodling och hästverksamhet.

Om din hobbyverksamhet ger överskott ska du betala egenavgifter på nettovinsten (intäkter minus kostnader).

Hur länge kan man spara underskott?

Ett aktiebolag ska alltid lämna en egen inkomstdeklaration. Där redovisar företaget sitt resultat för beskattningsåret. Den slutliga skatten som företaget ska betala framgår av slutskattebeskedet.

Vilket ansvar har ägaren av enskild näringsverksamhet?

Du ska registrera din näringsverksamhet hos Bolagsverket eller Skatteverket, eller i vissa fall hos båda beroende på vilken bolagsform verksamheten har. Näringsverksamhet kan bedrivas i olika former. De vanligaste är enskild firma och aktiebolag, men vanligt förekommande är även handelsbolag, kommanditbolag, stiftelser och ekonomiska föreningar.

Ibland måste du söka tillstånd för din verksamhet. Var tillstånd ska sökas beror på vilken verksamhet det rör. Som exempel kan nämnas att alkoholtillstånd söks hos kommunen och tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik (taxirörelse) söks hos Transportstyrelsen.

Hur behandlas underskott i hobbyverksamhet?

Definitionen av en hobby är i detta sammanhang en aktivitet som uppfyller följande punkter:

 • Något som man utövar på sin fritid
 • Något som inte är en persons huvudsakliga försörjning
 • Något som man gör utan vinstsyfte

Exempel på dessa aktiviteter kan vara hemslöjd, biodling, jakt, fiske, trädgårdsodling, djuruppfödning eller kulturell verksamhet.

Är enskild firma och enskild näringsverksamhet samma sak?

 är ingen juridisk person. Som organisationsnummer används företagarens personnummer. Det innebär att du som enskild näringsidkare personligen ansvarar för företagets alla förpliktelser, exempelvis skulder och ingångna avtal. Det är du som privatperson och inte företaget som till exempel hyr en lokal eller är part i en domstolsprocess. Det betyder också att du själv måste betala företagets skulder om inte pengarna i företaget räcker till. En del av den personliga risken kan du minska genom att teckna en företagsförsäkring. 

 kan ha anställda. När du anställer första gången ska du registrera dig som arbetsgivare hos Skatteverket.