:

Måste man ha tillstånd för att ha hästar?

Innehållsförteckning:

 1. Måste man ha tillstånd för att ha hästar?
 2. Vad räknas som hästverksamhet?
 3. Hur många hästar får man ha på en gård?
 4. Hur många hästar innan tillstånd?
 5. Hur stor tomt måste man ha för att ha häst?
 6. Vad krävs för att ha häst hemma?
 7. Hur många hästar får man ha på 1 hektar?
 8. Hur många hästar får man ha per hektar?
 9. Hur stor tomt måste man ha för att ha hästar?
 10. Hur många hästar på 2 hektar?
 11. Får man ha häst på sin tomt?
 12. Får man ha en häst själv?
 13. Hur mycket mark måste man ha för att ha häst?
 14. Hur stor tomt för att kunna ha häst?
 15. Hur många hektar behövs för en häst?

Måste man ha tillstånd för att ha hästar?

 • Ritning över samtliga stall eller utrymmen där du ska ha häst.
 • Karta eller ritning över gödsellagringsplats och samtliga hagar där häst ska hållas.

Vad räknas som hästverksamhet?

Mervärdesskattelagen har inga särskilda bestämmelser om hästar eller hästbranschen. Därmed tillämpas de allmänna bestämmelserna i lagen på hästbranschen. I denna anvisning behandlas de vanligaste momsfrågorna i hästbranschen med hänsyn till rätts- och beskattningspraxis. Anvisningen syftar till att harmonieras beskattningspraxisen.

Internationell handel med varor eller tjänster behandlas inte i denna anvisning. Skatteförvaltningen har publicerat anvisningarna Mervärdesbeskattning i EU-varuhandeln, Mervärdesbeskattning i exporthandeln, Mervärdesskatteförfarandet vid import fr.o.m. 1.1.2018 och Momsbeskattningen av tjänster vid utrikeshandel. Vid internationell handel tillämpas principerna i nämnda anvisningar även på hästbranschen.

Denna anvisning tillämpas inte på sådana allmännyttiga föreningar (till exempel ridsällskap) som inte har ansökt om att bli momsskyldiga. Skatteförvaltningen har gett anvisningen Mervärdesbeskattning av allmännyttiga samfund.

Moms ska betalas på rörelsemässig försäljning av varor och tjänster i Finland, på import av varor i Finland och på gemenskapsinterna förvärv i Finland.

Rörelseverksamhet i liten skala har av administrativa skäl lämnats utanför mervärdesbeskattningen. Befrielsen är avsedd att gälla verksamhet i liten skala, verksamhet av hobbynatur och sporadisk verksamhet. Rörelseverksamhet i liten skala definieras på basis av omsättningens storlek. Som rörelseverksamhet i liten skala betraktas verksamhet där omsättningen under en räkenskapsperiod av 12 månader uppgår till högst 15 000 euro. En näringsidkare som så önskar kan ansöka om att bli momsskyldig trots att hens omsättning under räkenskapsperioden understiger 15 000 euro. För att man ska bli införd som momsskyldig i registret förutsätts att verksamheten sker i form av en rörelse. Skatteförvaltningen har gett anvisningen Gränsen för momsfri verksamhet i liten skala är 15 000 euro.

Även i hästbranschen ska det bedömas om verksamheten utövas i form av affärsverksamhet, eller om verksamheten på grund av dess sporadiska karaktär eller småskalighet faller utanför tillämpningsområdet för mervärdesskattelagen. Rörelsemässig verksamhet är inte till exempel verksamhet som utövas i en bolagsdelägares eller företagares privata intresse.

Hur många hästar får man ha på en gård?

Många verksamheter där hästar är involverade kräver särskilda tillstånd och att man finns registrerad i vissa register. Kontrollera vad som gäller just för den verksamhet du tänkt starta!

De flesta av dessa krav ställs av Jordbruksverket, på deras hemsida kan du finna mycket information. Det mesta av Jordbruksverkets administration gentemot lantbrukare och djurhållare sköts av länsstyrelserna.

Hur många hästar innan tillstånd?

Om du bor där det finns en detaljplan behöver du i så fall söka tillstånd. Det gäller för att få ha kor, häst, get, får och svin, samt pälsdjur och fjäderfä som inte är sällskapsdjur. Varför det krävs tillstånd? För att djuren ibland kan störa grannarna. Det är miljökontoret som ger tillstånd.

Hur stor tomt måste man ha för att ha häst?

22 augusti, 2019 06:30

Nyheter En invånare har lämnat in en fråga till kommunen om grannen får ha sin häst i trädgården

Vad krävs för att ha häst hemma?

Posted mars 17, 2017

Ni som har er häst/ hästar hemma- har ni koll på vad denna/ dessa kostar er per månad?

Hur många hästar får man ha på 1 hektar?

Hästarna ska ha tillgång till lagom näringsrikt bete, om de inte ska utfodras samtidigt, och helst stora arealer. Se till att hästarna är i god kondition och får lagom mycket bete/foder. Om de tvingas beta rator nära gödsel ökar risken för parasitinfektion. Ett riktvärde för djurtätheten kan vara två till tre hästar per hektar åkermarksbete och sedan färre hästar per hektar ju mer betet har karaktär av naturbetesmark. Olika hästkategorier har dock väldigt olika energi- och näringsbehov och behöver därmed olika mycket bete. Känn regelbundet på hästarnas hull! Hullet är ett mått på om de får lagom mycket bete. Mockning två gånger per vecka kan öka tillgänglig betesareal med upp till 50% och minskar dessutom både övergödning och parasitsmitta.

Ston med föl och unghästar behöver gå på beten som har högre näringsvärde och lägre smittryck av parasiter än beten för vuxna hästar. Beläggningen bör därmed också vara lägre (färre hästar per hektar) för föl och unghästar.

Hästar som är benägna att få fång måste däremot hållas på näringsfattig eller nedbetad betesmark för att undvika fetma och fång, men ska ändå inte utsättas för hårt parasittyngda hagar. För de flesta sådana hästar fungerar det inte så bra att begränsa betestiden, man behöver i stället ha magrare beten eller inte låta en sådan häst alls vistas på bete.

Hur många hästar får man ha per hektar?

Fång kan uppstå vid rubbningar i hästens tarmflora till följd av överutfodring eller tvära foderbyten. I det akuta skedet uppstår kraftig smärta och värme i hoven. Detta kan övergå i kroniska förändringar och göra hästen obrukbar. Sjukdomen förekommer hos alla hästraser, men drabbar speciellt ponnyer. Tänk på att ta det försiktigt när du släpper ut din häst på frodigt vårbete.

Rhodococcus Equi är en jordlevande bakterie som angriper fölets lungvävnad så att bölder bildas. Fölet får hög feber och andas med svårighet. Ofta ser man så kallad bukandning, det vill säga fölet pressar ut luften med hjälp av bukmuskulaturen. Hosta, hög feber och varigt näsflöde hör också till symptombilden. Behandlingen misslyckas i många fall och inte sällan dör enangripen fölunge i allmän blodförgiftning. Prognosen förbättras om behandling med speciella antibiotika kan sättas in tidigt.

Sjukdomen utbryter lättast där många hästar koncentreras på en begränsad yta.Hästarna rör då upp damm och jordpartiklar, med vilka bakterierna kommer in i fölens andningsvägar. Jorddamm är en högriskfaktor för föl. Agria stödjer forskningen för att komma tillrätta med problemet.

Hur stor tomt måste man ha för att ha hästar?

22 augusti, 2019 06:30

Nyheter En invånare har lämnat in en fråga till kommunen om grannen får ha sin häst i trädgården

Hur många hästar på 2 hektar?

Vid den senaste räkningen fanns det drygt 350 000 hästar i Sverige och många hästägare saknar egen betesmark. För den som behöver fler betande djur för att sköta sina naturbetesmarker kan det alltså finnas stora möjligheter att hyra ut sommarbete till hästar.

Hästar betar närmare marken än nötkreatur och det gäller därför att inte ha ett för högt betestryck för att hålla grässvålen intakt. Hur många hästar man kan hålla per hektar varierar självklart beroende på vilken typ av betesmark det gäller och vilka hästar som ska gå där. Ston med föl, arbetande hästar och unghästar kräver ett frodigare bete än hästar som vilar eller är extremt lättfödda. Problemet för många hästägare är att hitta ett bete med tillräckligt låg tillväxt eftersom många hobbyhästar och ponnyer tenderar att bli alldeles för tjocka under sommaren. I vissa fall kan man klara att ha tre hästar per hektar utslaget under hela säsongen medan det under andra förhållanden behövs upp till 1,5 ha per häst.

Får man ha häst på sin tomt?

Allemansrätten är dock inte obegränsad vilket innebär att du inte får t.ex. rida var du vill. Inte heller får du tälta, fiska, plocka blommor etc. överallt. Innebörden av allemansrätten, d.v.s. var du får vistas, är inte närmare definierad utan den får sitt innehåll genom motsatsvisa tolkningar av vissa straffstadganden. Det är således aldrig förenligt med allemansrätten att rida på ett sådant sätt att man överträder gällande lagar och andra bestämmelser. Allt nyttjande av annans mark får dock inte anses förbjudet fastän man objektivt sett tangerar gränsen för en straffbar handling. Man behöver inte alltid fråga markägaren om lov att nyttja marken men man får inte rida på sådant sätt det medför nämnvärd skada eller olägenhet för honom. 

Det finns ett flertal straffstadganden som begränsar rätten att rida på annans mark. Av bestämmelsen i 4 kap 6 § brottsbalken (BrB) framgår att man inte får rida så nära markägarens bostadshus att man rider på hans tomt (gård). Det kan medföra ansvar för hemfridsbrott. Lagrummet syftar till att man inte skall störa de boendes husfrid. I de fall tomten är mycket stor bör du ha som riktmärke att inte rida närmare eventuella bostadshus än 50-100 meter beroende på vilken insyn förhållandena medger. Du får alltså inte utan lov rida på annans tomt. Du får inte heller taga en olovlig väg över en plantering, åker, äng eller annan äga som kan skadas därav. Detta kan medföra ansvar för tagande av olovlig väg, 12 kap 4 § BrB. Att däremot använda en befintlig redan upptagen väg eller gångstig är inte straffbart. Det är inte heller straffbart att rida över ägor enbart därför att en markägare satt upp skyltar med tillträdesförbud. Denne kan inte på sådant sätt begränsa allemansrätten. Andra straffstadganden som begränsar allemansrätten är 12 kap 1, 2 §§ BrB om skadegörelse respektive åverkan.

Ridning medför ofta ett stort slitage på marken och i många fall även andra olägenheter för markägaren. För att inte rätten att nyttja annans mark skall urholkas måste straffstadgandena förstås som så att varje risk för skada eller slitage inte innebär att ridningen skulle vara förbjuden. Allemansrätten innebär att markägaren måste tåla andra nyttjar hans mark utan att han får ersättning därför.

Får man ha en häst själv?

Som ni nog har förstått vid det här laget så står Paulina ensam med våra, just nu, 6 får. Om man är eller har varit hästtjej så har man nog fått höra ett antal gånger att en häst aldrig får gå själv utan måste ha hästkompisar. Men går det även bra med fårkompisar? Innan vi köpte häst och jag egentligen bara drömde om det så fick jag höra från olika håll att: "Men du kan ju inte låta hästen stå ensam, den måste ju ha någon hästkompis." Eller: "Fast tänk på att då måste ni ju skaffa er 2 hästar eftersom en häst inte får gå själv och 2 hästar blir mycket jobb."

Det är sant, 2 hästar blir lite väl mycket att skaffa på samma gång, men vilken tur då att vi har ett gäng får som skulle passa perfekt som sällskap, för det verkade vissa glömma bort. Men det var ett fåtal gånger som jag hörde folk tala om att en häst som går med får var okej. Vissa sa till och med att det inte var okej. Men eftersom jag då hade kollat upp att det visst går bra att ha får som sällskap så blev jag nästan sur på dom som sa så. För på jordbruksverkets hemsida, http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/olikaslagsdjur/hastar/skotsel.4.1cb85c4511eca55276c80002305.html , så står det att: "Du ska se till att din häst får social kontakt. Helst ska din häst ha kontakt med andra hästar. Det kan fungera med ett annat lämpligt flockdjur, som till exempel får eller nötkreatur, om detta räcker för att din häst ska må bra." Så på ett sätt så kan jag förstå er som säger att en häst ska gå tillsammans med andra hästar, det står ju här att den helst ska göra det. Men det står också att det går bra med andra flockdjur t.ex. FÅR, i förutsättning att det funkar för hästen. Och så är det nog ganska ofta i hästhållning. För eftersom hästar är en individuell individ så har dom, precis som vi, en egen personlighet och saker som går bra för vissa hästar går kanske inte alls bra för andra hästar.

Hur mycket mark måste man ha för att ha häst?

Är inne på att köpa en gård eller torp med tomt om några år och tänkte kolla med er som har större koll än vad jag har ;) Hur mycket mark skulle ni säga att man behöver om man ska ha hagar till ca 6 hästar? Plus att det ska finnas plats att bygga stall med lösdrift samt en paddock. Jag vill minst ha två hagar men att en ska vara minst så stor att sex stycken får plats där. Jag har verkligen ingen koll på detta och har inte någon jag kan fråga heller :/. Några gårdmänniskor måste här finnas ;) Tack på förhand och fråga gärna om ni har några frågetecken kring något.

Upp till toppen

Hur stor tomt för att kunna ha häst?

22 augusti, 2019 06:30

Nyheter En invånare har lämnat in en fråga till kommunen om grannen får ha sin häst i trädgården

Hur många hektar behövs för en häst?

Jag vet att rekommendationer ofta är minst 1 ha/häst på gårdar. Satt och mätte och räknade lite på Eniro, och jag har i ärlighetens namn aldrig stått på en anläggning som har de markerna.

Jag har bland annat stått på ett ställe som hade typ 2 ha hagar, varav knappt 1,5 var bete. Där stod 14 hästar. Betet räckte naturligtvis inte särskilt länge och de flesta gick i mindre rasthagar vintertid, men det gick ju (och går mig veterligen än, vad jag vet är stallet fortfarande i drift). På ett annat ställe har jag haft mina två (en ponny och en storhäst) i en vinterhage på ca 1000 m2 och en sommarhage på knappt 0,5 ha. De har inte betat dygnet runt utan dagtid, men då har det räckt gott och väl utan stödfodring en bit in i augusti iallafall. Det ställe vi stått på med mest mark har haft ungefär 6 ha på hagar, varav ca 1,5 ha vinterhagar och resten bete. Där gick ca 10 hästar på bete dygnet runt, kommer inte riktigt ihåg hur länge men minst maj-september, utan stödfodring. Blandat stora och små. Sen har vi ju de "stora" ridanläggningarna som har typ 1-2 ha som bara är grusade rasthagar, där de har uppåt 20 hästar. Många "hästgårdar" som säljs häromkring har under 5 ha mark och där har det stått hästar i många år, sen hur man löst det med bete osv har jag ingen aning om men gårdarna har iallafall varit bebodda av hästar.