:

Hur deklarerar jag dödsbo?

Innehållsförteckning:

 1. Hur deklarerar jag dödsbo?
 2. Hur beskattas dödsbon?
 3. Hur länge ska man spara deklaration efter dödsbo?
 4. Vem betalar dödsboets skatt?
 5. Måste man deklarera dödsbo?
 6. Vem ska skriva under deklarationen dödsbo?
 7. Måste dödsbo deklarera?
 8. Vem ska deklarera ett dödsbo?
 9. Vem får deklarera för ett dödsbo?
 10. Hur skriver man på deklarationen?
 11. Vem skriver på deklaration för dödsbo?
 12. Måste man deklarera ett arv?
 13. Hur får man ut skattepengar från ett dödsbo?
 14. Vem ska skriva under deklaration?
 15. Får man göra avdrag för begravningskostnader?
 16. Vad är tillgångar på dödsbo?
 17. Hur ska deklaration för dödsbo skrivas under?
 18. Vad gäller vid försäljning av dödsbo?
 19. Hur gör man ansökan om lagfart i ett dödsbo?

Hur deklarerar jag dödsbo?

Året efter dödsfallet behöver dödsboet lämna in en deklaration. Det är en ny ekonomisk verklighet när man har förlorar en livskamrat som man har bott tillsammans med. Även sorgen har blivit en del av livet och stöd från andra med samma erfarenheter kan vara till hjälp.

 • Efterlevandeguidens checklista hjälper dig att se vilka praktiska saker du behöver göra året efter dödsfallet.
 • Hur beskattas dödsbon?

  Publicerat 24 februari 2017 i kategorin Nyttiga tips

  När någon avlider övergår alla tillgångar till dödsboet efter den avlidne. Delägarna i dödsboet ansvarar bland annat för att dödsboet lämnar inkomstdeklaration. Någon deklaration behöver dock inte lämnas om dödsboets enda inkomst är ränta eller utdelning som utbetalarna gör skatteavdrag på.

  Hur länge ska man spara deklaration efter dödsbo?

  HejsanHur länge måste jag spara räkningar? Ex elräkning mmOch kvitton?Hälsningar Johan

  Hej! Räkningar eller fakturor visar ju inte att man gjort någon betalning. Jag antar att de kan kastas, eller finns det situationer när räkningar och fakturor bör sparas?

  Vem betalar dödsboets skatt?

  Vad händer om det finns en skatteskuld i dödsboet och flera dödsbodelägare?

  Om det finns pengar i dödsboet som täcker skatten så ska dessa användas innan eventuellt överskott delas ut till dödsbodelägarna. Om det inte finns några pengar i dödsboet behöver inte delägarna betala skatten med egna pengar. Skulden restförs i stället till Kronofogden och skrivs av efter fem år.

  Måste man deklarera dödsbo?

  Många som är vana att lämna sin egen deklaration har mer frågor när de ska deklarera för ett dödsbo. Om inget ska ändras eller läggas till är det enkelt att godkänna med telefon eller sms med hjälp av koderna på deklarationen. Den som ska ändra eller lägga till något i deklarationen kan också deklarera digitalt men då behövs ett deklarationsombud.

  Deklarationen för ett dödsbo kommer till den adress som dödsboet är skrivet på. Den som är ansvarig för att deklarera är alla dödsbodelägare tillsammans, eller testamentsexekutor eller boutredningsman om sådan finns.

  Vem ska skriva under deklarationen dödsbo?

  Döds­bo­de­lä­gar­na är an­sva­ri­ga för döds­bo­et och de ska också de­kla­re­ra.

  Döds­bo­de­lä­gar­na är de som ärver av döds­bo­et. Det kan vara ef­ter­le­van­de make eller sambo, ar­ving­ar och uni­ver­sel­la tes­ta­ment­s­ta­ga­re. De är också an­sva­ri­ga för att en boupp­teck­ning blir gjord.

  En uni­ver­sell tes­ta­ment­s­ta­ga­re är någon som genom tes­ta­men­te ska få en viss andel eller det som 'blir över' av den av­lid­nes egen­dom. 

  I början av april skic­kar Skat­te­ver­ket en blan­kett för de­kla­ra­tion till döds­bo­ets adress. Om döds­bo­et har en annan adress än vid döds­fal­let är det vik­tigt att med­de­la den nya adres­sen till Skat­te­ver­ket.

  Om döds­bo­et har fått sä­ker­hetsko­der med blan­ket­ten kan du de­kla­re­ra i e-tjäns­ten eller genom att sms:a och ringa. Det går också bra att skicka pap­pers­blan­ket­ten till Skat­te­ver­ket via post.

  Om döds­bo­et inte har fått några sä­ker­hetsko­der eller om du vill ändra något i de­kla­ra­tio­nen be­hö­ver du fy­siskt skicka in blan­ket­ten. Om Skat­te­ver­ket har god­känt ett de­kla­ra­tions­om­bud för döds­bo­et kan man de­kla­re­ra genom Skat­te­ver­kets e-tjänst. Ett de­kla­ra­tions­om­bud är någon som fö­re­trä­der en pri­vat­per­son och som kan de­kla­re­ra för dennes räk­ning. Även en god man be­hö­ver bli de­kla­ra­tions­om­bud och blir inte det au­to­ma­tiskt. 

  Måste dödsbo deklarera?

  De inkomster som den döda hade före dödsfallet och eventuella inkomster som dödsboet har haft behöver deklareras av delägarna i dödsboet. Dödsboet behöver deklarera så länge det finns tillgångar som inte har flyttats över till arvingar. Skatteverket skickar en deklarationsblankett till dödsboets adress i början av april.

  Vem ska deklarera ett dödsbo?

  Dödsboet ska lämna in en inkomstdeklaration för det året som dödsfallet inträffade. Det som ska deklareras är inkomster som den avlidne har mottagit under året innan dödsfallet samt om dödsboet har mottagit några intäkter efter att dödsfallet ägt rum. Deklarationsblanketten skickas som vanligt ut från Skatteverket och skickas till den adress där dödsboet är skriven.

  Ett dödsbo finns kvar till dess att alla tillgångar har skiftats ut till dödsbodelägarna. Om dödsboet fortsatt finns efter året för dödsfall ska en deklaration lämnas in om:

  • Dödsboet har haft en sammanlagd inkomst i tjänst, kapital eller näringsverksamhet som överstiger 100 kronor eller mer
  • Dödsboet har ägt en fastighet den 1 januari för det aktuella inkomståret
  • Dödsboet måste betala en avkastningsskatt på pensionsmedel eller särskild löneskatt på sina pensionskostnader.

  Vem får deklarera för ett dödsbo?

  Vi skickar skattedeklarationen till den delägare i dödsboet som är har antecknats i bouppteckningshandlingen.

  Om dödsboet har gett en person fullmakt att agera som sitt ombud skickar vi skattedeklarationen till ombudets adress.

  Hur skriver man på deklarationen?

  Vår rekommendation är att du lämnar ett öppet yrkande avseende skattefrågor som är oklara, tveksamma eller skattefrågor där du tror att Skatteverket har en annan uppfattning.

  Vem skriver på deklaration för dödsbo?

  Ett dödsfallsintyg visar information om den avlidne, dödsfallet och den avlidnes familjeförhållanden. Du beställer dödsfallsintyget via Skatteverkets hemsida, alternativt kan du få en kopia via begravningsbyrån. Dödsfallsintyget behövs vid kontakt med banker, försäkringsbolag med flera.

  Måste man deklarera ett arv?

  Om du får penningmedel eller annan egendom i arv av en arvlåtare som bor utomlands, ska du deklarera arvet och betala arvsskatt i Finland.

  Din och arvlåtarens hemviststater påverkar hur mycket arvsskatt du måste betala. I arvsbeskattningen påverkar i vilken stat

  • arvlåtaren bodde på sin dödsdag
  • du som arvtagare eller testamentstagare bodde på arvlåtarens dödsdag.

  Om du bor i Finland och får ett arv från utlandet, ska du betala skatt på arvet i Finland. En arvsskattedeklaration för arvet ska lämnas till Skatteförvaltningen i Finland. 

  Hur får man ut skattepengar från ett dödsbo?

  Det som främst avgör när skatteåterbäringen betalas ut är hur deklarationen har lämnats in samt om du gjort några ändringar i den eller inte. Efter att deklarationen har lämnats in granskas och registreras den av Skatteverket varpå ett besked skickas ut som påvisar slutgiltig skatt. Därefter betalas pengarna ut.

  Med skatteåterbäring menas att en person har betalat in för mycket skatt under året, vilket visas på inkomstdeklarationen, och att Skatteverket därmed kommer att återbetala överstigande belopp. Personer som kommer att ”få tillbaka på skatten” kommer alltså att få skatteåterbäring.

  Vem ska skriva under deklaration?

  På Grant Thornton erbjuder vi strategisk rådgivning som hjälper dig att planera, prioritera och utföra dina viktiga affärsstrategier på ett effektivt sätt. Hos oss får du helhetsrådgivning av vårt samlade tjänsteutbud tillsammans med specialister inom våra affärsområden.

  Att köpa ett lagerbolag möjliggör omgående verksamhetsstart utan väntan på registrering. Vi hjälper dig snabbt så att du kan komma igång med din verksamhet.

  Får man göra avdrag för begravningskostnader?

  Kostnader för dödsbodelägares och andras resor till begravning har normalt inte ansetts som begravningskostnader och därmed inte heller avdragsgilla vid arvsbeskattningen efter den avlidne.

  R.L. avled den 7 januari 1994. Vid sitt frånfälle var hon bosatt i Malmö. Hon efterlämnade som dödsbodelägare maken, D.L., och dottern i ett tidigare äktenskap, M.S., bosatta i Malmö respektive Höllviken. I bouppteckningen efter R.L. upptogs under rubriken "Skulder och avgående poster" bl.a. kostnader i anledning av gravsättning i Jerusalem. Utöver kostnader för gravplats i Jerusalem, för gravsten och för blommor antecknades här kostnader om tillhopa 39 749 kr för flygbuss, taxi, flygbåt, hotell i Jerusalem och "Elfborg resebyrå". Tingsrätten inhämtade att vid resan till begravningen i Jerusalem var närvarande D.L. och M.S. samt M.S:s make och hennes två barn samt att resan till gravstensceremonin avsåg M.S..

  Vad är tillgångar på dödsbo?

  Som tillgångar räknas pengar, lösöre (till exempel möbler, bilar, smycken), bostad och eventuella skulder. Det är oftast dödsbodelägarna, alltså arvingarna, som tar hand om dödsboet. I många fall är detta någon eller några närstående, till exempel en efterlevande make/maka, sambo, barn eller någon annan släkting.

  Hur ska deklaration för dödsbo skrivas under?

  Deklaration för dödsbo ska skrivas under av samtliga dödsbodelägare. Det är grundregeln. Det räcker dock att en delägare skriver under om de andra delägarna godkänner det. Om det finns en testamentsexekutor ska denne i stället skriva under.

  Vad gäller vid försäljning av dödsbo?

  Skatt vid försäljning av dödsbo. När ett dödsbo har sålt en bostad deklareras försäljningen året efter. Har bostaden sålts med vinst kommer vinsten att beskattas. Därför är det viktigt att avsätta pengar för att betala skatten. I de allra flesta fall gäller samma skatteregler för dödsbon som för privatpersoner.

  Hur gör man ansökan om lagfart i ett dödsbo?

  Ansökan om lagfart för en fastighet i ett dödsbo görs för att registrera dödsboet som ägare till fastigheten, en så kallad dödsbolagfart. När dödsbolagfarten är beviljad kan en köpare eller den som ska ärva fastigheten i sin tur ansöka om lagfart. Denne måste då tillsammans med ansökan skicka in en så kallad fångeshandling, ofta ett testamente, ...