:

Hur bokför man nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar?

Innehållsförteckning:

 1. Hur bokför man nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar?
 2. Är nedskrivning avdragsgill?
 3. Vilka nedskrivningar är avdragsgilla?
 4. Vilka tillgångar skrivs inte av?
 5. Hur bokför man en nedskrivning?
 6. Hur påverkar nedskrivningar resultatet?
 7. Är en nedskrivning en kostnad?
 8. Hur fungerar nedskrivning?
 9. När ska en nedskrivning göras?
 10. När ska man göra en nedskrivning?
 11. Vad innebär avskrivning av en tillgång?
 12. Vad innebär det att ett företag gör nedskrivningar?
 13. Vad är nedskrivning av finansiella tillgångar?
 14. Vad är skillnaden mellan avskrivning och nedskrivning?
 15. Hur påverkar avskrivningar skatten?

Hur bokför man nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar?

Om innehavet är kortfristigt, det vill säga är ett innehav som är avsett att avyttras inom tolv månader efter balansdagen, gäller alltid lägsta värdets princip. Lägsta värdets princip innebär att nedskrivningen görs till det lägsta av anskaffningsvärde och verkligt värde (nettoförsäljningsvärdet). 

Huvudregeln är att värdering görs post för post, men det är tillåtet för företag att värdera sina kortfristiga placeringar som en värdepappersportfölj. För att en värdepappersportfölj ska anses vara en kortfristig placering måste hela värdepappersportföljen planeras att avyttras inom 12 månader.  

Är nedskrivning avdragsgill?

I räkenskaperna ska en kundfordran tas upp till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. Det framgår av 4 kap. 9 § första stycket årsredovisningslagen (1995:1554). Det innebär att en kundfordran ska tas upp till det belopp som beräknas inflyta.

I bokföringen kan man dela in kundförluster i tre kategorier - osäkra, befarade och konstaterade.

Vid en försäljning mot faktura debiteras konto 1510 Kundfordringar. Om man får veta att kunden fått likviditetsproblem kan man föra över fordran till konto 1515 Osäkra kundfordringar. En anledning att göra det är att underlätta bevakningen av fordran.

I skattelagstiftningen saknas särskilda bestämmelser om värdering av kundfordringar. Det innebär att den nedskrivning som gjorts i redovisningen i princip ska godtas även vid beskattningen under förutsättning att den följer god redovisningssed. Den skatterättsliga praxisen har dock varit restriktiv vad gäller avdragsrätten för kundförluster.

Avdrag medges alltid för en konstaterad förlust på kundfordringar, vilket är fallet vid konkurs eller ackord. Avdrag medges normalt också när kunden har ställt in betalningarna eller begärt ackord. Även om förlusten inte är definitiv kan avdrag medges om det är sannolikt att det finns ett nedskrivningsbehov.

Det är den skattskyldige som har bevisbördan och som ska visa att det är sannolikt att en kundfordran är osäker. Tecken på det är att fordran, trots flera krav, inte har reglerats. I praktiken innebär det att den skattskyldige bör ha gjort aktiva åtgärder för att få in fordran. De aktiva åtgärderna kan bestå i att man riktat ett betalningsföreläggande eller att man lämnat fordringen till inkasso utan att det fått effekt.

Vilka nedskrivningar är avdragsgilla?

Krav för yrkesmässig värdepappershandel enligt SKV:s arbetsgrupp

Omsättning – minst 6 miljoner kronorAntal transaktioner – fler än 50Omsättningshastighet – minst 3 gånger

Vilka tillgångar skrivs inte av?

Kort förklarat: Ett sätt att dela upp kostnaden för en ny tillgång på hela den tid som den ska användas/utnyttjas i företaget. Värdeminskning är ett annat ord för avskrivning och innebär att du får dra av utgiften för inköpet genom att dela upp den på flera år. Inventarierna blir på så sätt kostnadsförda i den takt de förbrukas och går ner i värde. 

Lite längre förklarat: Ibland gör ett företag ett större inköp som är viktigt för bolagets verksamhet, till exempel maskiner, fordon eller datorer. I och med att den nya tillgången är viktig för företaget, kommer den till slut leda till att företaget tjänar pengar över tid, men kortsiktig påverkar det årets resultat negativt om allt betalas av direkt. För att motverka ett negativt årsresultat kan man använda sig av av det som kallas avskrivning. Inköpen avser tillgångar som är avsedda att användas i företagets verksamhet under en längre tid och kallas därför för anläggningstillgångar, och dessa kostnader kan man fördela under tid. 

Hur bokför man en nedskrivning?

Exempel på tillgångar är byggnader, maskiner, inventarier m.m. som är tänkt till att ha användning och nyttjande i bolaget i mer än ett år. Olika tillgångar har olika avskrivningstider, vilket kan variera beroende på vilken ekonomisk livslängd och vilket regelverk som används. Ekonomisk livslängd avser hur länge tillgången skall vara i bruk hos bolaget.

En tillgång är en resurs som kontrolleras av företaget till följd av inträffade händelser och som förväntas innebära ekonomiska fördelar för företaget i framtiden

Utgifter för inventarier skall i normalfallet redovisas som tillgångar i balansräkningen, som sedan avskrivningar görs över den beräknade nyttjandeperioden. I inkomstskattelagen finns det en möjlighet att omedelbart kostnadsföra utgifter för inventarier med kort livslängd, mindre än 3 år eller med obetydligt värde om ett anskaffningsvärde exklusive moms som understiger ett halvt prisbasbelopp. Exempel på dessa är mobiltelefoner, datorer av mindre värde, skrivare mm. Här kan du läsa mer om varor, förbrukningsmaterial och förbrukningsinventarier.

Hur påverkar nedskrivningar resultatet?

Inom redovisning innebär en nedskrivning att man minskar en anläggningstillgångs bokförda värde ned till ett belopp som motsvarar tillgångens värde.

En nedskrivning får endast göras om värdeminskningen kan antas vara bestående. Om tillgångens värde har gått ned och det inte finns några tecken på att värdet inom en snar framtid kommer att stiga igen, måste man göra en nedskrivning. Kravet är hela tiden att redovisningen ska ge en rättvisande bild. Nedskrivningsreglerna får alltså inte användas för att reglera resultatet.

Är en nedskrivning en kostnad?

Ibland gör företag större inköp som är viktiga för bolagets fortsatta verksamhet. Du kanske köper in tillverkningsmaskiner, fordon eller datorer, till exempel. Dessa inköp kommer att leda till att du tjänar pengar över tid, men om man tittar enbart på själva köpesumman kan de komma att påverka årets resultat negativt.

För att motverka detta kan man använda sig av en bokföringsteknisk lösning som kallas avskrivning. Inköpen avser nämligen så kallade anläggningstillgångar – det vill säga en tillgång som är avsedd att användas i verksamheten under en längre tid – vilket betyder att man kan skriva av kostnaden i sin bokföring.

>> I den här artikeln kan du läsa mer om anläggningstillgångar. <<

Hur fungerar nedskrivning?

Inom redovisning innebär en nedskrivning att man minskar en anläggningstillgångs bokförda värde ned till ett belopp som motsvarar tillgångens värde.

En nedskrivning får endast göras om värdeminskningen kan antas vara bestående. Om tillgångens värde har gått ned och det inte finns några tecken på att värdet inom en snar framtid kommer att stiga igen, måste man göra en nedskrivning. Kravet är hela tiden att redovisningen ska ge en rättvisande bild. Nedskrivningsreglerna får alltså inte användas för att reglera resultatet.

När ska en nedskrivning göras?

Om innehavet är kortfristigt, det vill säga är ett innehav som är avsett att avyttras inom tolv månader efter balansdagen, gäller alltid lägsta värdets princip. Lägsta värdets princip innebär att nedskrivningen görs till det lägsta av anskaffningsvärde och verkligt värde (nettoförsäljningsvärdet). 

Huvudregeln är att värdering görs post för post, men det är tillåtet för företag att värdera sina kortfristiga placeringar som en värdepappersportfölj. För att en värdepappersportfölj ska anses vara en kortfristig placering måste hela värdepappersportföljen planeras att avyttras inom 12 månader.  

När ska man göra en nedskrivning?

Det förekommer relativt ofta att uppgiftsskyldiga underlåter att återföra nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar m.m. till beskattning under skattemässiga justeringar i inkomstdeklarationen. Eftersom nedskrivningarna i regel uppgår till betydande belopp blir följden, om det i det enskilda fallet har lämnats en oriktig uppgift, att skattetilläggen kan bli oskäligt höga om de tas ut med fullt belopp.

För att dessa fel i största möjliga mån ska handläggas på ett enhetligt sätt med beaktande av befrielsereglerna bör som huvudregel gälla att halv befrielse ska medges om den oriktiga uppgiften beror på ett enstaka misstag samtidigt som skattetillägget är så högt att det inte kan anses stå i rimlig proportion till underlåtenheten att återföra nedskrivningen till beskattning. Befrielse bör medges om skattetillägget i det enskilda fallet överstiger fem miljoner kronor på sådant sätt att den del av skattetillägget som överstiger 5 milj. kr sätts ned till hälften.

Det som ovan sägs utgår ifrån det framräknade skattetilläggets storlek och gäller därmed oavsett att beräkningsbestämmelserna för skattetillägg innebär att ett underskottsskattetillägg blir högre än ett överskottsskattetillägg.

Vad innebär avskrivning av en tillgång?

Avskrivning är ett begrepp inom bokföring som används för att fördela kostnaden för en anläggningstillgång över antalet år som tillgången genererar intäkter. På så vis är det möjligt att sprida utgiften över flera år och inte enbart belasta inköpsåret.

Här är det emellertid viktigt att förstå skillnaden mellan utgift och kostnad. Utgiften uppkommer när du köper in en tillgång medan kostnaden är förknippad med förbrukningen av tillgången. Det är därmed kostnaden som påverkar resultaträkningen.

Genom att göra avskrivningar drar du av lika belopp varje år som motsvarar tillgångens värdeminskning. Avskrivningstiden varierar beroende på den ekonomiska livslängden på tillgången och kan vara 5 år för en dator, 10 år för en lastbil eller 33 år för en byggnad.

Det finns vissa krav företaget måste uppfylla för att kunna göra avskrivningar:

 • Företaget äger tillgången.
 • Tillgången är levererad till företaget.
 • Tillgången ingår i verksamheten som företaget bedriver.

Avskrivning går att göra från och med dagen då tillgången är tillgänglig för användning.  

Vad innebär det att ett företag gör nedskrivningar?

Inom redovisning innebär en nedskrivning att man minskar en anläggningstillgångs bokförda värde ned till ett belopp som motsvarar tillgångens värde.

En nedskrivning får endast göras om värdeminskningen kan antas vara bestående. Om tillgångens värde har gått ned och det inte finns några tecken på att värdet inom en snar framtid kommer att stiga igen, måste man göra en nedskrivning. Kravet är hela tiden att redovisningen ska ge en rättvisande bild. Nedskrivningsreglerna får alltså inte användas för att reglera resultatet.

Vad är nedskrivning av finansiella tillgångar?

Om innehavet är kortfristigt, det vill säga är ett innehav som är avsett att avyttras inom tolv månader efter balansdagen, gäller alltid lägsta värdets princip. Lägsta värdets princip innebär att nedskrivningen görs till det lägsta av anskaffningsvärde och verkligt värde (nettoförsäljningsvärdet). 

Huvudregeln är att värdering görs post för post, men det är tillåtet för företag att värdera sina kortfristiga placeringar som en värdepappersportfölj. För att en värdepappersportfölj ska anses vara en kortfristig placering måste hela värdepappersportföljen planeras att avyttras inom 12 månader.  

Vad är skillnaden mellan avskrivning och nedskrivning?

Exempel 1 – Det inträffar en brand i en fabrik som skadar maskiner och annan utrustning vilket gör dessa obrukbara. Värdet på dessa tillgångar måste minskas eftersom de inte kan användas.

Exempel 2 – Bolaget har en kund som går i konkurs, vilket gör att kundfordran (faktura) på detta bolag blir värdelös.

Hur påverkar avskrivningar skatten?

Om du ska använda den här metoden ska det skattemässiga avdraget (värdeminskningsavdraget) motsvara avskrivningen i bokslutet. Värdet i balansräkningen ska också överensstämma med det skattemässiga värdet. Om du upprättar ett förenklat årsbokslut ska avskrivningen följa beskattningen, vilket innebär att du följer reglerna för räkenskapsenlig avskrivning.

Du har två alternativ att välja på när du använder räkenskapsenlig avskrivning, huvudregel och kompletteringsregel.