:

Vad är N3A blankett?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är N3A blankett?
 2. Hur fyller man i N3A blanketten?
 3. Vad är N3A?
 4. Hur ska jag fylla i NE blanketten?
 5. Hur ska jag deklarera enskild firma?
 6. Vem ska fylla i N9 blankett?
 7. Vad behövs för att ansöka om personnummer?
 8. När får man tillbaka på skatten om man har handelsbolag?
 9. Hur man fyller i NE?
 10. Måste man lämna in ne-bilaga?
 11. Hur mycket får jag tjäna utan att betala skatt enskild firma?
 12. Måste man ha F-skatt när man har enskild firma?
 13. Vad ska ingå i N9?
 14. Vad är en N9 blankett?
 15. Hur lång tid tar det att få ett personnummer?

Vad är N3A blankett?

Syftet med N3A-bilagan är att beräkna skatten för en delägare i handelsbolag eller kommanditbolag utifrån den del som delägaren har i företaget. Storleken på den delen, överskott eller underskott, anges i avsnittet Beräkning av resultat.

N3A-bilagan ska även innehålla information om kapitalunderlag för räntefördelning, underskott som påverkar anskaffningsutgiften, underskott som inte påverkar anskaffningsutgiften, kapitalunderlag för expansionsfond, beräkning av anskaffningsutgift för handelsbolag, expansionsfond och övriga uppgifter. Beräkningen av skatten för delägaren görs utifrån storleken på överskottet eller underskottet och efter så kallade skattemässiga justeringar.

Överskottet eller underskottet som utgår från N3A-bilagan noteras i den privata inkomstdeklarationen Inkomstdeklaration 1 och blir en del av det som är underlag för skatt för dig som privatperson. Skatten betalas till Skatteverket.

Hur fyller man i N3A blanketten?

Högst upp på första sidan av de flesta deklarationsblanketter finns ett utrymme för uppgift om datum då blanketten fylls i. Denna uppgift använder Skatteverket när flera olika pappersutskrifter av samma deklarationsblankett lämnas in till Skatteverket under samma deklarationsperiod, för att klarlägga vilken blankett som är den giltiga, dvs vilken blankett som är den sist upprättade.

När deklarationsuppgifter lämnas till Skatteverket på elektronisk väg används inte datumet på blanketten överhuvudtaget, eftersom Skatteverket automatiskt registrerar datum då en elektronisk uppgift tas emot. Du som lämnar alla deklarationer via Skatteverkets filöverföringstjänst etc behöver alltså aldrig bry dig om uppgiften om datum.

I programmet kan du under Arkiv - Utskriftsinställningar markera att programmet i det aktuella fältet alltid ska skriva ut dagens datum för den dag då en utskrift av blanketten sker.

Ofta är det dock allra enklast att låta programmet fylla i denna blankett sedan du lämnat uppgifter om inkomsten av handelsbolaget i programmets kalkyl för näringsverksamhet.

Om du inte överför uppgifter direkt till N3A från programmets kalkyl för näringsverksamhet kan du deklarera direkt på N3A-blanketten.

Programmets har beräkningsfunktioner och automatiska överföringar av belopp mellan olika positioner på N3A-blanketten, vilka då underlättar deklarationen på denna blankett. Bäst utnyttjas hjälpen du då får av programmet om du fyller i N3A enligt följande arbetsmetod:

 • Börja med att ange kapitalunderlag för räntefördelning på sidan 2.
 • Vad är N3A?

  DEKLARATIONSANVISNINGAR för 2023 FYSISK PERSON som äger andel/-ar under eget personnummer

  25. Se förra årets blankett N3A rad 28 (Har skattemyndigheten ej godkänt detta belopp, så ifylls det godkända beloppet)

  Hur ska jag fylla i NE blanketten?

  Under maj månad (datum varierar från år till år) ska du som har ett litet företag ha lämnat inkomstdeklarationen för ditt företag. Det sker ofta i samband med att du lämnar in din egen deklaration. Men redan i januari/februari någon gång börjar det bli dags att bokföra klart föregående år för dig som har ett vanligt räkenskapsår som bokslutsår. Du som har brutet räkenskapsår har lite andra datum att ta hänsyn till.

  Att bokföra klart föregående räkenskapsår inför deklaration innebär att du har bokfört alla händelser från föregående år och lämnat in momsen. Momsen brukar vara den stora pucken med att göra klart året.

  Som enskild firma kan du göra ett så kallat förenklat årsbokslut, vilket du även kan göra i ett aktiebolag om din omsättning är mindre än tre miljoner kronor (vilket den ofta är i ett nystartat och litet aktiebolag).

  Hur ska jag deklarera enskild firma?

  Hur du ska redovisa och deklarera din näringsverksamhet beror på i vilken form den bedrivs.

   Enskild firma:När du har enskild firma är du bokföringsskyldig enligt bokföringslagen. Det innebär bl.a. att verifikationer ska finnas för alla affärshändelser och att räkenskapsinformation ska arkiveras under minst sju år. Ett räkenskapsår omfattar normalt tolv månader.   Från och med den 1 januari 2007 gäller nya regler enligt bokföringslagen som innebär att alla ska upprätta ett årsbokslut. Det innebär att alla som har enskild firma ska avsluta sin löpande bokföring med ett årsbokslut. Om omsättningen i den enskilda näringsverksamheten normalt uppgår till högst 3 miljoner kronor får du dock avsluta med ett förenklat årsbokslut.

  Vem ska fylla i N9 blankett?

  N9 är en omfattande blankett som kräver tid och kunskap om de nya reglerna om avdragsbegränsningar. Rättsfallen tydliggör att utelämnande av blanketten inte ensamt väcker Skatteverkets särskilda utredningsskyldighet. Det innebär med andra ord att bolag som inte tagit hänsyn till avdragsbegränsningen och utelämnat N9-blanketten kan anses ha lämnat oriktig uppgift och få betala skattetillägg. I sammanhanget är det värt att nämna att ett bolag kan riskera skattetillägg även om man inte haft för avsikt att lämna en oriktig uppgift i deklarationen eller om det exempelvis berott på oaktsamhet.

  Det är också värt att notera att domstolen inte anser att det rör sig om en ny och komplicerad lagstiftning på sådant sätt att skäl till befrielse från skattetillägg föreligger.

  Vad behövs för att ansöka om personnummer?

  Du använder ditt personnummer i kontakt med myndigheter och privata företag eftersom det numret är din identitetsbeteckning i Sverige.

  Skatteverket har uppdrag från regeringen att tillhandahålla aktuella och korrekta uppgifter om de som bor i Sverige så att andra myndigheter har underlag för planering och beslut. Det sker genom att folkbokföringen aviserar ut uppgifter om dig till andra myndigheter. De får rätt uppgifter om dig när det sker förändringar i folkbokföringen, till exempel om din adress när du anmäler flyttning. Privata företag kan få sina kundregister uppdaterade via Statens personadressregister (SPAR).

  När får man tillbaka på skatten om man har handelsbolag?

  Du ska registrera din näringsverksamhet hos Bolagsverket eller Skatteverket, eller i vissa fall hos båda beroende på vilken bolagsform verksamheten har. Näringsverksamhet kan bedrivas i olika former. De vanligaste är enskild firma och aktiebolag, men vanligt förekommande är även handelsbolag, kommanditbolag, stiftelser och ekonomiska föreningar.

  Ibland måste du söka tillstånd för din verksamhet. Var tillstånd ska sökas beror på vilken verksamhet det rör. Som exempel kan nämnas att alkoholtillstånd söks hos kommunen och tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik (taxirörelse) söks hos Transportstyrelsen.

  Hur man fyller i NE?

  Vissa funktioner kräver en betalplan

  Du som driver enskild firma kan göra ditt bokslut själv i Bokio och få fram NE-bilagan automatiskt. Här stänger du året och får då fram NE-blanketten för räkenskapsåret. Tänk på att denna är ett underlag du använder när du fyller i hos Skatteverket och att du kan behöva lägga till vissa uppgifter. NE-bilagan i Bokio innehåller inte den privata deklarationen.

  Måste man lämna in ne-bilaga?

  Har du enskild firma ska din deklaration och NE-bilagan till din inkomstdeklaration vara inne senast den 2 maj 2022. Om du behöver anstånd en kortare tid (längst till den 31 maj) kan du ansöka om det på Mina sidor på skatteverket.se. Om du behöver anstånd längre tid ska du ansöka om det på blankett SKV 2600.

  Redovisar du moms helårsvis gäller inte anståndet momsdeklarationen. Den 12 maj är sista dagen att lämna in den.

  Hur mycket får jag tjäna utan att betala skatt enskild firma?

  I Sverige finns det runt 800 000 företagare som driver enskild firma, trots det är det många som inte vet vilka skatteregler som gäller för enskild firma och de flesta skatteexperter är också inriktade på aktiebolag. Urban Rydin, skattechef på skogsfastighetskonsulten Ludvig & Co, är dock specialiserad på skatter för enskild firma och svarar här på några frågor.

  Först och främst, hur uppstår ett resultat i enskild firma? Du startar din verksamhet och får intäkter för uppdrag som du fakturerar och du har även lite kostnader. Intäkterna minus kostnaderna blir ditt resultat och det är det du som utgångspunkt skattar för om du inte använder dig av de planeringsinstrument som skattereglerna fullt lagligt ger.

  Måste man ha F-skatt när man har enskild firma?

  När du startar enskild näringsverksamhet (enskild firma) ska du ansöka om att bli godkänd för F-skatt. Det är alltså inte möjligt att ha en enskild firma utan att ha F-skatt. Men vi hjälper dig mer än gärna med detta. I en enskild firma är det ditt personnummer som är företagets organisationsnummer. Det är därför ingen juridisk person. Att bli godkänd för F-skatt är därför oftast det enda som behövs för att du ska kunna starta enskild firma.

  När du startar enskild firma ska du ansöka om att bli godkänd för F-skatt. F-skatt måste du räkna ut och betala i en enskild firma. Det visar på att du är en seriös företagare som tar ansvar för att bokföra de skatter och avgifter du betalar.

  Vad ska ingå i N9?

  Företag som har ett negativt räntenetto före avdragsbegränsning för negativa räntenetton som överstiger fem miljoner kronor ska bifoga bilagan till sin inkomstdeklaration.

  För företag som ingår i sådan intressegemenskap som avses i 24 kap. 22 § inkomstskattelagen gäller att de ska lämna bilagan om företaget har ett negativt räntenetto och hela intressegemenskapen har ett negativt räntenetto före avdragsbegränsning för negativa räntenetton som överstiger fem miljoner kronor. Summa negativt räntenetto inom intressegemenskapen gäller före eventuell koncernutjämning mellan företagen enligt 24 kap. 28 § inkomstskattelagen.

  Avsnittet utgör endast en beräkning av vilka ränteutgifter som ska ingå i räntenettot. Är en post inte avdragsgill måste korrigering dessutom göras i inkomstdeklarationens skattemässiga justeringar.

  Vad är en N9 blankett?

  I år är det första gången som Skatteverkets nya blankett N9, avseende deklaration av ränteavdrag, ska fyllas i och lämnas in. Se till att börja arbeta med blanketten i ett så tidigt skede som möjligt!

  I videon nedan går vi igenom hur blanketten är uppbyggd och ger er tips och råd att tänka på.

  Hur lång tid tar det att få ett personnummer?

  Du använder ditt personnummer i kontakt med myndigheter och privata företag eftersom det numret är din identitetsbeteckning i Sverige.

  Skatteverket har uppdrag från regeringen att tillhandahålla aktuella och korrekta uppgifter om de som bor i Sverige så att andra myndigheter har underlag för planering och beslut. Det sker genom att folkbokföringen aviserar ut uppgifter om dig till andra myndigheter. De får rätt uppgifter om dig när det sker förändringar i folkbokföringen, till exempel om din adress när du anmäler flyttning. Privata företag kan få sina kundregister uppdaterade via Statens personadressregister (SPAR).