:

När är en gåva giltig mellan makar?

Innehållsförteckning:

 1. När är en gåva giltig mellan makar?
 2. Måste gåva mellan makar registreras?
 3. Hur registrerar man en gåva av fastighet?
 4. Vad krävs för att en gåva mellan makar ska gälla mot givande makens borgenärer?
 5. Måste man redovisa gåva?
 6. Måste man redovisa gåvor?
 7. Vad krävs för att en gåva ska vara giltig?
 8. Måste man betala lagfart vid gåva?
 9. Vad kostar lagfart vid gåva av fastighet?
 10. Måste gåvobrev skrivas av jurist?
 11. Måste jag skatta på en gåva?
 12. Hur stor gåva får man ge skattefritt?
 13. Hur mycket pengar får man ge bort skattefritt 2023?
 14. Hur undviker man gåvoskatt?
 15. Hur skriver man över ett hus som gåva?

När är en gåva giltig mellan makar?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att din fråga är vad som händer med fastigheten i ett scenario då din make har skulder som måste betalas. För att besvara frågan kommer jag även att gå igenom vad som krävs för att en gåva av fastighet mellan makar är giltig. De lagar som jag hänvisar till nedan är Jordabalken (JB) och Äktenskapsbalken (ÄktB).

Måste gåva mellan makar registreras?

Personer som är gifta kan såklart ge varandra gåvor. För det äkta paret definieras en gåva som någon typ av egendom som har getts från den ena till den andra. Men juridiskt är det inte helt självklart vad som räknas som en gåva mellan makar, mycket på grund av att gåvan inte byter hushåll. Därför måste en del krav vara uppfyllda.

Med Jurio kan du skriva ett gåvobrev anpassat efter dina specifika önskemål idag.

För att en gåva av fast egendom och bostadsrätt mellan makar ska bli juridiskt giltig gäller i princip samma formkrav som vid ett köp. Makarna måste upprätta ett skriftligt gåvobrev som de båda undertecknar framför två vittnen. I gåvobrevet ska det tydligt framgå att maken som är gåvogivare överlåter den namngivna fastigheten eller bostadsrätten som just gåva till sin make. För att gåvotagaren ska kunna ansöka om lagfart hos Lantmäteriet behöver gåvobrevet först ha registrerats hos Skatteverket. Gåvan blir bindande genom det skriftliga gåvobrevet. 

Här kan du upprätta ett gåvobrev för fast egendom.

Hur registrerar man en gåva av fastighet?

Du kan själv kontrollera vilka typer av cookies du vill acceptera genom att ta ställning nedan. Läs mer här

Cookies

Vad krävs för att en gåva mellan makar ska gälla mot givande makens borgenärer?

För att en gåva mellan makar inte ska kunna tas i anspråk för att betala den givande makens skulder, efter det att gåvan getts över till den andre maken, ska gåvan registreras hos Skatteverket. En gåva mellan makar med ett högt värde behöver registreras för att undvika att gåvan kan komma att utmätas för gåvogivarens skulder.

För att registrera gåvan ska du lämna in originalhandlingen (gåvobrevet) till Skatteverket, gärna åtföljt med två bevittnade kopior (två vittnen ska intyga att kopian överensstämmer med originalet). Om gåvan är en fastighet måste man också ändra i lagfarten. När du fått tillbaka det registrerade gåvobrevet från Skatteverket, ska du skicka in gåvobrevet tillsammans med ansökan om lagfartsändring till Lantmäteriet. 

Måste man redovisa gåva?

När du bokför de ekonomiska händelserna i ditt företag behöver du alltid ett underlag som visar och styrker vad som hänt, är det en inbetalning eller utbetalning, intäkt eller kostnad? Allt som oftast får du en faktura eller annan bekräftelse på händelsen. Du behöver också klassificera händelsen med ett konto ur din kontoplan. En gåva till exempelvis en hjälporganisation är en kostnad för företaget utan att vara ett direkt inköp som driver verksamheten framåt. I stället bokför du din gåva som diverse övrig kostnad, du för in den i kontoklass 6, förslagsvis 6993, enligt BAS-kontoplanen 2022.

Måste man redovisa gåvor?

Ja, det är tillåtet att ge gåvor till anställda. Det är dock viktigt att ha klara riktlinjer för vad som räknas som en gåva och vad som inte gör det. En gåva ska vara av en personlig karaktär och inte vara en vanlig arbetsrelaterad förmån. Gåvan ska också följa de regler och begränsningar som gäller för avdragsgilla gåvor. Genom att ge gåvor till anställda kan man visa uppskattning och öka trivseln på arbetsplatsen, vilket i sin tur kan leda till ökad produktivitet och bättre resultat för företaget.

Det är också viktigt att ha klara riktlinjer för vilka anställda som ska få gåvor och vilken typ av gåva som ska ges. Det kan vara en god idé att ha en budget för gåvor till anställda och att ha en klar plan för vilka tillfällen som det är lämpligt att ge gåvor. Genom att ha tydliga riktlinjer för gåvor till anställda kan man undvika missförstånd och se till att alla anställda behandlas lika

Ja, gåvor till anställda kan vara avdragsgilla i vissa fall. Det finns dock vissa regler och begränsningar att ta hänsyn till. Till exempel får gåvan inte överstiga ett visst belopp per anställd och den får inte ges som en ersättning för lön eller annan ersättning. Gåvan måste också vara av en personlig karaktär, det vill säga att den inte får vara en vanlig arbetsrelaterad förmån. Det finns också specifika krav på hur gåvan ska redovisas i företagets bokföring och deklaration.

Företag som vill ge gåvor till sina anställda bör därför noga bekanta sig med de regler och riktlinjer som gäller för avdragsgilla gåvor. Genom att följa dessa regler kan man undvika problem med Skatteverket och säkerställa att gåvorna verkligen uppskattas av de anställda. Det är också viktigt att tänka på att gåvor till anställda kan ha positiv inverkan på arbetsplatsens stämning och trivsel, vilket i sin tur kan leda till ökad produktivitet och bättre resultat för företaget.

Exempel: Arbetsgivare ger en anställd en gåva är den vanligtvis skattepliktig enligt Skatteverkets regler. Det finns dock vissa undantag och det är julgåvor, minnesgåvor och jubileumsgåvor. De här gåvorna är nämligen skattefria om marknadsvärdet inklusive moms understiger ett visst belopp. Marknadsvärdet är det pris som varan eller tjänsten hade kostat om den anställda själv hade köpt den. 

Arbetsgivarens kostnader för att administrera gåvan räknas inte med i gåvans värde. Inte heller räknas eventuell transport- eller fraktkostnad till dess värde.

Vad krävs för att en gåva ska vara giltig?

Ett gåvobrev är ett juridiskt dokument som kan användas när en gåva har särskilda villkor och förhållanden som behöver regleras inför mottagandet.

Beroende på vem mottagaren är kan ett gåvobrev anpassas efter olika omständighet, till exempel att ett barn inte får tillgång till gåvan förrän det nått en viss bestämd ålder. Andra villkor kan vara att mottagaren inte får sälja vidare gåvan eller att gåvan inte får användas av någon annan än mottagaren.

Måste man betala lagfart vid gåva?

Det är helt frivilligt att sätta upp villkor för gåvan av fastigheten. Ett vanligt villkor för gåvor som avser fastigheter är att gåvan ska vara gåvotagarens enskilda egendom, vilket innebär att fastigheten undantas från en eventuell bodelning. Genom villkor om enskild egendom säkerställs att fastigheten stannar inom familjen. 

Vad kostar lagfart vid gåva av fastighet?

Lagfart är ett bevis för att du äger en fastighet eller tomträtt.

Avgiften* är 1,5 procent på det belopp som är störst av köpeskillingen eller taxeringsvärdet.

Exempel: Köper du en fastighet som kostar 1 000 000 kronor och har ett taxeringsvärde på 500 000 kronor så betalar du 1,5 procent på 1 000 000 kronor. Utöver det tar Lantmäteriet en avgift på 825 kronor som ska täcka arbetskostnaden vid själva inskrivningen. Totalt 15 000 kronor för lagfarten och 825 kronor för inskrivningen totalt 15 825 kronor.

Den dag du säljer din bostad, så är det bra att veta att kostnaden både för lagfart och för pantbrev är avdragsgilla i deklarationen.

Måste gåvobrev skrivas av jurist?

Ett gåvobrev är ett avtal mellan två personer

Ett gåvobrev är ett dokument som bevisar att någon har gett bort en gåva till en annan person. Det är ett juridiskt bindande dokument som visar att egendom har bytt ägare och vilka villkor som gäller för gåvan.

Måste jag skatta på en gåva?

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar vilka beskattningskonsekvenser som följer av gåvan efter din avlidna son. Jag tolkar din fråga som att husets taxeringsvärde är 600 000 kr, och att du fick huset i gåva utan att behöva ge någon ersättning. Regler som behandlar detta finns i inkomstskattelagen (IL).

Hur stor gåva får man ge skattefritt?

Historiskt har gåvoskatten varit en statlig skatt som applicerades i samband med att man får en gåva som överskrider ett visst värde. I Sverige har det alltid varit gåvotagaren som betalar för gåvoskatten när lagen gällde. Tidigare betalade gåvotagaren en gåvoskatt i de fall där de mottog en gåva vars värde översteg ett visst belopp. Värdet på gåvan gällde för alla slags gåvor såsom pengar, värdepapper, bilar, djur eller värdeföremål. Du var även skattskyldig i de fall där du inom en treårsperiod fått flera gåvor av samma gåvogivare och gåvornas sammanlagda värde överskred ett visst belopp. Dessutom behövde man som gåvotagare i de fallen lämna en gåvoskattedeklaration.

Under sista tiden som gåvo- och arvsskatten gällde uppgick intäkterna från dem till 6,5 miljarder kronor under 2004. Tillsammans utgjorde de ungefär 7 promille av de totala skatteintäkterna. Det vill säga, ur ett statsfinansiellt perspektiv var de inte så väsentliga. Gåvoskatten förekommer generellt oftast i de länder som även tillämpar arvsskatt. I Finland finns exempelvis gåvoskatten kvar. Normalt är gåvor skattefria även där upp till ett visst värde.

Gåvoskatten är idag avskaffad sedan 1 januari 2005 med retroaktiv effekt tillbaka till 17 december 2004. Gåvoskatten och arvsskatten avskaffades samtidigt i Sverige. Beslutet mottogs positivt av många då skatten ansågs dränera Sverige på investeringskapital. Investeringskapital som idag istället kan användas för att stimulera ekonomin. Denna syn återspeglades av en enhällig riksdag som avskaffade arv- och gåvoskatten 2005.

Hur mycket pengar får man ge bort skattefritt 2023?

Att ge bort pengar i gåva är vanligt och det kan göras på olika sätt. En enkel och vanlig metod är att överföra pengar från en bankkonto till en annan som en gåva. Det är viktigt att komma ihåg att gåvan ska vara frivillig och att mottagaren inte är skyldig att acceptera den.

Om det handlar om större summor pengar kan det vara bra att upprätta ett gåvobrev som beskriver överenskommelsen mellan givaren och mottagaren. I gåvobrevet ska det stå hur mycket pengar som överförs och under vilka villkor. Det kan också vara bra att ta professionell juridisk rådgivning för att undvika eventuella skatter och andra komplikationer.

Hur undviker man gåvoskatt?

This website contain information relating to real estate investments in Sweden and Finland This information may not be accessed by residents of certain countries based on applicable securities law regulations. No investments are directed, directly or indirectly, to persons resident, registered and / or taxable outside of the EEA (European Economic Area). Persons resident, registered and / or taxable persons outside of the EEA may neither sign up to Tessin Nordic AB (publ)'s investment network nor complete an investment.

NOT FOR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN THE UNITED STATES OF AMERICA (INCLUDING ITS TERRITORIES AND POSSESSIONS, ANY STATE OF THE UNITED STATES AND THE DISTRICT OF COLUMBIA, THE “UNITED STATES”), CANADA, JAPAN, AUSTRALIA, HONG KONG, SWITZERLAND, NEW ZEALAND, SINGAPORE OR SOUTH AFRICA OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE TO DO SO WOULD BE PROHIBITED BY APPLICABLE LAW.

Hur skriver man över ett hus som gåva?

Gåvor är egent­li­gen en sorts avtal. Om gåvor teck­nas ner skrift­ligt kallas det för gå­vobrev eller gå­vo­hand­ling. Vid mindre gåvor så som jul­klap­par är det ofta inte nöd­vän­digt. Men för gåvor av större värde är det där­e­mot bra och ibland till och med ett krav.

Gåvor måste ges utan krav på mot­pre­sta­tion, där­e­mot går det bra att ställa vill­kor för gåvan. Det kan till ex­em­pel vara att ange i vilket syfte gåvan ska an­vän­das. Yt­ter­li­ga­re saker som är bra att ange i gå­vobrev är huruvi­da det ska på­ver­ka ditt arv eller inte och om gåvan ska utgöra en­skild egen­dom.

Ju­ri­diskt syftar fas­tig­het på en av­grän­sad mark. På marken kan det finnas ett bo­stads­hus eller en annan bygg­nad, men det kan också bara vara en tomt. En fas­tig­het är av typen fast egen­dom.

För en gåva av fast egen­dom finns vissa krav för att den ska bli giltig. Till att börja med måste över­gång­en ske skrift­ligt, det vill säga genom gå­vobrev. Gå­vobre­vet måste också vara un­der­teck­nat av både mot­ta­ga­ren och gi­va­ren av gåvan. Vidare ska en full fas­tig­hets­för­teck­ning finnas i gå­vobrev så att fas­tig­he­ten tyd­ligt kan iden­ti­fie­ras. 

För att kunna få lag­fart be­vil­jat på den nya ägaren krävs vidare att gå­vobre­vet är be­vitt­nat av två per­so­ner. Lag­fart krävs för att de ju­ri­dis­ka kon­se­kven­ser­na som till ex­em­pel skatt ska övergå på den nya ägaren. Det kan också be­hö­vas för att kunna ta lån på fas­tig­he­ten eller söka bygg­lov.

Du kanske istäl­let för att ge bort fas­tig­he­ten vill sälja till ett or­dent­ligt ner­satt pris. En be­tal­ning räknas dock som mot­pre­sta­tion och det är därför inte möj­ligt om fas­tig­he­ten ska räknas som gåva.

Ett al­ter­na­tiv kan istäl­let vara att dela upp över­fö­ring­en av fas­tig­he­ten i två olika avtal. Till ex­em­pel ger du bort huset, men mot­ta­ga­ren be­ta­lar för möbler och andra till­hö­ran­de saker.